Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 34

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.34

2014.gada 26.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Dienesta vajadzībām

TA-1312-DV ____________________________________

 

 
2.§
Par Latvijā konstatēto Āfrikas cūku mēri

 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Balodis, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju.
2. Zemkopības ministrijai, gatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par papildu līdzekļu piešķiršanu Latvijā konstatētā Āfrikas cūku mēra apkarošanai, saskaņot projektu ar Finanšu ministriju.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām""

TA-1303 ____________________________________

(I.Gailīte, A.Matīss)

 

1. Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2014.gada 30.jūnijā.
2. Ekonomikas ministrijai:
2.1. ņemot vērā iesniegto jauno tiesību akta projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"", apvienot to ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdē (prot. Nr.33 60.§) pieņemtā noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.817 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.4.aktivitātes "Augstas pievienotās vērtības investīcijas" projektu iesniegumu atlases otro un turpmākajām kārtām"" attiecīgo tekstu un sagatavot anotāciju;
2.2. sagatavot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu, kurā paredzēt arī atzīt par spēku zaudējušiem attiecīgos Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 60.§) punktus;
2.3. līdz 2014.gada 27.jūnijam iesniegt noteikumu projektu, anotāciju un Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu Valsts kancelejā.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.790 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.2.4.apakšaktivitāti "Mikro, mazo un vidējo komersantu jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības programma"""

TA-1367 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2014.gada 30.jūnijā.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr.280 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.2.2.apakšaktivitāti "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai"""

TA-1371 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2014.gada 30.jūnijā.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.25


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss
Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Deklasificēts 2015.gada 7.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli (izņemot 3., 9. un 10.punktu)

 

Rīgā

Nr.34

2014.gada 26.jūnijā

 1.§

Par akciju sabiedrību „Citadele banka”

 TA-1312-DV ______________________________________________________

(V.Dombrovskis, S.Lecat, V.Loginovs, B.Broka, J.Maizītis, A.Antonovs, A.Vilks, J.Dūklavs, J.Leitietis, P.Putniņš, D.Melbārde, A.Spridzāns, A.Pildegovičs, B.Bāne, R.Naudiņš, R.Kozlovskis, E.Dreimane, I.Skrodele, A.Matīss)

 1. (DV) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, tajā skaitā informāciju par veiktajiem pasākumiem akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes procesā, informāciju par potenciālo investoru iesniegtajiem piedāvājumiem, kā arī informāciju par turpmāko akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu.

2.  (DV) Pieņemt zināšanai tieslietu ministres B.Brokas sniegto informāciju, ka viņa, ievērojot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, nepiedalās jautājuma izskatīšanā.

3.  DV TEKSTS

4. (DV) Pieņemt zināšanai informatīvajā ziņojumā norādīto, ka akciju sabiedrības „Citadele banka” pārdošanas darījuma rezultātā radīsies negatīva fiskālā ietekme, vispārējās valdības budžeta deficītam indikatīvi pieaugot par 78-131 milj. EUR jeb 0,3-0,5% no prognozētā iekšzemes kopprodukta.

5. (DV) Pieņemt zināšanai valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” pārstāvju sniegto informāciju, ka investoru piedāvājumu izvērtēšanai izmantota mērķorientēta pieeja, stratēģiski vērtējot atbilstību Ministru kabineta 2014.gada 26.maija sēdē (prot. Nr.30 55.§ 5.punkts) apstiprināto kritēriju kopumam un Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma normām, kuras akciju sabiedrības „Citadele banka” akciju atsavināšanas procesā piemērojamas sistēmiski (nevis izolēti, bet kopsakarā ar citiem normatīvajiem aktiem) un sabalansējami ar normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un ierobežojumiem, tajā skaitā Kredītiestāžu likumā noteiktajiem kritērijiem būtiskas līdzdalības iegūšanai kredītiestādē, valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdei savus pienākumus pildot kā krietnam un rūpīgam saimniekam attiecībā uz profesionāla investoru piesaistes procesa organizēšanu un darījuma noslēgšanu, ievērojot tiesību aktus, tajā skaitā Ministru kabineta lēmumus.

6. (DV) Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt akciju sabiedrības „Citadele banka” dual track investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdē (prot. Nr.23 31.§ 5.punkts) noteikto, kas paredz līdz attiecīga Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanai neveikt aktīvas darbības sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) darījuma sagatavošanai (tajā skaitā neveikt papildus izmaksas).

7. (DV) Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 25.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters sagatavoto informāciju par sarunu rezultātiem ar potenciālajiem investoriem un priekšlikumus par turpmāko akciju sabiedrības „Citadele banka” investoru piesaistes stratēģijas īstenošanu, priekšlikumu sagatavošanā ņemot vērā arī kompetento iestāžu apsvērumus. Paredzēt, ka Ministru kabineta locekļiem būs iespēja ar minētajiem materiāliem iepazīties vismaz nedēļu pirms Ministru kabineta sēdes.

8. (DV) Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas atzinumā minēto, kā arī sēdes laikā izteiktos priekšlikumus (informatīvā ziņojuma 5., 8., 9., 14.lpp.), un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.

 9. DV TEKSTS

10. DV TEKSTS

 Ministru prezidenta vietā-

satiksmes ministrs Anrijs Matīss

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane