Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.25

2014.gada 29.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par noslēguma pasākumiem, kas ir veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"

TA-623 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

TA-809 ____________________________________

(E.Upīte, S.Bajāre, A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu Valsts kancelejai funkciju auditu nodrošināšanai skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-793 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Samazināt 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" kopējo finansējumu no 2 017 825 EUR uz 1 915 908 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējumu no 2 017 825 EUR uz 1 915 908 EUR.
3. Ņemot vērā, ka 1.5.2.2.3. apakšaktivitātes ieviešana ir pabeigta, pieņemt zināšanai, ka grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.962 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.3. apakšaktivitāti "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""" nav nepieciešami.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.963 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.2.2.2.apakšaktivitāti "Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-794 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2008.gada 2.jūnija noteikumos Nr.396 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana"""

TA-795 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.293 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.2.aktivitāti "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-752 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem"

TA-637 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem (turpmāk – Konvencija) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts parāda apkalpošanas izlīdzināto izdevumu aprēķināšanas metodoloģiju"

TA-755 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par fiskālo risku vispārējo vadību un par fiskālās nodrošinājuma rezerves apjoma noteikšanas metodoloģiju"

TA-754 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Programmas projekts "Latvijas Stabilitātes programma 2014.-2017.gadam"

TA-834 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Apstiprināt Latvijas Stabilitātes programmu 2014.–2017.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 30.aprīlim iesniegt Eiropas Komisijai Latvijas Stabilitātes programmu 2014.–2017.gadam.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 102.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"" 2.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-622 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 102.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem, kas veikti, ieviešot rekomendācijas korupcijas risku novēršanai tiesībsargājošās institūcijās"" 2.2.apakšpunktu par aktualitāti zaudējušu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu""

TA-3843 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 139.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014.-2020.gada plānošanas periodam"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-732 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 139.§) "Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda vadības un kontroles sistēmu 2014.–2020.gada plānošanas periodam" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2014.gada 1.jūlijam.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-435 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par kuģu un kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju izpildi un uzraudzību""

TA-519 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
16.§
Noteikumu projekts "Vēsturiskā mantojuma dzelzceļa konsultatīvās padomes nolikums"

TA-439 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa P121 Tukums–Kuldīga rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-738 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Gobzemji A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.9088 001 0436) – zemes vienību 0,74 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 001 0411) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par 2842,90 EUR.

 
18.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P104 Tukums-Auce-Lietuvas robeža rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-787 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Lielauces baznīcas zeme A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4676 004 0228) – zemes vienību 0,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 004 0084) – Lielauces pagastā, Auces novadā, par 250,43 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Tālavas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4676 003 0226) – zemes vienību 0,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4676 003 0125) – Lielauces pagastā, Auces novadā, par 244,73 EUR.
3. Satiksmes ministrijai šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētā nekustamā īpašuma īpašniekam atlīdzināt kompensējamos zaudējumus 21,34 EUR apmērā.

 
19.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 15.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju""" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-476 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.36 15.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 4.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.50 12.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi" doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.77 "Noteikumi par valsts nodevu par ierakstu izdarīšanu politisko partiju reģistrā""

TA-569 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.septembra noteikumos Nr.1088 "Noteikumi par masu informācijas līdzekļu reģistrācijas valsts nodevu""

TA-581 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 15.aprīļa noteikumos Nr.308 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai biedrību un nodibinājumu reģistrā""

TA-582 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 23.janvāra noteikumos Nr.73 "Noteikumi par pieteikumiem ierakstu izdarīšanai politisko partiju reģistrā""

TA-505 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 3.septembra noteikumos Nr.401 "Ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas kārtība""

TA-583 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pieteikumu veidlapām ierakstu izdarīšanai komercreģistrā par Eiropas komercsabiedrībām"

TA-698 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.596 "Noteikumi par valsts nodevu ierakstu izdarīšanai Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā""

TA-705 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.894 "Noteikumi par ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju reģistrācijas valsts nodevu""

TA-706 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-608 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Protokollēmuma projekts "Informācija "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros īstenojamā VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" iepirkuma nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm""

TA-736 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka attiecībā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" līguma priekšmetu – 5.korpusa rekonstrukciju – nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks un no līguma projekta neizriet līgumsaistības valstij.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs − valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" − saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuru pamatojoties nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā"

TA-766 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
31.§
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošanai"

TA-517 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par Sējas novada administratīvajā teritorijā esošā Pabažu ezera un zemes zem tā nodošanu Sējas novada pašvaldības valdījumā"

TA-765 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-636 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 23.decembra noteikumu Nr.735 "Noteikumi par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministrijas Aizsardzības ģeogrāfiskās un satelītizlūkošanas aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību kartēšanā/ģeodēzijā un ģeogrāfisko materiālu apmaiņu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-808 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas valdības un Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdības saprašanās memorandu par sadarbību ģeotelpiskās informācijas jomā (turpmāk – saprašanās memorands) projektu.
3. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru parakstīt saprašanās memorandu.
4. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 9.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
5. Aizsardzības ministrijai koordinēt saprašanās memorandā paredzēto saistību izpildi. 
35.§
Likumprojekts "Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā"

TA-825 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"

TA-823 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas valdības un Gruzijas valdības līgumu par sadarbību civilo ārkārtējo situāciju novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā"

TA-839 ____________________________________

(R.Kozlovskis, A.Matīss)

Ņemot vērā iekšlietu ministra R.Kozlovska priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
38.§
Progresa ziņojums "Par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu"

TA-852 ____________________________________

(A.Matīss)

1. Apstiprināt Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt līdz 2014.gada 30.aprīlim Eiropas Komisijā Progresa ziņojumu par Latvijas nacionālās reformu programmas "Eiropa 2020" stratēģijas kontekstā īstenošanu.
 
39.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā deleģē valsts pārvaldes uzdevumu – zemes izpirkuma (pirkuma) līgumu slēgšanu, šo līgumu izpildes kontroli un neizpirktās zemes nodošanu pašvaldības īpašumā"

TA-455 ____________________________________

(A.Zitcere, K.Lore, L.Medina, I.Gailīte, A.Matīss)

Valsts kancelejai sagatavot Finanšu ministrijas iesniegto precizēto noteikumu projektu parakstīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa sēdē (prot.Nr.20 27.§) dotajam uzdevumam.
 
40.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 42.§) "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises loģistikas jautājumiem" 3., 4. un 5.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-805 ____________________________________

(A.Matīss)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 42.§) "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē norises loģistikas jautājumiem" 3., 4. un 5.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju dalībai Starptautiskās darba konferences 103.sesijā Ženēvā"

TA-810 ____________________________________

(U.Augulis, S.Bajāre, E.Rinkēvičs, I.Alliks, A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, saskaņot to ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu par papildu finansējuma nepieciešamību 3 615 EUR apmērā ikgadējā pasākuma – Latvijas Republikas delegācijas dalības Starptautiskajā darba konferencē Ženēvā – nodrošināšanai kontekstā ar Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē 2015.gada pirmajā pusē. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" bāzes izdevumus 2015.gadam 3 615 EUR apmērā, attiecīgi samazinot 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 04.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" nesadalīto finansējumu 2015.gadam.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas ierēdņa dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-832 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-840 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Matīss)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""

TA-848 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.112 "Noteikumi par Eiropas tehnisko novērtējumu""

TA-857 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""

TA-856 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par diplomātiskā un konsulārā dienesta amatiem, kādus var ieņemt personas, kuras nav ierēdņi"

TA-860 ____________________________________

(I.Mangule, S.Bajāre, R.Kozlovskis, A.Matīss)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju sagatavot grozījumus ārējos normatīvajos aktos, kas ļautu Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm valsts interesēs pārcelt ierēdņa amatā diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs netiks kavēta funkciju veikšana, valsts interesēs pārceļot amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm ierēdņa amatā diplomātiskajā un konsulārajā dienestā.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas turpmāko dalību GEANT tīklā un GEANT tīkla projektā"

TA-804 ____________________________________

(A.Kiopa, L.Šulca, B.Kaškina, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā šajā protokollēmumā norādīto finanšu līdzekļu apmēru, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt Latvijas pārstāvību Eiropas akadēmiskajā tīklā GEANT (Gigabit European Academic Network - Gigabitu datu pārraides ātruma Eiropas akadēmiskais tīkls) (turpmāk – GEANT tīkls) laikā līdz 2015.gada 31.martam, piesaistot Latvijas Universitāti vai citu Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētu valsts zinātnisko institūciju.
4. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības Eiropas Savienības 7.Ietvara programmas (European Union Seventh Framework Programme) projekta "Multi - Gigabit European Research and Education Network and Associated Services” (Grant Agreement No: 605243)) (turpmāk – projekts) īstenošanai 364 000 EUR apmērā (t.sk. PVN 96 850 EUR).
5. Izglītības un zinātnes ministrijai, pamatojoties uz Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 “Noteikumi par 74.resora “Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par nepieciešamo finansējumu 322 581 EUR (t.sk. PVN 85 948 EUR) apmērā (par laika periodu no 2013.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 31.decembrim) projekta īstenošanai, lai nodrošinātu pieslēgumu GEANT tīklam un DANTE DWS (Dante World Service) internetam.
6. Atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija noteikumu Nr.414 „Valsts atbalsta nodrošināšanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomās” 18.punktam atbalstu līdzfinansējuma veidā Latvijas gada pieslēguma maksai Eiropas akadēmiskā tīkla GEANT kanālam un DANTE World Service Commodity internetam Izglītības un zinātnes ministrija 2015.gadā nodrošināt no valsts budžetā kārtējam gadam apakšprogrammā 70.06.00 "Dalība Eiropas Savienības pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās" paredzētajiem līdzekļiem 41 419 EUR (t.sk. PVN 10 901 EUR) apmērā.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai turpmāk sekot, lai saistības, kurām nepieciešams valdības pilnvarojums, Latvijas Universitāte uzņemtos tikai pēc šāda pilnvarojuma saņemšanas.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokola Nr.42 38.§ 2.punktā paredzētā uzdevuma izpildi"

TA-875 ____________________________________

(L.Medina, A.Matīss)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
50.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par Fiskālās disciplīnas likuma pārkāpumu, kas saistīts ar likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"" (Nr.1095/Lp11) virzību un pieņemšanu Saeimā)

TA-721 ____________________________________

(N.Sakss, A.Matīss)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2014.gada 29.-30.aprīļa neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-844 ____________________________________

(U.Augulis, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajai sekretārei I.Jurševskai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības nodarbinātības un sociālo lietu ministru 2014.gada 29.-30.aprīļa neformālajā sanāksmē.

 
52.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 4.-6.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-862 ____________________________________

(D.Lucaua, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram G.Ābelem pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 4.-6.maija neformālajā sanāksmē.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām"

TA-841 ____________________________________

(J.Krastiņa, B.Broka, Dž.Innusa, L.Medina, A.Matīss)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām" (pozīcija Nr.1).
2. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Ekonomisko un finanšu lietu nodaļas Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā padomniekam muitas jautājumos L.Martinsonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Padomes Muitas savienības darba grupas 2014.gada 7.maija sanāksmē.
3. Finanšu ministrijai iesaistīt Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju turpmākajā viedokļa gatavošanā par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par Eiropas Savienības tiesisko regulējumu attiecībā uz muitas noteikumu pārkāpumiem un sankcijām.
 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija 2014.gada 5.maija Euro grupas un 2014.gada 6.maija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei

TA-865 ____________________________________

(N.Sakss, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/96/ES par kopējo sistēmu nodokļu uzlikšanai, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kuri atrodas dažādās dalībvalstīs" (pozīcija Nr.2).
3. Finanšu ministrijai precizēt nacionālo pozīciju un informatīvo ziņojumu atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2014.gada 30.aprīlī.
4. Finanšu ministram A.Vilkam pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2014.gada 5.maija sanāksmē. Pastāvīgai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotai vēstniecei Eiropas Savienībā I.Juhansonei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2014.gada 6.maija sanāksmē.
 
55.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-07-03

TA-499 ____________________________________

(J.Stengrevics, A.Matīss)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2014-07-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildes rakstu Satversmes tiesai.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā.


 
56.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2013-20-03

TA-842, SAN-700 ____________________________________

(A.Šults, A.Matīss)

Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2013-20-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.

 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu mācībām uzņemošās valsts atbalstam Baltic Host 2013"

TA-621-IP ____________________________________

(R.Vējonis, I.Gailīte, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai:
2.1. sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Iekšlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju, Tieslietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Valsts policiju, Drošības policiju, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts robežsardzi, Valsts vides dienestu, Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi un valsts aģentūru "Civilās aviācijas aģentūra" izstrādāt uzņemošās valsts atbalsta koncepcijas projektu, kurā tiktu definēts uzņemošās valsts atbalsts, uzņemošās valsts atbalsta pasākumos iesaistītās valsts un pašvaldību institūcijas, to uzdevumi un pienākumi uzņemošās valsts atbalsta pasākumu plānošanā un izpildē;
2.2. uzņemošās valsts atbalsta koncepcijas projektu līdz 2014.gada 1.novembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
58.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā"

TA-833 ____________________________________

(R.Vējonis, A.Matīss)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmumprojektu par steidzamu.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par vienošanās noslēgšanu starp Latvijas Republikas un Luksemburgas Lielhercogistes valdībām par Zemkopības ministrijas kompetencē esošu Eiropas Savienības Padomes darba formātu vadīšanu Latvijas un Luksemburgas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē laikā"

TA-828-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos piektajai Āzijas un Eiropas valstu izglītības ministru konferencei, kas 2015.gadā tiks organizēta Latvijas prezidentūras ES Padomē ietvaros, un dalībai tās vecāko amatpersonu sanāksmē 2014.gada 7.- 9.maijā Handžou, Ķīnā"

TA-829-IP ____________________________________

(S.Liepiņa, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai 2014.gada 7.-9.maijā Handžou, Ķīnā, notiekošajā vecāko amatpersonu sanāksmē saskaņot piektās ASEM izglītības ministru konferences un tās vecāko amatpersonu sanāksmju norises laiku ar ASEM dalībvalstu vecākajām amatpersonām un sniegt informāciju par piektās ASEM izglītības ministru konferences sagatavošanas gaitu.
 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalības Eiropas Savienības militārajā operācijā Centrālāfrikas Republikā nodrošināšanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem"

TA-851-DV ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
62.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Sapožkovs pret Latviju"

127-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Matīss)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 4 000 EUR izmaksāšanai Aleksandram Sapožkovam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 11.februāra sprieduma lietā "Sapožkovs pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 11.februāra sprieduma spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 11.februāra sprieduma lietā "Sapožkovs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Sapožkovs pret Latviju" izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā. Pirms rīcības plāna iesniegšanas Eiropas Padomes Ministru komitejā Ārlietu ministrijai to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.
 
63.§
Slepeni

130-s

 

 
64.§
Konfidenciāli

60-k

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.05


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietniece

valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,

Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte