Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 30

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.30

2015.gada 30.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Vējonis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 23.augusta noteikumos Nr.590 "Noteikumi par atvaļinātajiem karavīriem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī izdevumu apmēru un apmaksas kārtību""

TA-1021 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 25.marta rīkojumā Nr.143 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu""

TA-1095 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo domājamo daļu no nekustamā īpašuma Liepziedu ielā 28, Daugavpilī, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1106 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtība"

TA-1034 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļi"

TA-1003 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1093 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1116 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 37, Smiltenē, Smiltenes novadā, nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

TA-1118 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1188 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 30.oktobrim.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-1000 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 29.§ minēto.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.601 "Noteikumi par Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm amatiem atbilstošajām augstākajām dienesta pakāpēm""

TA-968 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumos Nr.801 "Noteikumi par sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas informācijas sistēmas darbībai nepieciešamo datu apjomu un veidiem, datu ievades, apmaiņas un izmantošanas kārtību""

TA-1099 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts policija veido valsts nozīmes ieroču kolekciju, ložu un čaulu kontrolkolekciju un ieroču un munīcijas paraugu kolekciju"

TA-1153 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-1181 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.augusta rīkojumā Nr.584 "Par pārstāvju pilnvarošanu Apvienotajā Latvijas–Krievijas darba grupā par jautājumiem cīņā pret nelegālo migrāciju""

TA-1182 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1096 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 74.§) "Informatīvais ziņojums "Par Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādņu 2011.-2017.gadam ieviešanu no 2011. līdz 2013.gadam"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2015.gada 10.augustam.
 
17.§
Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"

TA-1057 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
18.§
Noteikumu projekts "Par ECSEL kopuzņēmuma un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju vienošanos"

TA-1227 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt ECSEL kopuzņēmuma un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas vienošanos.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Arhīvu likumā"

TA-1174 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 27.aprīļa rīkojumā Nr.200 "Par Dziesmu un deju svētku padomes sastāvu""

TA-1247 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" īstenošanas noteikumi"

TA-1076 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Sociālās integrācijas valsts aģentūrai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas Sociālās integrācijas valsts aģentūrai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
4. Noteikt, ka specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ietvaros ēdināšanas un uzturēšanās dienesta viesnīcā izmaksu finansēšana ir uzsākama tikai pēc tam, kad specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ēdināšanas un uzturēšanās izdevumu vienas vienības izmaksu metodika ir saskaņota ar Finanšu ministriju.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 16.februāra noteikumos Nr.50 "Obligātās sociālās apdrošināšanas pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām apdrošināšanas atlīdzības piešķiršanas un aprēķināšanas kārtība""

TA-1209 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1998.gada 28.jūlija noteikumos Nr.270 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība un valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-1210 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskata (tīkla pārskata) saturu un publicēšanas kārtību""

TA-1251 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 27.jūnija noteikumos Nr.539 "Noteikumi par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali""

TA-1260 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Tautas nams A" pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1092 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu darbības pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņa pagarinājumu

TA-1250 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par autoostu darbības pilnveidošanu, lai veicinātu sistēmas efektivitātes uzlabošanu un izmaksu samazināšanu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 30.jūnijam.

 
28.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"" 2. un 3.punktā doto uzdevumu izpildi

TA-1018 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 60.§) "Informatīvais ziņojums "Par pasākumiem administratīvā sloga samazināšanai platjoslas elektronisko sakaru tīkla attīstībai"" 2. un 3.punktā dotajiem uzdevumiem izpildes termiņu noteikt līdz 2015.gada 2.decembrim.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-945 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai iekļaut noteikumu projekta tekstu šī protokola 10.§ minētajā noteikumu projektā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Nacionālais numerācijas plāns"

TA-1200 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.jūlija noteikumos Nr.449 "Valsts meža dienesta nolikums""

TA-819 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1023 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Pesticīdu atlieku kontroles kārtība augu un dzīvnieku izcelsmes produktos"

TA-1059 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta noteikumos Nr.799 "Noteikumi par dzīvnieku ārstnieciskās barības aprites kārtību un prasībām diētiskajai barībai""

TA-1104 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku"

TA-1132 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1229 "Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi""

TA-1176 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.599 "Noteikumi par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-1046 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1060 "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanas kārtība""

TA-1048 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Prasības diētiskajai pārtikai cilvēkiem ar veselības traucējumiem un tās papildu marķējumam"

TA-1177 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.493 "Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1307 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopīgajām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1266 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā sagatavo izziņu par soda izpildes gaitu, un tajā iekļaujamās informācijas saturu un apjomu"

TA-1264 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvības atņemšanas iestādes izvērtēšanas komisijas sastāvu, darbības kārtību un lēmumu pieņemšanas kritērijiem"

TA-1265 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves""

TA-1282 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves""

TA-1285 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli""

TA-1286 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves""

TA-1288 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumos Nr.698 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un grantiem Latvijas un Šveices sadarbības programmas individuālā projekta "Mikrokreditēšanas programma" ietvaros""

TA-1294 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

TA-1315 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves""

TA-1323 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2015.gadā nodrošinās Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskas būves" pārskatīšanu, diferencējot specifiskās prasības atkarībā no projektējamā objekta lietošanas veida un tā nepieciešamās funkcionalitātes, kā arī ieviešot Būvniecības likumā definēto vides pieejamības principu.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā""

TA-1324 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2015.gadā nodrošinās Latvijas būvnormatīva LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"" pārskatīšanu, saskaņojot tajā ietvertās prasības ar vides aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

 
52.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija""

TA-1321 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2016.gadā nodrošinās Latvijas būvnormatīva LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" projektēšanas prasību pārskatīšanu.
 
53.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība""

TA-1319 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 242-15 "Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma""

TA-1338 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 243-15 "Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma""

TA-1337 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma""

TA-1336 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana""

TA-1322 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 15.septembra noteikumos Nr.1059 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.3.aktivitāti "Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās"""

TA-1316 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1340 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Balševics, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai steidzami precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
60.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-15 "Būvklimatoloģija""

TA-1356 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 9.aprīļa rīkojumā Nr.180 "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" statūtu apstiprināšanu""

TA-1214 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
62.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1141 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāta likvidāciju"

TA-1304 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

TA-1314 ____________________________________

(J.Spiridonovs, R.Vējonis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2015.gadā nodrošinās Latvijas būvnormatīva LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"" prasību pārskatīšanu.
 
65.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas""

TA-1335 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija 2015.gadā nodrošinās Latvijas būvnormatīva LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" pārskatīšanu, diferencējot specifiskās prasības atkarībā no projektējamā objekta lietošanas veida un tā nepieciešamās funkcionalitātes, kā arī ieviešot Būvniecības likumā definēto vides pieejamības principu.
 
66.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicami iekšzemes pasažieru neregulārie pārvadājumi un iekšzemes pasažieru speciālie regulārie pārvadājumi"

TA-1309 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību""

TA-1347 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par vienreizējā sociālā pabalsta piešķiršanu Līgai Birzākai sakarā ar trīnīšu piedzimšanu"

TA-1344 ____________________________________

(J.Dūklavs, I.Jaunzeme, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Informatīvais ziņojums "Par revīzijas iestādes audita atzinumu un ziņojumu par vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes sākotnējo atbilstības novērtējumu"

TA-1249 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likuma 19.panta pirmajai daļai, pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, audita atzinumu un ziņojumu, apstiprināt:
2.1. Finanšu ministriju kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošo iestādi un tās atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 17.decembra Regulas (ES) Nr.1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006 (turpmāk - regula Nr.1303/2013) XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem;
2.2. Valsts kasi kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda sertifikācijas iestādi un tās atbilstību regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā noteiktajiem kritērijiem.
3. Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošajai iestādei nodrošināt informatīvā ziņojuma 2.pielikuma "Audita ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadošās iestādes un sertifikācijas iestādes atbilstību Regulas Nr.1303/2013 XIII pielikumā izklāstītajiem izraudzīšanās kritērijiem" 3.pielikuma "3.1.tabula. Sistēmas novērtējuma rezultāti" 10.kolonnā norādīto korektīvo pasākumu ieviešanu saskaņā ar noteikto termiņu.
4. Finanšu ministrijai kā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda revīzijas iestādei nodrošināt šī protokollēmuma 3.punktā minēto ieteikumu ieviešanas uzraudzību un informēt Ministru kabinetu, ja ieteikumi netiek ieviesti.
 
70.§
Informatīvais ziņojums "Par informatīviem materiāliem sabiedrībai par rīcību ārkārtas gadījumos"

TA-843 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu informatīvos materiālus par rīcību ārkārtas gadījumos izplatīt ar valsts un pašvaldību institūciju starpniecību.
3. Iekšlietu ministrijai:
3.1. nodrošināt informatīvo bukletu un informatīvo plakātu iedzīvotājiem par rīcību ārkārtas gadījumos izgatavošanu un sadalīšanu valsts un pašvaldību institūcijām;
3.2. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam) no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 55 591 EUR apmērā, lai nodrošinātu informatīvo bukletu un informatīvo plakātu iedzīvotājiem par rīcību ārkārtas gadījumos izgatavošanu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai organizēt informatīvā bukleta iedzīvotājiem par rīcību ārkārtas gadījumos satura un web banera ievietošanu pašvaldību mājaslapās.
5. Valsts kancelejai organizēt informatīvā bukleta iedzīvotājiem par rīcību ārkārtas gadījumos satura un web banera ievietošanu valsts iestāžu mājaslapās.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Sociālais ziņojums (2015)"

TA-1207 ____________________________________

(I.Jaunzeme, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Sociālo ziņojumu (2015).
2. Labklājības ministrijai līdz 2015.gada 31.jūlijam iesniegt Sociālo ziņojumu (2015) Eiropas Komisijā.

 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovāciju fondu un finansējuma palielināšanu"

TA-1295 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvija palielina līdzfinansējumu Baltijas Inovāciju fondā par 6 milj. EUR un līdz ar to SIA "Latvijas Garantiju aģentūra" (pēc reorganizācijas ar 2015.gada 15.aprīli AS "Attīstības finanšu institūcija Altum") parakstītais kapitāls Baltijas Inovāciju fondā palielināsies no 20 milj. EUR uz 26 milj. EUR.
3. Pieņemt zināšanai, ka AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" parakstītā kapitāla apmaksas Baltijas Inovāciju fondā veic no šādiem finansējuma avotiem:
3.1. no Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 2.2.1.1.aktivitātē "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
3.2. ja šī protokollēmuma 3.1.apakšpunktā minētais finansējuma avots nav pieejams vai nav pieejams pietiekamā apmērā, - no Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 2.2.1.4.1.apakšaktivitātē "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
3.3. ja šī protokollēmuma 3.2.apakšpunktā minētais finansējuma avots nav pieejams vai nav pieejams pietiekamā apmērā, - no Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 1.3.1.2.aktivitātē "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
3.4. ja šī protokollēmuma 3.3.apakšpunktā minētais finansējuma avots nav pieejams vai nav pieejams pietiekamā apmērā, - no Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 2.2.1.4.2.apakšaktivitātē "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
3.5. ja šī protokollēmuma 3.4.apakšpunktā minētais finansējuma avots nav pieejams vai nav pieejams pietiekamā apmērā, - no Eiropas Savienības fondu līdzfinansētā 2.2.1.3.aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma.
4. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" novērtēt riskus un sagaidāmos zaudējumus no ieguldījumiem Baltijas Inovāciju fondā un iesniegt priekšlikumu Ministru kabinetā par sagaidāmo zaudējumu segšanu atbilstoši novērtētajam riska līmenim.
5. Pieņemt zināšanai, lai veicinātu riska kapitāla nozares attīstību Latvijā, Ekonomikas ministrija rekomendē – piešķirot Baltijas Inovāciju fondam papildu publisko finansējumu 6 milj. EUR apmērā, vismaz vienam no turpmāk izvēlētajiem fondu pārvaldītājiem jābūt Latvijas rezidentam ar pieredzi riska kapitāla jomā Latvijā.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" un Eiropas Investīciju fondu izstrādāt rīcības plānu, lai veicinātu Baltijas Inovāciju fonda investīcijas Latvijas uzņēmumos un riska kapitāla nozares attīstību Latvijā.
 
73.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1299 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties budžeta saistības 2015.gadā 108 300 EUR apmērā un īstenot Nacionālā kino centra projektu "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" audiovizuālās jomas apakšprogrammas "Media" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par projekta īstenošanai nepieciešamo līdzfinansējumu 27 337 EUR un priekšfinansējumu 29 000 EUR apmērā.
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas un pēc Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.
 
74.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvija prezidentūras Eiropas Savienības Padomē rezultātiem"

TA-1358 ____________________________________

(R.Vējonis, J.Dūklavs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, D.Melbārde, M.Seile, G.Belēvičs, J.Reirs, A.Matīss, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu izteikto vērtējumu par Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē izvirzīto mērķu sasniegšanu.
3. Visām ministrijām, Valsts kancelejai, VSIA "Latvijas Radio", VSIA "Latvijas Televīzija", Prokuratūrai un Sabiedrības integrācijas fondam līdz 2015.gada 15.augustam iesniegt Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) informāciju par pamatbudžeta programmā 96.00.00. „Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā” Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšanai izlietoto finansējumu un plānoto indikatīvo līdzekļu atlikumu.
4. Ārlietu ministrijai (Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam) pēc šī protokollēmuma 3.punktā minētās informācijas saņemšanas divu nedēļu laikā sadarbībā ar Finanšu ministriju apkopot informāciju, un ārlietu ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
75.§
Atbildes projekts Saeimas deputātu grupai (par Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukciju un Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveidi)

TA-1203, SAN-867 ____________________________________

(D.Melbārde, V.Nollendorfs, J.Reirs, G.Belēvičs, M.Seile, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas deputātu grupai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas deputātu grupai.
 
76.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par Tiesībsarga biroja darbinieku un tiesībsarga atlīdzību)

TA-1255, SAN-911 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
77.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par atskurbtuvju darbības pamatprincipu tiesiskā regulējuma noteikšanu)

TA-623 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
78.§
Atbildes projekts Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai (par valsts kompensācijas palielināšanu C-hepatīta ārstēšanai)

TA-1074 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Reirs, B.Bāne, S.Zvidriņa, A.Matīss, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai ar nosacījumu, ka vēstulē tiek sniegta ar valsts kompensācijas palielināšanu C-hepatīta ārstēšanai tieši saistīta informācija, norādot, ka jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu C-hepatīta ārstēšanai 2016.gadam un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
2. Atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam Veselības ministrijai precizēto vēstules projektu saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai un Sociālo un darba lietu komisijai.
 
79.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Sporta ministru 2015.gada 6. un 7.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1349 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrei M.Seilei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Sporta ministru 2015.gada 6. un 7.jūlija neformālajā sanāksmē Luksemburgā.
 
80.§
Rakstveida viedoklis Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03

TA-200 ____________________________________

(J.Spiridonovs, L.Straujuma)

Apstiprināt iesniegto rakstveida viedokļa projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2015-05-03.
Valsts kancelejai noformēt rakstveida viedokli un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
81.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1223-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 59.§) 3.punkta izpildi"

TA-305-DV ____________________________________

(M.Seile, D.Trofimovs, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā ietvertos priekšlikumus.
 
83.§
Informatīvais ziņojums par VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” īpašumā esošajām AS „Air Baltic Corporation” konvertējamām obligācijām

TA-1281-DV ____________________________________

(A.Matīss, J.Reirs, K.Ozoliņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 5.panta pirmo daļu piekrist, ka valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (reģistrācijas numurs 40003011203) nodod (veicot izmaksu akcionāram) sev piederošās 15 809 735 konvertējamās akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” obligācijas ar vienas obligācijas nominālvērtību 1 lats Latvijas Republikai Satiksmes ministrijas kā akciju sabiedrības „Air Baltic Corporation” valsts kapitāla daļu turētājas personā.
3. Šis protokollēmums atbilstoši Ministru kabineta lēmumam pēc jautājuma izskatīšanas ir deklasificēts.
 
84.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 55.§) 4.punkta izpildi

206-s ____________________________________

()

Slepeni
 
85.§
Konfidenciāli

59-s ____________________________________

()

.
 
86.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību saistībā ar patvēruma meklētāju pārvietošanu Eiropas Savienības iekšienē un no trešajām valstīm"

TA-1363-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, E.Siliņa, J.Reirs, E.Rinkēvičs, A.Balode, J.Dūklavs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2015.gada 6.jūlija ārkārtas sēdē.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.50


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja,
direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte