Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 55

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.55

2014.gada 14.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ekonomikas ministrs

-

V.Dombrovskis

Finanšu ministrs

-

A.Vilks

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

I.Druviete

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

G.Bērziņš

Veselības ministrs

-

 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

R.Naudiņš

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-2096 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumos Nr.119 "Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē attiecīgās valsts uzraudzības un kontroles iestādes par precēm vai pakalpojumiem, kuri rada risku, kas nav savienojams ar vispārējām drošuma prasībām""

TA-2158 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.novembra noteikumos Nr.922 "Valsts statistikas pārskatu un anketu veidlapu paraugu apstiprināšanas noteikumi""

TA-1989 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana un pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība"

TA-2027 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 18.decembra rīkojumā Nr.667 "Par Latvijas Republikas valsts robežas integrētas pārvaldības koncepciju 2013.–2018.gadam""

TA-2179 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-2163 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu""

TA-1787 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-2290 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

TA-1691 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2015.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.946 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki piedalās avārijas, ugunsdzēsības un glābšanas darbos, kā arī neatliekamos ārkārtējo situāciju izraisījušo notikumu seku likvidēšanas pasākumos", lai pilnveidotu Nacionālo bruņoto spēku sadarbību ar civilās aizsardzības sistēmas institūcijām.

 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2291 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Par Vienošanos par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu"

TA-1464 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Atbalstīt Vienošanās par Eiropas Sadarbības valstu plāna hartas parakstīšanas termiņa pagarināšanu (turpmāk - Vienošanās) noslēgšanu vēstuļu apmaiņas ceļā.
3. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru noslēgt Vienošanos.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nosūtīt atbildes vēstuli Eiropas Kosmosa aģentūrai.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai pēc Vienošanās noslēgšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
6. Valsts kancelejai sagatavot Vienošanos un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
7. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
8. Jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts līgumā minēto saistību izpildei risināms atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 88.§) 3.punktā noteiktajam un izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2015.gadam" sagatavošanas procesā.

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.987 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.1.apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" pirmo projektu iesniegumu atlases kārtu""

TA-2044 ____________________________________

(U.Augulis, I.Druviete, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt noteikumu projektā lietoto terminoloģiju un iesniegt attiecīgu informāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldītājs aprēķina maksājumu par ieguldījumu plāna pārvaldi un tiek veikta maksājuma uzskaite un ieturēšana"

TA-2083 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1002 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras sniegto maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2073 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1104 "Noteikumi par valsts autoceļu un valsts autoceļu maršrutā ietverto pašvaldībām piederošo autoceļu posmu sarakstiem""

TA-1909 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1164 "Ostas valsts kontroles kārtība""

TA-2093 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2287 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par Nīcas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2126 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Dobeles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-2190 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Zemkopības ministrijas valdījumā esošā valsts nekustamā īpašuma nodošanu Satiksmes ministrijas valdījumā"

TA-2078 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.799 "Maksātnespējas jautājumu konsultatīvās padomes nolikums""

TA-2167 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.820 "Dopinga kontroles kārtība""

TA-2176 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju"

TA-2086 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-1594 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1047 "Noteikumi par autoceļiem neparedzētās mobilās tehnikas iekšdedzes motoru radīto piesārņojošo vielu emisiju gaisā""

TA-2283 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem"

TA-2187 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ja Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem tiks grozīti un grozījumi būs apjomīgi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt noteikumu un Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.392 "Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmas noteikumi" apvienošanas iespēju.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra noteikumos Nr.1111 "Noteikumi par dzīvnieku barībā un barības sastāvdaļās aizliegtajām vielām un barības nekaitīguma prasībām""

TA-2063 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.206 "Noteikumi par veterinārajām prasībām aitu un kazu apritei""

TA-1951 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku aizsardzības un labturības konsultatīvās padomes nolikums"

TA-2192 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.marta noteikumos Nr.218 "Augu karantīnas noteikumi""

TA-2301 ____________________________________

(D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Zemkopības ministrijai, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumu, precizēt noteikumu projekta pielikumus, tai skaitā izteikt 3., 4. un 6.pielikumu jaunā redakcijā, un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
31.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 6.jūnija rīkojumā Nr.252 "Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai "Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija valsts akciju sabiedrībai "Lauku attīstības fonds""

TA-2029 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Instrukcijas projekts "Instrukcija par valsts informācijas sistēmas darbam ar Eiropas Savienības dokumentiem darbības pamatnoteikumiem, sistēmas pārziņa pienākumiem, sistēmas lietotājiem un to tiesību apjomu"

TA-2338 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2314 ____________________________________

(I.Druviete, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta un sakaru institūta rektora apstiprināšanu"

TA-2300 ____________________________________

(I.Druviete, A.Matīss, I.Graurs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.719 "Studiju un zinātnes administrācijas nolikums""

TA-2334 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi"

TA-2213 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ikgadēju valsts nodevu par atļaujas vai licences laukuma jūrā izmantošanu"

TA-2149 ____________________________________

(M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"

TA-2214 ____________________________________

(I.Oša, J.Lange, A.Ozols, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projektu, noteikumu projekta 1.sadaļas 8.punktu papildinot un ietverot 2.sadaļā, redakcionāli precizējot 244.punktu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
39.§
Noteikumu projekts "Vispārīgās valsts autoceļu būvdarbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam"

TA-868 ____________________________________

(J.Lange, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājumā"

TA-2341 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.februāra noteikumos Nr.138 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1. aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases pirmo līdz astoto kārtu""

TA-2342 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 28.maija noteikumos Nr.284 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases vienpadsmito un turpmākajām kārtām""

TA-2344 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.aprīļa noteikumos Nr.272 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.4.1.aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" projektu iesniegumu atlases devīto un desmito kārtu""

TA-2343 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumos Nr.582 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana–ārējais mārketings" sesto un turpmākajām kārtām""

TA-2340 ____________________________________

(G.Silovs, E.Bērziņa, D.Šmits, V.Dombrovskis, R.Naudiņš, I.Šure, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 23.punktu attiecībā uz maksimāli pieļaujamās finansējuma intensitātes paaugstināšanu līdz 70% atbilstoši ministrijas priekšlikumam un iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un nosūtīt Eiropas Komisijai skaidrojumu par noteikumos ietvertās normas, kas attiecas uz jauno darbību - ražotņu un produktu atbilstības novērtēšana, ja šāda atbilstības novērtēšana ir obligāts priekšnosacījums, lai uzsāktu produktu tirdzniecību ārvalstu tirgos, atbilstību Eiropas Komisijas 2013.gada 18.decembra regulai (ES) Nr.1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108.panta piemērošanu de minimis atbalstam.

 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.887 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas"" papildinājuma 2.3.1.1.aktivitātes "Ārējo tirgu apgūšana" 2.3.1.1.2.apakšaktivitāti "Ārējo tirgu apgūšana–nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"""

TA-2345 ____________________________________

(G.Silovs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.361 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.2.1.1. apakšaktivitāti "Kompetences centri"""

TA-2348 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Koncepcijas projekts "Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā"

TA-1807 ____________________________________

(I.Jaunzeme, S.Liepiņa, A.Draudiņš, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Labklājības ministrijai precizēt rīkojuma projektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas atzinumu, izvērtēt nepieciešamību ņemt vērā Izglītības un zinātnes ministrijas atzinumā minēto, un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību"

TA-1133 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties saistības un īstenot projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007–2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros"

TA-2332 ____________________________________

(A.Sebre, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 24.oktobra lēmumu Nr.1672/2006/EK, ar ko izveido Kopienas Nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmu – PROGRESS, Eiropas Komisijas 2014.gada 8.aprīļa īstenošanas lēmumu par dotāciju piešķiršanu aktivitātēm programmas PROGRESS sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros un Eiropas Komisijas 2014.gada 14.aprīļa vēstuli Sabiedrības integrācijas fondam par dotāciju piešķiršanu projekta īstenošanai PROGRESS programmas ietvaros, atļaut Sabiedrības integrācijas fondam uzņemties budžeta saistības 254 362 EUR apmērā un īstenot projektu "Dažādi cilvēki. Atšķirīga pieredze. Viena Latvija II" Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas "PROGRESS 2007–2013" sadaļas "Diskriminācijas apkarošana un dažādība" ietvaros (turpmāk – projekts).
3. Sabiedrības integrācijas fondam saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 50 873 EUR un priekšfinansējumu 40 698 EUR apmērā.
4. Sabiedrības integrācijas fondam pēc projekta īstenošanas iesniegt Eiropas Komisijā noslēguma ziņojumu un finanšu pārskatu un pēc Eiropas Komisijas atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām Iekšlietu ministrijas pamatbudžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ietvaros"

TA-2333 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām valsts budžeta programmā 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā", samazinot izdevumus atlīdzībai 10 422 EUR apmērā (tajā skaitā izdevumi atalgojumam 8 433 EUR), precēm un pakalpojumiem 7 688 EUR apmērā, attiecīgi palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 18 110 EUR apmērā.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par 2014.gada valsts budžeta līdzekļu pārdali.

 
51.§
Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas ikgadējais ziņojums Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību

TA-2383 ____________________________________

(P.Vilks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas ikgadējo ziņojumu Saeimai par Ministru kabineta paveikto un iecerēto darbību.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami papildināt ziņojumu ar Ekonomikas ministrijas kompetencē esošo informāciju un iesniegt precizēto ziņojumu Pārresoru koordinācijas centram.
3. Pārresoru koordinācijas centram pēc informācijas saņemšanas no Ekonomikas ministrijas steidzami iesniegt ziņojumu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot ziņojumu nosūtīšanai Saeimai līdz 2014.gada 21.oktobrim.

 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 21.oktobra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-2354 ____________________________________

(A.Pildegovičs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2014.gada 21.oktobra sanāksmē.

 
53.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas nostāja Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 16.oktobra sanāksmē izskatāmajos jautājumos"

TA-2370 ____________________________________

(U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministram U.Augulim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2014.gada 16.oktobra sanāksmē.

 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.3 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam"

TA-2318 ____________________________________

(A.Ozola, V.Dombrovskis, E.Cilinskis, M.Lazdovskis, U.Augulis, R.Naudiņš, A.Matīss, D.Lucaua, A.Ozols, A.Balode, R.Vējonis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par Klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai precizēt pozīcijas projektu, no situācijas apraksta sadaļas papildinot sadaļu „Latvijas pozīcija” ar indikatīvi nepieciešamā finansējuma apjoma norādi pa sektoriem emisiju samazināšanas pasākumu veikšanai, un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, ekonomikas ministram, zemkopības ministram un satiksmes ministram sekot, lai ministrijas ekspertu līmenī turpinātu sistemātisku darbu kopā ar Eiropas Komisiju, lai Klimata un enerģētikas politikas satvaram laikposmam no 2020.gada līdz 2030.gadam pakārtoto Eiropas Savienības normatīvo aktu projektu sagatavošanas procesā panāktu Latvijai atbilstošus nosacījumus.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ekonomikas ministram V.Dombrovskim ir atšķirīgs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Ministru kabineta lēmuma pieņemšanā nav ņemti vērā un izvērtēti visi tiesiskie un faktiskie apstākļi, līdz ar to vēršu uzmanību, ka pastāv būtiski riski Ministru kabineta apstiprinātās pozīcijas īstenošanā:
neapšaubāmi, SEG emisiju samazināšana atstās būtisku ietekmi uz Latvijas tautsaimniecību un izaugsmi, līdz ar to pozīcija ir pretrunā ar tajā izvirzītajiem mērķiem. Uz pozīcijas apstiprināšanas brīdi nav pietiekamas un nepārprotamas informācijas par SEG emisiju samazinājumu kvantitatīvajiem apjomiem, kas Latvijai jāsamazina katrā no pozīcijā minētajām nozarēm, kā arī nav skaidrības par nozaru emisiju prognozēm uz 2030.gadu. Papildus pilnībā nav skaidrs finansējuma avots nepieciešamajām investīcijām SEG emisiju samazināšanai enerģētikas, transporta un lauksaimniecības sektoros periodā pēc 2020.gada, īpaši ņemot vērā faktu, ka prognozējamais investīciju apmērs pārsniedz 1,5 miljardus EUR. SEG emisiju samazināšanai mazās enerģētikas un rūpniecības sektorā ir tieša ietekme uz valsts budžeta finansējumu 700 milj. EUR apmērā. Ņemot vērā, ka nav skaidrības par SEG emisiju samazināšanu transporta un lauksaimniecības sektorā, prasītā SEG emisiju samazināšana mazās enerģētikas un rūpniecības sektorā varētu būt dažas reizes lielāka. Vienlaikus nav arī skaidri iespējamie pasākumi SEG samazināšanai citās nozarēs, jo pašreizējā pozīcijā tikai ne-ETS sektora rūpniecībai un enerģētikai ir pieejams iespējamo pasākumu izklāsts.".


 
55.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.oktobra sanāksmei

TA-2337 ____________________________________

(E.Stiprais, E.Pole, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Ebola", Nr.17 "Ukraina", Nr.1 "Irāka/Sīrija/ISIL" un Nr.7 "Lībija".
3. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.oktobra sanāksmes darba kārtības jautājumu "Tuvo Austrumu miera process/Gaza".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2014.gada 20.oktobra sanāksmē.

 
56.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2014.gada 14.-15.oktobra neformālo sanāksmi

TA-2339 ____________________________________

(A.Sekacis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2014.gada 14.-15.oktobra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības tirdzniecības ministru 2014.gada 14.–15.oktobra neformālajā sanāksmē.

 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par grozījumiem direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem, 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem, direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem un direktīvā 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem"

TA-2351 ____________________________________

(A.Ozola, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas projektu par grozījumiem direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem, direktīvā 94/62/EK par iepakojumu un iepakojuma atkritumiem, direktīvā 1999/31/EK par atkritumu poligoniem, direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem, direktīvā 2006/66/EK par baterijām un akumulatoriem un bateriju un akumulatoru atkritumiem un direktīvā 2012/19/ES par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem.

 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju Salaspils kodolreaktorā un turpmākajiem attīstības plāniem"

TA-2347-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
59.§
Saeimas lēmumprojekts "Pilnvarojums Latvijas pārstāvim Eiropas Stabilizācijas mehānisma Valdē balstot par Eiropas Stabilitātes mehānisma institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumenta izveidošanu"

TA-2352-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai.
 
60.§
Pilnvarojums Latvijas pārstāvim Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē balsot par grozījumiem un papildinājumiem ESM darbību reglamentējošajos dokumentos ESM institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumenta darbības nodrošināšanai

TA-2353-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ja tiek pieņemta Eiropas Stabilitātes mehānisma (turpmāk – ESM) Valdes rezolūcija par institūciju tiešās rekapitalizācijas instrumenta (turpmāk – TRI) izveidošanu, saskaņā ar likuma „Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē” 5.panta otro daļu pilnvarot pārstāvi ESM Valdē balsot par šādiem minētajai rezolūcijai pakārtotiem ESM Valdes rezolūciju projektiem:
1. “Par grozījumiem ESM sekundārajos tiesību aktos un apakšvienības dibināšanu” (ESM BoG - Resolution 2 - Amendment of the By-Laws and establishing an subsidiary body);
2. “Par maksimālā ESM TRI pieejamā limita noteikšanu” (ESM BoG - Resolution 3 - Setting a limit for the amount of financial assistance available for DRI ESM);
3. “Par izmaiņām izmaksu segšanas vadlīnijās” (ESM BoG - Resolution 4 - Amendment of the pricing guideline).

 
61.§
Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam""

TA-2273 ____________________________________

(A.Bērziņa, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt galvojamo projektu 37 752 436 EUR apmērā sarakstu (informatīvā ziņojuma pielikums), iekļaujot to likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam".
3. Par saistībām, kas izriet no likuma "Par Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laika posmam no 2014.gada līdz 2020.gadam saskaņā ar ĀKK un ES partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību ceturto daļu" un ar šo likumu apstiprinātā Iekšējā nolīguma, likumprojektā "Par valsts budžetu 2015.gadam" iekļaut normu, kas pilnvaro finanšu ministru valsts vārdā sniegt galvojumu Eiropas Investīciju bankas finansēto projektu finansēšanai ĀKK valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās 1 795 816 EUR apmērā, nepiemērojot vispārējo valsts vārdā sniedzamo galvojumu sniegšanas kārtību, kas noteikta ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.391 "Kārtība, kādā gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā iekļauj pieprasījumus valsts vārdā sniedzamajiem galvojumiem, un galvojumu sniegšanas un uzraudzības kārtība".

 

62.§
Plāna projekts "Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāns 2015.gadam"

TA-2366-IP ____________________________________

(A.Vilks, N.Sakss, I.Vasaraudze, A.Matīss, R.Kozlovskis, S.Liepiņa, L.Kļaviņa, G.Bērziņš, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2015.gadam.
2. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 15.oktobrim iesniegt Eiropas Komisijai Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektu 2015.gadam.
3. Pieņemt zināšanai, ka 2014.gadā vispārējās valdības budžeta deficīts tiek prognozēts 1,5% no IKP, tai skaitā vispārējās valdības budžeta strukturālais deficīts tiek prognozēts 1,4% no IKP, kas par 0,4 procentpunktiem pārsniedz likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” noteikto strukturālā deficīta mērķi.
4. Pieņemt zināšanai, ka 2015.gadā vispārējais valdības budžeta deficīts tiek prognozēts 1,0% no IKP, tai skaitā vispārējās valdības budžeta strukturālais deficīts tiek prognozēts 1,0% no IKP, kas atbilst likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” noteiktajam strukturālā deficīta mērķim.
5. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektā 2015.gadam fiskālā telpa ir negatīva, t.i., - 0,1 milj. EUR.
6. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projekts 2015.gadam ir sagatavots nemainīgam politikas scenārijam, iekļaujot izdevumus aizsardzības funkcijai 19,4 milj. EUR apmērā atbilstoši Valsts aizsardzības finansēšanas likumam.
7. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektā 2015.gadam 2007.-2013. gada plānošanas perioda ES fondu virssaistību projektu negatīvā ietekme uz vispārējās valdības budžeta deficītu 2015. gadā tiek prognozēta tikai ESF (tādā apjomā, kādā tiek plānoti valsts budžeta izdevumi), savukārt virssaistību projektu negatīvā ietekme ERAF un KF, pārplānojot valsts budžeta izdevumus uz 2016. gadu, tiek prognozēta 2016. gadā.
8. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektā 2015.gadam ir iekļauti VSIA “Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīca” prognozētie kapitālie izdevumi jaunā korpusa būvniecībai, tādējādi slimnīcas darbības rezultātā 2015. gadā prognozēta ietekme uz deficītu (pēc Eiropas kontu sistēmas principiem) 37,5 milj. EUR apmērā.
9. Veselības ministrijai līdz 2014.gada 28.oktobrim izvērtēt šī protokollēmuma 8.punktā minēto izdevumu apguves riskus un iesniegt Finanšu ministrijā viedokli par iespējām samazināt izdevumu prognozes.
10. Aizsardzības ministrijai līdz 2014.gada 21.oktobrim sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par iespējamām investīcijām 2015., 2016. un 2017.gadam, kas būtu atzīstamas par vienreizējiem pasākumiem, kas izriet no ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanās.
11. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vispārējās valdības budžeta plāna projektā 2015.gadam, ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes veiktās metodoloģiskās izmaiņas Eiropas kontu sistēmas piemērošanā nacionālajai uzskaitei, starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem no privatizācijas ar 2014. gadu vairs netiek plānota un tam ir negatīva ietekme uz fiskālo telpu 9,9 milj. EUR apmērā.

 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par ministriju jaunajām politikas iniciatīvām 2015., 2016. un 2017.gadam"

TA-2355-IP ____________________________________

(J.Plūme, U.Augulis, A.Vilks, E.Krūmiņa, A.Matīss, P.Vilks, D.Mūrmane-Umbraško, G.Puķītis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 10.novembrim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumiem normatīvo aktu grozījumiem, kas, uzlabojot nodokļu administrēšanu, veicinātu fiskālās telpas palielināšanu.
3. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm izvērtēt iespēju pārējo jauno politikas iniciatīvu (administratīvās kapacitātes stiprināšanas pasākumu) vidējam termiņam finansēšanu nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, tai skaitā veicot iekšējās pārdales starp ministrijas un citas centrālās valsts iestādes budžeta programmām/apakšprogrammām, vienlaikus neradot negatīvu ietekmi uz šobrīd veicamajām funkcijām, kā arī izvērtējot veicamās funkcijas, un attiecīgus priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2014.gada 28.oktobrim.
4. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm izvērtēt likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam” 2015.gadam un turpmākajiem gadiem paredzēto finansējumu jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, izvērtēt iespējas jauno politikas iniciatīvu īstenot, nepārsniedzot 2014.gadam paredzēto finansējuma apjomu, izvērtēt iespējas atlikt jaunās politikas iniciatīvas īstenošanas termiņu, kā arī izvērtēt citus pasākumus, kas pozitīvi ietekmē fiskālās telpas apjomu, un attiecīgus priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2014.gada 28.oktobrim.
5. Ministrijām izvērtēt iespējas veikt grozījumus normatīvajos aktos, kuros ir paredzētas normas, kas stājas spēkā ar 2015.gada 1.janvāri, un finansējums to īstenošanai ir paredzēts likumā “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2014., 2015. un 2016.gadam”, un priekšlikumus iesniegt Finanšu ministrijā līdz 2014.gada 28.oktobrim.
6. Ņemot vērā nepieciešamību veikt pasākumus, kas palielinātu fiskālo telpu, ministrijām, kuras ir valsts kapitāla daļu turētājas kapitālsabiedrībās, kas ietilpst vispārējās valdības institucionālajā sektorā, izvērtēt šo kapitālsabiedrību 2015.gada saimnieciskās darbības prognozes un līdz 2014.gada 28.oktobrim iesniegt aktualizētās prognozes Finanšu ministrijā.
7. Ārstniecības riska maksājumus Ārstniecības riska fondā 2015.gadā un turpmākajos gados ik gadu Labklājības ministrijai 6 315 EUR apmērā un Aizsardzības ministrijai 4 287 EUR apmērā nodrošināt attiecīgajai ministrijai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, vērtējot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai paredzētā finansējuma novirzīšanu IT sistēmu attīstībai, ņemt vērā informatīvā ziņojuma 6.sadaļas “Secinājumi” 6.1. punktā minēto informācijas sistēmu saskaņotību ar citām valsts atbalstītajām sistēmām, novēršot dublēšanos.
9. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 28.oktobrim sagatavot detalizētu informāciju par 2015.gada bāzēs iekļauto finansējumu salīdzinājumā ar 2010.gada budžetu sadalījumā pa budžeta programmām un EKK kodiem.
10. Finanšu ministrijai līdz 2014.gada 10.novembrim sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 12.marta rīkojumā Nr.113 “Par likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2015., 2016. un 2017.gadam” un likumprojekta “Par valsts budžeta 2015.gadam” sagatavošanas grafiku””.

 
64.§
Noteikumu projekts "Par grozījumiem Saprašanās memorandā starp Polijas Republikas Nacionālās aizsardzības ministru, Dānijas Karalistes Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālās Aizsardzības ministriju un NATO Apvienoto spēku Eiropā augstākā virspavēlnieka štābu par Ziemeļaustrumu daudznacionālā korpusa sastāva komplektēšanu, finansēšanu un atbalstu kā NATO Ziemeļaustrumu dislocējamo korpusu"

TA-2143-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas vecāko virsnieku Daudznacionālajā Ziemeļaustrumu korpusa štābā K.Kokinu parakstīt Saprašanās memoranda grozījumus.
 
65.§
Par Latvijas gatavību saistībā ar Ebolas vīrusa izplatību pasaulē

TA-2376-DV ____________________________________

(E.Pole, R.Vējonis, A.Vilks, I.Pētersone-Godmane, G.Bērziņš, A.Pildegovičs, R.Kozlovskis, R.Naudiņš, A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai organizēt preses konferenci par sabiedrības veselības jautājumiem saistībā ar Ebolas vīrusa izplatību pasaulē.
 

Sēdi slēdz plkst. 17.10


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane