Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 46

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.46

2014.gada 2.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 24.jūlija noteikumos Nr.518 "Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi""

TA-1896 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Skolas ielā 4, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1600 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Kūrmājas prospektā 22, Liepājā, privatizācijas izbeigšanu"

TA-1602 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1603 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.532 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par juridisko personu − Latvijas Republikas rezidentu un nerezidentu pastāvīgo pārstāvniecību Latvijā − maksājumu kontiem""

TA-1664 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1622, TA-1970 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalēju ielā 44, Saldū, Saldus novadā, nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-1608 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1619 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1869 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 37.§) "Informatīvais ziņojums "Par optimālu prokuratūras iestāžu izvietošanu darbam piemērotās telpās Rīgā"" 4. punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.oktobrim.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1881 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1880 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā"

TA-1923 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumos Nr.732 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apakšaktivitātes "Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība" pirmo un otro kārtu""

TA-1921 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1598 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Uzskatīt Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 13.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par invaliditāti apliecinoša dokumenta paraugu, tā izsniegšanas un uzskaites kārtību"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.479 "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 17.aprīļa noteikumos Nr. 271 "Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus"".
3. Ekonomikas ministrijai izvērtēt grozījumu nepieciešamību sociālo mājokļu tiesiskajā regulējumā, un ekonomikas ministram līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā koncepciju par nepieciešamajām izmaiņām sociālo mājokļu tiesiskajā regulējumā.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1652 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts autoceļa E22 posma Rīga (Tīnūži)−Koknese rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-1904 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Pakalniņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7484 001 0199) – zemes vienību 0,31ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0192), zemes vienību 0,17ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0194) un zemes vienību 0,38 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7484 001 0196) – Rembates pagastā, Ķeguma novadā, par 7912,00 EUR.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1933 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1934 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā"

TA-1611 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 1.novembra noteikumos Nr.841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā""

TA-1563 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 14.jūlija noteikumos Nr.559 "Invazīvo augu sugas − Sosnovska latvāņa − izplatības ierobežošanas noteikumi""

TA-1632 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Zemkopības ministrijai (Valsts augu aizsardzības dienestam) ar latvāni invadēto platību izplatības monitoringa nodrošināšanai no 2018.gada skatāms Ministru kabinetā valsts budžeta projekta kārtējam gadam sagatavošanas procesā vienlaikus ar visu ministriju jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.322 "Dzīvnieku pārvadāšanas noteikumi""

TA-1764 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumos Nr.567 "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statusa piešķiršanas kārtību""

TA-1376 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas""

TA-1940 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilizācijas mehānisma darbību 2013.gadā"

TA-1962 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7. pantā noteikto, Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Stabilizācijas mehānisma darbību 2013.gadā" iesniegšanai Saeimā.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1941 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums Dabas resursu nodokļa likumā"

TA-1985 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1912 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu Ārlietu ministrijai un Ekonomikas ministrijai 2015.gadā un nepieciešamības gadījumā turpmākajos gados ikgadējās dalībmaksas par dalībnieka statusu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Patērētāju aizsardzības politikas komitejā, Rūpniecības, inovāciju un uzņēmējdarbības komitejā, Statistikas un statistikas politikas komitejā, Tūrisma komitejā un Tirdzniecības komitejā nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar pārējo ministriju un citu valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2015. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017. gadam" sagatavošanas procesā.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.augusta noteikumos Nr.684 "Noteikumi par nacionālo numerācijas plānu""

TA-1440 ____________________________________

(L.Gintere, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-1707 ____________________________________

(S.Voldiņš, B.Bāne, D.Melbārde, E.Dreimane, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Kultūras ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, paredzot, ka arī turpmākajos gados Kultūras ministrija nodrošinās ar visām trijām jaunās struktūrvienības amatu vietām saistīto izdevumu segšanu, un kultūras ministrei iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Valsts kancelejai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2014.gada 31.decembrim nodrošināt pētījumu par administratīvā sloga mazināšanu un inovatīvām pieejām administratīvajā kultūrpolitikas plānošanā un īstenošanā.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 1.oktobra noteikumos Nr.1031 "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1757 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Ēku būvnoteikumi"

TA-640 ____________________________________

(I.Oša, R.Naudiņš, I.Gailīte, M.Lazdovskis, S.Šķiltere, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā ministrijas atbalstītos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumus, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ministrijām izvērtēt to kompetencē esošos normatīvos aktus, kas nosaka konkrētam saimnieciskās darbības veidam saņemt atļauju, licenci vai cita veida dokumentu, reģistrēties attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, un nepieciešamības gadījumā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus normatīvajos aktos, paredzot, ka:
4.1. atbildīgā iestāde izdot atļauju, licenci vai cita veida dokumentu saimnieciskās darbības veidam vai reģistrē attiecīgajā reģistrā vai informācijas sistēmā, ja telpu grupas vai ēkas lietošanas veids, kurā paredzēts veikt saimniecisko darbību, atbilst plānotajai darbībai un tāds ir reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
4.2. atbildīgā iestāde ziņo attiecīgajai pašvaldības būvvaldei par saimnieciskās darbības veidam anulēto vai apturēto atļauju, licenci vai cita veida dokumentu izslēgšanu no attiecīgā reģistra vai informācijas sistēmas.
5. Ekonomikas ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 52.§) 2.punktā doto uzdevumu, sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt priekšlikumus par grozījumiem normatīvajos aktos, lai nodrošinātu, ka privātpersonai nav jāiesniedz citai institūcijai informācija, kas tiek uzkrāta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.
6. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka Būvniecības informācijas sistēma tiks ieviesta ar 2015.gada jūliju.
 
33.§
Noteikumu projekts "Dzelzceļa būvnoteikumi"

TA-639 ____________________________________

(I.Oša, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Zāļu valsts aģentūras 2014.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1915 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Jurševics, I.Adoviča, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrijas pārraudzībā esošās budžeta nefinansētas iestādes – Zāļu valsts aģentūras – neizmantotais 2013.gada maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu līdzekļu atlikums uz 2014.gada 1.janvāri 613 116 EUR apmērā tiek novirzīts:
2.1. uz valsts budžeta programmas 06.00.00 "Kultūra" apakšprogrammu 06.02.00 "Medicīnas vēstures muzejs" 31 875 EUR apmērā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam, lai veiktu parādsaistību apmaksu par saņemtajiem pakalpojumiem, neatliekamu remontdarbu veikšanai, kā arī datortehnikas, biroja tehnikas iegādei un iestādes uzturēšanas izdevumu segšanai;
2.2. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 "Veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 33.01.00 "Ārstniecība" 247 400 EUR apmērā Nacionālajam veselības dienestam, lai segtu:
2.2.1. SIA "Ludzas medicīnas centrs" valsts galvotā aizdevuma saistības par 2014.gadu 195 000 EUR apmērā;
2.2.2. SIA "Kuldīgas slimnīca" valsts galvotā aizdevuma saistības par 2014.gadu 52 400 EUR apmērā;
2.3. uz valsts budžeta programmas 33.00.00 „Veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammu 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” 160 109 EUR apmērā Nacionālajam veselības dienestam, lai daļēji segtu līdzekļu deficītu kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksai;
2.4. uz valsts budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 39.02.00 "Sporta medicīnas nodrošināšana" 14 086 EUR apmērā Valsts sporta medicīnas centram, lai nodrošinātu portatīvā hematoloģiskā asins analizatora, ultraskaņas terapijas iekārtas 1MHz un portatīvā elektrokardiogrāfa iegādi sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpei;
2.5. uz valsts budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammu 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" 18 282 EUR apmērā Valsts asinsdonoru centram, lai veiktu savlaicīgu apmaksu par medikamentiem, kas nepieciešami drošai asins komponentu sagatavošanai;
2.6. uz valsts budžeta programmas 39.00.00 „Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana” apakšprogrammu 39.06.00 "Tiesu medicīniskā ekspertīze" 70 682 EUR apmērā Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centram, lai veiktu neatliekamus remontdarbus, datortehnikas iegādi, uzskaites un informācijas sistēmas "Mirušo reģistrācijas žurnāls" programmatūras iegādi un uzstādīšanu, Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta Nr.KPFI-15.3/126 "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra ēkā" realizāciju, kā arī nodrošinātu iestādes uzturēšanas pakalpojumus;
2.7. uz valsts budžeta programmas 46.00.00 "Veselības nozares uzraudzība" apakšprogrammu 46.01.00 "Uzraudzība un kontrole" 70 682 EUR apmērā Veselības inspekcijai, lai nodrošinātu augstas kvalifikācijas klīniski akadēmisko speciālistu piesaisti Ārstniecības riska fonda ekspertīzēm, kā arī, lai iegādātos datu masīvu, tīkla drošības sistēmu un serveri ar Microsoft Server OEM licenci.
3. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas izmaiņām un palielināt Veselības ministrijai likumā "Par valsts budžetu 2014.gadam" noteikto apropriāciju.
5. Veselības ministrijai sadarbībā ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociāciju, Latvijas Patentbrīvo Medikamentu Asociāciju un Zāļu valsts aģentūru izvērtēt Zāļu valsts aģentūras 2015.gada pirmās puses ieņēmumus, kas gūti, darbojoties atbilstoši jaunajam cenrādim, turpināt diskusiju par Zāļu valsts aģentūras atlaižu politiku turpmākajiem periodiem, sagatavot attiecīgus priekšlikumus un veselības ministram līdz 2015.gada 1.oktobrim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1809 ____________________________________

(R.Muciņš, E.Jurševics, I.Adoviča, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministrs (otrais paraksts).
 
36.§
Rīkojuma projekts "Par A.Slokenbergu"

TA-1703 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-1965 ____________________________________

(D.Merirands, I.Šņucins, A.Matīss, B.Bāne, G.Bērziņš, E.Deimane, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot likumprojektu un tā anotāciju ar Finanšu ministriju, un satiksmes ministram iesniegt precizēto likumprojektu un anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
5. Vērst Saeimas uzmanību uz to, ka par likumprojektu atzinumu sniegs Eiropas Komisija, un atzinums Saeimā tiks iesniegts nekavējoties pēc tā saņemšanas.
6. Satiksmes ministrijai līdz 2014.gada 15.oktobrim izvērtēt un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus neiegūto ieņēmumu kompensēšanai.
 
38.§
Likumprojekts "Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums"

TA-1959 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.

 
39.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atbalstu iesācējuzņēmumu apmācību un semināru rīkošanai"

TA-1957 ____________________________________

(A.Liepiņš, L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2014.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Attīstības finanšu institūcijas likumprojektu, paredzot arī deleģējumu Ministru kabinetam izdot noteikumus par atbalstu iesācējuzņēmumu apmācību un semināru rīkošanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" projektu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-1961 ____________________________________

(A.Eberhards, S.Šķiltere, E.Grēns, V.Dombrovskis, I.Druviete, J.Butkevičs, S.Liepiņa, R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbildīgajām ministrijām, sagatavojot ar darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" saistītos Ministru kabineta noteikumu projektus par konkrētiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, izvērtēt un pēc iespējas ņemt vērā izteiktos priekšlikumus:
2.1. par sasniedzamo rezultātu teritoriālo kartējumu;
2.2. par integrētas pieejas nodrošināšanu teritoriālās atstumtības riska mazināšanā;
2.3. par pašvaldību nodrošināšanu ar valsts institūciju informācijas sistēmās uzkrātajiem datiem;
2.4. par pieslēguma platjoslas tīklam (pēdējās jūdzes) nodrošināšanu;
2.5. par prioritāru atbalstu tiem ar dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību saistītajiem infrastruktūras projektiem, kuri vienlaikus sniedz lielāko ieguldījumu tautsaimniecības attīstībā ilgtermiņā;
2.6. par dienesta viesnīcu izveidi kontekstā ar augstākās izglītības eksportspēju;
2.7. par vides pieejamības nodrošināšanu kontekstā ar veselības pakalpojumu sniegšanu.
3. Atbildīgajām ministrijām, sagatavojot ar darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība" saistītos Ministru kabineta noteikumu projektus par konkrētiem specifiskajiem atbalsta mērķiem, ņemt vērā, ka ar darbības programmas 143.punkta ceturtajā teikumā minēto infrastruktūras nodrošināšanu jāsaprot arī publiska infrastruktūra atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdē (prot. Nr. 31 39.§) "Plāna projekts "Partnerības līgums Eiropas Savienības fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"" lemtajam.
4. Atbildīgajām ministrijām, izstrādājot nosacījumus par specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, nodrošināt specifisko atbalsta mērķu (t.sk. informāciju par plānotajiem rādītājiem, atbalstāmajām darbībām un finansējuma saņēmējiem) saskaņošanu ar sadarbības partneriem, vienlaikus nodrošinot, ka plānotie specifiskie atbalsta mērķi ir vērsti uz ekonomisko izaugsmi un nodarbinātības veicināšanu.
5. Ekonomikas ministrijai veikt vidusposma izvērtējumu par finanšu instrumentu un grantu atbalsta efektivitāti uzņēmējdarbības attīstībai, nepieciešamības gadījumā ierosinot grozījumus darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" atbilstoši izvērtējuma rezultātiem.
6. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēt vidusposma izvērtējumā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanas progresu un atbilstoši izvērtējumam nepieciešamības gadījumā precizēt finansējuma saņēmēju loku.
 
41.§
Likumprojekts "Par grozījumiem Romas Starptautiskās krimināltiesas statūtos"

TA-1986 ____________________________________

(L.Medina, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
42.§
Plāna projekts "Pamatnostādņu "Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.−2020.gadam" īstenošanas plāns 2014.gadam"

TA-1341 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Programmas projekts "Darbības programma pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšanai vistrūcīgākajām personām 2014.−2020.gada plānošanas periodā"

TA-1937 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par atzinumu lūgšanu no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas"

TA-1913 ____________________________________

(K.Pommere, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lūgt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai atzinumu par:
2.1. "Eiropa 2020" līdzšinējo īstenošanu un virzību uz stratēģijas mērķu sasniegšanu līdz 2020.gadam;
2.2. ilgtermiņa aprūpi un deinstitucionalizāciju;
2.3. "Gatavošanās Eiropas Savienības Stratēģijas Centrālāzijai izvērtējumam";
2.4. Eiropas Komisijas 2014.gada 22.janvāra paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam (COM(2014) 15 final)" attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares attīstību.
3. Lūgt Reģionu komitejai atzinumu par:
3.1. ietekmes uz digitālo vidi kritēriju ietveršanu Eiropas Savienības izstrādātajos ietekmes novērtējumos;
3.2. Eiropas Teritoriālās attīstības darba kārtības 2020.gadam ieviešanas uzlabošanu.
4. Ārlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai vēstules ar atzinumu lūgumiem.
5. Par atzinuma tēmas definēšanu un turpmāko sadarbību ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju atzinuma sagatavošanas procesā:
5.1. atzinumam par "Eiropa 2020" līdzšinējo īstenošanu un virzību uz stratēģijas mērķu sasniegšanu līdz 2020.gadam atbildīga ir Ekonomikas ministrija un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;
5.2. atzinumam par ilgtermiņa aprūpi un deinstitucionalizāciju atbildīga ir Labklājības ministrija;
5.3. atzinumam "Gatavošanās Eiropas Savienības Stratēģijas Centrālāzijai izvērtējumam" atbildīga ir Ārlietu ministrija;
5.4. atzinumam par 2014.gada 22.janvāra Eiropas Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Klimata un enerģētikas politikas satvars laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam (COM(2014) 15 final)" attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru attīstību atbildīga ir Zemkopības ministrija.
6. Par atzinuma tēmas definēšanu un turpmāko sadarbību ar Reģionu komiteju atzinuma sagatavošanas procesā:
6.1. atzinumam par ietekmes uz digitālo vidi kritēriju ietveršanu Eiropas Savienības izstrādātajos ietekmes novērtējumos atbildīga ir Ekonomikas ministrija;
6.2. atzinumam par Teritoriālās attīstības darba kārtības 2020.gadam ieviešanas uzlabošanu atbildīga ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy Europe (IEE) ietvaros apstiprinātā projekta "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā − stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD)" ieviešanai"

TA-1936 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe (IEE) ietvaros apstiprinātā projekta "Atjaunojamo energoresursu izmantošana siltumapgādē un dzesēšanā – stratēģiskas pieejas attīstība (RES H/C SPREAD)" ieviešanas finansēšanai 23 333 EUR, tajā skaitā līdzfinansējums 17 948 EUR apmērā un priekšfinansējums 5 385 EUR apmērā. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2014.gadam – 7 308 EUR, 2015.gadam – 14 631 EUR un 2016.gadam – 1 394 EUR.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, divu nedēļu laikā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2017.gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīti no Eiropas Komisijas atmaksātie līdzekļi par projektu īstenošanu.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts pētījumu programmām 2014.–2017.gadam"

TA-1883 ____________________________________

(I.Druviete, A.Kiopa, I.Kalviņš, R.Vējonis, D.Melbārde, L.Šulca, S.Liepiņa, A.Siliņš, Z.Ekmanis, R.Muktupāvela, A.Čate, E.Dreimane, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts pētījumu programmu vērtēšanas komisija par attiecīgajā prioritātē un programmā uzvarējušiem ir atzinusi desmit programmu projektus.
3. Pieņemt zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka attiecīgajā prioritātē un programmā uzvarējušie programmu projekti saņems finansējumu pilnā apmērā.
4. Atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu papildus uzvarējušiem programmu projektiem kā valsts tautsaimniecībai svarīgus atbalstīt vēl četrus attiecīgajā prioritātē un programmā otro vietu ieguvušos projektus, neattiecinot uz tiem Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumos Nr.443 “Valsts pētījumu programmu pieteikšanas, ekspertīzes un finansēšanas kārtība” noteikto valsts pētījumu programmu apstiprināšanas tiesisko regulējumu.
5. Lai rastu finansējumu šī protokollēmuma 2. un 4.punktā minēto projektu īstenošanai, atbalstīt Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu:
5.1. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu veikt apropriācijas pārdali 2014.gadā, samazinot valsts budžeta apakšprogrammas 01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm” finansējumu par 500 000 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielinot valsts budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” finansējumu;
5.2. finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 5.1. apakšpunktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali;
5.3. Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu veikt izmaiņas Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumos 2015., 2016. un 2017.gadam, 2015.gadā samazinot valsts budžeta apakšprogrammas 01.05.00 “Dotācija privātajām mācību iestādēm” finansējumu par 500 000 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielinot valsts budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” finansējumu un 2017.gadā samazinot valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” finansējumu par 3 200 000 EUR un par attiecīgo finansējuma apmēru palielinot valsts budžeta apakšprogrammas 05.12.00 “Valsts pētījumu programmas” finansējumu. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus 2015., 2016. un 2017.gadam.
6. Noteikt, ka gadījumā, ja šī protokollēmuma 5.punktā minētās pārdales rezultātā Izglītības un zinātnes ministrijai 2014.-2017.gadā attiecīgajās apakšprogrammās pietrūks finansējuma apakšprogrammās paredzēto pamatmērķu īstenošanai, ministrija šo finansējumu nodrošinās tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
7. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot jaunu tiesību akta projektu par šī protokollēmuma 4.punktā minēto projektu finansējuma izlietojuma uzraudzības un pārskatu sniegšanas kārtību, saskaņot ar Finanšu ministriju, un izglītības un zinātnes ministram noteiktā kārtībā iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabinetā. 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"

TA-1948 ____________________________________

(L.Medina, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2014.gada 1.oktobrim veikt pasākumus šādu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas rekomendāciju izpildei:
2.1. izvērtēt iespēju izstrādāt grozījumus Krimināllikuma 322.pantā, paredzot pielīdzināt sankciju par starpniecību kukuļošanā sankcijai, kas noteikta Krimināllikuma 323.pantā par kukuļdošanu (informatīvā ziņojuma pielikuma 1.punkts);
2.2. izvērtēt iespēju izstrādāt grozījumus Krimināllikumā, kas vērsti uz naudas soda apmēra palielināšanu par kukuļdošanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpumiem (informatīvā ziņojuma pielikuma 2.1.apakšpunkts);
2.3. izvērtēt iespēju izstrādāt grozījumus Krimināllikuma 217.pantā, palielinot sankciju par grāmatvedības un statistiskās informācijas noteikumu pārkāpumiem (informatīvā ziņojuma pielikuma 2.2.apakšpunkts);
2.4. izstrādāt grozījumus Krimināllikuma 4.pantā, papildinot to ar Latvijas Republikā reģistrētu juridisko personu kā eksteritoriālās jurisdikcijas subjektu (informatīvā ziņojuma pielikuma 3.punkts);
2.5. izstrādāt grozījumus Kriminālprocesa likumā, nosakot, ka gadījumos, ja personas izdošana tiek atteikta, pamatojoties uz tās pilsonību, tiek pārņemts no ārvalsts attiecīgais kriminālprocess (informatīvā ziņojuma pielikuma 4.punkts);
2.6. apkopot tiesu praksi krimināllietās par kukuļdošanu (Krimināllikuma 323.pants), atspoguļojot, kādās interesēs tika nodots, vai piedāvāts kukulis (informatīvā ziņojuma pielikuma 7.punkts);
2.7. apkopot informāciju par spēkā esošiem nolēmumiem par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikuma 8.punktā minētajam;
2.8. apkopot informāciju par sniegto tiesisko palīdzību ārvalstīm korupcijas lietās, kuru lūgumos tika lūgti banku dati, atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikuma 11.punktā minētajam.
3. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju līdz 2014.gada 1.oktobrim izvērtēt iespēju veikt nepieciešamos grozījumus tiesību aktos, nosakot zvērinātiem revidentiem pienākumu informēt tiesībsargājošās iestādes par faktiem, kas ir atklāti revīzijas laikā un norāda uz iespējama noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (informatīvā ziņojuma pielikuma 5.punkts).
4. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un uzņēmēju intereses pārstāvošajām organizācijām līdz 2015.gada 1.jūnijam nodrošināt informatīvu pasākumu organizēšanu, kas vērsti uz Latvijas uzņēmēju informēšanu par nepieciešamo rīcību kukuļošanas gadījumos (informatīvā ziņojuma pielikuma 6.punkts).
5. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2014.gada 1.oktobrim apkopot informāciju par uzsāktajiem procesiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikuma 8.punktā minētajam.
6. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2014.gada 1.oktobrim sagatavot pārskatu par Krimināllikuma 324.panta praktisko piemērošanu (informatīvā ziņojuma pielikuma 9.punkts).
7. Aicināt Ģenerālprokuratūru līdz 2014.gada 1.oktobrim:
7.1. apkopot informāciju par uzsāktajiem procesiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanai juridiskai personai un spēkā esošiem nolēmumiem par piespiedu ietekmēšanas līdzekļa piemērošanu juridiskai personai atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikuma 8.punktā minētajam;
7.2. sagatavot pārskatu par Krimināllikuma 324.panta praktisko piemērošanu (informatīvā ziņojuma pielikuma 9.punkts);
7.3. apkopot informāciju par sniegto tiesisko palīdzību ārvalstīm korupcijas lietās, kuru lūgumos tika lūgti banku dati, atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikuma 11.punktā minētajam.
8. Aicināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu apkopot tiesu praksi par pēdējiem 5 gadiem noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanas lietās, kurās predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir kukuļdošana, pēc iespējas iekļaujot lietas, kurās tika piemērota politiski nozīmīgas personas definīcija.
9. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 10.oktobrim iesniegt Tieslietu ministrijā informāciju par šī protokollēmuma 3.punktā minētās rekomendācijas izpildi.
10. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam līdz 2014.gada 10.oktobrim iesniegt Tieslietu ministrijā šī protokollēmuma 5. un 6.punktā minēto informāciju.
11. Lūgt Ģenerālprokuratūru līdz 2014.gada 10.oktobrim iesniegt Tieslietu ministrijā informāciju par informatīvā ziņojumā minēto rekomendāciju izpildi, kas adresētas Ģenerālprokuratūrai.
12. Lūgt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu līdz 2014.gada 10.oktobrim iesniegt Tieslietu ministrijā informāciju par šī protokollēmuma 8.punktā minētās rekomendācijas izpildi.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu nepieciešamo finansējumu asistenta pakalpojuma pieejamības nodrošināšanai pašvaldībās un samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu"

TA-1954 ____________________________________

(I.Jaunzeme, J.Plūme, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka asistenta pakalpojuma nodrošināšanai papildu nepieciešamais finansējums Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmas 05.00.00 "Valsts sociālie pakalpojumi" apakšprogrammā 05.01.00. "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ik gadu ir ne vairāk kā 4 172 223 EUR apmērā, nosakot, ka nepieciešamais izdevumu apmērs minētā pakalpojuma nodrošināšanai katru gadu tiek pārskatīts atbilstoši kontingenta izmaiņām. Labklājības ministrijai pēc valsts budžeta deviņu mēnešu izpildes datu izvērtēšanas, ja nepieciešams, precizēt papildu nepieciešamā finansējuma apmēru asistenta pakalpojuma nodrošināšanai pašvaldībās, un līdz 2014.gada 15.oktobrim iesniegt precizētos aprēķinus Finanšu ministrijā.
3. Pieņemt zināšanai, ka papildu nepieciešamais finansējums 2015.gadam un turpmākajiem gadiem ir ne vairāk kā 1 636 377 EUR apmērā samaksas par pakalpojumu sniegšanu paaugstināšanai institūcijās, kuras uz noslēgto līgumu pamata nodrošina valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu, un četrās psihoneiroloģisko slimnīcu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļās (turpmāk kopā – līgumiestādes) noteikts, samaksu par pakalpojumu pielīdzinot pakalpojuma izmaksām valsts sociālās aprūpes centros un tas tiks precizēts, noslēdzoties Labklājības ministrijas organizētajam iepirkumam "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā".
4. Labklājības ministrijai pēc tam, kad atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā" procedūra un izraudzīti pakalpojumu sniedzēji, atbilstoši likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas grafikam iesniegt Finanšu ministrijā papildu finansējuma aprēķinus, nepārsniedzot šī protokollēmuma 3.punktā noteikto finansējuma apmēru, 2015.gadam un turpmākajiem gadiem Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 05.01.00. "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas".
5. Labklājības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinetā ir pieņemts lēmums par papildu finansējuma piešķiršanu un atbilstoši publisko iepirkumu normatīvajam regulējumam ir noslēgusies iepirkuma "Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (I un II grupas invalīdiem) 2015. un 2016.gadā" procedūra un izraudzīti pakalpojumu sniedzēji, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Ministru kabineta rīkojuma projektu par atļauju uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības.
6. Lai nodrošinātu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas turpināšanu 2015.gadā tām personām, kuras pašlaik to saņem līgumiestādēs, Labklājības ministrijai slēgt līgumus par pakalpojumu sniegšanu pēc likuma "Par valsts budžetu 2015.gadam" spēkā stāšanās.
7. Jautājumu par šī protokollēmuma 2.punktā un 3.punktā minēto papildu finansējuma pakalpojumu nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

 
49.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1956 ____________________________________

(I.Jaunzeme, J.Plūme, U.Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" un informatīvais ziņojums "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma izpildi 2014.gadā"

TA-1964 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001 "Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai" ilgtspēju"

TA-1958 ____________________________________

(A.Kiopa, L.Šulca, I.Druviete, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām", paredzot finansējumu projekta Nr.2010/0239/2DP/2.1.1.3.2/10/IPIA/VIAA/001 "Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai" rezultātu uzturēšanai pēc projekta noslēguma.
3. Projekta „Vienotā nacionālas nozīmes Latvijas akadēmiskā pamattīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai” ilgtspējas nodrošināšanas izdevumus turpmākajiem gadiem pēc projekta noslēguma segt budžeta apakšprogrammas 05.02.00 “Zinātnes bāzes finansējums” līdzekļu ietvaros.
4. Atbalstīt līgumu slēgšanu par Akadēmiskā datu pārraides tīkla izveidi un nodrošināšanu, Akadēmiskā tīkla koplietošanas datu centra izveidi, zinātnisko datu bāzu licencēm un Nacionālā zinātniskās darbības portāla izveidi un uzturēšanu. Līgumsaistību izmaksas pēc projekta noslēguma segt budžeta apakšprogrammas 05.02.00 "Zinātnes bāzes finansējums" līdzekļu ietvaros.
5. Atzīt Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.6 49.§) "Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2.apakšaktivitāti "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai""" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
52.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.43 59.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem Krievijas ekonomisko sankciju negatīvo seku mazināšanai" 10.punktā dotā uzdevuma izpildi

____________________________________

(A.Liepiņš, E.Rinkēvičs, D.Lucaua, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1966 ____________________________________

(M.Balodis, T.Trubača, D.Lucaua, B.Bāne, V.Dombrovskis, A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt nepieciešamību piešķirt papildu finansējumu Pārtikas un veterinārajam dienestam, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra apkarošanu un tā izplatības ierobežošanu laikposmā līdz 2017.gada 31.decembrim.
3. Zemkopības ministrijai kopīgi ar Finanšu ministriju rast finanšu avotu papildu līdzekļu piešķiršanai 2014.gadā, attiecīgi precizēt rīkojuma projektu, un zemkopības ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabineta ārkārtas sēdē 2014.gada 4.septembrī.
 
54.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2014.gada 9.-10.septembrī

TA-1955-IP____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Vējonim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2014.gada 9.-10.septembrī.
 
55.§
Latvijas Republikas nostājas projekts "Uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2151"

TA-1975-IP ____________________________________

(R.Muciņš, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Veselības ministrijas iesniegto nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2014.gada 10.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2151.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
56.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 5.septembra ārkārtas sanāksmei

TA-1992 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Krievijas importa aizliegumu Eiropas Savienības lauksaimniecības produktiem".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 5.septembra ārkārtas sanāksmē.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 53.§) 13.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1183-DV ____________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Lielbritānijas iniciatīvā Apvienotie reaģēšanas spēki"

TA-1939-DV ____________________________________

(R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Lielbritānijas iniciatīvā Apvienotie reaģēšanas spēki.
2. Aizsardzības ministrijai nodrošināt nodomu protokola parakstīšanu par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku dalību Lielbritānijas iniciatīvā Apvienotie reaģēšanas spēki.
 
59.§
Rīkojuma projekts "Par iemaksu Ziemeļatlantijas līguma organizācijas - Ukrainas Trasta fondā"

TA-1974-DV ____________________________________

(R.Vējonis, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Noņemt rīkojuma projektam lietojuma ierobežojumu "dienesta vajadzībām".
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Konfidenciāli

125-k ____________________________________

 

 
61.§
Dienesta vajadzībām

60-k, TA-1988-DV ____________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.45


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane