Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.45

2014.gada 26.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 19.novembra noteikumos Nr.1317 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un kārtību, kādā karavīri glabā, nēsā un lieto speciālos līdzekļus""

TA-1686 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""

TA-1418 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 22.oktobra noteikumos Nr.478 "Kārtība, kādā aizpildāmas, iesniedzamas, reģistrējamas un glabājamas valsts amatpersonu deklarācijas un aizpildāmi un iesniedzami valsts amatpersonu saraksti""

TA-1866 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienestam) noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai 2016.gadam 37 260 EUR, 2017.gadam 3 726 EUR, kā arī 2018.gadam un turpmākajiem gadiem 3 726 EUR apmērā skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.marta rīkojumā Nr.115 "Par Latvijas pārstāvju iecelšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē""

TA-1658 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas gada sanāksmē Vašingtonā 2014.gada 10.-12.oktobrī"

TA-1808 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Instrukcijas projekts "Iesnieguma par atļauju saglabāt Latvijas vai citas valsts pilsonību izskatīšanas kārtība"

TA-1095 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Baltkrievijas Kopējā komisijā valsts robežas jautājumos"

TA-1736 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1523 "Kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei""

TA-1696 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 17.augusta rīkojumā Nr.552 "Par atbalstu Latvijas Republikas dalībai Eiropas Speciālās izglītības attīstības aģentūrā""

TA-1758 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem mācību līdzekļu nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par izpildītu

TA-488 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 27.§) "Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem mācību līdzekļu nodrošināšanai vispārējās izglītības iestādēs"" 3.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 94.§) "Informatīvais ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās nepieciešamajiem mācību līdzekļiem" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3.punktā dotā uzdevuma atcelšanu

TA-1537 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atcelt Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.46 94.§) "Informatīvais ziņojums "Par profesionālās vidējās izglītības iestāžu mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmās nepieciešamajiem mācību līdzekļiem" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""" 3.punktā doto uzdevumu.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1472 "Kārtība, kādā Latvijas Neredzīgo biedrība un Latvijas Nedzirdīgo savienība sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un nodrošina tehniskos palīglīdzekļus – tiflotehniku un surdotehniku""

TA-1599 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai pasākuma "Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšana" īstenošanai 2015.gadā un turpmākajos gados ik gadu 453 890 EUR apmērā skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.258 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitāti "Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem"""

TA-1793 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1268 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumos Nr.139 "Kārtība, kādā tiek piešķirts valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros""

TA-1870 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām Latvijas teritorijā"

TA-1877 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1879 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas""

TA-1903 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1886 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Likumprojekts "Grozījums Dizainparaugu likumā"

TA-1887 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Notariāta likumā"

TA-1888 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Likumprojekts "Grozījums Patentu likumā"

TA-1889 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
23.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm""

TA-1891 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
24.§
Likumprojekts "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā"

TA-1892 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
25.§
Likumprojekts "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā"

TA-1893 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Zemesgrāmatu likumā" (likumprojektu pakete).
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Zemesgrāmatu likumā"

TA-1894 ____________________________________

(G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", likumprojektu "Grozījums Dizainparaugu likumā", likumprojektu "Grozījums Notariāta likumā", likumprojektu "Grozījums Patentu likumā", likumprojektu "Grozījums likumā "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm"", likumprojektu "Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā" un likumprojektu "Grozījums Tiesu izpildītāju likumā" (likumprojektu pakete).
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu "Valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem izveidošana""

TA-1769 ____________________________________

(R.Naudiņš, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņot informatīvo ziņojumu ar Labklājības ministriju un līdz 2014.gada 1.septembrim iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
 
28.§
Noteikumu projekts "Latvijas Būvniecības padomes izveidošanas un darbības kārtība"

TA-633 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-1882 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 46.§) "Priekšlikumi likumprojekta "Par valsts budžetu 2014.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā"" 30.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1836 ____________________________________

(E.Papule, I.Jaunzeme, L.Medina, S.Liepiņa, L.Straujuma)

Ņemot vērā, ka 2013.gadā uzsāktā valsts atbalsta sniegšana pašvaldību pirmsskolas iestāžu rindu likvidēšanai Ministru kabinetā noteiktajā kārtībā reģistrētiem bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ir aktuāla arī turpmāk, jautājuma izskatīšanu atlikt līdz 2015.gada janvārim, kad būs atbalstītas jaunās politikas iniciatīvas 2015., 2016. un 2017.gadam un pieņemts likums "Par valsts budžetu 2015.gadam" 
31.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu"

TA-1427 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1865 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, J.Plūme, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Finanšu ministriju un Veselības ministriju".
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2015.gadam"

TA-1737 ____________________________________

(L.Medina, R.Kozlovskis, R.Vējonis, R.Rugevica, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai palielināt Tieslietu ministrijas (apakšprogramma 09.04.00. "Valsts nozīmes pasākumu norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā") bāzes izdevumus 2015. gadam un turpmākajiem gadiem par 8 424 EUR, lai nodrošinātu valsts nozīmes pasākuma starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā – Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētku – norisi.
3. Aicināt reliģisko organizāciju "Aglonas bazilikas draudze" neizmitināt cilvēkus, kas piedalās Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos, Aglonas Katoļu ģimnāzijas ēkā līdz brīdim, kamēr netiks novērsti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta norādītie Aglonas Katoļu ģimnāzijas ēkas bojājumi.
 
34.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veidojams, finansējams un sagatavojams Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kontingents, kas piedalās starptautiskajās operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos"

TA-1851 ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru"

TA-1850 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai aizstāt noteikumu projekta 2.pielikuma 4.punktā vārdus "Ministru kabinets" ar vārdiem "aizsardzības ministrs" un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par koeficienta noteikšanu piemaksas aprēķināšanai karavīriem, kuri piedalās starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās"

TA-1596 ____________________________________

(R.Vējonis, I.Gailīte, L.Straujuma)

Ņemot vērā šī protokola 35.§, iesniegto rīkojuma projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1918 ____________________________________

(R.Auziņš, L.Medina, G.Bērziņš, A.Matīss, J.Dūklavs, I.Šņucins, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojektu un tā anotāciju, precizējot komersantu loku, uz kuriem likuma grozījumi attieksies un paredzot vadlīniju izstrādāšanu, lai nodrošinātu likuma vienveidīgu piemērošanu, saskaņot ar Satiksmes ministriju un Tieslietu ministriju, un finanšu ministram iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija, ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) 2.2.apakšpunktā minēto, veic konsultācijas ar Eiropas Komisiju, lai izvērtētu, vai likumprojektā ietvertais regulējums uzskatāms par valsts atbalstu Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.panta izpratnē, un gadījumā, ja uzskatāms, iesniegs Saeimā likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā nepieciešamos papildinājumus likumprojekta tekstam, lai nodrošinātu atbilstību valsts atbalsta regulējumam.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
6. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (likumprojektu pakete).
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-1920 ____________________________________

(R.Auziņš, L.Medina, G.Bērziņš, A.Matīss, J.Dūklavs, I.Šņucins, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Tieslietu ministriju, un finanšu ministram iesniegt likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"".
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (likumprojektu pakete).
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""

TA-1927 ____________________________________

(D.Lucaua, J.Dūklavs, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, paredzot termiņu līdz 2014.gada beigām, saskaņot ar Finanšu ministriju, un zemkopības ministram iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunmoku pils""

TA-658 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot valsts intereses un pamatojoties uz Meža likuma 4.panta otro daļu, saglabāt sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jaunmoku pils" akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" meitas uzņēmuma statusā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Informācija par situāciju vispārējās izglītības pieejamības un kvalitātes nodrošināšanā"

TA-1749 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai"

TA-1823 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Ē.Ivanovs, I.Pētersone-Godmane, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai nekustamā īpašuma uzturēšanas un apsaimniekošanas izdevumu segšanai 2015.gadā un turpmāk katru gadu 1 062 054 EUR apmērā (avārijas remontu veikšanai – 483 450 EUR apmērā, atlīdzībai trīs amata vietu uzturēšanai 76 861 EUR apmērā un būvniecības darbu veikšanai 501 743 EUR apmērā) izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016., un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par energointensīvo uzņēmumu konkurētspējas veicināšanu"

TA-1868 ____________________________________

(V.Dombrovskis, M.Lazdovskis, A.Vilks, U.Augulis, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai Enerģētikas politikas pamatnostādnēs 2014. – 2020.gadam paredzēt pasākumus atbalsta mehānismam, samazinot līdzdalību enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, finansēšanā Latvijas energoietilpīgajiem uzņēmumiem, un ekonomikas ministram iesniegt attiecīgu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2014.gada 31.decembrim iesniegt Eiropas Komisijā saskaņošanai atbalsta mehānismu, lai samazinātu līdzdalību enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, finansēšanā Latvijas energoietilpīgajiem uzņēmumiem.
4. Noteikt, ka atbalsta mehānisms, samazinot līdzdalību enerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem, finansēšanā Latvijas energoietilpīgajiem uzņēmumiem, ir piemērojams ar 2016.gada 1.janvāri, ja ir saņemts Eiropas Komisijas lēmums.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par nekustamā īpašuma "Klīvi 2" dzīvokļu Nr.1, Nr.3, Nr.4, Nr.7, Nr.8, Nr.9, Nr.11, Nr.12, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām"

TA-1911 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt nekustamā īpašuma "Klīvi 2" dzīvokļu Nr.1, kadastra Nr.4094 900 0742; Nr.3, kadastra Nr.4094 900 0889; Nr.4, kadastra Nr.4094 900 0640; Nr.7, kadastra Nr.4094 900 0642; Nr.8, kadastra Nr.4094 900 0604; Nr.9, kadastra Nr.4094 900 0589; Nr.11, kadastra Nr.4094 900 0598; Nr.12, kadastra Nr.4094 900 0641, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām, tādējādi nodrošinot efektīvu soda izpildi Vecumnieku cietumā.
3.Tieslietu ministrijas padotībā esošajai Ieslodzījuma vietu pārvaldei "Klīvi 2" dzīvokļu Nr.1, kadastra Nr.4094 900 0742; Nr.3, kadastra Nr.4094 900 0889; Nr.4, kadastra Nr.4094 900 0640; Nr.7, kadastra Nr.4094 900 0642; Nr.8, kadastra Nr. 4094 900 0604; Nr.9, kadastra Nr.4094 900 0589; Nr.11, kadastra Nr.4094 900 0598; Nr.12, kadastra Nr.4094 900 0641, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, veikt visas nepieciešamās darbības, lai Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā nodrošinātu nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām.
4. Noteikt, ka izmaksas par nekustamā īpašuma "Klīvi 2" dzīvokļu Nr.1, kadastra Nr.4094 900 0742; Nr.3, kadastra Nr.4094 900 0889; Nr.4, kadastra Nr.4094 900 0640; Nr.7, kadastra Nr.4094 900 0642; Nr.8, kadastra Nr.4094 900 0604; Nr.9, kadastra Nr.4094 900 0589; Nr.11, kadastra Nr.4094 900 0598; Nr.12, kadastra Nr.4094 900 0641, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, atsavināšanu sabiedrības vajadzībām un nekustamo īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā Tieslietu ministrijas padotībā esošajai Ieslodzījuma vietu pārvaldei 2014.gadā nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai"

TA-1739 ____________________________________

(L.Medina, R.Bērziņš, G.Bērziņš, J.Dūklavs, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, kā arī konsultējoties ar Saeimas Juridisko biroju, līdz 2015.gada 31.martam aktualizēt normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatu, ietverot tajā metodisko materiālu normatīvo aktu projektu izstrādātājiem, lai nodrošinātu sagatavoto projektu kvalitātes paškontroli.
3. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim aktualizēt Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu.
4. Valsts administrācijas skolai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Tieslietu ministriju, kā arī konsultējoties ar Saeimas Juridisko biroju, līdz 2015.gada 31.martam izstrādāt mācību kursu bloku par normatīvo aktu projektu izstrādi un kodifikāciju, normatīvo aktu projektu sākotnējās ietekmes novērtēšanu, sabiedrības līdzdalību normatīvo aktu projektu izstrādē, normatīvo aktu projektu pieņemšanas procedūru, kā arī par normatīvo aktu piemērošanu un interpretācijas metodēm.
5. Valsts kancelejai sagatavot un līdz 2015.gada 1.oktobrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts pārvaldes efektīvai funkcionēšanai nepieciešamo valsts pārvaldē nodarbināto, kas ir iesaistīti tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu sagatavošanā un izvērtēšanā, profesionālo zināšanu un kompetenču pilnveidošanu, ņemot vērā esošo situāciju un valsts pārvaldes attīstības tendences un sniegto priekšlikumu ietekmi uz valsts budžetu.
6. Valsts kancelejai sadarbībā ar ministrijām sagatavot un līdz 2016.gada 1.janvārim iesniegt apstiprināšanai Valsts sekretāru sanāksmē sarakstu ar atbildīgo ministriju un iestāžu kompetences sadalījumu par likumiem un neizpildītajiem pilnvarojumiem Ministru kabinetam un nodrošināt šā saraksta aktualizēšanu, turpmāko uzturēšanu un pieejamību sabiedrībai.
7. Ministru prezidentam vai Ministru prezidenta parlamentārajam sekretāram ar jaunās Saeimas sasaukšanu nodrošināt ministriju parlamentāro sekretāru sanāksmju atjaunošanu.
8. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju, kā arī konsultējoties ar Saeimas Juridisko biroju, sagatavot un līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.108 "Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteikumi", paredzot iespēju vienā normatīvajā aktā ietvert grozījumus vairākos normatīvajos aktos.
9. Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā, lai pārtrauktu praksi izdot no jauna Ministru kabineta noteikumus, ja pilnvarojums likumā pēc būtības ir saglabājies vai arī tas ir pārcelts uz citu likumu.
10. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, paredzot iespēju normatīvo aktu projektu paketei, kas attiecas uz vienu regulējamo jautājumu loku, izstrādāt vienu sākotnējas ietekmes novērtējuma ziņojumu.
11. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2015.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, lai normatīvajiem aktiem, kuri būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas, tiktu vērtēta nepieciešamība veikt ietekmes pēcpārbaudi (ex-post novērtēšanu).
12. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar citām ministrijām, Valsts kanceleju, kā arī konsultējoties ar Saeimas Juridisko biroju, līdz 2016.gada 31.decembrim izstrādāt priekšlikumus par ministra noteikumu institūta ieviešanu.
13. Ministrijām, izstrādājot normatīvo aktu projektus, ievērot šādus principus:
13.1. normatīvā akta projektu izstrādā un par tā tālāku virzību ir atbildīga tā ministrija vai institūcija, kuras kompetencē ir attiecīgais normatīvais akts (turpmāk – atbildīgā ministrija);
13.2. gadījumā, ja normatīvā akta projekta iniciatora kompetencē nav attiecīgais normatīvais akts, tas informē atbildīgo ministriju par nepieciešamā normatīvā akta projekta izstrādi; turpmākā normatīvā akta projekta izstrāde un virzība tiek nodrošināta, iniciatoram sadarbojoties ar atbildīgo ministriju; gadījumi, kad atbildīgā ministrija konceptuāli neatbalsta citas ministrijas priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tās atbildībā esošajā normatīvajā aktā, izskatāmi Valsts sekretāru sanāksmē;
13.3. atbildīgā ministrija normatīvā akta projektu izstrādā tikai tādā gadījumā, ja attiecīgo situāciju nav iespējams atrisināt citā veidā;
13.4.atbildīgā ministrija veido normatīvā akta saturu tā, lai pēc iespējas samazinātu administratīvo slogu privātpersonām un iestādēm;
13.5. atbildīgā ministrija konceptuālu normatīvo aktu projektu izstrādes procesā pēc iespējas iesaista augsti kvalificētus nozares speciālistus, kā arī attīsta normatīvo aktu projektu izstrādes darba grupu institūtu;
13.6. atbildīgā ministrija, izstrādājot normatīvā akta projektu, izvērtē tiesiskā regulējuma nepieciešamo līmeni (likums, Ministru kabineta noteikumi, pašvaldību saistošie noteikumi, iekšējais normatīvais akts, individuāls tiesību akts);
13.7. atbildīgā ministrija normatīvā akta projektu izstrādā, pēc iespējas izvairoties no vienu jomu regulējošā tiesiskā regulējuma sadrumstalotības; nepieciešamības gadījumā spēkā esošo normatīvo aktu papildina ar pilnvarojumam atbilstošu regulējumu;
13.8. atbildīgā ministrija, izstrādājot valsts budžeta likumprojektu paketi, ievēro Likumā par budžetu un finanšu vadību noteikto kārtību;
13.9. atbildīgā ministrija, izstrādājot un precizējot normatīvā akta projektu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veic rūpīgu normatīvā akta sākotnējās ietekmes novērtējumu;
13.10. atbildīgā ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodrošina sabiedrības pārstāvju iesaistīšanu normatīvā aktu projekta izstrādē, atspoguļojot to normatīvā akta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā;
13.11. atbildīgā ministrija nodrošina, ka tās virzītajiem tiesību aktu projektiem pirms to iesniegšanas lēmējinstitūcijā (piemēram, Valsts sekretāru sanāksmē, Ministru kabineta komitejas sēdē un Ministru kabineta sēdē) tiek veikta kvalitātes kontrole atbildīgās ministrijas ietvaros atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kartības rullis" 24.punkta prasībām;
13.12. atbildīgā ministrija pēc iespējas nodrošina konceptuālu un apjomīgu likumprojektu virzību Ministru kabinetā, nevis iesniedz tos kā priekšlikumus Saeimā;
13.13. atbildīgā ministrija darba plānā nākamajam gadam ietver ar ministrijas stratēģiju, plānotajām jaunajām politikas iniciatīvam un Valdības rīcības plānu saskaņotu informāciju par normatīvo aktu projektiem, kurus plānots izstrādāt konkrētajā gadā, padarot šo informāciju publiski pieejamu ministrijas mājaslapā; sagatavojot darba plānu nākamajam gadam, atbildīgā ministrija izvērtē arī ministrijā saņemtos priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem tās kompetencē esošajos normatīvajos aktos.
14. Valsts administrācijas skola sadarbībā ar Valsts kanceleju un Tieslietu ministriju, kā arī konsultējoties ar Saeimas Juridisko biroju, katru gadu pārskata un aktualizē mācību kursus normatīvo aktu projektu izstrādātājiem, noskaidrojot arī atbildīgo ministriju viedokli par nepieciešamajām apmācībām.
15. Valsts kancelejai stingri kontrolēt Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr. 300 "Ministru kabineta kārtības rullis", Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” un Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra instrukcijā Nr.19 "Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanas kārtība" paredzēto procedūru ievērošanu.
16. Tieslietu ministrijai redakcionāli precizēt informatīvo ziņojumu, svītrot tā pielikumu un iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
17. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu un šo protokollēmumu Saeimai un Valsts prezidenta kancelejai.
 
46.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam slēgt pakalpojumu līgumu uz septiņiem gadiem un ilgtermiņa saistībām operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram"

TA-1789 ____________________________________

(R.Muciņš, J.Plūme, P.Vilks, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Veselības ministrijai papildināt rīkojuma projektu, 1.punktā norādot, ka ilgtermiņa saistībām 2015.–2022.gadam operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanai tiek paredzēti ne vairāk kā 52 548 807 EUR, un 2. punktā norādīt līdzekļu sadalījumu pa gadiem, nepārsniedzot 1.punktā norādīto kopējo summu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
4. Veselības ministrija un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, organizējot publisko iepirkumu par operatīvā medicīniskā transporta un tā vadītāju pakalpojuma nodrošināšanu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Rīgas reģionālajam centram, uzņemas atbildību par racionāla un valsts interesēm atbilstoša iepirkuma veikšanu atklātā procedūrā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par paveikto Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai un veicamajām eksporta veicināšanas aktivitātēm"

TA-1935 ____________________________________

(V.Dombrovskis, A.Liepiņš, A.Maldups, I.Šņucins, A.Matīss, B.Bāne, L.Meņģelsone, D.Lucaua, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ekonomikas ministra sniegto informāciju, ka jautājumus par Krievijas Federācijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanu katru nedēļu izskata Tautsaimniecības padome, piedaloties nozaru ministriju, sociālo partneru un nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas sagatavoto informāciju par pasākumiem Krievijas Federācijas ekonomisko sankciju negatīvās ietekmes mazināšanai attiecībā uz transporta un loģistikas sektora komersantiem.
4. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra sēdē plāno iesniegt likumprojektu par grozījumiem Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likumā.
5. Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Satiksmes ministrijas izvirzītajiem priekšlikumiem, par kuriem var panākt vienošanos, sagatavot attiecīgus tiesību aktu projektus, saskaņot ar Tieslietu ministriju, Satiksmes ministriju un nozares nevalstiskajām organizācijām un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdē kā Ministru kabineta lietu.
6. Finanšu ministrijai turpināt izvērtēt un ar iesaistītajām institūcijām un nozares nevalstiskajām organizācijām apspriest Satiksmes ministrijas izvirzītos priekšlikumus, par kuriem nav panākta vienošanās, sagatavot attiecīgu informatīvo ziņojumu un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdē.
7. Atbalstīt Zemkopības ministrijas priekšlikumu paaugstināt maksimāli pieļaujamo finansējuma intensitāti pārtikas pārstrādes un transporta un loģistikas komersantiem līdz 70% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām dalībai starptautiskajās izstādēs.
8. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju, Satiksmes ministriju un Ārlietu ministriju izvērtēt lietderību noteikt vienu atbildīgo institūciju komersantu dalības starptautiskajās izstādēs organizēšanai.
9. Ekonomikas ministram sadarbībā ar zemkopības ministru, finanšu ministru un satiksmes ministru atbilstoši situācijas izmaiņām Krievijas Federācijas sankciju sarakstā iekļautajās nozarēs ziņot Ministru kabineta sēdē par aktuālo situāciju Krievijas ekonomisko sankciju negatīvās ietekmes mazināšanā.


 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes neformālajā sanāksmē 2014.gada 28.-29.augustā izskatāmajiem jautājumiem

TA-1902 ____________________________________

(P.Vaivars, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes neformālajā sanāksmē 2014.gada 28.-29.augustā.
 
49.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo (Gimnihas) sanāksmi 2014.gada 29.-30.augustā

TA-1900-IP____________________________________

(P.Vaivars, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā (Gimnihas) sanāksmē 2014.gada 29.-30.augustā.
 
50.§
Informatīvais ziņojums par 2014.gada 30.augusta Eiropadomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1901-IP ____________________________________

(P.Vaivars, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem"

TA-1876 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu un Direktīvu 2013/34/ES attiecībā uz paziņojuma par korporatīvo pārvaldību dažiem elementiem".
 
52.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2083"

TA-1905-IP ____________________________________

(A.Novikova, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2083.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Par Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2134"

TA-1907-IP ____________________________________

(A.Novikova, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2134.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2014.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Autoceļu lietošanas nodevas likumā", kas deleģē Ministru kabinetam izdot noteikumus par ceļu lietotāju elektronisko iekasēšanas sistēmu pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra, paredzot lūgt likumprojekta turpmāko virzību atzīt par steidzamu.
5. Satiksmes ministrijai līdz 2015.gada 28.februārim iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu noteikumu projektu par ceļu lietotāju elektronisko iekasēšanas sistēmu pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas un uzraudzības kārtību, kā arī kārtību, kādā pakalpojumu sniedzējs izslēdzams no reģistra.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā"

TA-1899 ____________________________________

(G.Bērziņš, R.Kronbergs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma nosaukumu, saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, un tieslietu ministram iesniegt precizēto informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Lai nodrošinātu izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa izstrādes uzsākšanu zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem, atbalstīt Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.03.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana” 2014.gadā jaunajai politikas iniciatīvai „Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšanai likumos noteiktajos gadījumos, t.sk., nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību” paredzētās apropriācijas 306 870 EUR apmērā pārdali uz Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.01.00 „Tiesu administrēšana”.
4. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.
5. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 4.punktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
6. Tieslietu ministrijai 2014.gadā jaunās politikas iniciatīvas “Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības nodrošināšana likumos noteiktajos gadījumos, t.sk. nepilngadīgajiem cietušajiem par nodarījumu pret tikumību vai dzimumneaizskaramību” izpildi nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
7. Atļaut Tieslietu ministrijai saņemt līdzekļus no Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes 143 130 EUR apmērā un izmantot tos izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa izstrādes pabeigšanai zvērinātiem tiesu izpildītājiem un maksātnespējas administratoriem.
8. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2015.gadam, palielinot budžeta apakšprogrammā 03.01.00 „Tiesu administrēšana” plānotos pašu ieņēmumus un attiecīgi izdevumus 143 130 EUR apmērā (kapitālie izdevumi).
9. Tieslietu ministrijai izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 17. septembra noteikumos Nr.871 „Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis” kā jaunu pakalpojumu paredzot izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa lietošanu.
10. Tieslietu ministrijai izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa uzturēšanas izmaksas (t.sk. 2 jaunu amata vietu finansēšanu) un papildinājumu izstrādes izmaksas 2015.gadā un turpmāk nodrošināt no pašu ieņēmumiem, kas saņemti par izpildu lietu reģistra elektronisko izsoļu moduļa lietošanu.
11. Jautājumu par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Tieslietu ministrijai 2016.gadā un turpmāk 137 840 EUR apmērā, lai kompensētu valsts oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis” ieņēmumu samazinājumu pēc elektronisko izsoļu ieviešanas, un jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma piešķiršanu oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas nodrošinājumam 2016.gadā 1 300 506 EUR apmērā un 2017.gadā 1 165 334 EUR apmērā (Ministru kabineta 2014. gada 1.aprīļa sēdes Nr.19 44§ „Informatīvais ziņojums „Par oficiālās publikācijas un tiesiskās informācijas finansiālo nodrošinājumu”) apvienot vienā jaunās politikas iniciatīvā un iesniegt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" sagatavošanas procesā.
12. Tieslietu ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā šādu ar elektronisko izsoļu sistēmas izveidi saistītu normatīvo aktu projektus:
12.1. līdz 2014.gada 31.decembrim likumprojektu „Grozījumi Civilprocesa likumā” un likumprojektu „Grozījumi Maksātnespējas likumā”;
12.2. līdz 2015.gada 15.maijam Ministru kabineta noteikumu projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17. septembra noteikumos Nr.871 „Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis””.
13. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim izvērtēt nepieciešamību saistībā ar elektronisko izsoļu sistēmas izveidi tiesas spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā veikt izmaiņas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atbilstošu tiesisko regulējumu attiecībā uz citiem subjektiem, tai skaitā valsts pārvaldes iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto veic mantas pārdošanu, rīkojot izsoles saskaņā ar Civilprocesa likuma vispārējiem noteikumiem, un nodrošināt atbilstošu normatīvo aktu izstrādi.

 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par zaudējumiem piena nozarē"

TA-1924-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, U.Augulis, A.Vilks, D.Lucaua, B.Bāne, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Zemkopības ministrijai sagatavot informatīvo ziņojumu par situāciju piena nozarē un zemkopības ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra sēdē, lai lemtu par papildu finansējuma piešķiršanu piena nozarei.
 
56.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai"

TA-1897 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1898 ____________________________________

(J.Dūklavs, B.Bāne, D.Lucaua, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1728-DV ____________________________________

(R.Naudiņš, R.Vesere, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
59.§
Dienesta vajadzībām

TA-1932-DV

 

 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 53.§) 13.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1183-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā Satiksmes ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par saistību uzņemšanos un iepirkuma līguma ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes valdību slēgšanu Aizsardzības ministrijas projekta "Nacionālo bruņoto spēku kājnieku brigādes mehanizācija" pirmās kārtas īstenošanai"

TA-1873-DV ____________________________________

(R.Vējonis, R.Naudiņš, U.Augulis, J.Dūklavs, J.Karlsbergs, A.Vilks, R.Kozlovskis, J.Sārts, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs R.Naudiņš atbalsta rīkojuma projektu, bet vienlaikus norāda, ka būtiski jāpalielina finansējums Jaunsardzes nometņu organizēšanai.
 
62.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1910-DV ____________________________________

(M.Selga, P.Vaivars, A.Vilks, U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
63.§
Valsts aizsardzības plāns

258-ss ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (slepeni).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane