Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 41

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.41

2014.gada 29.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

Ārlietu ministrs - E.Rinkēvičs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece 

-

S.Līce

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 21.janvāra noteikumu Nr.42 "Eiropas Savienības vienotās valūtas ieviešanas koordinācijas padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-1617 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.508 "Noteikumi par aizsargjoslām ap valsts aizsardzības objektiem un šo aizsargjoslu platumu""

TA-1518 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas tiesneša amatu izsludināšanu un atlases komisijas izveidošanu"

TA-1597 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 22.februāra noteikumos Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu""

TA-1551 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

TA-1487 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Dagdas novadā nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1391 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Gaujas iela A", Ādaži, Ādažu novads, nodošanu Ādažu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1562 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts autoceļa P78 Pļaviņas-Ērgļi rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1580 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamā īpašuma "Līcīši" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7092 005 0080) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7092 005 0081) daļu 0,0947 ha platībā – Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā par 1023,00 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Meža Grubnava" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7092 006 0040) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7092 005 0135) daļu 0,0262 ha platībā – Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā par 293,00 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Riekstiņi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7092 005 0083) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7092 005 0083) daļu 0,0449 ha platībā – Sausnējas pagastā, Ērgļu novadā par 480,00 EUR.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)-Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1575 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Tomiņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7464 003 0402) – zemes vienību 0,0230 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0394) un zemes vienību 0,22 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7464 003 0396) – Lēdmanes pagastā, Lielvārdes novadā par 2365,00 EUR.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Veczosnā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā pārdošanu"

TA-1514 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Limbažu novada administratīvajā teritorijā esošā Dūņezera un zemes zem tā nodošanu Limbažu novada pašvaldības valdījumā"

TA-1554 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldību īpašumā"

TA-1497 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-1641 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Uzņēmējdarbības koledžas reorganizāciju"

TA-1496 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1633 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-937 ____________________________________

(S.Pujāte, A.Alksnis, D.Melbārde, V.Dombrovskis, I.Druviete, B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt likumprojekta 1.panta redakciju, neparedzot Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku Noslēguma dienu noteikt par svētku dienu, attiecīgi precizēt anotāciju, un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1624 ____________________________________

(I.Stepanova, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1636 ____________________________________

(I.Alliks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā"

TA-1639 ____________________________________

(I.Alliks, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai valsts sociālā atbalsta palielināšanai Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un mirušo Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku ģimenēm 2015.gadā 1 378 526 EUR apmērā, 2016.gadā 1 552 121 EUR apmērā un 2017.gadā 1 741 253 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildus finansējums Labklājības ministrijai tiek piešķirts, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
4. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildus finansējums Labklājības ministrijai netiek piešķirts, Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā"

TA-1356 ____________________________________

(I.Alliks, I.Stepanova, L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai, lai piešķirtu valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu personām, kurām ir nepietiekams vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais apdrošināšanas stāžs, 2015.gadā 427 208 EUR apmērā, 2016.gadā 577 038 EUR apmērā un 2017.gadā 708 428 EUR apmērā, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildus finansējums Labklājības ministrijai tiek piešķirts, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
4. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildus finansējums Labklājības ministrijai netiek piešķirts, Labklājības ministrijai iesniegt priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.

 
21.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos atsevišķiem projektiem dabas aizsardzības un reģionālās attīstības politikas jomā"

TA-1549 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2014.gadā uzņemties papildu valsts budžeta saistības Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmā "Valsts administrācija" apstiprināto Latvijas Dabas muzeja un Kurzemes plānošanas reģiona projektu īstenošanai 6 950 EUR apmērā, tajā skaitā līdzfinansējums 6 350 EUR apmērā un priekšfinansējums 600 EUR apmērā. Nepieciešamais finansējums sadalījumā pa projektiem ir šāds:
2.1. Latvijas Dabas muzeja projektam Nr.PA-GRO-539 "Latvijas Dabas muzeja administratīvā personāla pieredzes apmaiņas vizītes dabas zinātņu muzejos Islandē un Dānijā" valsts budžeta līdzfinansējums 4 100 EUR apmērā;
2.2. Kurzemes plānošanas reģiona projektam Nr.PA-GRO-573 "Pieredzes apmaiņas vizītes Somijā un Zviedrijā kopēju reģionālo projektu sagatavošanai 2014-2020 plānošanas perioda ietvaros" 2 850 EUR, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums 2 250 EUR apmērā un priekšfinansējums 600 EUR apmērā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2015.gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" atmaksātie līdzekļi par pasākumu īstenošanu.

 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas projekta izpildes gaitu un papildu nepieciešamo finansējumu modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanai un aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai"

TA-1663 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanu ar plānoto termiņu 2015.gada 31.decembris.
3. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu – izdevumus, kas saistīti ar robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" modernizācijas būvniecības darbu pabeigšanu 2015.gadā 6 386 574 EUR apmērā, segt no valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" finanšu resursiem.
4. Finanšu ministrijai, sagatavojot priekšlikumus likumprojektam "Par valsts budžetu 2015.gadam", paredzēt ilgtermiņa saistības izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", kas saistīti ar kapitālieguldījumiem robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" būvniecībā, 2016.gadā 6 386 574 EUR apmērā.
5. Samazināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus 2015.gadam 683 975 EUR apmērā budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" jaunās politikas iniciatīvas "Radikāla rīcība ēnu ekonomikas apkarošanai nodokļu administrēšanas un muitas lietu jomā" īstenošanai un 968 946 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 41.13.00 "Finansējums VAS "Valsts nekustamie īpašumi" īstenojamiem projektiem un pasākumiem" ilgtermiņa saistību pasākumam "Dotācija VAS "Valsts nekustamie īpašumi" par kapitālieguldījumiem Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecībā", palielinot Iekšlietu ministrijas un Zemkopības ministrijas bāzes izdevumus 2015.gadam robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" aprīkojuma iegādes, uzturēšanas un darbinieku atlīdzības izdevumu segšanai, tai skaitā:
5.1. Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Valsts robežsardzei un Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 2015.gadam 1 499 484 EUR apmērā, tai skaitā 222 278 EUR atlīdzībai 34 jaunām amata vietām;
5.2. Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) 2015.gadam 153 437 EUR apmērā, tai skaitā 45 249 EUR atlīdzībai 5 jaunām amata vietām.
6. Finanšu ministrijai palielināt Finanšu ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Zemkopības ministrijas bāzes izdevumus 2016.gadam un 2017.gadam un turpmākajiem gadiem, lai nodrošinātu finansējumu robežšķērsošanas vietas "Vientuļi" aprīkojuma iegādes, uzturēšanas, darbinieku atlīdzības un nomas maksas izdevumu segšanai, tai skaitā:
6.1. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) 2016.gadam 31 569 EUR apmērā un 2017.gadam un turpmāk ik gadu 179 972 EUR apmērā, tai skaitā nomas maksas izdevumiem 27 966 EUR;
6.2. Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram, Valsts robežsardzei un Nodrošinājuma valsts aģentūrai) 2016. gadam 650 881 EUR apmērā un 2017.gadam un turpmāk ik gadu 657 936 EUR apmērā, tai skaitā nomas maksas izdevumiem 83 116 EUR;
6.3. Zemkopības ministrijai (Pārtikas un veterinārajam dienestam) 2016.gadam un turpmāk ik gadu 264 245 EUR apmērā, tai skaitā nomas maksas izdevumiem 85 259 EUR.
7. Lai nodrošinātu šā protokollēmuma 5. un 6.punkta izpildi, Iekšlietu ministrijai un Zemkopības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā nepieciešamo informāciju bāzes izdevumu palielināšanai.
8. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un triju mēnešu laikā iesniegt Ministru kabinetā tiesību aktu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai" par plānotā finansējuma precizēšanu šā protokollēmuma 5.punktā minētajam ilgtermiņa saistību pasākumam.
9. Turpmākos darbus saistībā ar autoceļa P35 posma km 68,7–69,2 rekonstrukciju, paplašinot segu līdz 3 joslām 0,5 km garumā pirms robežšķērsošanas vietas "Vientuļi", Satiksmes ministrijai nodrošināt saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.decembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.64 55.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar nepieciešamajiem pievadceļu rekonstrukcijas darbiem pirms robežšķērsošanas vietām "Terehova", "Grebņeva" un "Vientuļi""".

 
23.§
Pamatnostādņu projekts "Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam "Radošā Latvija""

TA-1414 ____________________________________

(U.Lielpēters, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai, ja nepieciešams, pēc oficiālo komentāru no Eiropas Komisijas saņemšanas par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentiem, iesniegt Ministru kabinetā atbilstoši precizētas Kultūrpolitikas pamatnostādnes 2014.–2020.gadam "Radošā Latvija", lai nodrošinātu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ietvaros plānoto ieguldījumu saskaņotību ar nozaru attīstības plānošanas dokumentiem.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1407 ____________________________________

(A.Draudiņš, J.Plūme, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Atbildes projekts Tiesībsargam (par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu)

TA-1571 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Tiesībsargam.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību"

TA-1669 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"

TA-1670, TA-692, TA-694, TA-695 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra sarīkošanu Latvijā"

TA-1671 ____________________________________

(I.Druviete, E.Šneps, L.Šulca, A.Vilks, B.Broka, B.Bāne, U.Auniņa-Naumova, S.Liepiņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt biedrības "Latvijas Basketbola savienība" (turpmāk – Biedrība) ieceri par 2015.gada Eiropas čempionāta basketbolā grupu turnīra (turpmāk – Sacensības) sarīkošanu Latvijā.
3. Gadījumā, ja Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļa (FIBA Europe) pieņem lēmumu par Sacensību sarīkošanu Latvijā:
3.1. Izglītības un zinātnes ministrijai izstrādāt un izglītības un zinātnes ministram pēc Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļas lēmuma pieņemšanas izskatīšanai Ministru kabinetā iesniegt ar Finanšu ministriju saskaņotu Ministru kabineta rīkojuma projektu par 600 000 EUR piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai (pārskaitīšanai Biedrībai), lai līdz 2014.gada 30.septembrim segtu ar Sacensību rīkošanu saistītā licences maksājuma pirmo daļu. Izstrādājot minēto Ministru kabineta rīkojuma projektu, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju šos līdzekļus pilnībā vai daļēji rast Izglītības un zinātnes ministrijas 2014.gada valsts budžeta programmās;
3.2. jautājums par 2015.gadam nepieciešamo finansējumu licences maksājuma otrajai daļai 600 000 EUR apmērā ir izskatāms Ministru kabinetā likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas laikā;
3.3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka Biedrība par saviem līdzekļiem Sacensību laikā organizē neatkarīgu pētījumu par Sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem un Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktā termiņā iesniedz to Izglītības un zinātnes ministrijā un Finanšu ministrijā.

 
29.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali"" (prot. Nr.56 40.§) 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1672 ____________________________________

(U.Auniņa-Naumova, P.Vilks, E.Fogelis, L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālā valsts sporta centra "Mežaparks" un Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projektiem paredzēto valsts budžeta ilgtermiņa saistību pārdali"" (prot. Nr.56 40.§) 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai (SIA "Tenisa centrs "Lielupe"") nodrošināt, ka Tenisa centra "Lielupe" rekonstrukcijas projekta īstenošanai 2014.gadā piešķirtais finansējums 405 493 EUR apmērā tiek izlietots līdz 2014.gada 31.decembrim.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"

TA-1591 ____________________________________

(J.Spiridonovs, M.Lazdovskis, V.Dombrovskis, B.Bāne, Ģ.Blumers, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai rīkojuma projektu sagatavot parakstīšanai.
3. Pieņemt zināšanai, ka Būvniecības valsts kontroles biroja darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums 2015.gadā ir 1 629 684 EUR apmērā, tajā skaitā atlīdzībai 1 302 869 EUR (atalgojumam 1 006 447 EUR), precēm un pakalpojumiem 286 894 EUR un kapitālajiem izdevumiem 39 921 EUR, 2016.gadā un turpmāk 1 902 123 EUR gadā, tajā skaitā atlīdzībai 1 575 308 EUR (atalgojumam 1 220 872 EUR), precēm un pakalpojumiem 286 894 EUR un kapitālajiem izdevumiem 39 921 EUR.
4. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un ekonomikas ministram līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Būvniecības valsts kontroles biroja nolikumu.
5. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju divu mēnešu laikā izvērtēt iespēju ieviest valsts nodevu par būvniecības pakalpojumiem, lai rastu finanšu avotu šī protokollēmuma 3.punktā minētajai Būvniecības valsts kontroles biroja darbības finansēšanai 2015.gadā un turpmāk.
6. Ekonomikas ministrijai Būvniecības valsts kontroles biroja izveides procesā ņemt vērā rekomendācijas, kas minētas Valsts kancelejas Valsts pārvaldes attīstības departamenta atzinuma 2. un 3.punktā.

 
31.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Padomes lēmuma un Padomes regulas projektiem par ierobežojošiem pasākumiem, ievērojot Krievijas rīcību, kas destabilizē situāciju Ukrainā"

TA-1674 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu par Padomes lēmuma un Padomes regulas projektiem par ierobežojošiem pasākumiem, ievērojot Krievijas rīcību, kas destabilizē situāciju Ukrainā.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Padomes lēmuma un Padomes regulas projektiem par ierobežojošiem pasākumiem, ievērojot Krievijas rīcību, kas destabilizē situāciju Ukrainā.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides gaitu" un rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Garantiju aģentūra" un valsts akciju sabiedrības "Lauku attīstības fonds" akciju un kapitāla daļu ieguldīšanu akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija" pamatkapitālā"

TA-1585-IP ____________________________________

(L.Kļaviņa, M.Lazdovskis, B.Bāne, V.Dombrovskis, J.Dūklavs, A.Vilks, E.Rinkēvičs, R.Vējonis, B.Broka, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu “Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveides gaitu” (turpmāk- informatīvais ziņojums), pieņemt iesniegto rīkojuma projektu un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

2. Finanšu ministrijai, Zemkopības ministrijai un Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa protokollēmuma (prot. Nr.17 54.§) 10.punktā noteiktā uzdevuma izpildi un Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra protokollēmuma (prot. Nr.67 141.§) 8.punktā noteiktā uzdevuma izpildi, veicot akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija” (turpmāk - AFI) pamatkapitāla palielināšanu nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz 2014.gada 15.augustam.
3. Atbalstīt AFI, valsts akciju sabiedrības “Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum” (turpmāk - Altum), valsts akciju sabiedrības “Lauku attīstības fonds” (turpmāk - LAF) un sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas Garantiju aģentūra” (turpmāk- LGA) reorganizāciju, veicot kapitālsabiedrību apvienošanu, Altum, LAF un LGA pievienojot AFI, vienlaikus nodrošinot, ka netiek palielinātas programmu administrēšanas izmaksas klientam un netiek palielināts projektu iesniegumu izskatīšanas laiks.
4. Atbalstīt dalīto kapitāla daļu turēšanu AFI, par AFI kapitāla daļu turētājiem pēc AFI likumprojekta stāšanās spēkā nosakot Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Zemkopības ministriju, paredzot sekojošu kapitāldaļu sadalījumu: Finanšu ministrijai 40%, Ekonomikas ministrijai 30% un Zemkopības ministrijai 30%.
5. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra protokollēmuma (prot. Nr.67 141.§) 6.punktā noteiktā uzdevuma izpildi, līdz 2014.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā AFI likumprojektu, kas paredz reorganizētās AFI darbību un dalītu kapitāla daļu turēšanu atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktā minētajam kapitāla daļu sadalījumam.

 
33.§
Dienesta vajadzībām

TA-1675-DV ____________________________________

()

 

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Zemessardzes attīstību un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveidi no 2015. līdz 2018.gadam"

TA-1653-DV ____________________________________

(R.Vējonis, J.Garisons, J.Dūklavs, B.Bāne, R.Naudiņš, I.Druviete, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Zemessardzes paaugstinātas gatavības apakšvienību attīstības ilgtermiņa mērķi un pirmā posma ieviešanu.
2. Jautājumu par Aizsardzības ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu valsts budžeta ilgtermiņa saistību pasākumam „Zemessardzes attīstība un paaugstinātas gatavības apakšvienību izveide no 2015. līdz 2018.gadam” izskatīt kopā ar visu ministriju jaunās politikas iniciatīvām likumprojekta „Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā, plānojot finanšu līdzekļus:
2.1. 2015.gadam 5 792 322 EUR apmērā, tai skaitā 4 446 577 EUR ekipējuma iegādei un uzturēšanai, infrastruktūras uzturēšanai un 1 345 745 EUR personāla izdevumu nodrošināšanai, papildu izveidojot 40 amata vietas;
2.2. 2016.gadam 15 233 390 EUR apmērā, tai skaitā 13 336 524 EUR ekipējuma iegādei un uzturēšanai, infrastruktūras uzturēšanai un 1 896 866 EUR personāla izdevumu nodrošināšanai, papildu izveidojot piecas amata vietas;
2.3. 2017.gadam 24 294 044 EUR apmērā, tai skaitā 22 397 178 EUR ekipējuma iegādei un uzturēšanai, infrastruktūras uzturēšanai un 1 896 866 EUR personāla izdevumu nodrošināšanai;
2.4. projekta turpināšanai, 2018.gadā 19 478 516 EUR ekipējuma iegādes un infrastruktūras izbūves nodrošināšanai (vienreizējie izdevumi) un ikgadējos izdevumus ekipējuma un infrastruktūras uzturēšanai un personālam 2018.gadā un turpmākajos gados 4 295 315 EUR.
3. Aizsardzības ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par 2014.gadā nepieciešamo finanšu resursu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” 997 094 EUR, lai nodrošinātu Zemessardzei nepieciešamos sakaru līdzekļus un individuālo izdzīvošanas ekipējumu 2014.gadā.
4. Aizsardzības ministrijai pēc Ministru kabineta lēmuma pieņemšanas par jauno politikas iniciatīvu atbalstīšanu sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanos, lai iekļautu tās budžeta pieprasījumā gadskārtējam valsts budžeta likumprojektam.

 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1654 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Garisons, J.Dūklavs, B.Bāne, R.Naudiņš, I.Druviete, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Ternovskis pret Latviju"

234-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, J.Dūklavs, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 5 000 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 29.aprīļa sprieduma lietā Ternovskis pret Latviju spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 29.aprīļa sprieduma lietā Ternovskis pret Latviju spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā Ternovskis pret Latviju izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
5. Satversmes aizsardzības birojam sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Valsts kanceleju, konsultējoties ar Ģenerālprokuratūru un Ministru kabineta pārstāvi Eiropas Cilvēktiesību tiesā, mēneša laikā iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus spriedumā minēto problēmu risinājumam, lai nodrošinātu personas tiesības uz taisnīgu tiesu speciālās atļaujas pieejai valsts noslēpumam izsniegšanas atteikuma pārsūdzības procesā un novērstu līdzīgu sūdzību iesniegšanu Eiropas Cilvēktiesību tiesā.

 
37.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "L.H. pret Latviju"

235-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Līce, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 13 768 EUR izmaksāšanai iesniedzējam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 29.aprīļa spriedumu lietā „L.H. pret Latviju”.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 29.aprīļa sprieduma lietā „L.H. pret Latviju” spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt šī sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu vai rīcības plānu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 29.aprīļa spriedumu lietā „L.H. pret Latviju” izpildi un sešu mēnešu laikā pēc sprieduma spēkā stāšanās iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

 
38.§
Konfidenciāli

60-k ____________________________________

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.10


Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

Deklasificēts 2015.gada 7.maijā saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 27.aprīļa vēstuli (izņemot 4., 5. un 8.punktu)

Rīgā

Nr.41

2014. gada 29. jūlijā

 33.§

 Par akciju sabiedrību „ Citadele banka”

 TA-1675-DV ______________________________________________________

(L.Straujuma, B.Broka, V.Dombrovskis, V.Loginovs, J.Dūklavs, J.Reiniks, J.Maizītis, A.Vilks, D.Melbārde, P.Putniņš, R.Kozlovskis, B.Bāne, A.Spridzāns, A.Pildegovičs, R.Vējonis, I.Druviete, E.Rinkēvičs)

 

1. (DV) Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes L.Straujumas un tieslietu ministres B.Brokas sniegto informāciju, ka viņas, ievērojot likumā „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, nepiedalās jautājuma izskatīšanā.

2. (DV) Šī jautājuma izskatīšanu Ministru prezidentes vietā vada ārlietu ministrs E.Rinkēvičs.

3. (DV) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī Drošības policijas, Satversmes aizsardzības biroja un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvju sniegto informāciju.

4. DV TEKSTS

5. DV TEKSTS

6. (DV) Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas atzinumā minēto, kā arī precizēt informatīvajā ziņojumā minēto laika grafiku atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā pieņemtajam lēmumam, un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.

7. (DV) Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 4.septembrim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters sagatavoto informāciju par sarunu rezultātiem ar potenciālo pretendentu.

8. DV TEKSTS

 

Ministru prezidenta vietā –

ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ekonomikas ministrijas 2015.gada 7.jūlija vēstuli

Rīgā

Nr.41

2014. gada 29. jūlijā

 33.§

Par akciju sabiedrību „ Citadele banka”

 TA-1675-DV ______________________________________________________

(L.Straujuma, B.Broka, V.Dombrovskis, V.Loginovs, J.Dūklavs, J.Reiniks, J.Maizītis, A.Vilks, D.Melbārde, P.Putniņš, R.Kozlovskis, B.Bāne, A.Spridzāns, A.Pildegovičs, R.Vējonis, I.Druviete, E.Rinkēvičs)

 1. (DV) Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes L.Straujumas un tieslietu ministres B.Brokas sniegto informāciju, ka viņas, ievērojot likumā „ Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteikto, nepiedalās jautājuma izskatīšanā.

2. (DV) Šī jautājuma izskatīšanu Ministru prezidentes vietā vada ārlietu ministrs E.Rinkēvičs.

3. (DV) Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī Drošības policijas, Satversmes aizsardzības biroja un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pārstāvju sniegto informāciju.

4. DV TEKSTS

5. (DV) Ņemot vērā Drošības policijas, Satversmes aizsardzības biroja un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas sniegto informāciju saistībā ar pretendentu reputācijas riskiem un ar to saistītiem valsts drošības aspektiem, kā arī ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko un reģionālo drošības situāciju un, ievērojot Eiropas Savienības noteiktos ierobežojošos pasākumus pret Krievijas Federāciju, kā arī ņemot vērā to, ka investors Rackley Citadeles bankas iespējamā pirkuma darījuma ietvaros neveido konsorciju ar Ministru kabineta 2014.gada 26.jūnija sēdē (prot. Nr.34 1.§) izskatītā informatīvā ziņojuma 1.tabulā minētajām personām, kā arī ņemot vērā Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pausto viedokli par gatavību sadarboties tikai ar investoru Rackley, akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters turpināt sarunas par akciju sabiedrības „Citadele banka” pirkuma līguma nosacījumiem ar investoru Rackley un ļaut investoram Rackley veikt apstiprinošo bankas padziļināto izpēti (confirmatory due diligence).

6. (DV) Ekonomikas ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu, ņemot vērā Valsts kancelejas un Finanšu ministrijas atzinumā minēto, kā arī precizēt informatīvajā ziņojumā minēto laika grafiku atbilstoši šī protokollēmuma 5.punktā pieņemtajam lēmumam, un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.

7. (DV) Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 4.septembrim iesniegt Ministru kabinetā valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” sadarbībā ar finanšu konsultantu Societe Generale un juridisko konsultantu Linklaters sagatavoto informāciju par sarunu rezultātiem ar potenciālo pretendentu.

8. (DV) Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministrs V.Dombrovskis atturas no piedalīšanās lēmuma pieņemšanā par šī protokollēmuma 5.punktu.

 

 Ministru prezidenta vietā – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs

 Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane