Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2014.gada 22.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

-

S.Līce

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1530 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""

TA-1531 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai""

TA-1533 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1435 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par neapdzīvojamās telpas Nr.601 Krišjāņa Barona ielā 3, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-1436 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu Jaunlutriņu pagastā, Saldus novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1438 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 8.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1482 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā finanšu ministra sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" (TA-3501) 8.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils Universitātes īpašumā"

TA-1329 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Vidzemes Augstskolas īpašumā"

TA-1354 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

TA-1437 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Kazdangas lauksaimniecības tehnikums" Kazdangas pagastā, Aizputes novadā, un valstij piekrītošās būves nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1362 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

TA-1344 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"

TA-1243 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras funkcijas nodrošināšanai"

TA-1556 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai, sagatavojot valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta bāzes aprēķinu 2015.gadam un turpmākajiem gadiem, iekļaut priekšlikumu par ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 41 387 EUR apmērā samazināšanu un ieņēmumu no valsts speciālā budžeta savstarpējiem transfertiem no valsts speciālajiem budžetiem 41 387 EUR apmērā palielināšanu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets", attiecīgi palielinot pārējos valsts sociālās apdrošināšanas speciālajos budžetos izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts speciālajiem budžetiem uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālo budžetu.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1363 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Veczirnaites P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0208) – zemes vienību 0,21 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0203) un zemes vienību 0,09 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0204) – Rembates pagastā, Ķeguma novadā par 2730,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Zirnaites P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0206) – zemes vienību 0,62 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0201) – Rembates pagastā, Ķeguma novadā par 5394,00 EUR.

 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-1146 ____________________________________

(B.Broka, O.Zeile, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ja šī protokola 17.§ 2.punktā minētais papildus finansējums Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) tiek piešķirts, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē (vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā").
3. Ja šī protokola 17.§ 2.punktā minētais papildus finansējums Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) netiek piešķirts, Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta spēkā stāšanās datumu un iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā" un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā"

TA-1147 ____________________________________

(B.Broka, O.Zeile, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) ieslodzīto pārvešanai uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai un ieslodzīto apsardzei šādu pakalpojumu saņemšanas laikā 2015.gadā 475 088 EUR apmērā un 2016.gadā un turpmākajos gados 224 753 EUR apmērā ik gadu izskatīt kopā ar visu ministriju priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildus finansējums Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) tiek piešķirts, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē (vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā").
4. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildus finansējums Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) netiek piešķirts, Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta spēkā stāšanās datumu un iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā".
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
6. Atzīt Ministru kabineta 2007.gada 21.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 25.§) "Informatīvais ziņojums par politikas plānošanas dokumentu projektiem, kuru īstenošanas uzsākšana 2008.gadā nebūs iespējama" 2.punktu par aktualitāti zaudējušu un izbeigt uzdevuma Nr.2007–UZD–2067 kontroli.

 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā"

TA-1145 ____________________________________

(B.Broka, O.Zeile, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ja šī protokola 17.§ 2.punktā minētais papildus finansējums Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) tiek piešķirts, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē (vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā").
3. Ja šī protokola 17.§ 2.punktā minētais papildus finansējums Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) netiek piešķirts, Tieslietu ministrijai precizēt likumprojekta spēkā stāšanās datumu un iesniegt to Valsts kancelejā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījumi Ieslodzījuma vietu pārvaldes likumā".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.205 "Noteikumi par valsts nodevu ieraksta izdarīšanai šķīrējtiesu reģistrā""

TA-1379 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.44 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.5.3.1.apakšaktivitāti "Stacionārās veselības aprūpes attīstība"""

TA-1458 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un veic darbu ar ieročiem"

TA-1380 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai līdz 2014.gada 1.novembrim sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.118 "Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi" un Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1012 "Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība", norādot, ka personai veselības pārbaudē netika vērtēti fiziski trūkumi, kuru dēļ persona nedrīkst lietot šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci (attiecas uz juridisko personu dalībniekiem un vadītājiem, komersantu dalībniekiem un vadītājiem, ieroču un munīcijas kolekcionāriem).

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās Lielupes daļas, Varkaļu kanāla un jūras piekrastes joslas nodošanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā"

TA-1265 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā"

TA-1426 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Šķirnes lauksaimniecības dzīvnieka, tā spermas, olšūnas un embrija izcelsmes sertifikāta izsniegšanas kārtība"

TA-1513 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu vaislinieku, to spermas, olšūnu un embriju sertifikācijas kārtība"

TA-1528 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Medību noteikumi"

TA-1029 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai nodrošināt ar 2016.gada 1.janvāri iespēju iesniegt Valsts meža dienestā izmantotās medību atļaujas un to saturošos datus elektroniski tiešsaistes režīmā.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Brocēnu novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tauvene Dekšēkuļi Mazblīdene" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1432 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1445 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1410 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ievērojot zemkopības ministra iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 65.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto valsts uzraudzības un kontroles darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.decembrim.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.73 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-1570 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Nodrošinājuma valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1255 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta noteikumos Nr.560 "Valsts robežsardzes maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1576 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.902 "Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1578 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Par Saprašanās memorandu par trasta fonda izveidi Austrumu partnerības valstu iesaistīšanai kopējās drošības un aizsardzības politikas darbībās"

TA-1493 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Aizsardzības ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1495 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-937 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā Kultūras ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" peļņas daļu"

TA-1521 ____________________________________

(U.Lielpēters, K.Bāra, L.Šulca, D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" peļņas daļu"

TA-1522 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

TA-1523 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-1524 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Šulca, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Kultūras ministrijai rīkojuma projektā precizēt peļņas novirzīšanas mērķi, precizēto rīkojuma projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
41.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-1525 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" peļņas daļu"

TA-1526 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" peļņas daļu"

TA-1527 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Jaunā Rīgas teātra ēku Lāčplēša ielā 25, Rīgā, rekonstrukcijas, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"

TA-1577 ____________________________________

(U.Lielpēters, I.Priedīte-Grūbe, D.Melbārde, I.Liepa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju (valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2014.gada 30.septembrim sagatavot un kultūras ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par prioritārajiem kultūras infrastruktūras objektiem.
3. Atļaut Finanšu ministrijai budžeta programmas 41.00.00 "Maksājumu nodrošināšana citām valsts iestādēm un personām" apakšprogrammas 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ietvaros ilgtermiņa saistībās 2014.gadā samazināt finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukcijai" 315 760 EUR apmērā, pārdalot finansējumu pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Rīgas pils priekšpils būvniecībā".
4. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 6.decembra rīkojumā Nr.702 "Par finansējuma piešķiršanu Rīgas pils Priekšpils projekta izdevumu segšanai" par plānotā finansējuma precizēšanu saskaņā ar šā protokollēmuma 3.punktu.

 
45.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu"

TA-1582 ____________________________________

(Dž.Innusa, K.Bāra, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Noraidīt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka satiksmes ministram A.Matīsam ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Satiksmes ministra Anrijs Matīsa atsevišķais viedoklis par 2014.gada 22.jūlija Ministru kabineta dienas kārtības jautājumu 2.12. "Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu"" un valdības lēmumu neatbalstīt 2013.gada gūtās peļņas novirzīšanu VAS "Latvijas pasts" zaudējumu segšanai, uzsverot, ka rīkojuma projekta noraidīšana var atstāt negatīvu ietekmi uz turpmāko Latvijas Pasta darbību, kā arī uzņēmumam var rasties grūtības saglabāt ilgtspējīgu attīstību un konkurētspēju un uzlabot rentabilitātes rādītājus. Ņemot vērā Latvijas Pasta iepriekšējo gadu zaudējumus, novirzot 90% peļņas valsts budžetā, Latvijas Pastam palielināsies uzņemto saistību apjoms un pasliktināsies aizņemtā kapitāla pret pašu kapitālu rādītājs."

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā"

TA-1463 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā Labklājības ministrijas iesniegto informāciju, noteikt, ka Ministru kabineta 2013.gada 19.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 58.§) "Informatīvais ziņojums "Par ministriju un citu centrālo valsts iestāžu valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2014., 2015. un 2016.gadam (tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošanai un ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai)"" 15.punktā minētie Labklājības ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumi apakšprogrammā 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" 2014.gadā un turpmāk ik gadu 663 690 EUR jeb 466 444 latu apmērā, tai skaitā izdevumus atlīdzībai ne vairāk kā 354 345 EUR jeb 249 035 latu apmērā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuras strādā, tiek izlietoti sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai visām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņēmēju mērķa grupām sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindu mazināšanai.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajām izmaiņām likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" saistībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu"

TA-1581 ____________________________________

(I.Jaunzeme, A.Vilks, A.Birums, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju sagatavot likumprojektu „Grozījumi likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, iekļaujot to valsts budžeta 2015.gadam likumprojekta pavadošo likumu paketē, lai noteiktu, ka:
2.1. likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” pārejas noteikumu 52.punkts, kur noteikts, ka no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli atbrīvo atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam bezdarbnieka statusu ieguvušas fiziskās personas 2010., 2011., 2012., 2013. un 2014.gadā gūtos ienākumus no Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" vai valsts budžeta līdzekļiem par aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kurus Nodarbinātības valsts aģentūra kvalificējusi par stipendijām vai atlīdzībām, tiek pagarināts līdz 2017.gada 31.decembrim;
2.2. sākot ar 2015.gadu laikā, kad izglītojamie iesaistās Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, izglītojamo vecākiem par izglītojamajiem tiktu saglabāts likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 13.panta pirmās daļas 1.punkta "a)" apakšpunktā noteiktais nodokļa atvieglojums.
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2014.gada 31.decembrim nodrošināt pētījumu par administratīvā sloga mazināšanu un inovatīvām pieejām ilgstošā bezdarba problēmu risināšanu.

 
48.§
Rīkojuma projekts ""Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1588 ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1589 ____________________________________

(S.Liepiņa, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1406 ____________________________________

(A.Ozola, R.Vējonis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Neatbalstīt līdzekļu piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, noraidot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iesniegto Ministru kabineta rīkojuma projektu.

2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai informēt Ogres novada pašvaldību par iespējām saņemt aizņēmumu, iesniedzot Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē pieprasījumu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem” ārkārtas situācijas novēršanai, Ogres upes neapplūstoša aizsargdambja Ogrē rekonstrukcijas 4.kārtas īstenošanai.

3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus Plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālajā programmā 2008.–2015.gadam, kā arī izstrādāt nosacījumus specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai, paredzot iespēju saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda ietvaros projektiem, kuru ieviešanu nevar atlikt uz 2016.gadu, ņemot vērā augstu plūdu risku.

 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1407 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Plūme, B.Bāne, J.Dūklavs, R.Naudiņš, A.Vilks, B.Broka, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem"

TA-1587 ____________________________________

(Dž.Innusa, K.Bāra, A.Matīss, B.Bāne, D.Melbārde, R.Vējonis, J.Dūklavs, A.Vilks, R.Vējonis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai satiksmes ministra iesniegto informatīvo ziņojumu par valsts autoceļu sabrukušo posmu seguma ārkārtas uzturēšanas darbiem.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2013.gadu"

TA-1586 ____________________________________

(Dž.Innusa, K.Bāra, A.Matīss, B.Bāne, D.Melbārde, R.Vējonis, J.Dūklavs, A.Vilks, R.Vējonis, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-1613 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, A.Vilks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""

TA-1614 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai saskaņot rīkojuma projekta redakciju ar Finanšu ministriju un saskaņoto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-1615 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2014.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0290"

TA-1584-IP ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 27.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/0290 (turpmāk – nostāja).
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
58.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi"

TA-1595 ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Savienības siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves izveidi un darbību un ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK.

 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par darba grupas priekšlikumiem turpmākās rīcības plānošanai valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtēšanas rezultātā sagatavoto priekšlikumu īstenošanai"

TA-38-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides gaitu" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" un valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" akciju un kapitāla daļu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" pamatkapitālā"

TA-1585-IP ____________________________________

(L.Kļaviņa, B.Bāne, V.Dombrovskis, A.Vilks, J.Dūklavs, B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Finanšu ministrijai saskaņot ar Tieslietu ministriju Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 4. un 5.punkta redakciju un saskaņoto Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.23 28.§ 3.punktā un 13.maija sēdes protokollēmuma Nr.28 42.§ 3.punktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildi"

TA-1592-IP ____________________________________

(B.Broka, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai turpināt darbu pie jaunā cietuma būvniecības procesa nodrošināšanas uz valsts īpašumā esošā nekustamā īpašuma Alsungas ielā 29, Liepājā (kadastra numurs 1700 002 0183) sastāvā ietilpstošā neapbūvētā zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 002 0183).
3. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 15.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa sēdes protokollēmuma Nr.23 28.§ 3.punktā minētos grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumā Nr.50 "Par Ieslodzījuma vietu infrastruktrūras attīstības koncepciju".
4. Tieslietu ministrijai līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ieslodzījuma vietu infrastruktrūras attīstības koncepcijā (atbalstīta ar Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojumu Nr.50), kas izriet no šī protokollēmuma 2.punktā minētā.

 
62.§
Informatīvais ziņojuma "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam identificēto spēju prioritāšu pārskatīšanu" un rīkojuma projekts "Grozījums "Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024.gadam""

TA-1498-DV ____________________________________

(R.Vējonis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības spējām"

220-k____________________________________

(R.Vējonis, A.Puriņš, A.Vilks, U.Augulis, V.Dombrovskis, J.Dūklavs, E.Kopeika, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas piedāvāto otro alternatīvo risinājumu izlūkošanas, gaisa telpas novērošanas un pretgaisa aizsardzības attīstībai.
3. Aizsardzības ministrijai turpināt veikt padziļinātu tirgus izpēti sadarbībā ar NATO un ES dalībvalstu industriju pārstāvjiem par otrā alternatīvā risinājuma izmaksām, tehnoloģiskajiem risinājumiem, piegādes nosacījumiem un piemērotību Latvijas apstākļiem.
4. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Aizsardzības ministrijai budžeta apakšprogrammā 22.12.00 „Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” valsts budžeta ilgtermiņa saistību pasākumam „Par izlūkošanu, gaisa telpas novērošanu un pretgaisa aizsardzību” izskatīt kopā ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā”, plānojot finanšu līdzekļus:
4.1. 2015.gadam 12 910 237 EUR apmērā, tai skaitā 11 439 569 EUR ekipējuma iegādei, infrastruktūras izbūvei un personāla apmācībai un 1 470 668 EUR ekipējuma un infrastruktūras uzturēšanas un personāla izdevumiem;
4.2. 2016.gadam 16 612 636 EUR apmērā, tai skaitā 13 055 304 EUR ekipējuma iegādei, infrastruktūras izbūvei un personāla apmācībai un 3 557 332 EUR ekipējuma un infrastruktūras uzturēšanas un personāla izdevumiem;
4.3. 2017.gadam 17 171 561 EUR apmērā, tai skaitā 13 188 529 EUR ekipējuma iegādei, infrastruktūras izbūvei un personāla apmācībai un 3 983 032 EUR ekipējuma un infrastruktūras uzturēšanas un personāla izdevumiem;
4.4. vienlaikus plānojot papildu finansējumu projekta turpināšanai, paredzot finansējumu ekipējuma iegādei, infrastruktūras izbūvei un personāla apmācībai (vienreizējie izdevumi) laika posmā no 2018.-2022.gadam un ikgadējos izdevumus ekipējuma un infrastruktūras uzturēšanai un personālam, atbilstoši informatīvajā ziņojumā identificētajām izmaksām.
5. Aizsardzības ministrijai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par jauno politikas iniciatīvu atbalstīšanu sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai iekļautu tās budžeta pieprasījumā gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam.
6. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram ne vēlāk kā līdz 2016.gada 1.aprīlim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par projekta realizācijas gaitu un nepieciešamības gadījumā precizēt apstiprināto izmaksu grafiku.

 
64.§
Atbildes projekts Saeimas Nacionālās drošības komisijai (par informācijas sistēmas kontrolējošas valsts institūcijas izveidi)

SAN-860-DV____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Nacionālās drošības komisijai (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Nacionālās drošības komisijai.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par maksātnespējīgās AS "Liepājas metalurgs" aktuālo situāciju"

TA-1590-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
66.§
Konfidenciāli

231-k____________________________________

()

 

 
67.§
Konfidenciāli

125-k____________________________________

()

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā -
Valsts kancelejas direktora vietniece
valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos,
Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja Eva Upīte