Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 5

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.5

2016.gada 2.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas pamatnostādnēs 2015.–2020.gadam"

TA-2947 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.22 32.§) "Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Pretkorupcijas konvencijas ieviešanas rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.

 
2.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-100 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 38.§) "Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 20.septembrim.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.947 "Karavīru un zemessargu militārās disciplīnas reglaments""

TA-2936 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību""

TA-66 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

TA-72 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas procesā gūtiem ieņēmumiem, izdevumiem un privatizācijas gaitu 2012.gada otrajā ceturksnī"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-95 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 9.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.56 20.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas procesā gūtiem ieņēmumiem, izdevumiem un privatizācijas gaitu 2012.gada otrajā ceturksnī"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
7.§
Par Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-96 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Atzīt Ministru kabineta 2012.gada 24.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 35.§) "Informatīvais ziņojums "Par privatizācijas ierosinājumu izskatīšanas gaitu"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.162 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" īstenošanas kārtība""

TA-101 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas""

TA-83 ____________________________________

(R.Kozlovskis, A.Salmiņš, L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-116 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Dravas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0170) daļu – sastāvā esošo zemes vienību 1,00 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0170) un sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0171 daļu 1,06 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 33 106,00 EUR, tai skaitā:
2.1.1. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0170 tirgus vērtība 11 800,00 EUR;
2.1.2. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0171 daļas (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) tirgus vērtība 21 306,00 EUR (2,01 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamo īpašumu "Jaunbunkas C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0996) – zemes vienību 0,0472 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0725) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 7 952,72 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 7 307,00 EUR un kompensējamie zaudējumi 645,72 EUR;
2.3. nekustamā īpašuma "Jauncerīnes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0212) daļu – sastāvā esošo zemes vienību 0,8 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0212) un sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0213 daļu 1,70 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 48 185,83 EUR, tai skaitā:
2.3.1. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0212 tirgus vērtība 10 800,00 EUR;
2.3.2. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0213 daļas (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) tirgus vērtība 34 850,00 EUR (2,05 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.3.3. ar nekustamajiem īpašumiem saistītās mežaudzes vērtība 2535,83 EUR;
2.4. nekustamā īpašuma "Jaunestere" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 007 0283) daļu – sastāvā esošo zemes vienību 0,2430 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0482), sastāvā esošo zemes vienību 0,7260 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0483) un sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0283 daļu 0,55 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 22 590,00 EUR, tai skaitā:
2.4.1. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0482 tirgus vērtība 3 135,00 EUR;
2.4.2. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0483 tirgus vērtība 8785,00 EUR;
2.4.3. sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 007 0283 daļas (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) tirgus vērtība 10 670,00 EUR (1,94 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-123 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ceļš Grantu iela 11" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0545) – zemes vienību 0,0135 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 003 0371) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 1600,66 EUR;
2.2. nekustamā īpašuma "Gailenes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 003 0184) sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8070 003 0184 daļu 0,07 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 13 160,00 EUR (18,80 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.decembra noteikumos Nr.1415 "Datu valsts inspekcijas nolikums""

TA-2908 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 7.novembra rīkojumā Nr.537 "Par komisijas izveidi PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai""

TA-117 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra noteikumos Nr.988 "Kārtība, kādā veic brucelozes profilakses un apkarošanas pasākumus aitām un kazām""

TA-22 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1145 "Noteikumi par uztura bagātinātāju reģistrācijas valsts nodevu""

TA-106 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību atbilstības izvērtēšanu"

TA-107 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Balvu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-23 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-151 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.193 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti un darbinieku profesionalitāti darbam ar riska situācijās esošām personām" 9.2.1.1. pasākuma "Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās" īstenošanas noteikumi""

TA-157 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 5.decembra rīkojumā Nr.743 "Par apropriācijas pārdali""

TA-160 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka ar 2015. gada Eiropas čempionāta basketbolā vīriešiem finālturnīra grupas turnīra organizēšanu saistītā drošības depozīta maksājuma segšanai biedrībai "Latvijas Basketbola savienība" piešķirtos valsts budžeta līdzekļus 150 000 EUR apmērā pēc to atgūšanas no Starptautiskās Basketbola federācijas Eiropas nodaļas (FIBA Europe) biedrība "Latvijas Basketbola savienība" novirza basketbola attīstības veicināšanai bērnu un jauniešu vidū.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

TA-136 ____________________________________

(G.Belēvičs, D.Lucaua, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju izvērtēt Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumus Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem", ja nepieciešams, sagatavot attiecīgus grozījumus, un veselības ministram līdz 2016.gada 9.maijam iesniegt noteikumu projektu izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu.

 
22.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšana par aktualitāti zaudējušu

TA-2728 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.75 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts vai pašvaldību budžeta finansētu institūciju darbību regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanu"" 3.3.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Eiropas Komisijas Informātikas ģenerāldirektorātam" un informatīvais ziņojums "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Eiropas Komisijas Informātikas ģenerāldirektorātam"

TA-148 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
24.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

TA-156 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
25.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-802 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība""

TA-1745 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Zvejnieks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Veselības ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka iesniegtajā noteikumu projektā ir ietverti tikai tie punkti, kuri ir saskaņoti ar nozares nevalstiskajām organizācijām.
3. Veselības ministrijai kopīgi ar Zemkopības ministriju un Finanšu ministriju (Valsts ieņēmumu dienestu) līdz 2016.gada 1.aprīlim izvērtēt nepieciešamību precizēt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumus Nr.436 "Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība" attiecībā uz kompetento iestāžu pienākumiem un tiesībām, kas izriet no Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regulas (EK) Nr.765/2008, ar ko nosaka akreditācijas un tirgus uzraudzības prasības attiecībā uz produktu tirdzniecību un atceļ Regulu (EEK) Nr.339/93.

 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 17.janvāra noteikumos Nr.57 "Noteikumi par zāļu marķēšanas kārtību un zāļu lietošanas instrukcijai izvirzāmajām prasībām""

TA-1746 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Zvejnieks, L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-1747 ____________________________________

(G.Belēvičs, J.Zvejnieks, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai papildināt noteikumu projekta anotāciju ar jēdziena "uzņēmumu grupa" skaidrojumu un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta projektu "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)""

TA-98 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Veselības ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta (Seed Money Facility) projekta "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)" īstenošanai.
3. Eiropas Savienības stratēģijas Baltijas jūras reģionam projektu izstrādāšanas instrumenta (Seed Money Facility) projekta "Novēršamas hospitalizācijas Baltijas jūras reģionā: organizatoriskas un tehnoloģiskas inovācijas primārajā veselības aprūpē, lai paaugstinātu veselības aprūpes sistēmas izmaksu efektivitāti (InnoHealth)" apstiprināšanas gadījumā papildu nepieciešamo finansējumu (nacionālo līdzfinansējumu) pārdalīt no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 2016.gadā – 2 846 EUR apmērā un 2017.gadā – 94 EUR apmērā.

 
30.§
Rīcības plāna projekts "Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu 2011.-2017.gadam īstenošanai 2016.-2017.gadā"

TA-2487 ____________________________________

(U.Augulis, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar iesaistītajām institūcijām līdz 2016.gada 30.aprīlim veikt juridisko analīzi par Stambulas konvencijas ietekmi uz Latvijas Republikas normatīvo aktu sistēmu.
 
31.§
Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020.gadam"

TA-99 ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā. Mērķarhitektūra v1.0"

TA-85, TA-89 ____________________________________

(K.Gerhards, U.Augulis, L.Straujuma)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atbildīgajai nozares ministrijai vai institūcijai par projektu, kas ir iekļauts Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību” 2.2.1.1. pasākuma “Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma pielikumā Nr.3 „Indikatīvais 2.2.1.1. pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” projektu iesniegumu atlases 1.kārtas projektu saraksts”, nodrošināt detalizēta projekta apraksta sagatavošanu atbilstoši metodikai par projektu iekļaušanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā un publiskās pārvaldes informācijas sistēmu konceptuālajā arhitektūrā definētajiem principiem un līdz 2016.gada 30.decembrim iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
3. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.60 29.§) "Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi"" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par jaunas bezskaidras norēķinu sistēmas ieviešanu transportlīdzekļos, personām ar braukšanas maksas atvieglojumiem)

TA-2866 ____________________________________

(V..Bolēvics, U.Augulis, P.Vilks, L.Medina, T.Vectirāns, L.Straujuma)

 

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra sēdē.
2. Pārresoru koordinācijas centram kopīgi ar Satiksmes ministriju, Labklājības ministriju, Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju precizēt atbildes projektu un Pārresoru koordinācijas centra vadītājam līdz 2016.gada 5.februārim iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2016.gada 4.-5.februārī"

TA-154-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministram R.Bergmanim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2016.gada 4.-5.februārī.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālo sanāksmi 2016.gada 5.-6.februārī"

TA-159-IP ____________________________________

(L.Straujuma)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru neformālajā sanāksmē 2016. gada 5.-6.februārī.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 25.-26.janvāra neformālajā sanāksmē iekļautajiem iekšlietu jomas jautājumiem"

TA-171-IP ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, L.Straujuma)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par situāciju nozarē saistībā ar Latvijas zivsaimniecības uzņēmumu tiesībām turpināt sēdošo sugu zveju Barenca jūrā, NEAFC zvejas rajonā"

TA-155-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 7.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18 68.§) "Par militārās pieredzes un kaujas pieredzes gūšanas ierobežošanas pasākumiem" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-2689-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
39.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.marta rīkojumā Nr.123 "Par finansējumu Aizsardzības ministrijas ilgtermiņa saistību pasākumam "Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi"""

TA-142-DV ____________________________________

(L.Straujuma)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Dienesta vajadzībām

TA-174-DV ____________________________________

()

 

.
 
41.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)____________________________________

()

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.40


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš

 

Deklasificēts 2016.gada 2.martā saskaņā ar Finanšu ministrijas 2016.gada 1.marta vēstuli (deklasificēts 2.punkts).

Rīgā

Nr.5

2016. gada 2. februārī

 

40.§ 

DIENESTA VAJADZĪBĀM

 TA -174-DV

______________________________________________________

 

1. (DV)

2. (DV) Pieņemt zināšanai AS „KVV Liepājas metalurgs” pārstāvja sniegto informāciju, tai skaitā par uzņēmuma restrukturizācijas plāna izstrādi līdz 2016.gada 1.martam.

3. (DV)

 

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš