Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 66

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.66

2015.gada 8.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1997.gada 23.septembra noteikumos Nr.336 "Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes nolikums""

TA-2636 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1528 "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika""

TA-2638 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.jūlija rīkojumā Nr.372 "Par nedzīvojamās telpas K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, nodošanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā""

TA-2624 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2615 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-2601 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.3 "Noteikumi par nacionālo metroloģijas institūciju""

TA-2611 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 17.februāra noteikumos Nr.164 "Noteikumi par aizdevumiem saimnieciskās darbības uzsācējiem un komersantiem konkurētspējas uzlabošanai""

TA-2650 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-2612 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai"

TA-2540 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Kantora ielā 1, Rīgā, nodošanu privatizācijai"

TA-2541 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.302 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem""

TA-2500 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs (otrais paraksts).
 
12.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2517 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts nodevu administrēšanas procesa un ieņēmumu uzskaites sistēmas pilnveidošanu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.jūlijam.

 

13.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā"

TA-2312 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finansējumu līguma par sabiedriski svarīgu funkciju veikšanas atbalsta saistību uzlikšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils lidosta" izpildes nodrošināšanai"

TA-2621, TA-2630 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta balvas piešķiršanu par sasniegumiem starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs"

TA-2591 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2504 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumos Nr.727 "Darbības programmas "Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014.–2020.gada plānošanas periodā" īstenošanas noteikumi""

TA-2649 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 8, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, pārdošanu"

TA-2518 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Ģertrūdes ielā 32, Ventspilī, nodošanu Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2576 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1093 "Noteikumi par zvērinātu advokātu vecākā atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu noteikšanas kārtību un apmēriem""

TA-2522 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016.gadā"

TA-2506 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi"

TA-2617 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz Eiropas Savienības līdzfinansēta projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvos aktos noteiktā kārtībā atļaut Tieslietu ministrijai 2016. gadā izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanai, finansēt no Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.01.00 "Tiesu administrēšana". Pēc finansējuma nodrošināšanas apstiprināta projekta iesnieguma īstenošanai Tieslietu ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto valsts pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Tieslietu ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu, ja izmaksas, kas specifiskā mērķa atbalsta pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegt aprakstu par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
4. Noteikt, ka pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas 2016. gadā specifiskā atbalsta mērķa īstenošanai nepieciešamo finansējumu 684 281 EUR apmērā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodrošina no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".

 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu"

TA-2519 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Ābolu un bumbieru sidra obligātās nekaitīguma, kvalitātes un papildu marķējuma prasības"

TA-2481 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai noteikumus nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai""

TA-2485 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pārtikā lietojamu sāli"

TA-2499 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi""

TA-2566 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Saldus novada pašvaldības īpašumā"

TA-2513 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2710 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-2711 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.74 "Kārtība, kādā tiek administrēti un uzraudzīti tirgus intervences pasākumi augkopības un lopkopības produktu tirgū""

TA-2715 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Likumprojekts "Par Pirmo grozījumu Saprašanās memorandā starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas Nacionālo Aizsardzības ministriju, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību"

TA-2676 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi A.Mežoru parakstīt Pirmo grozījumu saprašanās memorandā.
 
33.§
Likumprojekts "Grozījums Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-2692 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"" (atbalstīti Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdē (prot. Nr.64 28.§ Likumprojekts "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", 29.§ Likumprojekts "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" un 30.§ Likumprojekts "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"")).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā", likumprojektu "Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā" un likumprojektu "Grozījums likumā "Par privātajiem pensiju fondiem"".

 
34.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli""

TA-2705 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2686 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Attīstības sadarbības politikas plānā 2015.gadam"

TA-2726 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
37.§
Likumprojekts "Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums"

TA-2143 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pēc likumprojekta pieņemšanas Saeimā Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus likumā, lai noteiktu aizliegumu ražot un laist tirgū saldumus, uzkodas, kā arī rotaļlietas un citus priekšmetus, kas vizuāli atgādina cigaretes vai citus tabakas izstrādājumus un var piesaistīt nepilngadīgo uzmanību.
5. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2016.gada 1.aprīlim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Bērnu tiesību aizsardzības likumā, Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un Reklāmas likumā.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2738 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 "Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība""

TA-2741 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.marta noteikumos Nr.328 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai–atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases otro kārtu""

TA-2563 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.oktobra noteikumos Nr.787 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai–atbalsts partnerībās organizētām apmācībām" projektu iesniegumu atlases trešo un turpmākajām kārtām""

TA-2642 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

TA-2242 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
43.§
Noteikumu projekts "Adresācijas noteikumi"

TA-103 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, K.Kinča, E.Baklāne-Ansberga, M.Krieviņš, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts zemes dienests līdz attiecīgu grozījumu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā spēkā stāšanās brīdim pēc pašvaldības pieprasījuma bez maksas nodod ēku stāvu plānus, kas nepieciešami adresācijas elementa – telpu grupas numura piešķiršanai vai maiņai.
3. Tieslietu ministrijai kopīgi ar Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2016.gada 1.februārim izvērtēt nepieciešamību sagatavot grozījumus Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā par adreses elementa – telpu grupas numura reģistrācijas maiņu, sagatavot un tieslietu ministram iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu Ministru kabinetā. Ja grozījumi likumā būs nepieciešami, tieslietu ministram attiecīgus priekšlikumus iesniegt Saeimas komisijā.
4. Valsts zemes dienestam līdz 2015.gada 31.decembrim nodrošināt visu Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā esošo viensētu, ēku, zemes vienību un telpu grupu adrešu sasaisti ar atbilstošajiem kadastra objektiem, kā arī minētās adreses reģistrēt Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā atbilstošajam kadastra objektam.

 
44.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"

TA-2702 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par novada pašvaldību komisiju darbības finanšu izdevumu atlīdzību par 2014. un 2015.gadu"

TA-2694 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Raugze, J.Dūklavs, K.Kinča, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Zemkopības ministrija sagatavos un noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem likumā "Par zemes privatizāciju lauku apvidos".

 
46.§
Noteikumu projekts "Metodika, kādā pašvaldība nosaka vienam izglītojamajam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmā pašvaldības izglītības iestādēs, un kārtība, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības izglītības iestādēs sedz izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei"

TA-2695 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Raugze, I.Komisare, I.Dundure, I.Gailīte, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt noteikumu projektu, paredzot, ka par noteikumu 7.punkta izpildi ir atbildīga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, papildināt ar punktu par noteikumu spēkā stāšanos ar 2016.gada 1.janvāri, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai noteikumus publicēšanai oficiālajā izdevumā nosūtīt pēc likuma "Grozījumi Izglītības likumā" izsludināšanas.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt riskus, ja pašvaldības atbalsta aprēķināšanā netiek iekļauti Labklājības ministrijas atzinumā minētie izdevumi, sagatavot priekšlikumus risku novēršanai un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram iesniegt tos Ministru kabinetā.

 
47.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2736 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs (otrais paraksts).
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Kristapa ielā 30, Rīgā pārņemšanu Veselības ministrijas valdījumā"

TA-2704 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalības nodrošināšanu Atvērtas pārvaldības partnerības iniciatīvā"

TA-2643 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Noteikt Valsts kanceleju par atbildīgo Latvijas Republikas institūciju Atvērtās pārvaldības iniciatīvas koordinācijai no 2016.gada 1.janvāra.
3. Noteikt Ārlietu ministriju par Atvērtās pārvaldības iniciatīvas līdzatbildīgo institūciju, kas nodrošina koordināciju ar starptautiskajiem partneriem ārvalstīs un, ja nepieciešams, pārstāvību starptautiskajos forumos.
4. Ārlietu ministrijai līdz 2015.gada 30.decembrim nodot Valsts kancelejai visu nepieciešamo dokumentāciju Atvērtās pārvaldības iniciatīvas koordinēšanas nodrošināšanai.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas praksi un turpmāko rīcību parakstu vākšanas sistēmas drošības prasību izpildes uzraudzībai"

TA-2626 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai, ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto informāciju, veidojot vienotu, koleģiālu uzraudzības institūciju, paredzēt tai gan parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas funkciju attiecībā uz parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu, gan Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas funkciju attiecībā uz savāktajiem paziņojumiem par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvām.
3. Aizsardzības ministrijai (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijai) līdz šī protokollēmuma 2.punktā minētās institūcijas izveidei nodrošināt parakstu vākšanas tiešsaistes sistēmas atbilstības sertifikāta izsniegšanas funkcijas veikšanu savas kompetences un piešķirtā valsts budžeta ietvaros. Vienotā, koleģiālā uzraudzības institūcija minēto funkciju pārņem un pilda savas kompetences un piešķirtā valsts budžeta ietvaros.

 
51.§
Informatīvais ziņojums "Ministru prezidenta pārskats Saeimai par Latvijas nacionālo drošību"

TA-2753 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Atbalstīt iesniegto Ministru prezidenta pārskatu Saeimai par nacionālo drošību.
Valsts kancelejai sagatavot pārskatu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par pārskata turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
52.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par bērnu tiesību pārkāpumiem XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos)

TA-2059 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
53.§
Informatīvais ziņojums "Par ziņojumā "Par Ekonomiskās un monetārās savienības izveides pabeigšanu" ("Piecu prezidentu ziņojums") ietvertajām konceptuālajām nostādnēm Eiropas Savienības turpmākās attīstības jautājumos"

TA-2725 ____________________________________

(K.Bukovskis, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi"

TA-2675 ____________________________________

(K.Našeniece, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par Ekonomiskās un monetārās savienības pilnveidi".
 
55.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Serbiju 32.sadaļā Finanšu kontrole un 35.sadaļā Citi jautājumi - pirmā daļa: Serbijas un Kosovas attiecību normalizācija, ar Turciju 17.sadaļā Ekonomiskā un monetārā politika, un Melnkalni 14.sadaļā Transporta politika un 15.sadaļā Enerģētikas politika

TA-2735 ____________________________________

(A.Catlaka, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Serbiju 32.sadaļā "Finanšu kontrole" un 35.sadaļā "Citi jautājumi" - pirmā daļa: "Serbijas un Kosovas attiecību normalizācija", pievienošanās sarunu ar Turciju 17.sadaļā "Ekonomiskā un monetārā politika" un pievienošanās sarunu ar Melnkalni 14.sadaļā "Transporta politika" un 15.sadaļā "Enerģētikas politika".

 
56.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Komisijas 2015.gada 6.maija paziņojumu "Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai""

TA-2732 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, U.Bisenieks, L.Straujuma)

 

Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas 2015.gada 6.maija paziņojumu "Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai"".
 
57.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10.Ministru konferenci un turpmākajām daudzpusējām tirdzniecības sarunām"

TA-2734 ____________________________________

(M.Kreitus, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Par Latvijas dalību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10. Ministru konferencē 2015.gada 15.–18.decembrī Nairobi (Kenija) un ar to saistītajā Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 15.decembrī Nairobi (Kenija)".
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10.Ministru konferenci un turpmākajām daudzpusējām tirdzniecības sarunām".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2015.gada 15.decembra sanāksmē un Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10.Ministru konferencē no 2015.gada 15.decembra līdz 17.decembrim.
4. Pilnvarot vēstnieci, pastāvīgo pārstāvi Pasaules Tirdzniecības organizācijā I.Ernstsoni pārstāvēt Latvijas Republikas valdību Pasaules Tirdzniecības organizācijas 10.Ministru konferencē no 2015.gada 18.decembra līdz 19.decembrim, ar pilnām tiesībām veikt Marakešas līgumā par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu paredzētās funkcijas atbilstoši Ministru konferences sesiju procedūru noteikumu 9.punktam.

 
58.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 15.decembra sanāksmei

TA-2740 ____________________________________

(M.Seile, K.Našeniece, R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 15.decembra sanāksmē izskatāmajos Ārlietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Iestāžu nolīgumam par labāku likumdošanas procesu";
2.2. pozīcija Nr.8 "Par paplašināšanās un stabilizācijas un asociācijas procesu".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņa-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2015.gada 15.decembra sanāksmē.

 
59.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 14.decembra sanāksmei

TA-2742 ____________________________________

(D.Garančs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Cīņa pret terorismu".
3. Pieņemt zināšanai iesniegtos informatīvos ziņojumus "Lībija", "Irāka" un "Eiropas kaimiņu politikas pārskats".
4. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2015.gada 14.decembra sanāksmē.
 
60.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 10.-11.decembra sanāksmei

TA-2744 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu "Latvijas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 10.-11.decembra sanāksmei", kas ir sagatavots sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 10.-11.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Autotransporta sociālie aspekti - Politikas debates;
2.2. Elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu pārskats: Eiropas Savienības tiesiskā regulējuma pārskatīšana - Politikas debates.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajai sekretārei K.Kornai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 10.-11.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
4. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2015.gada 11.decembra sanāksmē Aizsardzības ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
61.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 14.-15.decembra sanāksmei

TA-2758 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 14.-15.decembra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Ilgtspējīga lauksaimniecība, mežsaimniecība un zvejniecība bioekonomikā, izaicinājums Eiropai";
2.2. pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko 2016.gadam nosaka konkrētu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas, kuras piemērojamas Savienības ūdeņos, un – attiecībā uz Savienības kuģiem – konkrētos ūdeņos, kas nav Savienības ūdeņi".
3. Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniekam, vēstniekam J.Štālmeistaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2015.gada 14.-15.decembra sanāksmē.

 
62.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2628-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 126 personas.
 
63.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 43.§) 2.punkta izpildi"

TA-1801-IP ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Krieviņš, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
2. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 7.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.53 43.§) "Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.

 
64.§
Paskaidrojuma projekts Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr.C28425714

TA-767 ____________________________________

(K.Bērze-Bērziņa, L.Straujuma)

 

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai lietā Nr.C28425714.
Valsts kancelejai nosūtīt paskaidrojumu Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesu kolēģijai.
2. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C28425714.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un AS "Air Baltic Corporation" savstarpējo sadarbību finanšu un sniegto pakalpojumu jautājumos"

TA-2706-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
66.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-2703 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
67.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-2688-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
68.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānu"

TA-2751-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Gauss, G.Belēvičs, K.Ozoliņš, M.Seile, U.Augulis, I.Pētersone-Godmane, Dz.Rasnačs, B.Bāne, L.Straujuma)

 

1. (N) Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 72.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmākajām darbībām airBaltic attīstības nodrošināšanai"" 11.punktu.
2. (N) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" valdes priekšsēdētāja M.Gausa sniegto informāciju par izmaiņām akciju sabiedrības "Air Baltic Corporation" biznesa plānā.
3. (N) Satiksmes ministrijai ne retāk kā divas reizes gadā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informāciju par faktisko situāciju akciju sabiedrībā "Air Baltic Corporation".
4. (IP)

 
69.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-2718-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.30


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš