Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 47

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.47

2015.gada 15.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Satiksmes ministrs

-

A.Matīss

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem"

TA-1325 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamās mājas Ulbrokas ielā 6, Rīgā, neprivatizētās daļas – dzīvokļa Nr.63 – nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1799 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 12.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmalā, domājamo daļu nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"" 2.punktā doto uzdevumu

TA-1845 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 12.§) "Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Ventspils šoseja 30, Jūrmalā, domājamo daļu nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"" 2.punktā doto uzdevumu atzīt par aktualitāti zaudējušu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu un darbinieku dienesta apliecību"

TA-1905 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases nodrošināšanas deleģēšanu republikas pilsētu pašvaldībām"

TA-1867 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1779 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Rakstniecības un mūzikas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1613 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedzami ziņojumi par konstatētajām neatbilstībām Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programmu finansēto projektu ieviešanā un atgūstams programmas finansējums"

TA-1784 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti""

TA-1910 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka konsultatīvās padomes nolikums"

TA-1752 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1720 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Dehidrēto piena produktu kvalitātes, klasifikācijas un papildu marķējuma prasības"

TA-1832 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Īpašās prasības diētiskajai pārtikai un tās papildu marķējumam, kā arī tās reģistrācijas, aprites un valsts nodevas samaksas kārtība"

TA-1835 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanos par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanas izmaksu finansēšanu un izmaksu sadali 2015.gadā"

TA-1961 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas pastiprināšanas izmaksu finansēšanu un izmaksu sadali 2015.gadā (turpmāk - vienošanās) projektu.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt vienošanos.
3. Vienošanās stājas spēkā tās 4.pantā noteiktajā kārtībā.
4. Atbalstīt Aizsardzības ministrijas priekšlikumu par apropriācijas pārdali vienošanās paredzēto pasākumu īstenošanai, 2015.gadā budžeta programmā 30.00.00 "Valsts aizsardzības politikas realizācija" ilgtermiņa saistību sadaļā "Maksājumi starptautiskajās institūcijas un programmās" samazinot izdevumus starptautiskajai sadarbībai ne vairāk kā 1 733 333 EUR apmērā un budžeta apakšprogrammā 22.12.00 "Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem ne vairāk kā 1 733 333 EUR apmērā.
5. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktam.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu jaunajam Liepājas cietumam Alsungas ielā 29, Liepājā"

TA-1972 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumos Nr.818 "Noteikumi par darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.2.1.1.aktivitāti "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos"""

TA-1988 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.novembra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par atbalsta piešķiršanu tehnoloģiju pārneses un riska kapitāla jomā""

TA-1987 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumos Nr.218 "Noteikumi par enerģētikas informācijas sistēmu""

TA-1912 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta anotācijas otro sadaļu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" peļņas daļu"

TA-1520 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" peļņas daļu"

TA-1521 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" peļņas daļu"

TA-1523 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" peļņas daļu"

TA-1524 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-1786 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" peļņas daļu"

TA-1785 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-1788 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" peļņas daļu"

TA-1789 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" peļņas daļu"

TA-1894 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" peļņas daļu"

TA-1895 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Likumprojekts "Grozījumi Enerģētikas likumā"

TA-1992 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, L.Medina, I.Krūmiņa, E.Rinkēvičs, U.Augulis, G.Belēvičs, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt likumprojektu, ņemot vērā Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas pārstāvju priekšlikumus, saskaņot likumprojektu ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
5. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija likumprojekta virzības procesā ir gatava turpināt konsultācijas ar akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" pārstāvjiem.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.511 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-1983 ____________________________________

(U.Augulis, D.Lucaua, J.Reirs, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo iemaksu starptautiskajās organizācijās 2015.gadam pārdali"

TA-1925 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt iemaksu veikšanu Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ķīmikāliju komitejā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iemaksas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Ķimikāliju komitejā nodrošināt budžeta apakšprogrammai 21.20.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas nacionālais ziņojums par cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.cikla ietvaros"

TA-1883 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo ziņojumu par cilvēktiesību situāciju Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējā periodiskā pārskata 2.cikla ietvaros.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt ziņojuma tulkošanu angļu valodā un līdz 2015.gada 26.oktobrim iesniegt ziņojumu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta programmas 96.00.00. "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" izpildi"

TA-1955 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, A.Matīss, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par Iekšlietu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikumiem šo ministriju ieekonomēto līdzekļu izmantošanai.
3. Ministrijām, Valsts kancelejai un Sabiedrības integrācijas fondam par valsts budžeta programmā 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" ieekonomēto līdzekļu kopsummu divu nedēļu laikā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu attiecīgā finansējuma pārdalei no valsts budžeta programmas 96.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā" uz budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmu 04.00.00 "Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē nodrošināšana 2015.gadā".
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2014.gadā"

TA-1953 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2014.gadā".
2. Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai, lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7.pantā noteiktā uzdevuma izpildi.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Viedās specializācijas stratēģijas monitoringa sistēma"

TA-1991 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju nodrošināt Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas (turpmāk – RIS3) monitoringa īstenošanu, tostarp RIS3 progresa ziņojumu izstrādi un ietekmes vērtēšanu, un nepieciešamo tematisko pētījumu pasūtīšanu.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju līdz 2015.gada 20.decembrim izstrādāt detalizētu RIS3 monitoringa īstenošanas izmaksu plānu, nepieciešamības gadījumā nodrošinot sarunu vešanu ar Eiropas Komisiju par finansējuma piesaisti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.prioritārā virziena ietvaros RIS3 programmu kvalitātes vadības nodrošināšanai.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējamām sekām, ja Latvija neatbalsta patvēruma meklētāju uzņemšanu"

TA-2005 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, I.Pētersone-Godmane, D.Melbārde, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Seile, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai ārlietu ministra sniegto informāciju un iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai darba grupas (izveidota ar Ministru prezidenta 2015.gada 22.jūlija rīkojumu Nr.306) vadītājas I.Pētersones-Godmanes sniegto informāciju par darba grupas paveikto rīkojumā doto uzdevumu izpildē un to, ka izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdē tiks iesniegts darba grupas starpziņojums, kurā lēmuma pieņemšanai tiks piedāvāti iespējamie patvēruma meklētāju uzņemšanas modeļi.
3. Atzīt par nepieciešamu pasteidzināt darba grupai līdz 2015.gada 30.novembrim dotā uzdevuma - izstrādāt Latvijai piemērotu modeli patvēruma meklētāju uzņemšanai no citām valstīm, kā arī bēgļa un alternatīvo statusu ieguvušo personu integrācijai Latvijā - izpildi, kā arī starpziņojumā, cik tas iespējams, jau norādīt konkrētus uzdevumus un par to izpildi atbildīgās institūcijas.
4. Aicināt labklājības ministru, kultūras ministri, veselības ministru, izglītības un zinātnes ministri un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru piedalīties darba grupas sanāksmē 2015.gada 17.septembrī, kā arī sniegt ministrijas valsts sekretāram - darba grupas dalībniekam - nepieciešamo atbalstu darba grupai doto uzdevumu izpildes nodrošināšanai.
5. Iekšlietu ministrijai sagatavot Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas projektu un to kopā ar darba grupas sagatavoto starpziņojumu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra sēdē.
6. Pieņemt zināšanai, ka Ministru prezidente jautājuma izskatīšanā 2015.gada 29.septembra sēdē aicinās piedalīties arī nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
7. Iekšlietu ministrijai aktuālo informāciju patvēruma meklētāju uzņemšanas jautājumos publiskot ministrijas tīmekļa vietnē, kā arī nosūtīt to Valsts kancelejai ievietošanai Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
 
37.§
Pamatnostādņu projekts "Pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam"

TA-1967 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Plāna projekts "Plāns Pamatnostādņu ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015.gada līdz 2020.gadam īstenošanai"

TA-1968 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)

TA-1550 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
2. Pieņemt zināšanai, ka XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas ziņojumā ietvertos priekšlikumus Izglītības un zinātnes ministrija iekļaus Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektā atbildīgajām institūcijām veicamu konkrētu uzdevumu veidā un jautājumu divu nedēļu laikā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam""

TA-1939 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt galvojamo projektu (35 956 620 EUR apmērā) sarakstu (informatīvā ziņojuma pielikums), iekļaujot to likumprojektā "Par valsts budžetu 2016.gadam".
 
41.§
Likumprojekts "Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā"

TA-1950 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-1951 ____________________________________

(J.Reirs, G.Belēvičs, B.Bāne, A.Strateičuks, P.Liniņš, D.Lucaua, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Pieņemt zināšanai, ka veselības ministrs G.Belēvičs valsts budžeta projekta 2017.gadam sagatavošanas procesā ierosinās Ministru kabinetam izskatīt jautājumu par akcīzes nodokļa no alkohola, tabakas izstrādājumiem un elektroniskajās cigaretēs lietojamajiem šķidrumiem celšanu, lai nodrošinātu samērotus valsts fiskālos un veselības aizsardzības mērķus.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"

TA-1944 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-1952 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1963 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2018.gada 1.martam sagatavot un iesniegt finanšu ministram informatīvo ziņojumu par 2016. un 2017.gadā kredītiestāžu un maksājumu pakalpojumu sniedzēju rīcībā esošās sniegtās informācijas izmantošanas efektivitāti, kas atspoguļo darbības rezultātus kontekstā ar kredītiestāžu sniegtās informācijas nozīmīgumu.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-1962 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1964 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-1965 ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, D.Melbārde, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pieņemt zināšanai, ka likumprojekts ir saskaņots ar Tieslietu ministriju.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-1973 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 04.03.00 "Probācijas īstenošana" 2019. gadam 366 341 EUR apmērā un 2020. gadam un turpmākajiem gadiem 359 141 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2019. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-1800 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, pamatojot likumprojekta iekļaušanu valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē, un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
51.§
Likumprojekts "Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"

TA-1866 ____________________________________

(J.Reirs, I.Gailīte, D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, L.Medina, I.Šņucins, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Ekonomikas ministrijai steidzami precizēt likumprojekta anotāciju, ņemot vērā Tieslietu ministrijas pārstāves piezīmi par tehniskām un redakcionālām nepilnībām, pamatot likumprojekta iekļaušanu valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā"

TA-1995 ____________________________________

(J.Reirs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2016. gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai valsts aģentūras "Latvijas Vēstnesis" darbības nodrošināšanai 2017.gadam un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā valsts budžeta likumprojekta 2017.gadam un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-273/15 Ezernieki

TA-1971-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-273/15 Ezernieki.
2. Zemkopības ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-273/15 Ezernieki.
 
54.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 17.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācībām KRISTAPS 2014"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1740-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015. gada 17. februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.9 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts apdraudējuma pārvarēšanas mācībām KRISTAPS 2014"" 3.2. apakšpunktā doto uzdevumu (Nr. 2015-UZD-518) par izpildītu.
 
55.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-1907-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
56.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu tieslietu ministram Dz.Rasnačam"

TA-2006 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, A.Matīss, J.Reirs, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, G.Belēvičs, D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai tieslietu ministra sniegto informāciju.
2. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.pantu, 58.panta otro daļu un 64.pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu “Par neuzticības izteikšanu tieslietu ministram Dzintaram Rasnačam” (Nr.205/Lm12), izteikties tieslietu ministru Dzintaru Rasnaču kā Ministru kabineta pārstāvi tieslietu ministra kompetencē esošajos jautājumos.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.
 
57.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Davidovs pret Latviju"

319-k ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, Dz.Rasnačs, K.Līce, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 ''Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3 250 EUR izmaksāšanai iesniedzējam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 7.jūlija spriedumu lietā "Davidovs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2015.gada 7.jūlija sprieduma lietā "Davidovs pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
58.§
Koncepcijas projekts "Nacionālās drošības koncepcija"

TA-2008 ____________________________________

(R.Kozlovskis, D.Trofimovs, L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto Nacionālās drošības koncepcijas projektu.
2. Valsts kancelejai nosūtīt Nacionālās drošības koncepcijas projektu Nacionālās drošības padomei.
 
59.§
Militāro draudu analīzes projekts

318-s ____________________________________

(R.Bergmanis, I.Skrastiņš, J.Reirs, I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, U.Augulis, E.Rinkēvičs, J.Garisons, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
60.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1993-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 17.15


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktora pienākumu izpildītāja, direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte