Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2014.gada 1.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

A.Ērglis

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.605 "Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē""

TA-1148 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 21.novembra noteikumos Nr.966 "Kārtība, kādā militārās aviācijas gaisa kuģi veic lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā""

TA-1335 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"

TA-988 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai sagatavot likumprojektu par grozījumiem likuma "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem" 12.pantā, precizējot pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot Ministru kabineta noteikumus par Latvijas interešu pārstāvību starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, un līdz 2014.gada 30.decembrim iesniegt to Ministru kabinetā vienlaikus ar citiem nepieciešamajiem grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem".
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1168 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu".
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu""

TA-1167 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

TA-3362 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāju reģistra noteikumi"

TA-986 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 18.oktobra noteikumos Nr.779 "Noteikumi par vispārējās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa organizēšanai nepieciešamo obligāto dokumentāciju""

TA-1118 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

TA-1102 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas dalību Baltijas jūras valstu padomes Kultūras mantojuma pārraudzības grupā"

TA-1201 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus""

TA-1103 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 19.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1105 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 11.jūnija sēdes protokola (prot. Nr.34 19.§) "Likumprojekts "Grozījums Izglītības likumā"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 23.augusta noteikumos Nr.661 "Noteikumi par lidostai uzliekamām sabiedriskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas saistībām""

TA-939 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi""

TA-1301 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa likvidācijas sertifikāta aizpildīšanas un izsniegšanas kārtība"

TA-1184 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Ņemot vērā satiksmes ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
16.§
Noteikumu projekts "Augstākā līmeņa domēna ".lv" reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas uzturētājam izvirzāmās prasības un tā atzīšanas kārtība"

TA-1217 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu "V2" Ķekavas novadā nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1006 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Ķīmisko vielu likumā"

TA-438 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
19.§
Noteikumu projekts "Reģionālās attīstības uzraudzības un novērtēšanas kārtība"

TA-3722 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2014.gada 1.augustam vienoties ar Finanšu ministriju par Reģionālās attīstības indikatoru moduļa tālākas attīstības programmu, paredzot paplašināt aptvertos reģionālās attīstības finansēšanas avotus ar visiem publiskajiem avotiem (arī nacionālajiem un lokālajiem), tai skaitā izmantojot Latvijas Pašvaldību savienības apkopojumus, kā arī nodrošinot Eiropas Savienības fondu, pašvaldību un nozaru ministriju plānoto un veikto ieguldījumu kartēšanu teritoriālā dalījumā 2014.–2020.gada plānošanas periodā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2014.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt Centrālās statistikas pārvaldei priekšlikumus teritoriālās statistikas atjaunošanas programmai, paredzot apkopot sociāli ekonomisko informāciju par katru novada teritoriālo vienību – novada pilsētu un pagastu.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.novembra noteikumos Nr.769 "Noteikumi par stacionāro tehnoloģisko iekārtu dalību Eiropas Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā""

TA-797 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-1325 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Traktortehnikas un tās piekabju pārbūves noteikumi"

TA-1114 ____________________________________

(B.Broka, J.Dūklavs, L.Straujuma)

Ņemot vērā tieslietu ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt tā atkārtotai saskaņošanai ar Tieslietu ministriju.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 8.septembra noteikumos Nr.1040 "Piena kvotu administrēšanas noteikumi""

TA-1078 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu ciltsgrāmatas kārtošanas noteikumi"

TA-1153 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.marta noteikumos Nr.147 "Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsardzības līdzekļu lietošanas operatoru, augu aizsardzības līdzekļu pārdevēju un augu aizsardzības konsultantu apmācību un apliecību izsniegšanas kārtību""

TA-1156 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.63 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus cūkām""

TA-1269 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1521 "Noteikumi par subsidētās elektroenerģijas nodokļa piemērošanu""

TA-1403 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Programmas projekts "Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020.gadam"

TA-1387 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošās Daugavas upes daļas un zemes zem tās nodošanu Kokneses novada pašvaldības valdījumā"

TA-1405 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes"

TA-1322 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība""

TA-1370 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai 2014.gadā autoceļu lietošanas nodevas samaksas kontroles veikšanu nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
3. Finanšu ministrijai likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanās procesā:
3.1. precizēt Satiksmes ministrijas bāzes izdevumus, samazinot tos budžeta apakšprogrammā 23.06.00 "Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana" 2015.gadam par 245 734 EUR un turpmākajiem gadiem par 245 345 EUR;
3.2. precizēt Iekšlietu ministrijas bāzes izdevumus, palielinot tos 2015.gadam par 245 734 EUR, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" par 15 842 EUR (tai skaitā: 1 532 EUR izdevumi precēm un pakalpojumiem, 14 310 EUR pamatkapitāla veidošana) un budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" par 229 892 EUR (tai skaitā: 216 990 EUR izdevumi atlīdzībai 12 amata vietām, 11 202 EUR izdevumi precēm un pakalpojumiem, 1 700 EUR pamatkapitāla veidošanai), un turpmākajiem gadiem par 245 345 EUR, tai skaitā budžeta apakšprogrammā 02.03.00 "Vienotās sakaru un informācijas sistēmas uzturēšana un vadība" par 342 EUR (izdevumi precēm un pakalpojumiem) un budžeta apakšprogrammā 06.01.00 "Valsts policija" par 245 003 EUR (tai skaitā: 233 319 EUR izdevumi atlīdzībai 13 amata vietām, 11 684 EUR izdevumi precēm un pakalpojumiem).
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zemgales prospektā 19A, Jelgavā, nodošanu Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1244 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pētniecības un attīstības darbību uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanai"

TA-1389 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-1395 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 43 060 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus kapitālajiem izdevumiem 33 060 EUR apmērā un subsīdijām un dotācijām 10 000 EUR apmērā, kā arī, nepalielinot izdevumus atlīdzībai, palielināt izdevumus atalgojumam 115 410 EUR apmērā.
3. Ekonomikas ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem komersantu konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1396 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu bakteriālo iedegu izplatības uzraudzības un apkarošanas pasākuma plāna īstenošanai 2014.gadā"

TA-1408 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju B.Bānei savienot amatus"

TA-1340 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1352 ____________________________________

(K.Hohberga, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt noteikumu spēkā stāšanās termiņu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uz jaunas elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas metodikas pamata pārskatīt ar elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem saistītos tarifus un līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē noteikumu projektu "VAS "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādis".


 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par Eiropas Savienības fondu 3.1.5.3.1.apakšaktivitātes "Stacionārās veselības aprūpes attīstība" ietvaros īstenojamā VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" iepirkuma nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-1327 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka attiecībā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" līguma priekšmetu – 10.korpusa rekonstrukcija – nepastāv Eiropas Savienības fondu projekta neattiecināmo izmaksu rašanās risks un no līguma projekta neizriet līgumsaistības valstij.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs − valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" − saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, uz kuru pamatojoties nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Rolandam Arturam Bebrim savienot amatus"

TA-1364 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valsts pārvaldes uzdevumu ārējās ekonomiskās politikas jomā nodošanu un finansējuma pārdali starp Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju"

TA-1398 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 1.un 2. punktu, paredzot, ka uzdevumi tiek nodoti ar 2014.gada 1.augustu, un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju sagatavot un līdz 2014.gada 1.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai", nosakot, ka rīkojumā minētajām Eiropas Savienības tiesību kopuma sadaļām 11.60, 11.60.10, 11.60.30, 11.60.30.10, 11.60.30.20, 11.60.30.30, 11.60.40, 11.60.40.10, 11.60.40.20, 11.60.40.30 un 11.60.50 par atbildīgo ministriju tiek noteikta Ārlietu ministrija.
3. Ārlietu ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju izvērtēt nepieciešamos grozījumus citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos. Ekonomikas ministrijai sniegt Ārlietu ministrijai nepieciešamo informāciju saistībā ar Eiropas Savienības līmeņa tiesību aktiem, kuros nepieciešams veikt grozījumus kompetenču maiņas rezultātā. Ārlietu ministrijai līdz 2014.gada 1.augustam iesniegt nepieciešamos normatīvo aktu projektus izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-1399 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 4.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-1400 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.65 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta nolikums""

TA-1401 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Gailīte, A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai svītrot noteikumu projekta 2.punktu un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015. un 2016.gadam"

TA-1302 ____________________________________

(L.Medina, A.Birums, S.Šķiltere, J.Dūklavs, E.Dreimane, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu daļā par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam.
2. Tieslietu ministrijai attiecīgi sadalīt iesniegto noteikumu projektu divos noteikumu projektos:
2.1. noteikumu projektu "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2015.gadam" steidzami iesniegt Valsts kancelejā;
2.2. noteikumu projektu "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016.gadam" iesniegt Valsts kancelejā. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabineta sēdē pēc grozījumu Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Nr. 673/Lp 11) pieņemšanas, bet ne vēlāk par 2015.gada 15.jūniju.
3. Valsts kancelejai sagatavot šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Konceptuāli atbalstīt lauku zemju kadastrālo vērtību pieaugumu ar 2016.gadu.
5. Tieslietu ministrijai izstrādāt un līdz 2014.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 „Kadastrālās vērtēšanas noteikumi”, paredzot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kadastrālās vērtības aprēķinā ņemt vērā būves vecumu.
6. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un līdz 2014.gada 31.decembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā „Par nekustamā īpašuma nodokli”, izvērtējot iespējas izmantot nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežošanu vai citus iespējamos mehānismus, lai nodrošinātu lēnāku nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieaugumu lauksaimniecībā izmantojamai un meža zemei, un nodoklis pakāpeniski sasniegtu apmēru, kāds aprēķināms, par nodokļa bāzi izmantojot tirgus vērtībai tuvināto kadastrālo vērtību.
7. Pieņemt zināšanai, ka 2014.gadā Valsts zemes dienests Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.802 „Par nekustamā īpašuma nodokļa prognozi” 5.punktā paredzēto informāciju par 2015.gadu iesniedz pašvaldībām 10 darbdienu laikā pēc kadastrālo vērtību bāzes apstiprināšanas, savukārt pašvaldības minēto noteikumu 10.punktā paredzēto informāciju Finanšu ministrijā iesniedz 31 darba dienas laikā pēc noteikumu 5.punktā minēto prognozēto kadastrālo vērtību saņemšanas datuma no Valsts zemes dienesta. 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1372 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (likumprojektu pakete).
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā"

TA-1373 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (likumprojektu pakete).
4. Jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai 2016.gadam 722 835 EUR, 2017.gadam 1 148 310 EUR, 2018.gadam un turpmākajiem gadiem 1 103 310 EUR izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta „Par valsts budžetu 2016.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1374 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" (likumprojektu pakete).
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-1375 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā" un likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali starp Ārlietu ministrijas budžeta programmām"

TA-1421 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, E.Upīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai svītrot rīkojuma projekta 2.punktu, attiecīgi precizēt rīkojuma projekta anotāciju, saskaņot to ar Valsts kanceleju (Valsts pārvaldes attīstības departamentu) un iesniegt rīkojuma projektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.266 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" otro projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-1424 ____________________________________

(G.Arāja, E.Šadris, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka daudzfunkcionāla ciklotrona centra attīstība Salaspilī ir skatāma kā atsevišķa projekta aktivitāte kontekstā ar Latvijas Universitātes attīstības stratēģiju par starpdisciplināra zinātnes un tehnoloģiju pārneses centra izveidi materiālzinātnē un biomedicīnā, nodrošinot resursu konsolidāciju, tajā skaitā, lai sekmētu zinātnes ārējā izvērtējuma rekomendāciju izpildi un Vides politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteiktā pasākuma, kas paredz ciklotrona centra izveidi Salaspilī, ieviešanu. Izglītības un zinātnes ministrijai Ministru kabineta noteikumu par plānotās darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ieviešanu ietvaros paredzēt iespēju Latvijas Universitātes gadījumā palielināt 2.1.1.3.3.apakšaktivitātes “Zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes attīstība” ietvaros noteikto maksimālo projekta finansējuma apjomu par ciklotrona centra tehniskās dokumentācijas izstrādei nepieciešamo finansējuma apmēru, ja ir pieejams Eiropas Savienības fondu finansējums.
3. Pieņemt zināšanai, ka ciklotrona centra attīstības projekts varēs pretendēt uz atbalstu Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam specifiskā atbalsta mērķa 1.1.1 "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" ietvaros, kur ir paredzēts finansējums pētniecības un attīstības infrastruktūras attīstībai atbilstoši Viedās specializācijas stratēģijai, tajā skaitā tādai infrastruktūrai, kuru izmanto komerciāliem mērķiem un kas veicina un atbalsta tehnoloģisko progresu tautsaimniecībā.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali"

TA-1361 ____________________________________

(J.Šnore, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
53.§
Pamatnostādņu projekts "Latvijas tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-728 ____________________________________

(J.Volberts, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai pēc oficiālo komentāru par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentiem saņemšanas no Eiropas Komisijas, ja nepieciešams, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atbilstoši precizētās Tūrisma attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam, lai nodrošinātu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros plānoto ieguldījumu saskaņotību ar nozaru attīstības plānošanas dokumentiem.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Tautas frontes muzeju"

TA-1252 ____________________________________

(J.Garjāns, I.Stepanova, B.Broka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un līdz 2015.gada 1.janvārim iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.924 "Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nolikums", paplašinot Latvijas Nacionālā vēstures muzeja funkcijas – saglabāt Latvijas Tautas frontes kolekcijas (muzeja krājumu, arhīva materiālus) kā nedalāmu kopumu un nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai muzeja ekspozīcijā Latvijas Tautas frontes vēsturiskajā mītnē Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15.
3. Kultūras ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un līdz 2015.gada 1.janvārim iesniegt Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr.0100 003 0094) – zemes vienības 0,0218 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 003 0094) un būves (būves kadastra apzīmējums 0100 003 0094 001) – Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz Tautas frontes muzeja sabiedriskās padomes vārda pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas personā, nosakot nekustamā īpašuma izmantošanas mērķi – Tautas frontes muzeja darbības nodrošināšanai.
4. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam", palielināt Kultūras ministrijas bāzes izdevumus budžeta programmā 21.00.00 "Kultūras mantojums" 2015.gadam par 143 815 EUR un 2016., 2017.gadam par 134 525 EUR katru gadu, lai nodrošinātu Tautas frontes muzeja kā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja struktūrvienības darbību.
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojektam „Par valsts budžetu 2015.gadam”, paredzēt Finanšu ministrijas budžetā valsts akciju sabiedrībai „Valsts nekustamie īpašumi” ēkas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, telpu piemērošanai finansējumu 95 128 EUR apmērā, tai skaitā 16 940 EUR jumta remontam.
6. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") nodrošināt ēkas Rīgā, Vecpilsētas ielā 13/15, telpu piemērošanas darbu pabeigšanu līdz 2015.gada 1.jūnijam.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par augstākās izglītības studiju programmu izvērtējuma gala rezultātiem, kā arī augstākajai izglītībai piešķirtā valsts budžeta finansējuma izlietojumu 2012.gadā un budžeta vietu sadali 2014.gadā"

TA-811 ____________________________________

(A.Kiopa, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Sociālā fonda projektā "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes uzlabošanai" veikto pārbaužu rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem"

TA-1107 ____________________________________

(G.Arāja, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju dzīvesvietas deklarēšanas jomā"

TA-2640 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā:
2.1. likumprojektu „Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā”, nosakot, ka:
2.1.1. persona elektroniski ir tiesīga deklarēt dzīvesvietu tikai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās dzīvojamās ēkās un dzīvojamās telpu grupās;
2.1.2. persona klātienē pašvaldībā ir tiesīga deklarēt dzīvesvietu arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nereģistrētās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās un dzīvojamās un nedzīvojamās telpu grupās, ja persona var pierādīt, ka šajā īpašumā ir iespējams dzīvot un persona tajā dzīvo;
2.1.3. persona klātienē pašvaldībā ir tiesīga deklarēt dzīvesvietu arī Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētās nedzīvojamās ēkās un nedzīvojamās telpu grupās, ja persona var pierādīt, ka šajā īpašumā ir iespējams dzīvot un persona tajā dzīvo;
2.1.4. gadījumā, ja ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu konkrētā adresē anulētas, tā elektroniski nevar iesniegt dzīvesvietas deklarāciju tajā pašā adresē;
2.2. grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1194 „Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību”:
2.2.1. nosakot, ka gadījumā, ja iestādei rodas pamatotas šaubas, ka persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas, tā uzaicina dzīvesvietas deklarētāju iesniegt dokumentu, kas apliecina attiecīgo ziņu patiesumu, vai pieprasa ziņas no attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai turētāja;
2.2.2. precizējot dzīvesvietas deklarācijas veidlapas tiesisko pamatu „īres līgums” un norādot to kā „rakstveida īres līgums”, un iekļaujot veidlapā personas apliecinājumu, ka tā dzīvo deklarētajā dzīvesvietā;
2.2.3. persona deklarācijā vai e-pakalpojumā ar savu parakstu vai atzīmi apliecina, ka tā dzīvo deklarētajā dzīvesvietā;
2.3. grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.378 „Noteikumi par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu”, papildinot Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu ar tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai;
2.4. grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 15.februāra noteikumos Nr.131 „Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība”, paredzot, ka dzīvesvietas deklarēšanas iestāde nododot ziņas Iedzīvotāju reģistra datu aktualizēšanai par deklarēto dzīvesvietu, nodod arī datus par dzīvesvietas deklarācijas tiesisko pamatu.
3. Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai līdz 2016.gada 1.martam nodrošināt attiecīgo Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas, Valsts adrešu reģistra, Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un Iedzīvotāju reģistra savstarpējo datu nodošanas tīmekļa pakalpju izstrādi, kas nodrošina iespēju automātiski pārbaudīt personas tiesības veikt dzīvesvietas deklarēšanu adresē, pārbaudot vai tajā ir nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta būve, vai ēka ir dzīvojamā ēka vai konkrētā telpu grupa ir dzīvojamo telpu grupa.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pamatojoties uz šī protokollēmuma 3.punktā minētajām izstrādnēm, līdz 2016.gada 1.septembrim nodrošināt izmaiņas elektroniskajos pakalpojumos „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” un „Manā īpašumā deklarētās personas”.
5. Jautājumu par iesaistītajām institūcijām papildu nepieciešamo finansējumu šī protokollēmuma 3. un 4.punktā minētajām izstrādnēm 2015.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, tai skaitā:
5.1. Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) izmaiņu veikšanai Iedzīvotāju reģistra informācijas sistēmā 91 219 EUR apmērā 2015.gadā, tai skaitā 9 051 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētās personas”), 36 203 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana” un nepieciešamību palielināt Iedzīvotāju reģistrā uzkrāto ziņu apjomu (norādot tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai)), 20 570 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, nodrošinot, ka gadījumā, ja personai anulēta dzīvesvieta, tā nevar deklarēt to šajā adresē atkārtoti), 711 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, paredzot, ka persona deklarācijā ar savu parakstu vai atzīmi apliecina, ka tā dzīvo deklarētajā dzīvesvietā), 24 684 EUR (saskarņu izveidei starp Iedzīvotāju reģistru, adrešu reģistru), un 2 468 EUR apmērā 2016.gadā un turpmāk ik gadu (e-pakalpojumu un saskarņu uzturēšanai);
5.2. Tieslietu ministrijai 60 596 EUR (Tiesu administrācijai 17 248 EUR, Valsts zemes dienestam 43 348 EUR) apmērā 2015.gadā un 1 725 EUR (Tiesu administrācijai) un 4 335 EUR (Valsts zemes dienestam) 2016.gadā un turpmāk ik gadu (Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas, Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datu nodošanas pakalpju izstrādei un uzturēšanai);
5.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai) 26 224 EUR apmērā 2015.gadā, tai skaitā izmaiņu veikšanai portālā www.latvija.lv 712 EUR (saistībā ar e-pakalpojumu „Manā īpašumā deklarētās personas”), 14 200 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, norādot tiesisko pamatu dzīvesvietas deklarēšanai), 11 312 EUR (saistībā ar izmaiņām e-pakalpojumā „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”, funkcionalitātes nodrošināšanai, ka gadījumā, ja personai anulēta dzīvesvieta, tā nevar deklarēt to šajā adresē atkārtoti), un kopā 2 622 EUR apmērā 2016.gadā un turpmāk ik gadu.
6. Tieslietu ministrijai izvērtēt iespēju izdarīt grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, izslēdzot normas par dokumentu paziņošanu personai un paredzot, ka dokumentu paziņošanā piemērojamas Paziņošanas likuma normas, un grozījumu nepieciešamības gadījumā līdz 2015.gada 1.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu „Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”.
7. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai viena mēneša laikā iepazīstināt pašvaldības ar informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu.
8. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2014.gada 30.decembrim izvērtēt nepieciešamību pilnveidot normatīvo regulējumu un piedāvāt iespējamos risinājumus, lai mazinātu iespēju tiesību subjektam juridisko adresi noteikt bez nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišanas, kā arī izvērtētu atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām” 18.panta pirmās daļas 21.punktam Uzņēmumu reģistrā saņemtās informācijas no Valsts ieņēmumu dienesta par riska adresēm izmantošanas iespējas Uzņēmumu reģistra darbībā, un tieslietu ministram iesniegt attiecīgu informāciju izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir kapitāla daļu turētāja, kas 2012.gadu ir noslēgušas ar zaudējumiem"

TA-3092 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 27.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem veselības nozares kapitālsabiedrību menedžmenta modelim, kas nodrošina kapitālsabiedrības sabalansētu budžeta plānošanu un izstrādi, un darbības efektivitātes uzlabošanos, tādejādi novēršot situāciju ar atkārtotu parādu veidošanos"" 4.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1359 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1386 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai ar transportlīdzekļu iegādi saistītu izdevumu segšanai Latvijas Republikas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē pasākumu nodrošināšanai"

TA-1402 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, J.Plūme, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu, 1.punktā paredzot, ka tiek iegādātas ne mazāk kā 20 automašīnas un 20 motocikli, kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķiramo līdzekļu apmēru, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 12.marta rīkojumā Nr.113 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafiku""

TA-1415 ____________________________________

(I.Stepanova, R.Osvalde, J.Plūme, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru precizēt rīkojuma projektu, paredzot, ka pēc izvērtēšanas jaunās politikas iniciatīvas tiek iesniegtas izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar makroekonomisko rādītāju, nodokļu ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognožu aktualizēto versiju, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-1412 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2014.gada 8.-9.jūlija neformālajā sanāksmē Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
64.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Enerģētikas hartas 1991.gada politiskās deklarācijas modernizāciju

TA-1397 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Latvijas nostāju par Enerģētikas hartas 1991.gada politiskās deklarācijas modernizāciju".
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1315 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420294914

TA-1190 ____________________________________

(L.Priedīte-Kancēviča, L.Medina, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai rajona tiesai par biedrības "Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai" pieteikumu lietā Nr.A420294914.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai rajona tiesai.
3. Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr.A420294914.
 
67.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420393413

TA-1351 ____________________________________

(O.Paipala, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā A420393413.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
3. Gadījumā, ja administratīvās lietas Nr.A420393413 izskatīšana notiek mutvārdu procesā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus tiesā.
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-1392-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīgas Brīvostas pārvaldes darbību"

TA-1420-IP ____________________________________

(A.Matīss, Dž.Innusa, Ģ.Greiškalns, G.Puķītis, B.Bāne, A.Ērglis, V.Dombrovskis, I.Liepa, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu noslēgt sadarbības līgumu starp Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Rīgas pilsētas pašvaldību un Rīgas brīvostas pārvaldi, lai nodrošinātu savstarpēji koordinētu rīcību Andrejsalas un Eksportostas teritorijas izmantošanai, ievērojot Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 „Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” un Rīgas domes 2009.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.161-sn „Andrejsalas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” noteikto atļautās izmantošanas mērķi.
3. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto informāciju, ka Satiksmes ministrija, izpildot Valdības rīcības plānā doto uzdevumu - "uzlabot Latvijas ostu pārvaldību un konkurētspēju, izstrādājot kompleksu veicamo pasākumu plānu, izvērtējot Pasaules Bankas sniegtās rekomendācijas", iesniegs attiecīgu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
70.§
Rīkojuma projekts "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"

TA-1423 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Balodis, L.Medina, E.Rinkēvičs, R.Naudiņš, A.Matīss, I.Stepanova, S.Šķiltere, I.Pētersone-Godmane, B.Broka, G.Puķītis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Satiksmes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Iekšlietu ministriju steidzami precizēt rīkojuma projektu un tā anotāciju, un Zemkopības ministrijai iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
 
71.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"

TA-1291-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma )

Jautājumu izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane