Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 1

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr. 1

2015.gada 6.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-3131 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-2970 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot tā 1.pielikumu "Valsts un pašvaldību institūciju amatu saimes, apakšsaimes un to apraksts" papildināt ar 57. "Tūrisma organizēšana" saimi.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-2928 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2997 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu veidlapu paraugiem un izložu un azartspēļu nodokļa pārskatu iesniegšanas kārtību"

TA-3047 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iesniedzams ziņojums par azartspēļu un izložu organizēšanu"

TA-3059 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Ķekavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2882 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.februāra rīkojumā Nr.66 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-2881 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts civildienesta likumā"

TA-2947 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.161 "Kārtība, kādā novērš vardarbības draudus un nodrošina pagaidu aizsardzību pret vardarbību""

TA-3029 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM GEORGIA)"

TA-3099 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības policijas misijā Afganistānā (EUPOL AFGHANISTAN)"

TA-3100 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Noliktavas ielā 10B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Iekšlietu ministrijai valdījumā"

TA-2683 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 2015./2016.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

TA-3038 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 26.marta rīkojumā Nr.134 "Par XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīcības komiteju""

TA-3062 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-2897, TA-2980 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā reģistrē parādniekus un personas, kurām izmaksāti uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju fonda, un apjomu, kādā izsniedz ziņas par minētajām personām"

TA-3103 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-3102 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumos Nr.918 "Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību""

TA-260 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Koncepcijā par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi"

TA-2515 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-3060 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru prezidenta 2014.gada 24.novembra rezolūcijas Nr.05/SAN-1962 izpildi (par jaunu studiju virzienu atvēršanu Ekonomikas un kultūras augstskolā)

SAN-1962 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Ņemot vērā izglītības un zinātnes ministres priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par J.Vilnīša atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-5 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Ā.Ozoliņa iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-6 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai satiksmes ministra sniegto skaidrojumu, ka jautājumu par atļauju Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā ieceltajam komersantu pārstāvim Ā.Ozoliņam savienot amatus pieņem Liepājas pilsētas dome.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-7 ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījums Krimināllikumā""

TA-3145 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā", likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" (likumprojektu pakete).
 
27.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā""

TA-3146 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
28.§
Likumprojekts "Grozījums Kriminālprocesa likumā""

TA-3147 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" un likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" (likumprojektu pakete).
 
29.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā"

TA-3148 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Krimināllikumā", likumprojektu "Grozījums Kriminālprocesa likumā" un likumprojektu "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā" (likumprojektu pakete).
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF - Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta labklājības jomā īstenošanai"

TA-3096 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2015.gadā un 2016.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF – Connecting Europe Facility) līdzfinansētā projekta "Latvijas Drošāka interneta centrs Net-Safe" (turpmāk – projekts) īstenošanai tā apstiprināšanas gadījumā.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai atbilstoši noslēgtā granta līguma nosacījumiem papildu nepieciešamo finansējumu (Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) nacionālo līdzfinansējumu un priekšfinansējumu, bet Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nacionālo līdzfinansējumu) pārdalīt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Labklājības ministrijai (Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai) pēc gala maksājuma saņemšanas no Eiropas Komisijas nodrošināt saņemto līdzekļu (valsts budžeta veiktā priekšfinansējuma apmērā) ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Ārlietu ministra ikgadējais ziņojums par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos"

TA-3 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt ārlietu ministra iesniegto ikgadējo ziņojumu par paveikto un iecerēto darbību valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos.
2. Ārlietu ministram iesniegt ziņojumu Saeimā Saeimas kārtības ruļļa 118.trīs prim panta pirmajā daļā paredzētajā kārtībā.
 
32.§
Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandāts "Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra (t.sk. Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums)"

TA-3152-IP ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Makroekonomikas nelīdzsvarotības novēršanas procedūra (tai skaitā Agrās brīdināšanas mehānisma ziņojums)".
2. Noteikt Finanšu ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē.
 
33.§
Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātiem Ekonomikas ministrijas kompetences jomā

TA-13-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Enerģētikas Savienību", kā arī:
1.1. noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
1.2. noteikt Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
2. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 98/70/EK, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti un Direktīvu 2009/28/EK par atjaunojamo energoresursu veicināšanu", kā arī:
2.1. noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
2.2. noteikt Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
3. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Klimata un enerģētikas satvara līdz 2030.gadam pārvaldības mehānismu", kā arī:
3.1. noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
3.2. noteikt Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
4. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par Eiropas enerģētisko drošību", kā arī:
4.1. noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
4.2. noteikt Ārlietu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
5. Apstiprināt Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē augstas prioritātes mandātu "Par iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšanu", kā arī:
5.1. noteikt Ekonomikas ministriju par atbildīgo iestādi prezidentūras mandāta izpildē;
5.2. noteikt Ārlietu ministriju, Satiksmes ministriju, Finanšu ministriju un Tieslietu ministriju par līdzatbildīgajām iestādēm prezidentūras mandāta izpildē.
 
34.§
Par Salaspils kodolreaktoru

SAN-2188-IP ____________________________________

(A.Ozola, I.Muižnieks, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un Latvijas Universitātes pārstāvju sniegto informāciju, atbalstīt priekšlikumu no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 15 000 EUR ar Salaspils kodolreaktora uzturēšanu drošā stāvoklī saistītu neatliekamu pasākumu veikšanai.
2. Ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktu, Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju izstrādāt Ministru kabineta rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, izpildot Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdē doto uzdevumu (prot. Nr.64 3.§ 4.punkts), informāciju par rasto risinājumu nepieciešamā finansējuma nodrošināšanai, lai Salaspils kodolreaktoru 2015.gadā un turpmākajos gados uzturētu drošā stāvoklī, iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā līdz 2015.gada 2.februārim.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane