Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 14

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.14

2014.gada 4.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Veselības ministre

-

I.Circene

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 

-

E.Cilinskis

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

-

S.Līce

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu iekļaušanu likumprojekta par valsts budžetu 2015.gadam ilgtermiņa saistībās"

TA-275 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm""

TA-80 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.694 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.6.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.4.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana", darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.7.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" un 3.8.1.1.aktivitātes "Programmas vadības un atbalsta funkciju nodrošināšana" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-365 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-252 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 1.marta noteikumos Nr.158 "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos""

TA-2931 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Par Latvijas Kultūras akadēmijas Satversmes grozījumiem"

TA-24 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-125 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un labklājības ministram līdz 2014.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par alternatīviem risinājumiem Profesiju klasifikatora un profesiju standartu noteikšanā.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-333 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-344 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.71 44.§) "Noteikumu projekts "Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2015.gada 1.aprīlim.

 
10.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības nolīgumu par gaisa satiksmi"

TA-136 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Nolīgumu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P40 Alūksne-Zaiceva rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-339 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Ērgļi-A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 006 0133) – zemes vienību 0,28 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 006 0128), zemes vienību 0,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 006 0129) un zemes vienību 0,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 006 0130) – Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 1596,46 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Ērgļi-1A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 006 0132) – zemes vienību 0,06 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 006 0126) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 315,88 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Garjuri-4A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 004 0185) – zemes vienību 0,08 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 004 0183) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 409,79 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Garjuri-5A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 004 0184) – zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 004 0181) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 461,01 EUR;
2.5. nekustamo īpašumu "Upesmalas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 004 0186) – zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 004 0174) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 170,74 EUR;
2.6. nekustamo īpašumu "Vētraine A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 006 0131) – zemes vienību 0,20 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 006 0124) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 967,55 EUR;
2.7. nekustamo īpašumu "Zeltiņi-1A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.3656 004 0187) – zemes vienību 0,17 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 004 0176), zemes vienību 0,06 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 004 0178) un zemes vienību 0,05 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3656 004 0179) - Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā, par 1354,57 EUR.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.485 "Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība""

TA-340 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.302 "Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus""

TA-342 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.401 "Prasības atkritumu sadedzināšanai un atkritumu sadedzināšanas iekārtu darbībai""

TA-343 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-371 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 13.oktobra noteikumos Nr.1182 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana" īstenošanai""

TA-48 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.748 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un preventīvu pasākumu ieviešana" aktivitātes "Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastrofu radīto postījumu vietās" īstenošanai""

TA-47 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1145 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība pasākuma "Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana" īstenošanai""

TA-59 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-247 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 170.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2062"" 4. un 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-319 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 170.§) "Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2013.gada 20.jūnija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/2062"" 4. un 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 1.decembrim.

 

21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.106 "Kārtība, kādā piešķir, administrē un uzrauga valsts un Eiropas Savienības atbalstu piena produktu piegādei izglītojamiem vispārējās izglītības iestādēs""

TA-405 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai 2014.gadā"

TA-406 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegācijas dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komitejas 110.sesijā Ženēvā"

TA-392 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.marta rīkojumā Nr.101 "Par Latvijas Republikas pilnvaroto pārstāvi Ziemeļu Investīciju bankas Kontroles komitejā""

TA-383 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-266 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku"

TA-370 ____________________________________

(B.Bāne, S.Bajāre, P.Vilks, A.Vilks, E.Cilinskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projekta pielikuma 4., 6., 8. un 10.punktu atbilstoši Finanšu ministrijas pārstāvju priekšlikumiem, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par laika periodā no 2013.gada 1.decembra līdz 2014.gada 31.janvārim paveiktajiem un nākamajā atskaites periodā no 2014.gada 1.februāra līdz 2014.gada 31.jūlijam plānotajiem uzdevumiem Eiropas vienotās valūtas ieviešanai Latvijā"

TA-357 ____________________________________

(D.Kalsone, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par lietisko pierādījumu, arestētās mantas un administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un dokumentu glabāšanas termiņiem"

TA-236 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju organizēt seminārus (apmācības) procesa virzītājiem par aktuālajiem jautājumiem saistībā ar rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu, proti, lietisko pierādījumu izņemšanu un nostiprināšanu, lēmumu pieņemšanu, lietisko pierādījumu glabāšanu, realizāciju un iznīcināšanu.
3. Valsts policijai, Valsts robežsardzei, Drošības policijai, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas kriminālpārvaldei, Pārtikas un veterinārajam dienestam, pašvaldības policijai norīkot kontaktpersonas informācijas apmaiņai ar Nodrošinājuma valsts aģentūru attiecībā uz lietisko pierādījumu un arestētās mantas uzskaites, pārņemšanas, glabāšanas, realizācijas vai iznīcināšanas darba organizāciju un ar to saistītām izmaksām.
4. Iekšlietu ministrijai pilnveidot sadarbības mehānismu savlaicīgai procesa virzītāju nolēmumu saņemšanai Nodrošinājuma valsts aģentūrā, sasaistot procesa virzītājiem un Nodrošinājuma valsts aģentūrai pieejamās informācijas datu bāzes.
5. Aicināt Ģenerālprokuratūru rast iespēju veikt šī protokollēmuma 2.punktā minētās apmācības prokuroriem.
6. Iekšlietu ministrijai izvērtēt, vai šī protokollēmuma 2., 3. un 4.punktā minēto pasākumu rezultātā praksē ir uzlabojusies situācija lietisko pierādījumu glabāšanas, realizācijas un iznīcināšanas jomā un līdz 2015.gada 1.decembrim par to informēt Ministru kabinetu.
7. Pieņemt zināšanai, ka Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas 2014.gada 27.janvāra vēstulē Nr. 9/12-2-n/35-11/14 minētie jautājumi tiks risināti, izpildot arī Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdē (prot.Nr.64 45.§) doto uzdevumu.
8. Valsts kancelejai sagatavot un nosūtīt atbildi un šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.

 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par drošu un aizsargātu dokumentu apriti publiskajā pārvaldē"

TA-217 ____________________________________

(G.Ozols, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 30.septembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par dokumentu integrācijas vides (turpmāk DIV) produkcijas vides darbību, funkcionalitāti, tehnisko un programmisko nodrošinājumu un priekšlikumus DIV visaptverošai ieviešanai valsts pārvaldē.

 
30.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par iespēju izveidot vienotu kibernoziedzības novēršanas un apkarošanas centru)

TA-258 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
31.§
Atbildes projekts Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai (par Ķemeru sanatorijā veicamajiem darbiem un sanatorijas kultūrvēsturiskā kompleksa darbības ilgtspēju)

TA-115, SAN-130 ____________________________________

(K.Lore, L.Medina, I.Liepa, V.Dombrovskis, D.Melbārde, G.Truksnis, E.Cilinskis, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt atbildes projektu, svītrojot atsauci uz Eiropas Savienības fondu nākamo plānošanas periodu, saskaņot ar Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju, un ekonomikas ministram iesniegt atbildes projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Parlamentārās izmeklēšanas komisijai.

 
32.§
Likumprojekts "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai"

TA-421, TA-238, TA-295, TA-376 ____________________________________

(I.Jaunzeme, U.Augulis, I.Stepanova, L.Medina, J.Spiridonovs, E.Podinska, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto likumprojektu.
2. Labklājības ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojekta anotāciju, saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju, un labklājības ministram iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Atbalstīt priekšlikumu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdzekļus 62 388 EUR apmērā – pārskaitīšanai Rīgas domei, lai nodrošinātu sistēmu pielāgošanu datu nodošanai par trūcīgām un maznodrošinātām personām elektroenerģijas lietotāju atbalstam un sistēmas uzturēšanas izdevumiem. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izpildot šī protokollēmuma 6.punktā doto uzdevumu, precizēt, ja nepieciešams, pašvaldības, kurām finansējums pārskaitāms, un tām nepieciešamā finansējuma apmēru.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc likuma "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai" izsludināšanas sagatavot pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
7. Pēc likuma "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai" izsludināšanas Labklājības ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā 2014.gada finanšu pārdales pieprasījumu, pārdalot apropriāciju no Labklājības ministrijas uz Ekonomikas ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
7.1. no pamatbudžeta apakšprogrammas 05.68.00 "Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām" uz apakšprogrammu 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 3 841 754 EUR apmērā;
7.2. no pamatbudžeta apakšprogrammas 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" uz programmu 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 28 131 EUR apmērā.
8. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas pārdali starp Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
9. Finanšu ministrijai pēc likuma "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai" izsludināšanas samazināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 05.68.00 "Dzīvokļa pabalsta līdzfinansējuma nodrošināšana pašvaldībām" 2015.-2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā un apakšprogrammā 97.01.00 "Labklājības nozares vadība un politikas plānošana" 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā un attiecīgi palielināt Ekonomikas ministrijas budžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 2015.-2017.gadam ik gadu 5 122 339 EUR apmērā un programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" 2015.-2017.gadam ik gadu 36 333 EUR apmērā.
10. Finanšu ministrijai pēc likuma "Par valsts atbalstu trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām elektroenerģijas izmaksu segšanai" izsludināšanas palielināt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības lietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2015.-2017.gadam ik gadu 11 907 EUR apmērā pārskaitīšanai Rīgas domei, lai nodrošinātu pielāgoto sistēmu datu nodošanai par trūcīgām un maznodrošinātām personām elektroenerģijas lietotāju atbalstam uzturēšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju, ja nepieciešams, precizēt pašvaldības, kurām finansējums pārskaitāms, un tām nepieciešamā finansējuma apmēru.
11. Neatbalstīt Labklājības ministrijas iesniegto noteikumu projektu "Noteikumi par valsts mērķdotāciju pašvaldībām dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai laikā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 2017.gada 31.decembrim", un Valsts kancelejai izbeigt tiesību aktu projektu TA-295, TA-238 un TA-376 kontroli.

 
33.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 10.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-415 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajai sekretārei I.Jurševskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 10.marta sanāksmē izskatāmajos jautājumos.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2014.gada 31.augustam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2014.gada 1.februārim"

TA-395-IP ____________________________________

 

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" pārvaldīšanu"

TA-418-DV ____________________________________

 

 

Dienesta vajadzībām
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Citadele banka""

TA-420-DV ____________________________________

 

 

Dienesta vajadzībām
 
37.§
Konfidenciāli

 

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts 2015.gada 13.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.14

2014. gada 4.martā

 

35.§

 Par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārvaldīšanu

 TA-418-DV ______________________________________________________

(A.Spridzāns, S.Bajāre, V.Dombrovskis, A.Matīss, E.Dreimane, V.Loginovs, I.Circene, U.Augulis, E.Cilinskis, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par akciju sabiedrības „Citadele banka” pārvaldīšanu.

2. Atbalstīt, ka sarunās ar Eiropas Komisiju kā alternatīvs risinājums tiek piedāvāts informatīvā ziņojuma IV sadaļā aprakstītais darījums ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku.

3. Pieņemt zināšanai, ka pirms informatīvā ziņojuma IV sadaļā aprakstītā darījuma īstenošanas ir jāsaņem Eiropas Komisijas piekrišana, ka informatīvā ziņojuma IV sadaļā aprakstītais darījums atbilst Eiropas Komisijas valsts atbalsta nosacījumiem.

4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību ”Privatizācijas aģentūra” un akciju sabiedrību „Citadele banka” sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā nepieciešamo informāciju, lai Finanšu ministrija varētu iesniegt Eiropas Komisijai informāciju par šajā informatīvajā ziņojumā aprakstīto darījumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku.

5. Finanšu ministrijai informēt Ekonomikas ministriju par Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanu. Pēc Eiropas Komisijas piekrišanas saņemšanas Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) sagatavot atsevišķu informatīvo ziņojumu par darījuma lietderību un darījuma būtiskiem nosacījumiem, un iesniegt to Ministru kabinetā.

6. Pieņemt zināšanai, ka šajā protokollēmumā minētie lēmumi tiek pieņemti pēc valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ieteikuma kā valsts interesēm atbilstošākie risinājumi.

7. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Cilinskis un kultūras ministre D.Melbārde atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 Ministru prezidente  Laimdota Straujuma

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

 

 Deklasificēts 2015.gada 13.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 27.aprīļa vēstuli

Rīgā

Nr.14

2014. gada 4.martā

 36.§

Par akciju sabiedrību „Citadele banka”

 TA-420-DV ______________________________________________________

(A.Spridzāns, S.Bajāre, V.Dombrovskis, A.Matīss, E.Dreimane, V.Loginovs, I.Circene, U.Augulis, E.Cilinskis, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī informatīvajam ziņojumam pievienoto 2014.gada 31.janvāra atbildes vēstuli Eiropas Komisijai (informatīvā ziņojuma 2.pielikums), 2014.gada 26.februāra atbildes vēstuli Eiropas Komisijai (informatīvā ziņojuma 4.pielikums), Eiropas Komisijai iesniedzamās vēstules projektu (informatīvā ziņojuma 5.pielikums) un 2014.gada februārī aktualizēto restrukturizācijas plānu „Parex Bank Restructuring Plan” (informatīvā ziņojuma 6.pielikums) (turpmāk – restrukturizācijas plāns).

2. Pieņemt zināšanai, ka informatīvajā ziņojumā aprakstītais priekšlikums akciju sabiedrības „Citadele banka” subordinētā aizdevuma atmaksai, īstenojot darījumu ar Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku, ietverts atsevišķā informatīvajā ziņojumā Ministru kabinetam.

3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ietverto informāciju, Finanšu ministrijai iesniegt Eiropas Komisijai lūgumu pārskatīt saistības, kas izriet no akciju sabiedrības „Citadele banka” restrukturizācijas plāna, nosūtot Eiropas Komisijai vēstuli (informatīvā ziņojuma 5.pielikums) un restrukturizācijas plānu (informatīvā ziņojuma 6.pielikums).  

4. Lai nodrošinātu restrukturizācijas plāna apstiprināšanu Eiropas Komisijā, pēc tā iesniegšanas Eiropas Komisijā atļaut Ekonomikas ministrijai (valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra”) veikt restrukturizācijas plānā nepieciešamos tehniskos precizējumus saskaņā ar informatīvajā ziņojumā noteikto, saskaņojot tos ar Finanšu ministriju, akciju sabiedrību „Citadele banka” un akciju sabiedrību „Reverta”, un precizēto restrukturizācijas plānu Finanšu ministrijai pēc minēto dokumentu saņemšanas no Ekonomikas ministrijas atkārtoti iesniegt Eiropas Komisijai.

5. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmumā (prot.Nr.67 144.§ 6.punkts) dotā uzdevumu izpildes termiņu līdz 2014.gada 28.martam.

6. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra sēdes protokollēmumā (prot.Nr.69 80.§ 10.punkts) dotā uzdevumu izpildes termiņu līdz 2014.gada 30.maijam.

7. Pieņemt zināšanai, ka šajā protokollēmumā minētie lēmumi tiek pieņemti pēc valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” ieteikuma kā valsts interesēm atbilstošākie risinājumi.

8. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs E.Cilinskis un kultūras ministre D.Melbārde atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

 Valsts kancelejas direktore  Elita Dreimane