Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 43

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.43

2014.gada 12.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"

TA-1596 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā aizsardzības ministra iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.janvāra noteikumos Nr.11 "Noteikumi par rūpniecības produkcijas klasifikāciju (PRODCOM)""

TA-1601 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai""

TA-1606 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.307 "Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta aprites un kontroles kārtība""

TA-1505 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu"

TA-1715 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pilnvarot finanšu ministru A.Vilku Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saistību apliecinājumu par Latvijas Republikas dalību Starptautiskās Attīstības asociācijas 17.resursu plānošanas periodā, apņemoties veikt maksājumus 2 660 000 EUR apmērā saskaņā ar grafiku no 2015. līdz 2023.gadam un pēc Latvijas Republikas Saeimas apstiprinājuma.
 
6.§
Protokollēmuma projekts "Par Saistību apliecinājuma parakstīšanu""

TA-1716 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pilnvarot finanšu ministru A.Vilku Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Saistību apliecinājumu par Latvijas Republikas iepriekš apstiprināto dalību Daudzpusējā parādu atlaišanas iniciatīvā saskaņā ar sagatavoto grafiku, veicot iemaksas saskaņā ar koriģēto grafiku, attiecīgi 1 210 000 EUR 2015.-2025. fiskālajos gados un 1 250 000 EUR 2026.-2044. fiskālajos gados, ņemot vērā iespēju, ka grafiks arī turpmāk tiks koriģēts, nepārsniedzot kopējo iemaksu apmēru, kas noteikts likuma "Par valsts budžetu 2012.gadam" 19.panta 3.punktā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-1480 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""

TA-1732 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba mazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-1640 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" darbības izbeigšanu"

TA-337 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumos Nr.609 "Noteikumi par advokāta eksāmena maksu""

TA-1466 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.992 "Datu valsts inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1634 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumos Nr.1151 "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)""

TA-1353 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība"

TA-1211 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par neapbūvēta valsts zemesgabala "Valsts mežs 50720030181" Lizuma pagastā, Gulbenes novadā, daļas iznomāšanu"

TA-1433 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai, sagatavojot grozījumus Meža likumā, paredzēt regulējumu attiecībā uz valsts meža zemes izmantošanu tautsaimniecībā, lai veicinātu investīciju piesaisti ražošanas attīstībai un teritorijas attīstībai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.oktobra noteikumos Nr.1106 "Zemes izpirkuma (pirkuma) līguma noslēgšanas kārtība""

TA-1738 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par norēķinu galīgumu maksājumu un finanšu instrumentu norēķinu sistēmās""

TA-1742 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Austrumlatgales Profesionālajai vidusskolai"

TA-1604 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1771 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""

TA-1772 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.237 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.3.aktivitāti "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai"""

TA-1773 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.824 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.1.apakšaktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" projektu iesniegumu atlases otro kārtu un turpmākajām kārtām""

TA-1774 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par ministriju kompetenču sadalījumu Eiropas Savienības jautājumos atbilstoši Eiropas Savienības tiesību kopuma klasifikācijai""

TA-1723 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ārlietu ministrijai veikt nepieciešamās darbības, lai ar 2014.gada 1.oktobri Ārlietu ministrija tiktu noteikta par Latvijas kompetento iestādi šādās regulās:
2.1. Padomes 2008.gada 8.decembra Regulā (EK) Nr.1340/2008 "Par konkrētu tērauda izstrādājumu tirdzniecību starp Eiropas Kopienu un Kazahstānas Republiku";
2.2. Komisijas 2013.gada 10.decembra īstenošanas regulā (ES) Nr.1281/2013 "Par noteikumiem, kā pārvaldāmas un sadalāmas tekstilizstrādājumu kvotas, kas saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr.517/94 noteiktas 2014.gadam".
3. Ārlietu ministrijai informēt Eiropas Komisiju, ka no 2014.gada 1.oktobra Ārlietu ministrija veic Komisijas 2012.gada 12.jūnija īstenošanas regulā (ES) Nr.498/2012 "Par to tarifa likmes kvotu piešķiršanu, kas piemērojamas kokmateriālu eksportam no Krievijas Federācijas uz Eiropas Savienību" minētās licencēšanas biroja funkcijas.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.237 "Ārlietu ministrijas nolikums""

TA-1795 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumos Nr.271 "Ekonomikas ministrijas nolikums""

TA-1796 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Repatriācijas likums"

TA-1175 ____________________________________

(M.Roze, J.Plūme, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei) 430 234 EUR ik gadu likumprojektā paredzēto pasākumu izpildei izskatīt likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
3. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildu finansējums Iekšlietu ministrijai tiek piešķirts, Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2015.gadam likumprojektu paketē.
4. Ja šī protokollēmuma 2.punktā minētais papildu finansējums Iekšlietu ministrijai netiek piešķirts, Iekšlietu ministrijai iesniegt Valsts kancelejā priekšlikumus par likumprojekta turpmāko virzību.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1360 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
28.§
Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

TA-1747 ____________________________________

(E.Papule, L.Šulca, P.Vilks, I.Druviete, L.Meņģelsone, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju jautājumā par finansējumu likuma īstenošanai un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par darba vidē balstītu mācību īstenošanas iespējām Latvijas profesionālās izglītības attīstības kontekstā"

TA-1627 ____________________________________

(I.Druviete, E.Papule, V.Dombrovskis, U.Augulis, A.Vilks, I.Šņucins, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai kopīgi ar Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju un Labklājības ministriju, kā arī sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izvērtēt iespējas komersantiem, kuri piedāvā prakses vietas, piemērot darbaspēka nodokļa atlaides vai citus alternatīvus atvieglojumus, un izglītības un zinātnes ministram līdz 2014.gada 1.oktobrim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem"

TA-1462, TA-1535 ____________________________________

(I.Druviete, E.Papule, L.Šulca, P.Vilks, L.Meņģelsone, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus 2014.gadā īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu noteikumu īstenošanai 2015., 2016. un 2017.gadā izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta “Par valsts budžetu 2015.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” sagatavošanas procesā atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai iekļaut Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014 – 2020 īstenošanas rīcības plānā, kas izstrādājams līdz 2014.gada 30.novembrim, detalizētu veicamo uzdevumu plānojumu, nodrošinot kompetenču pieejā veidota vispārējās izglītības satura ieviešanu, kas ietver pamatizglītības satura izstrādi, aprobāciju, tai skaitā valsts diagnosticējošo darbu 8., 9., 10. un 11.klasē STEM (matemātika, dabaszinātnes (fizika, ķīmija, bioloģija) un tehnoloģijas) mācību priekšmetos organizēšanu kontekstā ar centralizēto eksāmenu fizikā un ķīmijā sistēmas pakāpenisku pilnveidi, kā arī, sākot ar 2018.gada 1.septembri, kompetenču pieejā veidota izglītības satura pakāpenisku ieviešanu pamatizglītības posmā.
4.Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 6.augusta sēdes protokollēmumā (prot. Nr.42 65.§) "Noteikumu projekts „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”" ietverto uzdevumu. 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1743 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo""

TA-1744 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par mērķdotāciju sadalījumu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēm 2014.gadam"

TA-1760 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Jaunatnes konsultatīvās padomes sastāvu"

TA-1761 ____________________________________

(I.Druviete, I.Gailīte, L.Straujuma)

Ņemot vērā, ka Jaunatnes konsultatīvās padomes personālsastāva apstiprināšana neietilpst Ministru kabineta kompetencē, iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1751 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts ēku enerģijas patēriņa datiem"

TA-1237 ____________________________________

(I.Oša, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai, Ārlietu ministrijai, Finanšu ministrijai, Iekšlietu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Kultūras ministrijai, Labklājības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Tieslietu ministrijai, Valsts kancelejai, Veselības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam un Pārresoru koordinācijas centram līdz 2014.gada 1.septembrim nodrošināt aktuālās informācijas iesniegšanu Ekonomikas ministrijā par valsts un to padotībā esošo iestāžu īpašumā un lietošanā esošo apkurināmo ēku ar kopējo platību virs 500 kvadrātmetriem enerģijas patēriņa datiem. 2015.gadā un turpmāk ik gadu līdz 28.februārim sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijā šajā punktā minēto informāciju par ēkām ar kopējo platību virs 250 kvadrātmetriem. Informāciju sagatavot pēc Ekonomikas ministrijas izstrādātas veidnes saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumu.
3. Valsts institūcijām šī protokollēmuma 2.punktā minētās informācijas sagatavošanu nodrošināt tām piešķirto ikgadējo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2014.gada 13.augustam lūgt Augstāko tiesu, Centrālo vēlēšanu komisiju, Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Banku, Prokuratūru, Sabiedrības integrācijas fondu, Saeimas kanceleju, Satversmes tiesu, Tiesībsarga biroju, Valsts kontroli un Valsts prezidenta kanceleju sniegt aktuālo informāciju par to īpašumā un lietošanā esošo apkurināmo ēku ar kopējo platību virs 500 kvadrātmetriem enerģijas patēriņa datiem, bet no 2015.gada turpmāk ik gadu līdz 1. februārim par enerģijas patēriņa datiem ēkās ar kopējo platību virs 250 kvadrātmetriem.
5. Ekonomikas ministrijai pēc šī protokollēmuma 2. un 4.punktā noteiktās informācijas saņemšanas nodrošināt saraksta par ēkām, kuras neatbilst valsts minimālajām energoefektivitātes prasībām, sagatavošanu un publicēšanu Ekonomikas ministrijas mājas lapā šādā kārtībā:
5.1. līdz 2014.gada 31.decembrim par ēkām ar kopējo platību virs 500 kvadrātmetriem, kuras neatbilst valsts minimālajām energoefektivitātes prasībām;
5.2. 2015.gadā un turpmāk ik gadu līdz 9.jūlijam par ēkām ar kopējo platību virs 250 kvadrātmetriem, kuras neatbilst valsts minimālajām energoefektivitātes prasībām.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par ēkas Latviešu strēlnieku laukumā 1, Rīgā, rekonstrukcijas un piebūves (Nākotnes nama) būvniecības darbu izpildes gaitu un priekšlikumi par turpmāko Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla būvniecības īstenošanu"

TA-1717 ____________________________________

(J.Upeniece, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 "Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai""

TA-1719 ____________________________________

(J.Upeniece, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību stiprināt profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras koordinācijas funkcijas nodrošināšanas administratīvo spēju"

TA-1702 ____________________________________

(I.Paune, I.Druviete, S.Liepiņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Izglītības un zinātnes ministrijai, lai pārveidotu vienu štata vietu un izveidotu divas jaunas štata vietas, stiprinot profesionālo kvalifikāciju atzīšanas procedūras koordinācijas funkcijas administratīvo spēju, izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības programmā 2008.-2013.gadam iekļauto uzdevumu izpildi 2013.gadā"

TA-1154 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju izstrādāt Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plānu 2014. – 2018.gadam un kultūras ministram noteiktā kārtībā līdz 2014.gada 30.septembrim iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta rīkojuma "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā" publicēšanu"

TA-1245 ____________________________________

(L.Medina, A.Matīss, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai, sagatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā rīkojumu projektus par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā, tiesību akta projektam noteikt ierobežotas pieejamības statusu.
3. Valsts kancelejai Ministru kabineta rīkojumu (tai skaitā rīkojuma projektu) par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā nepublicēt attiecīgi tīmekļa vietnē www.mk.gov.lv. un oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
4. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju izvērtēt personas datu izmantošanas praksi citos tiesību aktos un tieslietu ministram līdz 2014.gada 15.oktobrim iesniegt jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanai 2014.gadā paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārdali"

TA-1670, TA-692, TA-694, TA-695 ____________________________________

(I.Druviete, J.Plūme, A.Vrubļevskis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 31.oktobra rīkojumā Nr.508 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas esošo būvju rekonstrukcijas un multifunkcionālas slēgtas sporta manēžas būvniecības projekta īstenošanu""

TA-1727 ____________________________________

(I.Druviete, L.Šulca, A.Matīss, J.Plūme, U.Auniņa- Naumova, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 2.punktu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmu drošības un tehniskās prasības"

TA-1553 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju sagatavot un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas praksi un tiesību akta projektu par turpmāko rīcību parakstu vākšanas sistēmu drošību prasību izpildes uzraudzībai, tai skaitā izvērtējot atbildīgās institūcijas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas funkcijas izpildi un tam nepieciešamo finansējumu ar 2016.gada 1.janvāri.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Ārlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" apropriācijas pārdali starp apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām"

TA-1768 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta apakšprogrammas 96.02.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (centralizētie iepirkumi)" ietvaros, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 63 154 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem uz valsts pamatbudžetu Kultūras ministrijas budžeta programmu 96.00.00 "Latvijas prezidentūras nodrošināšana 2015.gadā" 63 154 EUR apmērā.
3. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu apropriācijas pārdalei starp budžeta apakšprogrammām, samazinot apakšprogrammas 96.02.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā (centralizētie pasākumi)" ietvaros izdevumus precēm un pakalpojumiem 603 746 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus valsts un pašvaldību budžeta dotāciju komersantiem 603 746 EUR apmērā.
4. Ārlietu ministrijai un Kultūras ministrijai noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.
5. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam noslēgt līdzdarbības līgumus ar VSIA "Latvijas Koncerti", VSIA "Latvijas Nacionālā opera", VSIA "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris", VSIA "Valsts Akadēmiskais koris Latvija" un VSIA "Kremerata Baltica".
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-1777 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, I.Gailīte, D.Lucaua, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstā šī protokola 47.paragrāfā minētā rīkojuma projekta tekstu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-1767 ____________________________________

(I.Pētersone-Godmane, M.Balodis, J.Dūklavs, I.Gailīte, D.Lucaua, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projekta tekstu šī protokola 46.paragrāfā minētajā rīkojuma projektā.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""

TA-1778 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-1779 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-1775 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1776 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Medina, D.Lucaua, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, saskaņot ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Atcelt Ministru kabineta 2014.gada 18.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 34.§) "Informatīvais ziņojums "Par Āfrikas cūku mēra profilakses pasākumiem medību jomā"" 2.punktā doto uzdevumu.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-1714 ____________________________________

(D.Merirands, L.Medina, L.Kļaviņa, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu, saskaņojot tajā ietvertās normas ar likumu "Par privātajiem pensiju fondiem", saskaņot projektu ar Tieslietu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību"

TA-1733 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par viena dalībnieka sabiedrībām ar ierobežotu atbildību".
 
54.§
Ministru kabineta viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-06-03

TA-324 ____________________________________

(A.Dravniece, L.Straujuma)

Apstiprināt iesniegto Ministru kabineta viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2014-06-03.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt Ministru kabineta viedokli Satversmes tiesai.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāra sagatavošanu"

TA-1748-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Skujiņa, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt provizorisko Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā Latvijā notiekošo pasākumu kalendāru (turpmāk – pasākumu kalendārs).
3. Ārlietu ministrijai precizēt pasākumu kalendāru, ņemot vērā Ārlietu ministrijas pārstāves sniegto informāciju, saskaņot ar iesaistīto ministriju un iesniegt precizēto pasākumu kalendāru Valsts kancelejā.
4. Nozaru ministrijām un Ministru kabineta vai Ministru prezidenta pakļautībā vai pārraudzībā esošām iestādēm, kuras ir noteiktas kā atbildīgas par informatīvā ziņojuma 2.pielikumā iekļautajiem pasākumiem, līdz 2014.gada 29.augustam iesniegt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam izvērstu aprakstu par pasākumu kalendārā iekļautajiem pasākumiem, kurā iekļauts konceptuāls redzējums par katru pasākumu, tā ietekme uz prezidentūras prioritāro virzienu īstenošanu un provizorisks pasākuma darba kārtības projekts.
5. Saskaņā ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē koordinācijas padomes lēmumu Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) sadarbībā ar šī protokollēmuma 4.punktā minētām iestādēm un citām institūcijām veikt nepieciešamos precizējumus pasākumu kalendārā.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas valstu kopuzņēmuma izveidi Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"

TA-1754-IP ____________________________________

(D.Merirands, A.Matīss, L.Kļaviņa, U.Augulis, E.Rinkēvičs, J.Plūme, R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt Informatīvajam ziņojumam pievienotos Baltijas valstu kopuzņēmuma Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai sagatavotos dibināšanas dokumentu projektus.
3. Satiksmes ministrijai pēc šī protokollēmuma 2.punktā minēto dokumentu parakstīšanas iesniegt Valsts kancelejā informāciju par dokumentu lietojuma statusa maiņu.
4. Satiksmes ministrijai atbilstoši informatīvajā ziņojumā minētā Baltijas valstu kopīgi veiktā juridiskā pētījuma ieteiktajam risinājuma variantam un šī protokollēmuma 2.punktā minētajiem dokumentu projektiem nodrošināt Baltijas valstu kopuzņēmuma dibināšanu akciju sabiedrības formā Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta realizēšanai un noteikt, ka Latvijas Republiku pārstāvošais akcionārs kopuzņēmumā būs šim mērķim jaundibināta sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas", kuras valsts kapitāla daļu turētāja ir Satiksmes ministrija.
5. Atbalstīt finanšu resursu - dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem piešķiršanu Satiksmes ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 680 000 EUR apmērā ieguldīšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Eiropas dzelzceļa līnijas” pamatkapitālā pēc tam, kad Lietuva un Igaunija ir apstiprinājušas dalību Rail Baltica projekta realizēšanai dibināmajā kopuzņēmumā akciju sabiedrībā „RB Rail”.
6. Satiksmes ministrijai kā sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" valsts kapitāla daļu turētājam nodrošināt, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" iegūst Igaunijas un Lietuvas līdzdalības apjomam proporcionāli līdzvērtīgu kapitāla daļu apjomu dibināmajā Baltijas valstu kopuzņēmumā.
7. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2015.gadam", iekļaut tajā pantu, paredzot, ka finanšu ministram pēc tam, kad ir pieņemts Ministru kabineta lēmums par kārtējo pamatkapitāla palielināšanu, ir tiesības palielināt apropriāciju Satiksmes ministrijai resursiem (dotācijai no vispārējiem ieņēmumiem) pamatkapitāla palielināšanai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas".
8. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs U.Augulis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Eiropas dzelzceļa līnijas" dibināšanu"

TA-1753 ____________________________________

(D.Merirands, A.Matīss, L.Kļaviņa, U.Augulis, E.Rinkēvičs, J.Plūme, R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs U.Augulis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1752 ____________________________________

(D.Merirands, A.Matīss, L.Kļaviņa, U.Augulis, E.Rinkēvičs, J.Plūme, R.Naudiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Satiksmes ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju precizēt rīkojuma projektu un satiksmes ministram iesniegt rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka labklājības ministrs U.Augulis atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.
 
59.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai"

TA-1797-IP, TA-1785-IP ____________________________________

(V.Dombrovskis, A.Matīss, A.Liepiņš, A.Krauze, M.Dzelzkalēja, J.Dūklavs, L.Meņģelsone, M.Cimmermanis, A.Šolks, N.Krūmiņš, J.Butkevičs, A.Vilks, E.Rinkēvičs, R.Vējonis, L.Kļaviņa, I.Šņucins, J.Gaiķis, E.Šadris, A.Balode, D.Lucaua, S.Āmare-Pilka, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Atbalstīt, ka nodokļu maksāšanas termiņa pagarinājumi, nepiemērojot nokavējuma naudu, būtu piešķirami līdz pieciem gadiem tiem nodokļu maksātājiem, kuru:
2.1. sankcijām pakļauto eksporta darījumu īpatsvars uz Krieviju ir lielāks par 10% no kopējā realizācijas apjoma;
2.2. darbība ir saistīta ar sankcijām pakļauto preču eksportu un ražošanu vismaz 10% apmērā no kopējā realizācijas apjoma vai izejvielu piegādi šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajiem nodokļu maksātājiem, ja sankciju ietekmē tiek izbeigti piegādes vai pakalpojuma līgumi vai samazināta preces vai pakalpojuma iepirkuma (piegādes) cena. Nodokļu administrācija, piemērojot nodokļu maksājumu termiņa pagarinājumu, izvērtē, vai nodokļu maksātājs ievēro konkrēto nodokli regulējošajos normatīvajos aktos noteiktos kārtējo nodokļu maksājumu samaksas termiņus un nodokļu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Kritēriji var tikt pārskatīti un mainīti, ja tas nepieciešams pasākuma atbilstības nodrošināšanai Eiropas Savienības valsts atbalsta regulējumam.
3. Neatbalstīt Ekonomikas ministrijas sagatavotos priekšlikumus par grozījumiem likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (informatīvā ziņojuma 2.2.daļā „Nodokļu brīvdienas” uzskaitītie attiecīgo nodokļu atbalsta pasākumi). Pieņemt zināšanai, ka ekonomikas ministram V.Dombrovskim ir atšķirīgs viedoklis šajā jautājumā.
4. Ekonomikas ministrijai:
4.1. divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumu Nr.997 „Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai” grozījumu projektu, paredzot komersantiem un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām (komercdarbību un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību darbību regulējošo normatīvo aktu izpratnē) kredītbrīvdienu garantiju piešķiršanu līdz vienam gadam. Finansējuma avots garantiju nodrošinājumam ir Latvijas Garantiju aģentūras agrāk ieviesto Eiropas Savienības fondu programmu deklarētie līdzekļi un procentu ieņēmumi;
4.2. sagatavot un līdz 2014.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes “Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” grozījumu projektu, paredzot papildus 3milj. EUR, pārdalot citu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu aktivitāšu neizlietoto budžeta virssaistību finansējumu, lai līdz 2015.gada 31.decembrim turpinātu atbalstīt Latvijas komersantu aktivitātes, kas saistītas ar ieiešanu ārvalstu tirgos. Sagatavojot noteikumu projektu, Ekonomikas ministrijai ņemt vērā Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem ietvaros pieņemtos lēmumus;
4.3. sagatavot un līdz 2014.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumu Nr.887 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana” 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana”” grozījumu projektu, paredzot papildus 5milj. EUR un paplašinot atbalstāmās darbības un izmaksas, pārdalot citu Ekonomikas ministrijas pārziņā esošo 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu aktivitāšu neizlietoto budžeta virssaistību finansējumu un pagarinot atbalsta pasākumu darbību līdz 2015.gada 31.decembrim. Sagatavojot noteikumu projektu, Ekonomikas ministrijai ņemt vērā Koalīcijas partneru darba grupas par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem ietvaros pieņemtos lēmumus.
5. Finanšu ministrijai:
5.1. divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām", paredzot informatīvā ziņojuma 2.2.daļā noteiktā regulējuma nodokļu maksāšanas termiņa pagarinājumam ieviešanu;
5.2. līdz 2014.gada 22.augustam iesniegt Satiksmes ministrijā viedokli par Satiksmes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā "Par iespējamo Krievijas noteikto sankciju ietekmi uz Latvijas transporta nozari" piedāvātajiem pasākumiem negatīvo seku mazināšanai tranzīta un loģistikas jomā (fiskālā pārstāvja darbības nosacījumi, rīcība, konstatējot neatbilstības starp importētajām precēm un to pavaddokumentiem, komersanta sodāmības kritēriji, Muitas likuma un citu normatīvo aktu pilnveidošana muitas jomā, galvojumu apvienošana, dažādu statusu noliktavu apvienošana, elektroniskā piegādes dokumenta metodikas izstrāde).
6. Zemkopības ministrijai:
6.1. divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 13.maija noteikumos Nr.243 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu investīciju veicināšanai lauksaimniecībā", lai nodrošinātu informatīvā ziņojuma 2.6.1.daļas 2.apakšpunktā minēto atbalstu, kas sedz daļu no faktiski samaksātās īstermiņa un ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentu gada summas, saņēmējus papildinot ar zvejas un akvakultūras produktu apstrādes uzņēmumiem;
6.2. divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē ar precīziem aprēķiniem pamatotus priekšlikumus nepieciešamajam atbalstam 2014.gadā piena sektorā, kas tieši saistīti ar noteiktajām sankcijām;
6.3. sadarbībā ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vērsties Eiropas Komisijā ar pieprasījumu lemt par informatīvā ziņojuma 2.6.5.daļā „Piena kvotas pārpildes papildus nodeva” un 2.6.6.daļā „Iespējamie īstenojamie pasākumi Tirgus kopējās organizācijas ietvaros” minēto pasākumu īstenošanu.
7. Pieņemt zināšanai zemkopības ministra J.Dūklava viedokli, ka šajā situācijā valdībai jāstimulē iekšējais patēriņš, t.i., visām ministrijām, to pārraudzības iestādēm un pašvaldību iestādēm publiskajos iepirkumos jāizvēlas Latvijas izcelsmes pārtikas produkti.
8. Satiksmes ministrijai saskaņot ar Eiropas Komisiju priekšlikumus par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā.
9. Atbildīgajām ministrijām šajā protokollēmumā doto uzdevumu izpildes gaitā atbilstoši kompetencei vērtēt pasākumu atbilstību valsts atbalsta jomā un nepieciešamības gadījumā veikt darbības, lai īstenotie pasākumi būtu saderīgi ar valsts atbalsta prasībām.
10. Ekonomikas ministram reizi nedēļā Ministru kabineta sēdē informēt par situāciju Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanā.

 

Sēdi slēdz plkst. 16.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane