Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 42

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.42

2014.gada 5.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs

 -

A.Matīss

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministre

-

B.Broka

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsults

-

V.Sidorenkovs

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu""

TA-1591 ____________________________________

(M.Lazdovskis, E.Dreimane, J.Plūme, B.Broka, A.Matīss)

 

Ministru kabineta 2014.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.41 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu" un rīkojuma projekts "Par Būvniecības valsts kontroles biroja izveidei un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu"" negrozīt.

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

TA-1692 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek segti valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Attīstības finanšu institūcija "Altum"" radušies izdevumi saistībā ar privatizācijas sertifikātu uzkrāšanas kontu, kuros veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem un dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un neapdzīvojamo telpu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai, apkalpošanu"

TA-1655 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem"

TA-1656 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1997.gada 2.septembra noteikumos Nr.312 "Kārtība un apmēri, kādos veicami maksājumi par dzīvokļa, mākslinieka darbnīcas un neapdzīvojamās telpas nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai""

TA-1657 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par biedrībām un nodibinājumiem, kas 2015.gadā atbrīvoti no nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem par tiem piederošajām ēkām un inženierbūvēm"

TA-1346 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2013/40/ES (2013.gada 12.augusts) par uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI, paredzētā kontaktpunkta noteikšanu"

TA-1369 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 27.maija noteikumos Nr.272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību""

TA-1358 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.686 "Noteikumi par valsts statistikas datu apkopošanu par pasažieru regulārajiem komercpārvadājumiem ar autobusiem""

TA-1355 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
10.§
Noteikumu projekts "Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība"

TA-1635 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja amata apliecības un amata zīmes veidu un lietošanas kārtību""

TA-1411 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.971 "Valsts zemes dienesta nolikums""

TA-1474 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra noteikumos Nr.67 "Informācijas sabiedrības padomes nolikums""

TA-1385 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai""

TA-1366 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.752 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1555 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.880 "Govju enzootiskās leikozes uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība""

TA-1338 ____________________________________

(A.Matīss)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.septembra noteikumos Nr.725 "Noteikumi par obligātajām nekaitīguma un marķējuma prasībām uztura bagātinātājiem un uztura bagātinātāju reģistrācijas kārtību""

TA-1267 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Zvejniecības un akvakultūras nozarē piešķiramā de minimis atbalsta administrēšanas un uzraudzības kārtība"

TA-1712 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.39 22.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas dalību Sabiedroto ātrās reaģēšanas korpusa štābā""

TA-1494 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.39 22.§) "Noteikumu projekts "Par Latvijas dalību Sabiedroto ātrās reaģēšanas korpusa štābā"" un izteikt 2.punktu šādā redakcijā:
2. Pilnvarot pulkvedi Normundu Aleksi, Latvijas Republikas nacionālo militāro pārstāvi NATO/ACO parakstīt Pievienošanās paziņojumu Saprašanās memorandam starp Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, Beļģijas Karalistes aizsardzības ministru, Kanādas Nacionālās aizsardzības ministru, Čehijas Republikas Aizsardzības ministriju, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Francijas Republikas aizsardzības ministru, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās aizsardzības ministriju, Grieķijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas aizsardzības ministru, Nīderlandes Karalistes aizsardzības ministru, Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Portugāles Republikas aizsardzības ministru, Turcijas Republikas Ģenerālštāba priekšnieku, Amerikas Savienoto Valstu Aizsardzības departamentu un Sabiedroto spēku augstākās virspavēlniecības štāba Eiropā par Sabiedroto ātrās reaģēšanas spēku štāba (HQ ARRC) - Apvienotās Karalistes NATO ātrās izvietošanas spēku štāba - (HQ NRDC-UK) darbību, komplektēšanu, finansēšanu, vadību un atbalstu.

 
20.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

TA-1583 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
3. Atzīt Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra sēdes protokollēmuma "Par demogrāfijas atbalsta pasākumiem 2014.gadā" (prot. Nr.51 50.§) 5.punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1000 "Noteikumi par doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesību deleģēšanu augstskolām""

TA-1688 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1701 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sniegto informāciju par Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 54.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienotās attīstības finanšu institūcijas izveidi"" 7.punktā doto uzdevumu, pagarināt tā izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim.

 
23.§
Noteikumu projekts "Autoceļu padomes nolikums"

TA-1713 ____________________________________

(D.Merirands, I.Raugze, U.Augulis, R.Naudiņš, A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt noteikumu projektu, paredzot Autoceļu padomes sastāvā iekļaut arī pa vienam pārstāvim no katra plānošanas reģiona, precizēto noteikumu projektu saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un saskaņoto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).

 
24.§
Rīkojuma projekts "Par humānās palīdzības sniegšanu Gazas joslas civiliedzīvotājiem"

TA-1699 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojumā Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai""

TA-1706 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.novembra noteikumos Nr.927 "Kārtība, kādā izsniedz eksporta un importa atļaujas precēm, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai""

TA-1708 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 9.februāra noteikumos Nr.45 "Kārtība, kādā tiek īstenota Latvijas dalība Pasaules tirdzniecības organizācijā""

TA-1709 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
(2012.) Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

TA-857 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Ņemot vērā Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 15.maija noteikumos Nr.341 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-1704 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta izglītības un zinātnes ministrs (otrais paraksts).
 
30.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai""

TA-1723 ____________________________________

(A.Sekacis, M.Lazdovskis, A.Matīss)

 

1. Jautājuma izskatīšanu atlikt uz nedēļu.
2. Lai līdz 2014.gada 1.oktobrim noteiktu pārejas periodu Eksporta un importa licencēšanas funkcijas tehniskai pārņemšanai, Ārlietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdē noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums" un noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums".

 
31.§
Rīkojuma projekts "Par speciālās starpdisciplinārās komisijas izveidi Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei atbilstoši likumam "Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu""

TA-1720 ____________________________________

(I.Druviete, L.Šulca, B.Bāne, A.Matīss)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres I.Druvietes sniegto informāciju, ka komisijas darbība 2014.gadā tiks nodrošināta Izglītības un zinātnes ministrijas esošo budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai komisijas darbības nodrošināšanai turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Konvencijā, ar ko nosaka Eiropas skolu statūtus, noteikto saistību izpildi"

TA-1492 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā, saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Eiropas skolas Konvencijā noteikto saistību izpildi atbalstīt finansējuma pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" no piešķirtajiem līdzekļiem valsts atbalsta izmaksai bērniem no pusotra gada vecuma līdz obligātās pirmsskolas izglītības programmas apguves uzsākšanai, ja pašvaldība bērnu nevar nodrošināt ar vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, uz apakšprogrammu 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi" 2014.gadā 8 175 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 8 175 EUR apmērā un 2015.gadā 12 754 EUR apmērā, tai skaitā atlīdzībai 12 754 EUR apmērā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei 2014.gadam atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu samazināt Izglītības un zinātnes ministrijas 2015.gadam apakšprogrammā 01.05.00 "Dotācija privātajām mācību iestādēm" apstiprinātos valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus 12 754 EUR apmērā, t.sk. atlīdzībai 12 745 EUR apmērā, pārdalot to uz apakšprogrammu 01.08.00 "Vispārējās izglītības atbalsta pasākumi". Finanšu ministrijai atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumiem precizēt 2015.gada valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
6. Jautājums par Latvijas līdzfinansējumu Eiropas skolu budžetā un latviešu valodas plūsmas izveides īstenošanai nepieciešamo finansējumu 2015.gadā un turpmākajos gados ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.
7. Jautājums par nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksai norīkotajiem latviešu valodas pedagogiem Eiropas skolā 2016. un 2017.gadā ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" un "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas procesā.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 3.pielikuma 2.5.2.1.apakšpunktā minētā uzdevuma izpildi"

TA-1434 ____________________________________

(A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministres iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Tieslietu ministrijai Latvijas Stratēģiskās attīstības plāna 2010.-2013.gadam 3.pielikuma 2.5.2.1.apakšpunktā uzdoto uzdevumu (Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes prot. Nr.10 5.§ 2.2.apakšpunkts) par izpildītu.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās"

TA-906 ____________________________________

(B.Broka, R.Kozlovskis, I.Bičkovičs, E.Rinkēvičs, I.Kucina, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministres iesniegto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās.
2. Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 70.punktā noteikto Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās iesniegšanai Saeimai.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai 2015.gadam 179 657 EUR, 2016.gadam un turpmākajiem gadiem 146 317 EUR izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
4. Sagatavojot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam" Tieslietu ministrijai un Augstākajai tiesai iesniegt Finanšu ministrijā savstarpēji saskaņotus priekšlikumus par pamatbudžeta bāzes izdevumu 2015.-2017.gadam pārdali 2015.gadā un turpmāk 165 124 EUR apmērā ik gadu.
5. Pieņemt zināšanai iekšlietu ministra R.Kozlovska un ārlietu ministra E.Rinkēviča paustās bažas par civillietu izskatīšanas ilgajiem termiņiem.
6. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas sniegto informāciju, ka tiek gatavoti priekšlikumi attiecībā uz tiesu kompetenču pārdali civillietu izskatīšanā un Tieslietu ministrija līdz 2015.gada 1.martam, izpildot likuma "Par tiesu varu" pārejas noteikumu 71.punktu, iesniegs Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību civillietās.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par tiesu darbības teritoriju izmaiņām"

TA-1475 ____________________________________

(B.Broka, J.Piešiņš, I.Kucina, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto tiesu politikas rīcības virzienu pakāpenisku ieviešanu.
3. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim nodrošināt normatīvo aktu, kas saistīti ar tiesu darbības teritoriju izmaiņām, izstrādi.
 
36.§
Programmas projekts "Baltijas jūras reģiona programma 2014.-2020.gadam"

TA-1700 ____________________________________

(R.Naudiņš, A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Programmas projekts "Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam"

TA-1711 ____________________________________

(A.Matīss)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas turpmāko darbību"

TA-1669 ____________________________________

(I.Druviete, U.Auniņa-Naumova, B.Broka, L.Šulca, A.Matīss)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai (Murjāņu sporta ģimnāzijai) nodrošināt, ka:
2.1. tiek pārtraukts atklātais konkurss "Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcija un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecība" (identifikācijas Nr.MSĢ 2013/8);
2.2. steidzami tiek īstenoti informatīvajā ziņojumā minētie pasākumi Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības nepārtrauktības nodrošināšanai, kā arī audzēkņu ikdienas sadzīves apstākļu uzlabošanai, šim mērķim izmantojot Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta (turpmāk – Projekts) īstenošanai 2014.gadā paredzētos valsts budžeta līdzekļus 350 000 EUR apmērā.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un līdz 2014.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā koncepcijas projektu par sporta internātu turpmāko attīstību.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai 2015. un 2016.gadā Murjāņu sporta ģimnāzijas darbībai nepieciešamā autotransporta uzturēšanu, kā arī sporta bāzu īri nodrošināt Projekta īstenošanai 2015. un 2016.gadā paredzēto līdzekļu ietvaros, savukārt jautājumu par Projekta īstenošanai 2017.gadā nepieciešamo finansējumu izskatīt vienlaikus ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2017. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām, pēc tam, kad Ministru kabinetā pieņemta šī protokollēmuma 3.punktā minētā koncepcija.
5. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministrei B.Brokai ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ņemot vērā Latvijas Nacionālās sporta padomes 2014.gada 24.jūlija sēdē pieņemto lēmumu, ka 2017.gadā jāatgriež finanšu līdzekļi Projektam 4 449 169 EUR apmērā, uzskatu, ka jāatstāj spēkā protokollēmuma 3.2.apakšpunkts:
3.2. palielināt Izglītības un zinātnes ministrijas 2017.gada valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus par 4 449 169 EUR, lai saistībā ar Projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali netiktu samazināts Projekta īstenošanai paredzēto līdzekļu kopējais apmērs."

 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"

TA-1670, TA-692, TA-694, TA-695 ____________________________________

(U.Auniņa-Naumova, U.Augulis, B.Bāne, J.Baiks, A.Matīss)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar rīkojuma projekta 1.1., 1.2., 1.3. un 1.4.apakšpunktos minētajiem finansējuma saņēmējiem atkārtoti izvērtēt jautājumu par līdzekļu apguves iespējām pilnā apjomā paredzētajos termiņos, kā arī paredzēto projektu iespējamo īstenošanu, un izvērtējuma rezultātus līdz 2014.gada 8.augustam iesniegt Valsts kancelejā.

 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""

TA-1727 ____________________________________

(E.Severs, A.Matīss)

 

Ņemot vērā šī protokola 39.§, jautājuma izskatīt nākamajā Ministru kabineta sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidenta vietā - satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane