Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 50

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.50

2014.gada 23.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Instrukcijas projekts "Kārtība, kādā veic kandidātu atlasi valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus"

TA-2108 ____________________________________

(E.Upīte, Dž.Innusa, I.Olafsone, Ģ.Blumers, G.Bērziņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai papildināt instrukcijas projekta anotāciju ar informāciju, ka neatkarīgi novērotāji kandidātu atlases procesā piedalās bez samaksas, un sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka instrukciju paraksta ekonomikas ministrs (otrais paraksts).

 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""

TA-2011 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1799 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1800 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1930 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1963 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-1805 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"

TA-1806 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts dzīvokļu īpašumu Nr.1, Nr.3 un Nr.5, "Acones stacija", Ulbrokā, Stopiņu novadā, nodošanu privatizācijai"

TA-1821 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Garciems Nr.47", Garciemā, Carnikavas novadā, nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1928 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma "Jēkabpils šoseja 1", Varakļānos, Varakļānu novadā, nodošanu Varakļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1929 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra rīkojumā Nr.430 "Par neapdzīvojamās telpas Rēznas ielā 5, Rīgā, saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā""

TA-1931 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1950 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-1667 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-2021 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Grīzupes ielā 32, Liepājā, valstij piederošās 1/6 domājamās daļas pārdošanu"

TA-1945 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmuma dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai""

TA-2053 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2059 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2014.gada 31.oktobrim.

 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ziņu sniegšanu un saņemšanu no Sodu reģistra, valsts nodevas apmēru un izziņas noformēšanas prasībām"

TA-784 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi"

TA-2006 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 2.decembra noteikumos Nr.990 "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju""

TA-1637 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 24.augusta rīkojumā Nr.400 "Par valsts līdzdalības programmu projektā "Rīga - Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014.gadā"""

TA-2123 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-2028 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-1938 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.marta noteikumos Nr.170 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai sabiedrībā un darba tirgū"""

TA-2115 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības pirkšanu valsts autoceļa P30 Cēsis–Vecpiebalga–Madona rekonstrukcijas projekta īstenošanai"

TA-2066 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Pļavnieki" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4294 001 0203) sastāvā esošo zemes vienību 0,14 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4294 001 0108) – Veselavas pagastā, Priekuļu novadā, par 672,00 EUR.

 
27.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 42.§) "Grozījums Dzelzceļa likumā" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1838 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, aktualizēt Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 42.§) "Grozījums Dzelzceļa likumā" 3.punktā doto uzdevumu, nosakot, ka jautājums, kas saistīts ar priekšlikumiem par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansēšanas mehānismu, ir izskatāms vienlaikus ar tiesību akta projektu par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 21.novembra Direktīvas Nr.2012/34/ES, ar ko izveido vienotu Eiropas dzelzceļa telpu, prasību izpildi un tādu izmaksu aprēķināšanas kārtību, kas radušās, apkalpojot vilcienu satiksmi.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.45 81.§) "Par Ministru kabineta 2012.gada 18.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.52 42.§) "Grozījums Dzelzceļa likumā" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi".

 
28.§
Noteikumu projekts "Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība"

TA-1794 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.111 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm" īstenošanas kārtība""

TA-2068 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācību un eksamināciju, kā arī medību dokumentu izsniegšanu un anulēšanu"

TA-1766 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Latvijas zvejas flotes kapacitātes sabalansēšanas plānā 2008.–2013.gadam"

TA-2133 ____________________________________

(J.Dūklavs, P.Vilks, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju, papildinot rīkojuma izdošanas pamatojumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 6.maija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam "Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana"""

TA-2134 ____________________________________

(J.Dūklavs, P.Vilks, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, papildinot noteikumu izdošanas pamatojumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 7.jūlija noteikumos Nr.514 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība kompensāciju maksājumu veidā zivsaimniecības attīstības pasākumam "Sociāli ekonomiskie pasākumi"""

TA-2135 ____________________________________

(J.Dūklavs, P.Vilks, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju, papildinot noteikumu izdošanas pamatojumu, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.746 "Lauksaimniecības un lauku attīstības kredītu garantēšanas kārtība""

TA-2146 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2014.gada 1.oktobra līdz 31.decembrim"

TA-2151 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Likumprojekts "Par Minamatas Konvenciju par dzīvsudrabu"

TA-2168 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt Minamatas konvencijas par dzīvsudrabu (turpmāk – Konvencija) parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt tās apliecinātu kopiju Valsts kancelejā pēc tam, kad konvenciju ratificējusi Eiropas Savienība.
4. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu un Konvenciju iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.


 
37.§
Rīkojuma projekts "Par S.Voldiņu"

TA-2122 ____________________________________

(D.Melbārde, S.Voldiņš, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.2.aktivitāti "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās" otro projektu iesniegumu atlases kārtu"

TA-2144 ____________________________________

(G.Arāja, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.jūlija rīkojumā Nr.322 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu""

TA-2159 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Valsts kancelejai nosūtīt rīkojumu Saeimai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūlija rīkojumā Nr.359 "Par pasākumiem Āfrikas cūku mēra izplatīšanās ierobežošanai""

TA-2160 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.621 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-2161 ____________________________________

(M.Balodis, J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.934 "Valsts izglītības attīstības aģentūras nolikums""

TA-2147 ____________________________________

(D.Traidās, I.Gailīte, A.Siliņš, I.Druviete, S.Liepiņa, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, bet nodot noteikumus publicēšanai vienlaikus ar šī protokolllēmuma 2.punktā minētajiem noteikumiem.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra sēdē tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.719 "Studiju un zinātnes administrācijas nolikums".
3. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai 2015., 2016. un 2017.gadam un turpmākajos gados, veicot finansējuma pārdali un samazinot budžeta apakšprogrammas 42.01.00 "Iestāžu darbības nodrošinājums" izdevumus 66 026 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammas izdevumus 05.01.00 "Zinātniskās darbības nodrošināšana" 120 944 EUR apmērā un attiecīgi palielinot budžeta apakšprogrammas 42.05.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana" izdevumus 186 970 EUR apmērā.
4. Jautājums par papildu nepieciešamo finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) nacionālā kontaktpunkta kapacitātes stiprināšanai Latvijas zinātnisko institūciju un uzņēmēju dalības nodrošināšanai Eiropas Savienības programmās 2015.gadā un turpmākajos gados ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem atbilstoši attiecīgā gada valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2014.gadā"

TA-2148 ____________________________________

(D.Traidās, I.Gailīte, A.Siliņš, I.Druviete, S.Liepiņa, V.Dombrovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Pamatnostādņu projekts "Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2014.–2020.gadam"

TA-2150 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"

TA-2103 ____________________________________

(I.Šņucins, S.Šķiltere, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā paredzēto iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu, finanšu ministram līdz 2014.gada 29.septembrim lauzt līgumus ar Rīgas domi un Ventspils pilsētas domi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpašo iekasēšanas kārtību.
3. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 1.novembrim izstrādāt un finanšu ministram kā Ministru kabineta lietu iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā:
3.1. grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība";
3.2. likumprojektu "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"";
3.3. grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.573 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā";
3.4. grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumos Nr.390 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz pašvaldībām informāciju par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem";
3.5. grozījumus Ministru kabineta 1996.gada 9.jūlija noteikumos Nr.253 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa administrēšanas funkcijām".
4. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) ar 2015.gada 1.janvāri nodrošināt Ventspils pilsētas domei un Rīgas domei ikmēneša informācijas sniegšanu par iedzīvotāju ienākuma nodokļa summām, kas faktiski ieturētas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sadalījumā pa pašvaldību teritorijā deklarēto fizisko personu ienākumiem pa konkrētām pašvaldībām, un informāciju par pašvaldību teritorijā reģistrēto juridisko personu aprēķinātajiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem un nodarbināto skaitu pie konkrētā darba devēja, kā arī reizi ceturksnī par ieturētajām un budžetā iemaksātajām summām, kas attiecas uz konkrētās pašvaldības budžetu.
5. Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) līdz 2015.gada 1.aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošās informācijas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumiem sniegšanas apjomu un kārtību pašvaldībām, paredzot datu iegūšanas iespēju no Valsts ieņēmumu dienesta Web servisiem masveidā.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29. un 30.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2101 ____________________________________

(M.Roze, G.Bērziņš, I.Pētersone-Godmane, R.Kozlovskis, I.Gailīte, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta Kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram G.Bērziņam, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram R.Naudiņam un kultūras ministrei D.Melbārdei ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ņemot vērā programmas izraisītos:
1) riskus valsts drošībai, kas saistīti ar masveidīgu termiņuzturēšanās atļauju izsniegšanu agresorvalsts - Krievijas Federācijas -pilsoņiem;
2) deformācijas nekustamo īpašumu tirgū, kas apgrūtina Latvijas iedzīvotāju iespējas iegādāties kvalitatīvus nekustamos īpašumus par saprātīgu cenu (skatīt pielikumu Nr.5 pie informatīvā ziņojuma - Valsts zemes dienesta viedokli);
3) deformācijas valsts ekonomikas līdzsvarotā attīstībā, kas finanšu un citus resursus pastiprināti novirza ārvalstnieku mājokļu būvniecībai, citām tautsaimniecības nozarēm tos zaudējot,
termiņuzturēšanās atļauju izsniegšana par investīcijām nekustamajos īpašumos (Imigrācijas likuma 23.panta 1.daļas 29.punkts) būtu pārtraucama, vismaz attiecībā uz Krievijas Federācijas pilsoņiem.".

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par pilsētvides un policentriskās attīstības investīciju ieviešanas principiem Eiropas Savienības fondos 2014.-2020.gadam"

TA-2154 ____________________________________

(I.Raugze, E.Papule, D.Melbārde, V.Dombrovskis, S.Liepiņa, I.Druviete, S.Šķiltere, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt informatīvajā ziņojumā (28.lpp. un 2.pielikumā) minēto projekta iesniedzēju specifiskajam atbalsta mērķim "8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu", ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumus, saskaņot ar Izglītības un zinātnes ministriju, un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt informatīvo ziņojumu Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 31.janvārim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifisko atbalsta mērķu "3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu valsts un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" un "5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" ieviešanai, pamatojoties uz informatīvo ziņojumu un iekļaujot tajā noteikto finansējuma sadalījumu starp pašvaldību grupām.
4. Izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus par šādu specifisko atbalsta mērķu īstenošanu, finansējuma sadalījumu starp pašvaldību grupām precizē atbilstoši vajadzību analīzei un sākotnējam novērtējumam, ievērojot Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iezīmēto kopējo finansējumu nacionālas nozīmes attīstības centriem:
4.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija - specifiskajam atbalsta mērķim "4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās";
4.2. Izglītības un zinātnes ministrija - specifiskajam atbalsta mērķim "8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" un "8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu";
4.3. Labklājības ministrija - specifiskajam atbalsta mērķim "9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā".
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ne vēlāk kā mēneša laikā atbilstoši informatīvajam ziņojumam aktualizēt Metodiskos ieteikumus attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā sagatavot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma projektu par Reģionālās attīstības koordinācijas padomes darbību un sastāvu.
7. Finanšu ministrijai līdz 2015.gada 1.martam sagatavot un saskaņot ar atbildīgajām iestādēm un Tieslietu ministriju Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 10.panta otrās daļas 17.punktā minētā deleģēšanas līguma projektu.
8. Finanšu ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu, kas nosaka tehniskās palīdzības līdzekļu izlietojumu, izvērtēt iespējas paredzēt finansējumu kapacitātes nodrošināšanai no Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības līdzekļiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un citām informatīvajā ziņojumā doto uzdevumu izpildē iesaistītajām institūcijām.
9. Informatīvajā ziņojumā aprakstīto integrēto teritoriju investīciju projektu ieviešanas mehānismu iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektos un projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos:
9.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai - specifisko atbalsta mērķu "3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu valsts un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām", "4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās" un "5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanai;
9.2. Izglītības un zinātnes ministrijai - specifisko atbalsta mērķu "8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" un "8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanai;
9.3. Labklājības ministrijai - specifiskā atbalsta mērķa "9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" īstenošanai.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka specifiskā atbalsta mērķa „8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ieviešanas nosacījumi un integrēto teritoriju investīciju projektu ieviešanas mehānisms nodrošina atbilstību Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam, pamatnostādnēs „Radošā Latvija” un informatīvajā ziņojumā „Par paveikto un turpmāko rīcību darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas nodrošināšanai” (VSS-826) noteiktajam.
11. Informatīvajā ziņojumā aprakstīto papildinošo projektu ieviešanas pieeju iekļaut šādos Ministru kabineta noteikumos un projektu atlases kritērijos:
11.1. Zemkopības ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" īstenošanai;
11.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus specifisko atbalsta mērķu "3.3.1. Palielināt privāto investīciju apjomu valsts un reģionālas nozīmes centros, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām", "4.2.2. Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu pašvaldību ēkās" un "5.6.2. Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanai;
11.3. Izglītības un zinātnes ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus specifisko atbalsta mērķu "8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" un "8.1.3. Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanai;
11.4. Labklājības ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu specifiskā atbalsta mērķa "9.3.1. Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" īstenošanai.
12. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2014.gada 1.decembrim sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par kritērijiem un principiem izglītības iestāžu atlasei, kas būtu attiecināmi uz specifisko atbalsta mērķi "8.1.2. Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi".
13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (vides un informācijas tehnoloģiju jautājumos), Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai un Kultūras ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektus specifisko atbalsta mērķu īstenošanai, izvērtēt iespēju izmantot informatīvajā ziņojumā aprakstīto sadarbības projektu īstenošanas mehānismu.
14. Izpildot Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.7 48.§) 4.punktā doto uzdevumu, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 31.decembrim sagatavot arī priekšlikumus publisko ieguldījumu/investīciju teritoriālās ietekmes uzraudzībai un koordinācijai, tai skaitā visu specifisko atbalsta mērķu ieviešanai pašvaldību teritorijās, atbilstoši veiktajai vajadzību analīzei, visu specifisko atbalsta mērķu ieguldījumu kartējuma sagatavošanai, lai atbilstoši Reģionālās politikas pamatnostādnēs 2013.–2019.gadam noteiktajam tiktu nodrošināta teritoriju līdzsvarota attīstība, kā arī ieguldījumu veikšana atbilstoši teritoriju vajadzībām.

 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kultūras ministru 2014.gada 24.septembra neformālo sanāksmi

TA-2145 ____________________________________

(S.Voldiņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Kolam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības kultūras ministru 2014.gada 24.septembra neformālajā sanāksmē.

 
49.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 28.-30.septembra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-2185 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2014.gada 28.-30.septembra neformālajā sanāksmē.

 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 29.septembra sanāksmei

TA-2155 ____________________________________

(I.Skujiņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 29.septembra sanāksmē.
 
51.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.septembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-2171 ____________________________________

(I.Druviete, K.Karolis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "Pētniecība un inovācija kā avoti atjaunotai izaugsmei"".
3. Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 26.septembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcja "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.515/97 (1997.gada 13.marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu"

TA-2182 ____________________________________

(J.Krastiņa, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr.515/97 (1997.gada 13.marts) par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu muitas un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu" (pozīcija Nr.1).
2. Finanšu ministrijas Fiskālās politikas departamenta Ekonomisko un finanšu lietu nodaļas Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā padomniekam muitas jautājumos L.Martinsonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Padomes Muitas savienības darba grupas 2014.gada 23.septembra sanāksmē.

 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 25.septembra sanāksmei

TA-2189 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Rūpniecības konkurētspējas integrēšana".
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2014.gada 25.septembra sanāksmē Ekonomikas ministrijas, Tieslietu ministrijas un Aizsardzības ministrijas kompetences jautājumos.

 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Kipras Republikas pārskatītā Saprašanās memoranda apstiprināšanu Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē"

TA-2157-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 5.panta pirmās daļas 2.punktam noteikt, ka Latvijas pārstāvis Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē ir tiesīgs balsot par pārskatīto Kipras Republikas Saprašanās memorandu par īpašiem ekonomikas politikas nosacījumiem, ja Euro grupa vai Euro grupas darba grupa apstiprina abu finansiālās palīdzības 6.maksājuma saņemšanas obligāto nosacījumu izpildi.

 
55.§
Dienesta vajadzībām

TA-2113-DV ____________________________________

()

 

.
 
56.§
Dienesta vajadzībām

TA-2184-DV ____________________________________

()

 

.
 
57.§
Slepeni

292-s____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 16.05


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora vietā - Valsts kancelejas direktora vietnieka tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja pienākumu izpildītāja Inese Gailīte