Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2014.gada 4.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti Āfrikas cūku mēra apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"

TA-1966 ____________________________________

(J.Dūklavs, D.Lucaua, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai Pārtikas un veterinārais dienests varētu nodrošināt Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildi:
2.1. 2014.gadā – 598 566 EUR apmērā;
2.2. 2015.gadā – 1 176 826 EUR apmērā;
2.3. 2016.gadā – 1 176 826 EUR apmērā;
2.4. 2017.gadā – 1 176 826 EUR apmērā.
3. Lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas īstenošanu, Zemkopības ministrijai uz laiku no 2014.gada 1.oktobra līdz 2017.gada 31.decembrim papildus izveidot 20 amata vietas Pārtikas un veterinārajā dienestā.
4. Zemkopības ministrijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 15.maija Regulu (ES) Nr.652/2014, ar ko paredz noteikumus tādu izdevumu pārvaldībai, kuri attiecas uz pārtikas apriti, dzīvnieku veselību un dzīvnieku labturību, augu veselību un augu reproduktīvo materiālu, un ar ko groza Padomes Direktīvas 98/56/EK, 2000/29/EK un 2008/90/EK, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.178/2002, (EK) Nr.882/2004 un (EK) Nr.396/2005, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1107/2009 un atceļ Padomes Lēmumus 66/399/EEK, 76/894/EEK un 2009/470/EK, nodrošināt, lai valsts budžetā daļēji tiktu atgūti Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmai izlietotie līdzekļi.
5. Zemkopības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par līdzekļu pārdali no 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Zemkopības ministrijas 70.06.00 apakšprogrammu "Izdevumi citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošanai" Eiropas Komisijas līdzfinansētās programmas Āfrikas cūku mēra uzraudzības un apkarošanas programmas izpildes nodrošināšanai.
 
2.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par priekšlikumu attiecībā uz otrās kārtas ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju

TA-2009 ____________________________________

(E.Stiprais, A.Matīss, J.Dūklavs, V.Dombrovskis, R.Naudiņš, M.Manika, A.Vilks, U.Augulis, G.Bērziņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par priekšlikumu attiecībā uz otrās kārtas ierobežojošiem pasākumiem pret Krieviju, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus par pozīcijas precizēšanu.
3. Ārlietu ministrjai kopīgi ar Satiksmes ministriju steidzami precizēt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju atbilstoši izteiktajiem priekšlikumiem.
 

Sēdi slēdz plkst. 11.10


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane