Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2015.gada 27.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktore 

-

E.Dreimane

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta konsultante

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2009.gada 28.decembra rīkojuma Nr.922 "Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no apbūvēta zemesgabala (zemes vienības kadastra apzīmējums 8882 008 0729) Rojas novada Rojas pagastā, "Rojas ostā"" atcelšanu daļā"

TA-2984 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vecāķu prospektā 4, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-2863 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 20.aprīļa rīkojumā Nr.165 "Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto daļu nodošanu pašvaldību īpašumā""

TA-61 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2861, TA-2862 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.augusta rīkojumā Nr.491 "Par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomi""

TA-4 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-50 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, valstij piederošo 3/5 domājamo daļu nodošanu Carnikavas novada pašvaldības īpašumā un zemes vienības Mežciema ielā 26, Mežciemā, Carnikavas novadā, 2/5 domājamo daļu saglabāšanu valsts īpašumā un nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā"

TA-2880 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 24.augusta rīkojumā Nr.411 "Par finansējuma piešķiršanu Finanšu ministrijai Valsts ieņēmuma dienesta administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai""

TA-2963 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kalvenes ielā 14A, Aizputē, Aizputes novadā, nodošanu Aizputes novada pašvaldības īpašumā"

TA-3075 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-10 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.martam.

 
11.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 37.§) "Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas procesa gaita ministrijās un centrālajās valsts iestādēs"" 2.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-57 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2012.gada 31.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 37.§) "Informatīvais ziņojums "Finanšu uzskaites centralizācijas procesa gaita ministrijās un centrālajās valsts iestādēs"" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
12.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-46 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014. gada 18. marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"":
1. 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.aprīlim, vienlaikus precizējot, ka tiesību akta projektā par nepieciešamo finansējumu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes filiāles būvju (ēku) rekonstrukcijai un būvniecībai (Kriminālistikas laboratorijas rekonstrukcijai un Sporta kompleksa izbūvei (attīstības II posms)) un Daugavpils zonālā valsts arhīva būves (ēkas) rekonstrukcijai (attīstības II posms) Daugavpils cietoksnī paredzams, ka jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā;
2. 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.maijam.

 
13.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā"

TA-2500 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā" (likumprojektu pakete).

 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā"

TA-2630 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā".
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
4. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Dzīvesvietas deklarēšanas likumā" (likumprojektu pakete).
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumos Nr.134 "Personu apliecinošu dokumentu noteikumi""

TA-126 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2887 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 17.janvāra noteikumos Nr.62 "Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas "Šveices pētnieku aktivitātes Latvijā" apakšprojektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-72 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības sabiedriskā labuma organizācijai-biedrībai "Aktīvās atpūtas centrs jauniešiem""

TA-3037 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā""

TA-3061 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 20.augusta rīkojumā Nr.436 "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi""

TA-33 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumos Nr.49 "Labklājības ministrijas nolikums""

TA-3066 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2914 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2016.gada 1.jūnijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā konceptuālu ziņojumu par vienotā jurista kvalifikācijas eksāmena ieviešanu un juriskonsulta profesijas likvidēšanu.

 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.105 "Pensionāra apliecību izsniegšanas kārtība""

TA-26 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 21.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-73 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 20.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 21.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr. 75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 27.februārim.

 
25.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 45.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"" 2.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-74 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.31 45.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par darba tirgus īstermiņa prognozēm 2014.gadam un bezdarbnieku un darba meklētāju prioritārajiem apmācību virzieniem"" 2.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 27.februārim, bet 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.

 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā"

TA-3110 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.872 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-138 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2010.gada 17.septembra rīkojuma Nr.558 "Par koncepciju "Vienotas tehnoloģiskās platformas izveide tālruņa numura 112 lietotājiem un pārējiem īso kodu lietotājiem, kas sniedz ārkārtas un neatliekamo palīdzību"" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-3058 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu Gaujas tilta rekonstrukcijas projekta īstenošanai uz valsts autoceļa P30 Cēsis-Vecpiebalga-Madona 32,3.km"

TA-66 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Dispečeri" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4286 002 0114) Taurenes pagastā, Vecpiebalgas novadā, par 4500,00 EUR, tai skaitā:
2.1. zemes vienību 0,0308 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 4286 002 0114) par 580,00 EUR;
2.2. ēku (kadastra apzīmējums 4286 002 0114 001) par 3920,00 EUR.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr.951 "Noteikumi par tiesu un tiesu namu darbības teritoriju""

TA-3114 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Zilupes novada Zilupes pilsētā"

TA-52 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Līgatnes novada Līgatnes pilsētā"

TA-53 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Preiļu novada Preiļu pilsētā"

TA-54 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ludzas novada Ludzas pilsētā"

TA-55 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumos Nr.330 "Vakcinācijas noteikumi""

TA-3076 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1176 "Cilvēka audu un šūnu izmantošanas kārtība""

TA-3133 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.468 "Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju apstiprināšanas un jaunu medicīnisko tehnoloģiju ieviešanas kārtība""

TA-2813 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.46 "Narkotiku kontroles un narkomānijas ierobežošanas koordinācijas padomes nolikums""

TA-20 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra rīkojumā Nr.586 "Par Smēķēšanas ierobežošanas valsts komisiju""

TA-90 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai"

TA-95 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""

TA-3121 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.766 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases otro, trešo, ceturto un piekto kārtu""

TA-128 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.576 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu iesniegumu atlases pirmo kārtu""

TA-129 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda līdzfinansēto projektu īstenošanai"

TA-122 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.novembra rīkojumā Nr.561 "Par uzdevumiem Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" 2014.–2020.gada plānošanas periodam vadības, uzraudzības un kontroles sistēmas ieviešanai""

TA-84 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-2852 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumos Nr.876 "Lauku atbalsta dienesta nolikums""

TA-3115 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Lielajā ielā 22A, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, nodošanu Jēkabpils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-28 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 3. un 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-3117 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2013.gada 28.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.32 51.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem lauksaimniecības zemes efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 31.decembrim un 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 1.martam.

 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.maija Ministru kabineta noteikumos Nr.241 "Noteikumi par mezanīna aizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-156 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par mikroaizdevumiem saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai""

TA-157 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.898 "Noteikumi par apmācību nodrošināšanu saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību""

TA-158 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.788 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.3.2.3.aktivitāti "Klasteru programma"""

TA-159 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājumā"

TA-1745 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 22.janvāra noteikumos Nr.51 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu""

TA-1746 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos"

TA-2958 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot apstiprinātus projektus, ja nacionālā līdzfinansējuma apmērs nepārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām, šādās Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos:
2.1. Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds – kopienas darbības (2014-2020);
2.2. programma "Tiesiskums"’ (2014-2020);
2.3. programma "Tiesības, vienlīdzība un pilsonība" (2014-2020);
2.4. Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) programmas "Pericles 2020" un "Hercule III";
2.5. programma "Apvārsnis 2020" (Horizon 2020);
2.6. Iekšējās drošības fonds – kopienas darbības (2014-2020);
2.7. Civilās aizsardzības mehānisma finanšu instruments.
3. Ja projektā, kuru plānots īstenot šī protokollēmuma 2.punktā norādītajās Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās, fondos un finanšu instrumentos, nacionālā līdzfinansējuma apmērs pārsniedz 30% (izņemot pievienotās vērtības nodokli, ja tas projekta ietvaros nav attiecināms) no kopējām projekta izmaksām, Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu, kas paredz atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties saistības un īstenot attiecīgo projektu.

 
57.§
Programmas projekts "Sadarbības programma INTERACT III 2014.-2020.gadam"

TA-164 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumos Nr.559 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" nolikums""

TA-165 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju atzīšanu, to darbības nosacījumiem un kontroli, kā arī kārtību, kādā piešķir, administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

TA-147 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-141 ____________________________________

(D.Melbārde, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās praktiskās psiholoģijas augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-70 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""

TA-71 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumos Nr.265 "Jaunatnes konsultatīvās padomes nolikums""

TA-192 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atvērt studiju virzienu "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža"

TA-2823 ____________________________________

(M.Seile, A.Kiopa, J.Pasnaka, V.Bergs, S.Graikste, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, R.Vējonis, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, R.Kozlovskis, E.Dreimane, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot rīkojuma projektu par atļauju atvērt studiju virzienu "Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija" sabiedrībā ar ierobežotu atbildību ""HOTEL SCHOOL" Viesnīcu biznesa koledža", paredzot tajā arī nosacījumus trūkumu novēršanai, un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
65.§
Noteikumu projekts "Latvijas Republikas gaisa telpas izmantošanas atļaujas piešķiršanas kārtība starptautisko publisko tiesību subjektiem"

TA-99 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmu "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-125 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 153.§) "Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2979 ____________________________________

(A.Matīss, K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 13.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 153.§) "Informatīvais ziņojums "Par informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu atbilstoši koncepcijai par depozīta sistēmas piemērošanu dzērienu iepakojumam"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Pieņemt zināšanai vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra sniegto informāciju, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir izveidota darba grupa, kura gatavo jaunus priekšlikumus par depozīta sistēmas ieviešanu dzērienu iepakojumam.

 
68.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā ēkas vai to daļas (telpu grupas) un inženierbūves, kuras izmanto vides aizsardzības vajadzībām, netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli"

TA-160 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Tieslietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu 2016.gadam un turpmākajos gados 24 905 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2016.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2016., 2017. un 2018.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.

 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķām ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām""

TA-162 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2015.gada 1.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 4.februāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par vides aizsardzības vajadzībām nepieciešamajiem nekustamajiem īpašumiem un atsevišķiem ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamām īpaši aizsargājamajām teritorijām", paredzot kārtību, kādā pašvaldības tiek nodrošinātas ar informāciju par zemes vienību platībām, kuras neapliek ar nekustamā īpašuma nodokli, ja tās atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, kurā aizliegta saimnieciskā darbība, norādot zemes vienības kadastra apzīmējumu.
3. Noteikt, ka 2015.gadā pašvaldībām šī protokollēmuma 2.punktā minēto informāciju par zemes vienībām nodrošina Dabas aizsardzības pārvalde.

 
70.§
Rīkojuma projekts "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto nosacījumu nodrošināšanai nepieciešamajiem pasākumiem un finansējumu 2015.gadā"

TA-168 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālā pilnveide labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās laika periodā no 2014.–2020.gadam"

TA-117 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai kā Eiropas Savienības fondu atbildīgajai iestādei un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai kā Eiropas Savienības fondu sadarbības iestādei nodrošināt Eiropas Savienības fondu finansēto valsts pārvaldes cilvēkresursu profesionālās pilnveides stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pasākumu īstenošanas uzraudzību 2014.–2020.gada plānošanas periodā.
3. Valsts administrācijas skolai nodrošināt cilvēkresursu profesionālās pilnveides stiprināšanas un kompetenču attīstīšanas pasākumu organizēšanu labāka regulējuma izstrādē mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās 2014.–2020.gada plānošanas periodā, piesaistot Eiropas Savienības fondu finansējumu atbilstoši informatīvajā ziņojumā noteiktajam.

 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Būvniecības likumam pakārtoto normatīvo aktu projektu sagatavošanas gaitu (no 2014.gada 1.oktobra līdz 2014.gada 30.decembrim)"

TA-112 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumu saistībā ar "Expo Milano 2015" projektu"

TA-195 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Pildegovičs, Ģ.Majors, D.Melbārde, U.Augulis, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, R.Vējonis, A.Matīss, M.Lazdovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, kā arī Ekonomikas ministrijas priekšlikumu, atbalstīt Latvijas dalības pārtraukšanu starptautiskajā izstādē "Expo Milano 2015".
3. Ekonomikas ministrijai veikt nepieciešamās darbības šī protokollēmuma 2.punkta izpildei.
4. Ekonomikas ministrijai, piesaistot neatkarīgu ekspertu, izvērtēt un iespēju robežās samazināt komandītsabiedrībai "Expo 2015" izmaksājamās summas par projekta ietvaros iesāktajiem darbiem, kuras nav pamatotas vai tieši attiecināmas uz projektu, un ekonomikas ministram līdz 2015.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pārskatu par "Expo Milano 2015" projektam piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietojumu.
5. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Kultūras ministriju apzināt "Expo Milano 2015" projekta ietvaros jaunradītos darbus, to statusu (no līgumiem izrietošās autortiesības, samaksas nosacījumi u.tml.) un iespējas šos darbus izmantot citām vajadzībām, sagatavot konkrētus priekšlikumus un ekonomikas ministram iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Ārlietu ministriju sagatavot un nosūtīt atvainošanās vēstuli "Expo Milano 2015" organizatoriem sakarā ar Latvijas dalības pārtraukšanu starptautiskajā izstādē "Expo Milano 2015".
7. Ekonomikas ministrijai veikt dienesta pārbaudi, lai noskaidrotu savlaicīgi uzsāktā projekta Latvijas dalībai starptautiskajā izstādē "Expo Milano 2015" neveiksmīgās īstenošanas cēloņus un par to atbildīgās amatpersonas, un ekonomikas ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par dienesta pārbaudies rezultātiem.

 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.–2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam"

TA-3031 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Tieslietu ministriju izstrādāt un iekšlietu ministram līdz 2015.gada 10.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnēs 2011.–2017.gadam.

 
75.§
Informatīvais ziņojums "Par naudas sodu un alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājumu identifikācijas pilnveidošanu"

TA-1828 ____________________________________

(R.Kozlovskis, K.Gerhards, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju izstrādāt un līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos, nosakot:
2.1. vienotu un standartizētu administratīvo pārkāpumu protokolu (lēmumu) numuru piešķiršanas kārtību;
2.2. administratīvo pārkāpumu lietās izmantojamo dokumentu veidlapās obligāti iekļaujamos naudas soda un pienākuma atlīdzināt alkohola koncentrācijas, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaužu izdevumu maksājuma rekvizītus, tajos obligāti norādāmo informāciju un samaksas veidus;
2.3. tiesības naudas sodu samaksu veikt ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja starpniecību.
3. Finanšu ministrijai izstrādāt un līdz 2015.gada 30.decembrim iesniegt Ministru kabinetā nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, nosakot pienākumu Valsts ieņēmumu dienestam noteiktajā laikā pēc naudas soda maksātāja pamatota iesnieguma iesniegšanas veikt pārmaksāto vai nepareizi iemaksāto naudas sodu atmaksu, pamatojoties uz iestādes atzinumu, kura ir pieņēmusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu.
4. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu izmaiņu veikšanai Sodu reģistra un e-pakalpojuma "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" programmatūrā 247 000 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru un par valsts budžetu kārtējam saimnieciskajam gadam sagatavošanas procesā.
5. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sešu mēnešu laikā pēc papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanas veikt nepieciešamās izmaiņas Sodu reģistra un e-pakalpojuma "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" programmatūrā.


 
76.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2013.gadā"

TA-2616 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2013.gadā".
2. Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu Saeimai.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darbību"

TA-59 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Tomels, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par Izpildu lietu reģistra pilnveidošanas pasākumu ietekmi uz tiesību normās ietverto mantas pārdošanas regulējumu"

TA-11 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pieņemt zināšanai, ka izmaiņas normatīvajos aktos, lai nodrošinātu atbilstošu tiesisko regulējumu attiecībā uz subjektiem, kas nav minēti Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmumā "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko izsoļu ieviešanas iespējām spriedumu izpildes un maksātnespējas procesā"" (prot. Nr.45 54.§), tai skaitā attiecībā uz valsts pārvaldes iestādēm, kuras atbilstoši normatīvajiem aktiem veic mantas pārdošanu, rīkojot izsoles saskaņā ar Civilprocesa likuma vispārējiem noteikumiem, nav nepieciešamas.

 
79.§
Vēstules projekts Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai (par likumprojektu "Enerģijas dzērienu aprites likums")

TA-2943 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijai.
 
80.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumu iesniegšanu Parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas situācijas risināšanai"

TA-187, SAN-2274____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
81.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.novembra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2233

TA-135-IP ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2014/2233.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā", izslēdzot no likuma 52.panta pirmās daļas 25.punkta "b" apakšpunktu, kas paredz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojuma atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Finanšu ministriju līdz 2015.gada 30.decembrim izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot un līdz 2016.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus normatīvajos aktos attiecībā uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumiem, lai pēc grozījumu veikšanas Pievienotās vērtības nodokļa likumā neveidotos pretrunas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pakalpojumu jomu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

 
82.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2014.gada 26.novembra argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0316

TA-136-IP ____________________________________

(A.Matīss, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2013/0316.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2015.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā", lai tiktu ieviestas Eiropas Parlamenta un Padomes 2011.gada 8.jūnija Direktīvas 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK 21.panta 3.punkta otrajā daļā, 14.panta 1.punkta pirmās daļas c) un e) punktā noteiktās prasības un lai likumprojekta normas tiktu saskaņotas ar Komisijas 2012.gada 19.decembra Deleģētās regulas (ES) Nr.231/2013, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, saistību īpatsvaru, pārskatāmību un uzraudzību 4.panta prasībām.

 
83.§
Paskaidrojuma projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420419514

TA-3140 ____________________________________

(M.Seile, Dz.Rasnačs, R.Kārkliņš, L.Medina, E.Papule, E.Dreimane, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra sēdē.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavoto paskaidrojuma projektu Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam lietā Nr.A420419514 saskaņot ar Tieslietu ministriju un līdz 2015.gada 2.februārim iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot un nosūtīt vēstuli Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namam ar lūgumu pagarināt paskaidrojuma iesniegšanas termiņu.

 
84.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2014-35-03

TA-2848 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2014-35-03.
2. Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt Satversmes tiesai.
3. Ekonomikas ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā.
 
85.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-194-IP ____________________________________

()

 

.
 
86.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma Krustojums ar P76 – Aizkraukle (km 76,36 – 77,391 un km 77,939 – 78,48) pārbūve" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-169-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli, ka no līguma priekšmeta viedokļa plānotajā iepirkumā nepastāv neattiecināmo izmaksu rašanās risks.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību, ka minētais attiecas arī uz pienākumu novērst neattiecināmo izmaksu risku.

 
87.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkuma "Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga – Daugavpils – Krāslava – Baltkrievijas robeža (Pāternieki) posma km 255,760 – 268,710 seguma atjaunošana" atklāta konkursa nolikuma projekta, līguma projekta un tehniskās specifikācijas atbilstību valsts interesēm"

TA-170-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.

 
88.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts plāna hartu"

TA-190 ____________________________________

(M.Seile, K.Gerhards, A.Matīss, E.Papule, A.Kiopa, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, I.Skuja-Markova, U.Cābulis, G.Belēvičs, R.Kozlovskis, E.Rinkēvičs, U.Augulis, L.Straujuma )

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci Francijas Republikā parakstīt Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts plāna hartu.
3. Neatbalstīt divu jaunu amata vietu izveidi Izglītības un zinātnes ministrijā, lai nodrošinātu papildu funkciju izpildi, kas saistīta ar kosmosa politikas īstenošanu un uzsāktās sadarbības nodrošināšanu ar Eiropas Kosmosa aģentūrā.

 
89.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-188 ____________________________________

(M.Seile, K.Gerhards, A.Matīss, E.Papule, A.Kiopa, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, I.Skuja-Markova, U.Cābulis, G.Belēvičs, R.Kozlovskis, E.Rinkēvičs, U.Augulis, L.Straujuma )

 

Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā"

TA-189 ____________________________________

(M.Seile, K.Gerhards, A.Matīss, E.Papule, A.Kiopa, J.Plūme, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, I.Skuja-Markova, U.Cābulis, G.Belēvičs, R.Kozlovskis, E.Rinkēvičs, U.Augulis, L.Straujuma )

 

1. Iesniegto rīkojuma projektu nepieņemt, un Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta kontroli.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrijai, lai nodrošinātu Latvijas dalību Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā, ir nepieciešams finansējums: 2015.gadam – 1 386 053 EUR apmērā, 2016.gadam – 1 400 000 EUR apmērā, 2017.gadam – 1 440 000 EUR apmērā, 2018.gadam – 1 480 000 EUR apmērā, 2019.gadam – 1 520 000 EUR apmērā. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai segt dalības maksu Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā par 2015.gadu, finansējumu nodrošinot Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta ietvaros.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2015.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konkrētus priekšlikumus dalības maksas nodrošināšanai par 2016.gadu Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā.
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzes 2016., 2017., un 2018. gadam, ņemt vērā Ministru kabineta pieņemto lēmumu par šī protokollēmuma 4.punktā minētajiem priekšlikumiem, kā arī paredzēt 2017., 2018., un 2019. gadam finansējumu Latvijas dalībai Eiropas Kosmosa aģentūras Eiropas sadarbības valsts statusā, palielinot Izglītības un zinātnes ministrijas bāzes izdevumus un samazinot par attiecīgo summu konkrētajā gadā Izglītības un zinātnes ministrijai plānoto finansējumu jauno politikas iniciatīvu īstenošanai.

 
91.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 30.decembra rīkojumā Nr.824 "Par atļauju piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punktu""

TA-113-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
92.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Urtāns pret Latviju" un izskatāmo lietu "Daņilovs pret Latviju"

6-k____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, E.Plaksins, L.Straujuma)

 

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. (N) Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 000 EUR izmaksāšanai Rolandam Urtānam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 28.oktobra sprieduma lietā "Urtāns pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. (N) Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 28.oktobra sprieduma lietā "Urtāns pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
4. (N) Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Urtāns pret Latviju" izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.
5. (K)
6. (K)
7. (K)
8. (N) Tieslietu ministrijai izvērtēt, kā arī aicināt Tieslietu padomi un Augstāko tiesu izvērtēt iespēju celt tiesnešu profesionālo kvalifikāciju saistībā ar pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un kontroli kriminālprocesos.

 

Sēdi slēdz plkst. 17.55


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane

 

Deklasificēts saskaņā ar Ārlietu ministrijas 2015.gada 7.oktobra vēstuli

Rīgā

Nr.5

2015.gada 27.janvārī

92.§

 Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā „Urtāns pret Latviju” un izskatāmo lietu „Daņilovs pret Latviju”

6-k_______________________________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, E.Plaksins, L.Straujuma)

 1.  (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

2.  (N) Finannšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 3 000 EUR izmaksāšanai Rolandam Urtānam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 28.oktobra sprieduma lietā „Urtāns pret Latviju” spēkā stāšanās.

3.  (N) Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2014.gada 28.oktobra sprieduma lietā „Urtāns pret Latviju” spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.

4.  (N) Ārlietu ministrijai sagatavot rīcības ziņojumu angļu valodā par Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā „Urtāns pret Latviju” izpildi un iesniegt to Eiropas Padomes Ministru komitejā.

5.  (K)

6.  (K)

7.  (K) (N)Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmuma pieņemšanas lietā „Daņilovs pret Latviju” Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Ārlietu ministrijai 2 800 EUR izmaksāšanai Anatolijam Daņilovam.

8.  (N) Tieslietu ministrijai izvērtēt, kā arī aicināt Tieslietu padomi un Augstāko tiesu izvērtēt iespēju celt tiesnešu profesionālo kvalifikāciju saistībā ar pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un kontroli kriminālprocesos.

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktore Elita Dreimane