Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 18

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.18

2014.gada 25.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītāja

-

B.Broka

Veselības ministre

-

I.Circene

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību jūras piesārņojuma negadījumu izraisīto seku novēršanā"

TA-379 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par sadarbību jūras negadījumu izraisīto seku novēršanā.
 
2.§
Noteikumu projekts "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība"

TA-433 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Konvenciju, kas izstrādāta, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienību K.3 pantu, par savstarpēju palīdzību un sadarbību muitas pārvalžu starpā (Neapoles II Konvencija)""

TA-362 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-409 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-360 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-293 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumus par:
3.1. ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu un atbilstošu izdevumu samazināšanu Iekšlietu ministrijai 2015.gadā un 2016.gadā par 70 627 EUR (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija");
3.2. ieņēmumu no valsts pamatbudžetā iemaksājamām valsts nodevām palielināšanu 2015.gadā un turpmāk katru gadu par 149 764 EUR, tajā skaitā:
3.2.1. par kontrolšāvienu izdarīšanu ar vītņstobra šaujamieroci – 124 436 EUR;
3.2.2. par kvalifikācijas pārbaudījuma, atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci kārtošanu, apliecības dublikāta par kvalifikācijas pārbaudījumu par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci izsniegšanu – 21 527 EUR;
3.2.3. par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas dublikāta un atkārtotas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanu – 3 801 EUR;
3.3. dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem palielināšanu Iekšlietu ministrijai 2015.gadā un turpmāk katru gadu par 122 006 EUR un izdevumu palielināšanu par 122 006 EUR (budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija"), tajā skaitā:
3.3.1. izdevumu segšanai, kas saistīti ar valsts nodevu par kontrolšāvienu izdarīšanu ar vītņstobra šaujamieroci, par kvalifikācijas pārbaudījuma un atkārtota kvalifikācijas pārbaudījuma par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci kārtošanu un apliecības dublikāta izsniegšanu kvalifikācijas pārbaudījumam par ieroču un munīcijas aprites kārtību un prasmi rīkoties ar ieroci administrēšanu – 121 636 EUR;
3.3.2. izdevumu segšanai, kas saistīti ar valsts nodevu par pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas, pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas dublikāta un atkārtotas pārrobežu skaidras naudas pārvadājumu atļaujas izsniegšanu administrēšanu – 370 EUR.
4. Pēc likumprojekta "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" pieņemšanas Iekšlietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam".
 
7.§
Noteikumu projekts "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi"

TA-157 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai:
2.1. izveidot darba grupu, lai izvērtētu un, ja nepieciešams, sagatavotu un noteiktā kārtībā iesniegtu Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, paredzot tiesības Labklājības ministrijai un pašvaldības sociālajam dienestam konkrētu funkciju veikšanai attiecīgi piekļūt informācijas sistēmas "Kriminālprocesa informācijas sistēma", Sodu reģistra un Adopcijas reģistra atbilstīgajiem datiem. Darba grupas sastāvā iekļaut pārstāvjus no Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Tieslietu ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības.
2.2. līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par darba grupas veiktā izvērtējuma rezultātiem un priekšlikumiem turpmākai rīcībai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.775 "Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība""

TA-314 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-495 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par 17.Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" rīkošanu"

TA-540 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju"

TA-542 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-508 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Laucenieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7484 001 0048) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7484 002 0060) daļu "Laucenieki P" 0,2625 ha platībā Rembates pagastā, Ķeguma novadā par 1868,23 EUR.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību pirkšanu valsts autoceļa P45 Viļaka–Kārsava rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-520 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamā īpašuma "Akmentiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 002 0111) sastāvā esošo zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0324) – Semenovā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 563,46 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Gobas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 005 0003) sastāvā esošo zemes vienību 0,5923 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0223) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 2696,34 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Jaunzemnīcas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 002 0003) sastāvā esošo zemes vienību 0,07 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0292) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 368,52 EUR;
2.4. nekustamā īpašuma "Kļavas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 002 0110) sastāvā esošo zemes vienību 0,18 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0247) – Semenovā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 870,80 EUR;
2.5. nekustamā īpašuma "Laumiņas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 005 0059) sastāvā esošo zemes vienību 0,96 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0197) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 4097,87 EUR;
2.6. nekustamā īpašuma "Ozoliņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 005 0057) sastāvā esošo zemes vienību 0,36 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 005 0213) – Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 1690,37 EUR;
2.7. nekustamā īpašuma "Vecupes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3870 002 0155) sastāvā esošo zemes vienību 0,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3870 002 0318) – Semenovā, Medņevas pagastā, Viļakas novadā par 113,83 EUR;
2.8. nekustamā īpašuma "Krutova" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0099) sastāvā esošo zemes vienību 0,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0288) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 227,66 EUR;
2.9. nekustamā īpašuma "Lielā Akmeņsala" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0366) sastāvā esošo zemes vienību 0,11 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0272) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 563,46 EUR;
2.10. nekustamā īpašuma "Malejie" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0043) sastāvā esošo zemes vienību 0,38 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0309) – Šķilbanos, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 1784,28 EUR;
2.11. nekustamā īpašuma "Mazā Akmeņsala" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0251) sastāvā esošo zemes vienību 0,30 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0243) un zemes vienību 0,24 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0249) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 2458,72 EUR;
2.12. nekustamā īpašuma "Saullauki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0501) sastāvā esošo zemes vienību 0,03 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0177) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 170,74 EUR;
2.13. nekustamā īpašuma "Vītoliņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0093) sastāvā esošo zemes vienību 0,0043 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0162) – Fabrikos, Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 25,61 EUR;
2.14. nekustamā īpašuma "Zeļonova" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3882 002 0103) sastāvā esošo zemes vienību 0,40 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3882 002 0387) – Šķilbēnu pagastā, Viļakas novadā par 1878,19 EUR.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.307 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā""

TA-457 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai – biedrībai "Eurika""

TA-345 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Talsu novada pašvaldības īpašumā"

TA-549 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 13.oktobra noteikumos Nr.846 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Jaunu noieta tirgu sekmēšana un reklāmas kampaņas"""

TA-316 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.295 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai""

TA-546 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta informācijas sistēmu sezonas laukstrādnieku ienākuma nodokļa piemērošanas nodrošināšanai

TA-562 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 3.maija noteikumos Nr.344 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo dīzeļdegvielu (gāzeļļu), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-563 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-565 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2014.-2016.gadam"

TA-3 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 7.novembra noteikumos Nr.337 "Noteikumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektu vērtības noteikšanu""

TA-566 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2014.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam"

TA-568 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.382 "Noteikumi par neatkarīgiem ekspertiem ēku energoefektivitātes jomā""

TA-323 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-576 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"

TA-515 ____________________________________

(P.Vilks, A.Vilks, A.Dravniece, V.Dombrovskis, I.Šimanska, D.Melbārde, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Pārresoru koordinācijas centram atbilstoši Ministru kabineta sēdē piedāvātajiem grozījumiem Valdības rīcības plānā redakcionāli precizēt 2.4., 19.7., 63.1., 97.4. un 128.3.pasākumu, papildināt ar jaunu 97.6.pasākumu "Pilnveidot normatīvo regulējumu smaku emisiju samazināšanai un kontrolei, tai skaitā ostās, izstrādājot MK noteikumu projektu "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos"", izpildes termiņš – 01.06.2014, atbildīgā – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, līdzatbildīgās – Satiksmes ministrija un Ekonomikas ministrija un mainīt atbildību 108.1.pasākumam no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uz Finanšu ministriju, kā līdzatbildīgās nosakot Ekonomikas ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Precizēto Valdības rīcības plānu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
28.§
Noteikumu projekts "Vardarbības draudu novēršanas un pagaidu aizsardzības pret vardarbību nodrošināšanas kārtība"

TA-554 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, B.Broka, I.Aire, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projektā šī protokola 29.paragrāfā minētā noteikumu projekta tekstu un precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
3. Atbalstīt apstiprinātās apropriācijas pārdali jaunās politikas iniciatīvas "Personu, kuras cietušas no vardarbības un vajāšanas, personisko tiesību aizsardzība" ietvaros 2014.gadā no Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" 65 563 EUR apmērā, lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu veikšanu informācijas sistēmā un segtu izdevumus, kas saistīti ar centralizētu datortehnikas un sakaru tehnikas iegādi un sakaru pakalpojumu apmaksu.
4. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā protokollēmuma 3.punktam.
 
29.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikuma par pagaidu aizsardzību pret vardarbību veidlapu"

TA-574 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, B.Broka, I.Aire, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 28.paragrāfu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijā"

TA-442 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam nacionālās koordinācijas mehānismu Latvijā.
2. Noteikt ministrijas, kas nodrošina vadošās ministrijas funkcijas šādu Rīcības plāna prioritāšu īstenošanā nacionālā līmenī:
2.1. Aizsardzības ministrija:
2.1.1. Jūras drošības (Safe) prioritāte (attīstīties par vadošo reģionu jūras drošības jomā) attiecībā uz sadarbību drošības jomā;
2.2. Ekonomikas ministrija:
2.2.1. Tirgus (Market) prioritāte (šķēršļu novēršana Eiropas Savienības iekšējā tirgū);
2.2.2. MVU (SME) prioritāte (uzņēmējdarbības, mazo un vidējo uzņēmumu darbības sekmēšana);
2.2.3. Tūrisma (Tourism) prioritāte (nostiprināt reģiona vienotību caur tūrismu);
2.3. Iekšlietu ministrija:
2.3.1. Noziedzības (Crime) prioritāte (cīņa pret pārrobežu noziedzību);
2.3.2. Sauszemes drošības (Secure) prioritāte (drošības stiprināšana ārkārtas situācijās uz sauszemes). Pārstāvību prioritātes ietvaros nodrošina ministrijas pārraudzībā esošais Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
2.4. Izglītības un zinātnes ministrija:
2.4.1. Izglītības (Education) prioritāte (inovatīvas izglītības un jaunatnes attīstība);
2.4.2. Inovāciju (Inno) prioritāte (reģiona potenciāla pilnīga izmantošana pētniecības, inovāciju un izglītības jomās);
2.5. Kultūras ministrija:
2.5.1. Kultūras (Culture) prioritāte (kopīgas kultūras un makro-reģiona identitātes attīstīšana);
2.6. Satiksmes ministrija:
2.6.1. Jūras drošības (Safe) prioritāte (attīstīties par vadošo reģionu jūras drošības jomā) attiecībā uz sadarbību jūrniecības jomā. Pārstāvību prioritātes ietvaros nodrošina VAS "Latvijas Jūras administrācija" un satiksmes ministra pārraudzībā esošais Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas birojs;
2.6.2. Kuģošanas (Ship) prioritāte (tīras kuģošanas paraugreģiona attīstīšana);
2.6.3. Transporta (Transport) prioritāte (iekšējo un ārējo transporta savienojumu uzlabošana);
2.7. Veselības ministrija:
2.7.1. Veselības (Health) prioritāte (cilvēku veselības un tās sociālo aspektu uzlabošana un veicināšana);
2.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
2.8.1. Bioloģiskās daudzveidības (Bio) prioritāte (dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana);
2.8.2. Piesārņojuma (Hazards) prioritāte (bīstamo vielu lietošanas un ietekmes samazināšana);
2.8.3. Barības vielu (Nutrients) prioritāte (barības vielu noplūdes samazināšana jūrā);
2.9. Zemkopības ministrija:
2.9.1. Lauksaimniecības (Agri) prioritāte (ilgtspējīgas lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības veicināšana).
3. Noteikt ministrijas, kas nodrošina vadošās ministrijas funkcijas šādu Rīcības plāna horizontālo darbību īstenošanā nacionālā līmenī:
3.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija:
3.1.1. Ilgtspējīgas attīstības un bioekonomikas (Sustainable development and bio-economy) horizontālā darbība;
3.1.2. Telpiskās plānošanas (Spatial) horizontālā darbība (veicināt Jūras un sauszemes telpiskās plānošanas pielietošanu visās dalībvalstīs apkārt Baltijas jūrai);
3.2. Ārlietu ministrija (uz Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laiku arī Latvijas prezidentūras ES Padomē sekretariāts):
3.2.1. Iesaistes (INVOLVE) horizontālā darbība (daudzlīmeņu pārvaldības, tostarp pilsoniskās sabiedrības, uzņēmējdarbības un akadēmiskās vides stiprināšana).
3.3. Ārlietu ministrija;
3.3.1. Kaimiņvalstu (Neighbours) horizontālā darbība (sadarbības ar kaimiņvalstīm stiprināšana, lai risinātu kopīgas problēmas Baltijas jūras reģionā);
3.3.2. Reģiona kopējās identitātes (PROMO) horizontālās darbības īstenošanu nacionālā līmenī.
4. Noteikt, ka Labklājības ministrija sadarbībā ar vadošo ministriju savas kompetences jomās ir līdzatbildīgas par priekšlikumu virzīšanu reģionālās sadarbības projektu iekļaušanai Rīcības plānā, viedokļu saskaņošanu ar pārējām valsts pārvaldes iestādēm, sociālajiem partneriem, ieinteresētajām pusēm, projektu īstenošanu, problēmjautājumu apzināšanu un līdzdalību pārskatu gatavošanā.
5. Noteikt, ka nozaru ministrijas savas kompetences jomās sadarbībā ar Ārlietu ministriju, sadarbojoties ar Finanšu ministriju, Zemkopības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir atbildīgas par priekšlikumu virzīšanu finansējuma saņemšanai no Eiropas Savienības struktūrpolitikas finansēšanas instrumentiem, viedokļu saskaņošanu ar pārējām valsts pārvaldes iestādēm, sociālajiem partneriem, ieinteresētajām pusēm un projektu īstenošanu.
6. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam Rīcības plāna enerģētikas (Energy) prioritātes par enerģijas tirgus pieejamības, efektivitātes un drošības uzlabošanas koordinēšanu.
7. Ekonomikas ministrijai kā Rīcības plāna enerģētikas prioritātes koordinatoram ir jāplāno administratīvie izdevumi vadības komitejas sanāksmes organizēšanai Latvijā (vismaz divreiz gadā). Ministrijām, kuras pilda Rīcības plāna prioritāšu vadošo ministriju funkcijas, ir jāplāno komandējumu izdevumi, lai nodrošinātu ekspertu dalību Latvijai svarīgo sadarbības prioritāšu Vadības komitejās un konferencēs.
8. Katrai no vadošajām iestādēm savas kompetences jomā līdz 2014.gada 28.martam sagatavot un iesniegt Ārlietu ministrijai informāciju par tās atbildībā esošās prioritātes ietvaros paveikto 2011.-2013.gadā un nākotnes plāniem 2014.-2015.gadam. Savukārt Ārlietu ministrijai līdz 2014.gada 18.aprīlim sagatavos materiāla apkopojumu ar ieteikumiem par turpmāko nepieciešamo rīcību, t.sk. informācijas un komunikācijas pasākumiem, iesniedzot Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Stratēģijas īstenošanu Latvijā.
9. Ministru kabineta locekļiem un ministriju pārstāvjiem divpusējās sarunās, kā arī daudzpusējos tikšanās formātos ar Eiropas Savienības dalībvalstu, pārējo Baltijas jūras reģiona valstu un Eiropas Savienības institūciju pārstāvjiem atbilstoši savai kompetencei paust 2013.gada 15.novembrī Ministru kabineta apstiprināto Latvijas nacionālo pozīciju Nr.4 "Par Eiropas Savienības Stratēģiju Baltijas jūras reģionam, izvērtējot makro-reģionālo stratēģiju pievienoto vērtību".
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par subsidētajiem elektroenerģijas ražotājiem izvirzīto nosacījumu izpildi"

TA-390 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas par nosacījumu izpildi, kas noteikti subsidētās elektroenerģijas ražotājiem, kuri elektroenerģiju plāno ražot koģenerācijas stacijās obligātā iepirkuma ietvaros un kuru koģenerācijas stacijas nav vēl nodotas ekspluatācijā, iekļaut tās izvērtējumu enerģētikas politikas pamatnostādnēs 2014.− 2020.gadam.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par faktiski veikto valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu pensiju apdrošināšanai ietekmi uz personu sociālo nodrošinājumu"

TA-552 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Tieslietu ministrijas darba grupas Kriminālprocesa likuma grozījumu izstrādei izdarītajiem secinājumiem, izvērtējot Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Baltiņš pret Latviju" un spēkā esošo normatīvo regulējumu, kas nosaka tiesas kā kriminālprocesa virzītāja kompetenci, pārbaudot un izvērtējot operatīvās darbības pasākumu rezultātā iegūtos pierādījumus"

TA-410 ____________________________________

(S.Mertena, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par kopīgu interešu projektu attīstību enerģētikā"

TA-533 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. aprīļa Regulas (ES) Nr.347/2013, ar ko nosaka Eiropas energoinfrastruktūras pamatnostādnes un atceļ Lēmumu Nr.1364/2006/EK, groza Regulu (EK) Nr.713/2009, Regulu (EK) Nr.714/2009 un Regulu (EK) Nr.715/2009 (turpmāk – Regula Nr.347/2013), prasībām, noteikt Ekonomikas ministriju par kompetento iestādi, kas ir atbildīga par kopīgu interešu projektu atļauju piešķiršanas procesa veicināšanu un koordinēšanu, norādot, ka Latvijā atļaujas izsniegšanas procedūra notiks, pamatojoties uz Regulas Nr.347/2013 8.panta trešajā daļā definēto sadarbības shēmu.
3. Ekonomikas ministrijai informēt Eiropas Komisiju par kompetentās iestādes izveidi Latvijā, norādot, ka par kopīgu interešu projektu atļauju piešķiršanas procesa veicināšanu un koordinēšanu atbildīga ir Ekonomikas ministrija, kā arī norādīt kontaktpersonas un izvēlēto sadarbības shēmu, lai atbilstoši Regulas Nr.347/2013 8.panta trešajai daļai veicinātu un koordinētu plānošanas un atļauju piešķiršanas procesu.
4. Ekonomikas ministrijai izveidot darba grupu, iekļaujot tajā pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas un Vides pārraudzības valsts biroja. Darba grupai izstrādāt un ekonomikas ministram noteiktā kārtībā līdz 2014.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā nepieciešamos tiesību aktu projektus pilnvērtīgai Regulas Nr.347/2013 prasību ieviešanai (tai skaitā, lai nodrošinātu atļaujas izsniegšanas procedūras ieviešanu atbilstoši regulas 8.panta trešajā daļā definētajai sadarbības shēmai) atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 291.pantam.
 
35.§
Par psihoaktīvo vielu aprites ierobežošanu

 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Circene, B.Broka, E.Upīte, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra, veselības ministres un tieslietu ministres sniegto informāciju un izteiktos viedokļus.
2. Iekšlietu ministrijai divu nedēļu laikā sasaukt Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes sēdi, kurā izskatīt visu padomes sastāvā esošo ministriju un institūciju (atbilstoši to kompetencei) sagatavotos priekšlikumus vienota pasākumu plāna izstrādei psihoaktīvo vielu izplatības ierobežošanai un kontrolei, kā arī jautājumu par nepieciešamību veikt grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums", paredzot arī padomes līdzpriekšsēdētāju.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-585 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Aire, R.Kozlovskis, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas civilo ekspertu dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā".
2. Ārlietu ministrijai svītrot informatīvā ziņojuma pēdējo teikumu un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Konceptuāli atbalstīt līdz 10 civilo ekspertu nosūtīšanu dalībai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (turpmāk - EDSO) speciālajā novērošanas misijā Ukrainā.
4. Pēc informācijas saņemšanas no EDSO par konkrētu ekspertu apstiprināšanu ekspertu nosūtošajai ministrijai iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par attiecīgo civilo ekspertu nosūtīšanu saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 12.panta otro daļu.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 7.sadaļā Intelektuālā īpašuma tiesības un 10.sadaļā Informācijas sabiedrība un mediji

TA-570 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju apstiprināšanu par ES kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 7. sadaļā Intelektuālā īpašuma tiesības un 10. sadaļā Informācijas sabiedrība un mediji".
2. Apstiprināt Ārlietu ministrijas informatīvajā ziņojumā minētās nacionālās pozīcijas par Melnkalnes ES pievienošanās sarunu 7. un 10. sadaļas atvēršanu.
 
38.§
(2012.) Atbilde Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310

TA-2101 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavoto atbildes projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420655310.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Administratīvajai apgabaltiesai.
 
39.§
Atzinuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420487913

TA-187 ____________________________________

(J.Spiridonovs, B.Broka, V.Dombrovskis, S.Mertena, M.Lazdovskis, M.Brencis, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto atzinuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420487913.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami saskaņot atzinuma projektu ar Tieslietu ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un saskaņoto atzinuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atzinumu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-564-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
41.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā Latvijas Republikas valsts amatpersonas un ārvalstu oficiālo delegāciju pārstāvjus atbrīvo no lidostas drošības pārbaudēm"

TA-358-DV ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
42.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Bērziņš pret Latviju"

83-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 4 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 25.februāra sprieduma lietā "Bērziņš pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 25.februāra sprieduma lietā "Bērziņš pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Bērziņš pret Latviju izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
43.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Cēsnieks pret Latviju"

86-k ____________________________________

(K.Līce, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 11 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 11.februāra sprieduma lietā Cēsnieks pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 11.februāra sprieduma lietā "Cēsnieks pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Cēsnieks pret Latviju" izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
44.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Veiss pret Latviju"

87-k ____________________________________

(K.Līce, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 28.janvāra sprieduma lietā Veiss pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 28.janvāra sprieduma lietā "Veiss pret Latviju" spēkā stāšanās, Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Veiss pret Latviju" izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna nosūtīšanas Eiropas Padomes Ministru komitejai Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
45.§
Konfidenciāli

91-k ____________________________________

 

 
46.§
Konfidenciāli

66-k ____________________________________

 

 
47.§
Dienesta vajadzībām

TA-587-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte