Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 68

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.68

2015.gada 22.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un cilvēkresursu attīstības jautājumos, Valsts pārvaldes attīstības departamenta vadītāja


 -

E.Upīte

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.367 "Nacionālais numerācijas plāns""

TA-2856 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1419 "Rekrutēšanas un jaunsardzes centra nolikums""

TA-2878 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iedzīvotāju nodrošināšanu ar pirmās nepieciešamības rūpniecības precēm valsts apdraudējuma gadījumā"

TA-2436 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, J.Spiridonovs, J.Plūme, D.Lucaua, R.Bergmanis, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstu šo noteikumu pieņemšanu pašreizējā redakcijā, jo noteikumos paredzētais atlikto piegāžu līgumu princips nedod pietiekošas garantijas, ka ārkārtas situācijās varēs notikt iedzīvotāju nodrošināšana ar pirmās nepieciešamības precēm."
 
4.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sagatavo vispārējās valdības budžeta deficīta un parāda notifikāciju"

TA-2607 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2016.gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim"

TA-2827 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-2828 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2016.gadā"

TA-2829 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā kredītinformācijas birojs vai fiziskā persona pieprasa un Valsts ieņēmumu dienests sniedz informāciju par fiziskās personas ienākumiem"

TA-2745 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-2807 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā mākslas muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2772 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Memoriālo muzeju apvienības publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2669 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa rīkojumā Nr.176 "Par darba grupu 1991.gada barikāžu 25 gadu atceres pasākumu organizēšanai""

TA-2771 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par brīvprātīgā darba veicēja veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem brīvprātīgā darba veikšanas laikā"

TA-2822 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu likmes sadalījumu pa valsts sociālās apdrošināšanas veidiem 2016.gadā"

TA-2782 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību""

TA-2730 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un izglītības un zinātnes ministram līdz 2016.gada 1.martam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Profesionālās izglītības likumā, paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt profesiju standartus un nozares kvalifikāciju struktūru.
3. Labklājības ministrijai nodrošināt, ka Profesiju klasifikatora aktualizācijas procesā tiek ievērots:
3.1. Darba likuma 40.panta septītajā daļā paredzētais, ka Profesiju klasifikatorā nosaka tikai profesijai atbilstošus pamatuzdevumus un kvalifikācijas pamatprasības;
3.2. Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumu Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību" 13.punktā paredzētais, ka Profesiju klasifikatorā pamatā nenorāda atvasinātos profesiju nosaukumus;
3.3. jaunu profesiju iekļaušanai Profesiju klasifikatorā jābūt objektīvi pamatotai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 11.marta noteikumos Nr.173 "Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība""

TA-2785 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
2. Jautājumu par ikgadējai mērķdotācijai pašvaldību autoceļiem un ielām piešķiramā finansējuma pārskatīšanu izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam un 2017.gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.224 "Patentu un patentu pieteikumu noteikumi""

TA-2820 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par dizainparaugu reģistrācijas procedūras veidlapu un reģistrācijas apliecības paraugiem"

TA-2821 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-2716 ____________________________________

(J.Dūklavs, U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai
2. Veselības ministrijai divu mēnešu laikā izvērtēt medicīnas laboratoriju akreditācijas nepieciešamību un veselības ministram iesniegt attiecīgu informāciju Ministru kabinetā.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

TA-2825 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze"

TA-2622 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, aizsargāta cilmes vietas nosaukuma un garantētas tradicionālās īpatnības pieteikuma reģistrāciju, iebilduma paziņojuma lēmuma izsniegšanu un specifikācijas grozījuma reģistrāciju, kā arī valsts nodevas samaksas kārtību"

TA-2712 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un garantētu tradicionālo īpatnību reģistrācijas, aizsardzības un uzraudzības kārtība"

TA-2713 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-2765 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 30.janvāra noteikumos Nr.83 "Noteikumi par valsts nodevu par mēslošanas līdzekļa reģistrāciju vai atļaujas saņemšanu mēslošanas līdzekļa ievešanai vai tirdzniecībai, kā arī tās maksāšanas kārtību""

TA-2832 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējo rīcības grupu darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-2763 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes valdījumā esoša valsts nekustamā īpašuma Dobeles ielā 41A, Jelgavā nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

TA-2761 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas misijā Mali (MINUSMA)"

TA-2840 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmuma projektu par steidzamu.
 
29.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību pret teroristisko organizāciju ISIL/Da’esh vērstajā starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"

TA-2841 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmuma projektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmuma projekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmuma projektu par steidzamu.
 
30.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par jaunsargiem apmaksājamiem veselības aprūpes pakalpojumiem, to saņemšanas nosacījumi un samaksas kārtība"

TA-2839 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Latvijas Kara muzeja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2877 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.236 "Aizsardzības ministrijas nolikums""

TA-2879 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.170 "Noteikumi par privatizācijas sertifikātu kontu apkalpošanas uzdevumu deleģēšanu""

TA-2880 ____________________________________

(A.Smiltēna, D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju precizēt noteikumu projekta anotāciju un ekonomikas ministram iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2016.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-2850 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 "Noteikumi par budžetu ieņēmumu klasifikāciju""

TA-2864 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi"

TA-2887 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.731 "Noteikumi par akcīzes preču apvienotā Kopienas tarifa (TARIC) nacionālajiem kodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-2888 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumos Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai""

TA-2890 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Noteikumu projekts "Latvijas Nacionālā kultūras centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2844 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Biedrību un nodibinājumu klasificēšanas noteikumi"

TA-2854 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumos Nr.1476 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.1.4. aktivitāti "Lidostu infrastruktūras attīstība"""

TA-2869 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi""

TA-2870 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Noteikumu projekts "Kuģu, kuģošanas kompāniju, ostu un ostas iekārtu aizsardzības funkciju sadalījuma, izpildes kārtības un uzraudzības noteikumi"

TA-2330 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, gatavojot grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā, paredzēt pilnvarojumu Ministru kabinetam noteikt kuģa izraidīšanas kārtību.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumos Nr.439 "Noteikumi par kuģu karoga valsts uzraudzības īstenošanu""

TA-2531 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Atzīto aizsardzības organizāciju atzīšanas, sertifikācijas un darbības uzraudzības kārtība"

TA-2809 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas un reģistrēšanas kārtība"

TA-2860 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

TA-2875 ____________________________________

(J.Dūklavs, S.Zvidriņa, S.Veide, P.Princis, J.Plūme, A.Smiltēna, U.Augulis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2016.gadam"

TA-2897 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 22.aprīļa noteikumos Nr.210 "Noteikumi par pabalstu bēglim un personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss""

TA-2894 ____________________________________

(R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Iekšlietu ministrijai precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2883 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par statistikas izstrādes, datu iegūšanas, apstrādes, analīzes un izplatīšanas pakalpojumu nodrošināšanas izmaksu apmēru"

TA-2891 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumos Nr.971 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.3.2.1.aktivitāti "Ilgtspējīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstība"""

TA-2904 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par Tūrisma attīstības valsts aģentūras likvidāciju"

TA-2881 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai pēc likuma "Grozījumi tūrisma likumā" spēkā stāšanās.
 
54.§
Rīkojuma projekts "Par Banku augstskolas rektora apstiprināšanu"

TA-2811 ____________________________________

(M.Seile, U. Augulis, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru"

TA-2242 ____________________________________

(V.Vesperis, M.Krieviņš, P.Vilks, U.Augulis, J.Dūklavs, A.Ozols, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Pārresoru koordinācijas centru precizēt noteikumu projekta 9.3.apakšpunktu, paredzot, ka šajā apakšpunktā ietvertie kritēriji var tikt piemēroti, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atbalstīt izpētes veikšanu vismaz reizi trijos gados, lai noskaidrotu vidējo atalgojuma apmēru vadībai un atbildīgajiem speciālistiem līdzīga izmēra (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai, atsevišķos gadījumos, nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrība darbojas.
3. Pārresoru koordinācijas centram kopīgi ar Valsts kanceleju uzsākt publiskā iepirkuma procedūru, lai pirmreizēji nodrošinātu nepieciešamo datu iegūšanu. Iepirkuma īstenošanai paredzēt Pārresoru koordinācijas centram un Valsts kancelejai 2015.gadam paredzētās apropriācijas pārdali apropriācijas rezerves ietvaros uz Pārresoru koordinācijas centra un Valsts kancelejas izdevumiem 2016.gada valsts budžetā. Pēc izpētes veikšanas Pārresoru koordinācijas centram līdz 2016.gada 1.jūlijam, pamatojoties uz iegūtajiem datiem, izstrādāt vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības noteikšanai.
4. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2016.gada 1.maijam sagatavot priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos, paredzot publiskas personas kapitālsabiedrību kapitāla daļu turētāju pārstāvju atlīdzības politikas pilnveidošanu.
5. Pārresoru koordinācijas centram sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2016.gada 1.maijam izvērtēt iespēju attiecībā uz pašvaldībām likumā noteikt atsevišķu tiesisko regulējumu pašvaldību kapitālsabiedrību atlīdzības politikas piemērošanā.
 
56.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu"

TA-2702 ____________________________________

(P.Vilks, D.Melbārde, S.Voldiņš, Dz.Rasnačs, E.Bērziņa, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Konceptuāli atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu, ka kultūras institūcijas – valsts kapitālsabiedrības, kuru kapitāla daļu turētāja ir Kultūras ministrija un kuras veic valsts deleģētas kultūras funkcijas, dividendes no attiecīgo kapitālsabiedrību tīrās peļņas nemaksā un gūto peļņu novirza deleģēto kultūras funkciju un uzdevumu īstenošanai, komercdarbības atbalsta gadījumā, ievērojot Eiropas Komisijas lēmumā noteiktās prasības.
3. Kultūras ministrijai:
3.1. sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Eiropas Komisijai grozījumus valsts atbalsta shēmā SA.33106 (2012/NN) "Programma "Kultūra"", paredzot atbalsta programmas pagarināšanu;
3.2. līdz 2016.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā izvērtējumu par iespējamiem risinājumiem kultūras institūciju- valsts kapitālsabiedrību juridiskajam statusam;
3.3. šī protokollēmuma 2.punktā minēto ņemt vērā, sagatavojot Ministru kabineta lēmumu projektus jautājumos par valsts kapitālsabiedrību dividendēs izmaksājamo peļņas daļu kapitālsabiedrībās, kuru kapitāldaļu turētājs ir Kultūras ministrija.
4. Pēc Eiropas Komisijas lēmuma saņemšanas par valsts atbalsta shēmas SA.33106 (2012/NN) "Programma "Kultūra"" termiņa pagarināšanu izvērtēt iespēju veikt grozījumus noteikumos, paredzot vispārējo izņēmumu dividenžu politikai kapitālsabiedrībās, kuru kapitāldaļu turētājs ir Kultūras ministrija.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-2900 ____________________________________

(E.Upīte, V.Reitere, M.Krieviņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai noteikumu projekta 1.2.apakšpunktā paredzēt, ka II līmenim būs 9 algu grupa, nevis 8 algu grupa, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
58.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ogļūdeņražu meklēšanu, izpēti un ieguvi"

TA-857 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Strādere, K.Gerhards, J.Spiridonovs, D.Siliņa, R.Vesere, A.Freimanis, R.Kozlovskis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projektu attiecībā uz iesniegtās informācijas apriti valsts pārvaldes iestāžu starpā, un iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Aizsardzības ministram 6 mēnešu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos par Nacionālo bruņoto spēku iesaisti un veicamajiem pasākumiem tādu sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā un ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, kas saistīti ar ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves darbu veikšanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2010.gada 21.maija rīkojumā Nr.283 "Par Nacionālo gatavības plānu naftas, bīstamo vai kaitīgo vielu piesārņojuma gadījumiem jūrā".
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi""

TA-2799 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt noteikumu projekta 1.36.apakšpunktā ietvertā 133.punkta redakciju, saskaņot ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai pēc likuma "Grozījumi Būvniecības likumā" spēkā stāšanās.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2851 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā iesaistītajiem darbiniekiem aprēķina, piešķir un izmaksā izdienas pensijas"

TA-2873 ____________________________________

(S.Zvidriņa, U.Augulis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Labklājības ministriju precizēt noteikumu projektu, un veselības ministram iesniegt precizēto noteikumu projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai""

TA-2859 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"

TA-2855 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, V.Reitere, E.Baklāne-Ansberga, K.Gerhards, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.augusta rīkojumā Nr.456 "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu""

TA-2862 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai iekļaut rīkojuma projektā šī protokola 65.§ minētā rīkojuma projekta (TA-2863) un Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.67 60.§) minētā rīkojuma projekta (TA- 2640) tekstu.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-2863 ____________________________________

(R.Kozlovskis, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai, ņemot vērā šī protokola 64.§.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-2874 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumos Nr.336 "Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem""

TA-2886 ____________________________________

(A.Orehova, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
68.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2893 ____________________________________

(J.Dūklavs, S.Zvidriņa, S.Veide, P.Princis, J.Plūme, A.Smiltēna, U.Augulis, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai divu mēnešu laikā sagatavot un veselības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ģimenes ārstu prakšu un valsts institūciju veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuriem nav paredzēts papildu finansējums atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" 66.pantam, un nepieciešamā finansējuma aprēķinu, lai arī šīm ārstniecības personām varētu nodrošināt atbilstīgu darba samaksas pieaugumu.
3. Ministru kabinets pēc šī protokollēmuma 2.punktā minētā informatīvā ziņojuma izskatīšanas aicinās Saeimu novērst nevienlīdzību darba samaksas pieauguma nodrošināšanā ārstniecības personām.
 
69.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2903 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Kronbergs, Dz.Rasnačs, M.Krieviņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"

TA-2796 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Krieviņš, I.Gailīte, K.Gerhards, D.Lucaua, Dz.Rasnačs, U.Augulis, N.Riekstiņš, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas pārstāvju sniegto informāciju, ka nav bijis iespējams izpildīt Ministru kabineta komitejas 2015.gada 21.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 2.§) "Noteikumu projekts "Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi"" 2.1. apakšpunktā doto uzdevumu - Zemkopības ministrijai, lai vienotos par noteikumu projekta redakciju, organizēt tikšanos ar tām nozari pārstāvošajām organizācijām, kuru iebildumi nav ņemti vērā -, šo organizāciju pārstāvju aizņemtības dēļ, turklāt abu pušu diskusijai nav jaunu argumentu, uz kuru pamata varētu panākt viedokļu saskaņošanu.
3. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam un tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"1. Nav ņemts vērā iebildums par lašu un taimiņu ieguvi Rīgas jūras līča ūdeņu teritorijā no Vecāķiem līdz Vaivariem, nosakot, ka būtu pieļaujams ķert lašus tikai ar nogrieztu taukspuru. Pamatojums - dabiskās lašu populācijas aizsardzība, atļaujot iegūt mākslīgi pavairotos. Vienlaikus gan jānorāda, ka notiek šo zivju rūpnieciskā zveja.
2. Iebildums, kurā pievienojamies Latvijas Makšķernieku asociācijai, ir par iebrišanas aizliegumu, kas pēdējā redakcijā nav ietverts. LMA ierosina noteikt aizliegumu makšķerēšanas laikā iebrist ezeros un upēs no 1.marta līdz 30.aprīlim, kā arī atsevišķas upes un to posmus, kur noteikts sezonāls makšķerēšanas liegums un liegums iebrist ūdenī makšķerēšanas laikā, norādīt noteikumu pielikumā Nr.3. Pamatojums - zivju ikru aizsardzība, aizliegums bijis agrāk."
 
71.§
Noteikumu projekts "Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība"

TA-2808 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Krieviņš, I.Gailīte, K.Gerhards, D.Lucaua, Dz.Rasnačs, U.Augulis, N.Riekstiņš, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.februāri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
72.§
Plāna projekts "Karjeras izglītības īstenošanas plāns valsts un pašvaldību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs 2015.-2020.gadam"

TA-2684 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
73.§
Konceptuāls ziņojums "Par pasākumiem ātrdarbīgu elektronisko sakaru tīklu izvēršanas izmaksu samazināšanai"

TA-2561 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija strīdu izskatīšanai nepieciešamo informāciju no Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datiem saņem par maksu.
 
74.§
Valsts policijas attīstības koncepcijas projekts

TA-1481 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
75.§
Konceptuāls ziņojums "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā "Mērķarhitektūra v.1.0""

TA-1481 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
76.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas un republikas pilsētu un novadu pašvaldības policijas institūciju sadarbības pilnveidošanu"

TA-1725 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
77.§
Informatīvais ziņojums "Par būvniecības izmaksu indeksēšanas slieksni 2016.gadā noslēgtiem līgumiem"

TA-2681 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts pārvaldes iestādēm, 2016.gadā slēdzot publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu, ja tas attiecināms.
3. Aicināt pašvaldības un citas atvasinātās publiskās personas, 2016.gadā slēdzot publiski finansētus būvniecības līgumus, nodrošināt informatīvajā ziņojumā norādītā indeksēšanas sliekšņa piemērošanu.
 
78.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" (Creative Europe) ietvaros"

TA-2733 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai uzņemties papildu valsts budžeta saistības Eiropas Savienības programmas "Radošā Eiropa" ietvaros apstiprinātā Zemgales plānošanas reģiona projekta "Radošās amatniecības attīstība Eiropā" (CraftsLab) ieviešanas finansēšanai 162 500 EUR apmērā, tajā skaitā Eiropas Savienības daļas priekšfinansējums 37 500 EUR apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 125 000 EUR apmērā.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt no Eiropas Savienības atmaksāto līdzekļu par projektu īstenošanu ieskaitīšanu 2020.gada valsts pamatbudžeta ieņēmumos.
 
79.§
Informatīvais ziņojums "Par Nodarbinātības valsts aģentūras kā projekta īstenotāja veiktajiem izdevumiem, kas nevar tikt finansēti no specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma attiecināmām izmaksām, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas periodā"

TA-2810 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" un Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" 7.2.1.1. pasākuma "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" projektu izdevumus 798,03 EUR apmērā, kas nevar tikt finansēti no specifiskā atbalsta mērķa vai tā pasākuma attiecināmām izmaksām, uzskatīt kā veiktus no valsts budžeta.
3. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram līdz 2016.gada 8.janvārim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem", noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi" un noteikumu projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi".
 
80.§
Rīkojuma projekts "Par valsts līdzdalības saglabāšanu valsts kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja"

TA-2845 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Ņemot vērā, ka valsts līdzdalība valsts kapitālsabiedrībās, kurās Kultūras ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona komercdarbību var veikt, ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu, un 6.punktā noteiktajam gadījumam, kad publiska persona komercdarbību var veikt nozarē, kurā atbilstoši sabiedrības interesēm nepieciešams nodrošināt augstāku kvalitātes standartu:
1.1. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālā opera un balets" (vienotais reģistrācijas Nr.40103208907), jo kapitālsabiedrība ir vienīgā institūcija Latvijā, kura regulāri nodrošina operas un baleta mākslas pieejamību Latvijā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu operas un baleta mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana operas un baleta žanrā, latviešu nacionālās operas, baleta un mūzikas kultūras nostiprināšana un attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules operas, baleta un mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā;
1.2. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" (vienotais reģistrācijas Nr.40003027789), jo kapitālsabiedrība ir vienīgā institūcija Latvijā, kura regulāri nodrošina cirka mākslas pieejamību Latvijā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu cirka mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir profesionāla cirka mākslas attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī tās pieejamības nodrošināšana visiem sabiedrības locekļiem;
1.3. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Koncerti" (vienotais reģistrācijas Nr.40003374610), jo kapitālsabiedrība ir vienīgā institūcija Latvijā, kura regulāri nodrošina dažādu žanru mūzikas mākslas pieejamību Latvijā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir daudzveidīga nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana mūzikas jomā, latviešu profesionālās mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā;
1.4. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.40003783138), jo kapitālsabiedrība ir viens no diviem lielākajiem dramatiskajiem teātriem Latvijā un ieņem nozīmīgu lomu profesionālās teātra mākslas pieejamībā visiem Latvijas iedzīvotājiem, tādejādi nodrošinot tiem kvalitatīvas dzīves vides pieejamību un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvāku sabiedrību, tās kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu;
1.5. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.41503037608), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais profesionālais teātris Latgales reģionā, kurš nodrošina dažādu žanru profesionālās teātra mākslas pieejamību latviešu, krievu un latgaliešu valodā, veicinot sabiedrības integrāciju reģionā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, saglabāšana un popularizēšana teātra mākslas jomā;
1.6. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jaunais Rīgas teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.40003094953), jo kapitālsabiedrība ar savu repertuārpolitiku nodrošina profesionālās teātra mākslas daudzveidību, jaunradi un pieejamību sabiedrībai, regulāri apgūstot starptautisko pieredzi, un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, Latvijas kultūridentitātes saglabāšana un popularizēšana teātra mākslas jomā;
1.7. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Leļļu teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.40003782984), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais profesionālais teātris Latvijā, kura darbība galvenokārt ir vērsta uz profesionālās teātra mākslas pieejamības nodrošināšanu bērnu un jauniešu auditorijai, iestudējot izrādes gan latviešu, gan krievu valodā, tādējādi veicinot jaunās skatītāju paaudzes izglītošanu un audzināšanu, un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir veicināt garīgi pilnvērtīgu sabiedrību, kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu;
1.8. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.40003786149), jo kapitālsabiedrība ir viens no diviem lielākajiem dramatiskajiem teātriem Latvijā un ieņem nozīmīgu lomu profesionālās teātra mākslas pieejamībā visiem Latvijas iedzīvotājiem, ar savu repertuārpolitiku nodrošinot nacionālo vērtību radīšanu un saglabāšanu un veicinot latviešu oriģināldramaturģijas attīstību, un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, saglabāšana un popularizēšana teātra mākslas jomā;
1.9. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.40003793653), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais profesionālais krievu teātris Latvijā, kurš nodrošina teātra mākslas pieejamību galvenokārt krievvalodīgajai auditorijai, vienlaikus nodrošinot izrāžu titrus latviešu valodā un tādā veidā veicinot sabiedrības integrāciju, un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana, saglabāšana un popularizēšana teātra mākslas jomā;
1.10. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valmieras drāmas teātris" (vienotais reģistrācijas Nr.44103038376), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais profesionālais teātris Vidzemes reģionā, kurš nodrošina profesionālās teātra mākslas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām, veicinot kultūras procesu decentralizāciju Latvijā, un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu teātra mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir veicināt garīgi pilnvērtīgu, ekonomiski aktīvāku sabiedrību, kultūrizglītības un atpūtas iespējas, teātra mākslas pieejamību un Latvijas kultūridentitātes saglabāšanu;
1.11. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Liepājas simfoniskais orķestris" (vienotais reģistrācijas Nr.42103049403), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais reģionālais profesionālais mūzikas kolektīvs, kurš nodrošina simfoniskās mūzikas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām, it īpaši – Kurzemes reģionā, veicinot kultūras procesu decentralizāciju Latvijā un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir sagatavot un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus profesionālās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu komponistu darbus, veicināt jaunradi latviešu simfoniskas mūzikas jomā, kā arī popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs;
1.12. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris" (vienotais reģistrācijas Nr.40003373615), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais simfoniskais orķestris Rīgā, kurš nodrošina simfoniskās mūzikas pieejamību dažādām sabiedrības mērķgrupām un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir sagatavot un darīt pieejamus sabiedrībai kvalitatīvus profesionālās mūzikas koncertus, iestudēt latviešu komponistu darbus, veicināt jaunradi latviešu simfoniskas mūzikas jomā, kā arī popularizēt simfonisko mūziku Latvijā un ārvalstīs;
1.13. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"" (vienotais reģistrācijas Nr.40003373761), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais profesionālais kora kolektīvs Latvijā ar specializāciju lielās formas vokāli instrumentālo darbu atskaņošanā, kurš nodrošina dažādu žanru kora mūzikas pieejamību un attīstību un atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana kora mūzikas žanrā, latviešu profesionālās kora mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules kora mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā;
1.14. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "KREMERATA BALTICA" (vienotais reģistrācijas Nr.40003487546), jo kapitālsabiedrība ir vienīgais kamerorķestris Latvijā, kurā nodarbināti trīs Baltijas valstu mūziķi un ir Latvijas un Baltijas valstu publiskās diplomātijas vizītkarte, kurš ar savu repertuārpolitiku nodrošina profesionālās mūzikas mākslas daudzveidību, jaunradi un pieejamību sabiedrībai, regulāri apgūstot starptautisko pieredzi, kā arī atbilstoši kultūrpolitiskajām prioritātēm nodrošina augstāku kvalitātes standartu mūzikas mākslas jomā, un ņemot vērā to, ka kapitālsabiedrības stratēģiskie mērķi ir nacionālā kultūras mantojuma saglabāšana profesionālās simfoniskās mūzikas jomā, Latvijas simfoniskās mūzikas kultūras nostiprināšana, attīstīšana, aktualizēšana un popularizēšana Latvijā un ārvalstīs, kā arī pasaules mūzikas kultūras sasniegumu pieejamības nodrošināšana Latvijā.
2. Valsts kancelejai izbeigt iesniegtā rīkojuma projekta kontroli.

 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs "Biķernieki"""

TA-2876 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā sniegto izvērtējumu:
2.1. saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"", valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" un sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca";
2.2. līdz turpmākam lēmumam saglabāt valsts līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs";
2.3. līdz turpmākam lēmumam saglabāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs";
2.4. saglabāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdzdalību sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs "Biķernieki"".
3. Veselības ministrijai šī protokollēmuma 2.1. un 2.2.apakšpunktā minētajās kapitālsabiedrībās turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.
4. Saglabāt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Piejūras slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slimnīca "Ģintermuiža"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Straupes narkoloģiskā slimnīca", valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
5. Saglabāt sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" un sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs "Biķernieki"" juridisko statusu – sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
 
82.§
Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada pasākumu plānu Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros"

TA-2896 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, M.Krieviņš, R.Kozlovskis, J.Plūme, K.Ozoliņš, L.Straujuma)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt darba grupas izveidi Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros organizēto pasākumu koordinēšanai.
3. Ārlietu ministrijai līdz 2016.gada 31.janvārim iesniegt Valsts kancelejā Ministru prezidenta rīkojuma projektu par šī protokollēmuma 2.punktā minētās darba grupas izveidi.
4. Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju un Finanšu ministriju sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par 2016.gada pasākumu plāna Centrālās un Austrumeiropas valstu un Ķīnas sadarbības formāta ietvaros īstenošanas aktuālajiem jautājumiem, to skaitā par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un par iespējamiem citiem finanšu avotiem.
 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par turpmāko rīcību saistībā ar valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika""

TA-2901 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts līdzdalības saglabāšanu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" un saglabāt valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" juridisko statusu – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
3. Iekšlietu ministrijai turpināt pildīt valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus.
 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par 2014.gada budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" paredzēto finansējumu"

TA-2909 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Spiridonovs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijas pilnvarotajam pārstāvim līdz 2015.gada 30.decembrim atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 5.jūnija noteikumos Nr.386 "Kārtība, kādā Valsts kase nodrošina elektronisko informācijas apmaiņu" noteiktajai kārtībai saskaņot (trešais paraksts) maksājuma veikšanu no akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs" norēķinu konta Valsts kasē.
 
85.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam"" īstenošanas noteikumi""

TA-2824 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
86.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/15

TA-2868-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/15.
2. Ārlietu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku stratēģijas jautājumos I.Kalniņu un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas atzinuma lietā 2/15.
 
87.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-2784-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 67 personas.
 
88.§
Viedokļa projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2015-14-0103

TA-1171 ____________________________________

(L.Straujuma)

Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai "Par papildu viedokļa sniegšanu lietā Nr.2015-14-0103".
Valsts kancelejai noformēt atbildi un nosūtīt Satversmes tiesai.
 
89.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420419514

TA-3140 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Izglītības un zinātnes ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr. A420419514.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
90.§
Rīkojuma projekts "Par izšķirošās ietekmes iegūšanu"

TA-2885-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku mācību infrastruktūras attīstību un paplašināšanu"

TA-2853-DV ____________________________________

(R.Bergmanis, A.Puriņš, K.Gerhards, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Konceptuāli atbalstīt informatīvajā ziņojumā minētās Ādažu poligona teritorijas un mācību lauka "Lāčusils" teritorijas paplašināšanu.
3. Lai veiktu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanu, atļaut Aizsardzības ministrijai pēc nepieciešamības uzsākt fizisko un juridisko personu īpašumā esošo nekustamo īpašumu Sējas novadā, Ādažu novadā un Saulkrastu novadā atsavināšanu atbilstoši Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumam.
4. Ņemot vērā Ādažu bāzes attīstības ietekmi uz Ādažu novada pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošinājumu, Aizsardzības ministrijai līdz 2016. gada 31. martam:
4.1. sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par Ādažu novada pašvaldības notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības un kapacitātes uzlabošanas iespējām;
4.2. sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par pasākumiem, kas veicami, lai uzlabotu izglītības pakalpojumu nodrošinājumu Ādažu novadā;
4.3. sadarbībā ar Satiksmes ministriju sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par Ādažu poligona, militārās bāzes un tiem pieguļošo teritoriju ceļu infrastruktūras sakārtošanu, lai uzlabotu piekļuvi Ādažu militārajai bāzei atbilstoši drošības prasībām un sabiedrības interesēm.
5. Šim protokollēmumam noņemts statuss "dienesta vajadzībām" saskaņā ar Aizsardzības ministrijas 2015.gada 22.decembra vēstuli Nr.MV-N/2940.
 
92.§
Rīkojuma projekts "Par Publisko iepirkumu likuma 3.panta trešās daļas 2.punkta piemērošanu"

TA-2899-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
93.§
Informatīvais ziņojums "Par VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" un AS "Air Baltic Corporation" savstarpējo sadarbību finanšu un sniegto pakalpojumu jautājumos"

TA-2706-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
94.§
Ierobežotas pieejamības informācija

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.25


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš