Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2016.gada 9.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidente

 -

L.Straujuma

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Ekonomikas ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Finanšu ministrs

-

J.Reirs

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra pienākumu izpildītājs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministre

-

M.Seile

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par gatavošanos Latvijas valsts simtgadei 2017.–2021.gadā"

TA-185 ____________________________________

(D.Melbārde, E.Rinkēvičs, U.Augulis, J.Reirs, D.Reizniece-Ozola, G.Belēvičs, Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Seile, R.Bergmanis, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai Ministru kabineta locekļu izteiktos vēlējumus Latvijai ceļā uz valsts simtgadi.
 
2.§
Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"" izskatīšanai Saeimā"

TA-82 ____________________________________

(L.Straujuma)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par aviāciju""

TA-2929 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.646 "Noteikumi par pabalstu nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem""

TA-168 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.775 "Noteikumi par augstāko virsnieku militārajām dienesta pakāpēm atbilstošajiem amatiem""

TA-147 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 26.janvāra rīkojumā Nr.59 "Par pabalstu 1991.gada janvāra barikāžu laikā bojā gājušo personu radiniekiem""

TA-167 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-161 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-45 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Zalves ielā 52B, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-87 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija noteikumos Nr.735 "Kārtība, kādā personas tiek ievietotas un turētas pagaidu turēšanas vietās, un prasības šādu vietu aprīkošanai""

TA-2244 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā"

TA-90 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 14.septembra rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Republikas pilnvarotajiem robežas pārstāvjiem""

TA-48 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-65 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-49 ____________________________________

(L.Straujuma)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 39.§) "Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1206 "Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus pašvaldībām pamatizglītības iestādes skolēnu ēdināšanai""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.martam.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""

TA-153 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.oktobra noteikumos Nr.866 "Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabalsta apmēra noteikšanai un bezdarbnieka pabalsta un apbedīšanas pabalsta piešķiršanas, aprēķināšanas un izmaksas kārtība""

TA-8 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-169 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi"

TA-140 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei no 74. resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Labklājības ministrijai izmaksas, kas radušās noteikumos paredzētā Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2. pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" (turpmāk – specifiskā atbalsta mērķa pasākums) īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 97.02.00. "Nozares centralizēto funkciju izpilde" Labklājības ministrijas administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas Labklājības ministrijai nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos"

TA-2659 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.42 "Noteikumi par pazemes ūdens resursu apzināšanas kārtību un kvalitātes kritērijiem""

TA-2924 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra noteikumos Nr.112 "Emisijas kvotu piešķiršanas kārtība stacionāro tehnoloģisko iekārtu operatoriem""

TA-67 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 9.jūlija noteikumos Nr.387 "Kārtība, kādā izsniedz un anulē sertifikātu veterināro zāļu izplatīšanai, pagarina tā derīguma termiņu un reģistrē sertificēto personu""

TA-69 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministra kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība""

TA-70 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-143 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-220 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.227 "Kārtība, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo akcīzes preces, kuras fiziskā persona ieved savam patēriņam Latvijas Republikā no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-207 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 3.janvāra noteikumos Nr.17 "Pievienotās vērtības nodokļa likuma normu piemērošanas kārtība un atsevišķas prasības pievienotās vērtības nodokļa maksāšanai un administrēšanai""

TA-217 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti" īstenošanas noteikumi"

TA-224 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-223 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma turpināšanu Latvijā 2017.–2019.gadā"

TA-228 ____________________________________

(L.Straujuma)

1.Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju par Starptautiskās Automobiļu federācijas Eiropas rallija čempionāta posma (turpmāk – sacensības) norisi Latvijā kopš 2013. gada, kā arī ar sacensībām saistīto pozitīvo ietekmi uz valsts un sacensību norisē iesaistīto pašvaldību budžetiem.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
31.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā tiek vērtēti kapitālsabiedrības, kurā valstij ir izšķirošā ietekme, darbības rezultāti un finanšu rādītāji"

TA-229 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-232 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi"

TA-226 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi).
Valsts kancelejai sagatavot noteikumus parakstīšanai.
2. Līdz finansējuma pārdalei 2016.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" (turpmāk – 80.00.00 programma) atļaut Sabiedrības integrācijas fondam izmaksas, kas radušās noteikumos paredzēto pasākumu īstenošanai, finansēt no valsts pamatbudžeta programmas 01.00.00 "Sabiedrības integrācijas fonda vadība" Sabiedrības integrācijas fonda administrēšanai apstiprinātā finansējuma. Pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un finansējuma pārdales no 80.00.00 programmas apstiprinātā projekta īstenošanai Sabiedrības integrācijas fondam nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu tā saimnieciskā gada ietvaros, kad veikti izdevumi, uz noteikumos noteiktā specifiskā atbalsta mērķa pasākuma īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu.
3. Labklājības ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas specifiskā atbalsta mērķa pasākumā veiktas pirms Sabiedrības integrācijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju, neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi, un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu projekta īstenošanu.
 
34.§
Priekšlikumi likumprojekta "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā

TA-802 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Atbalstīt šādus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā: 1.priekšlikuma otro un trešo daļu un 3.priekšlikumu.
2. Atbalstīt pēc būtības Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas apkopoto 5.priekšlikumu likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā (kontekstā ar Ministru kabineta alternatīvo priekšlikumu par 4.panta devītās daļas 6.punkta redakciju).
3. Atbalstīt Ministru kabineta alternatīvo priekšlikumu:
3.1. (pie 4.priekšlikuma) un izteikt 4.panta devītās daļas 6.punktu šādā redakcijā: "6) normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir konstatēti neapmierinoši darba izpildes rezultāti";
3.2. (pie 5.priekšlikuma) un izteikt 4.panta divpadsmito daļu šādā redakcijā: "(12) Ja šī panta vienpadsmitajā daļā minētā Komisija konstatē šajā likumā noteiktos iemeslus Biroja priekšnieka atbrīvošanai no amata, Biroja priekšnieks Komisijas lēmumu var pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Augstākās tiesas lēmums ir nepārsūdzams. Saeimas lēmums par Biroja priekšnieka atbrīvošanu no amata nav pārsūdzams."
4. Daļēji atbalstīt šādus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā: 4.priekšlikumu (kontekstā ar Ministru kabineta alternatīvo priekšlikumu par 4.panta devītās daļas 6.punkta redakciju), 6.priekšlikumu, iekļaujot 4. (Saeimas deputāts A.Loskutovs) un 5.priekšlikumā (Saeimas Juridisais birojs).
5. Neatbalstīt šādus Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas apkopotos priekšlikumus likumprojekta izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā: 1.priekšlikuma pirmo daļu, 2.priekšlikumu, 7.priekšlikumu, 8.priekšlikumu, 9.priekšlikumu, 10.priekšlikumu, 11.priekšlikumu, 12.priekšlikumu un 13.priekšlikumu.
6. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumi"

TA-156 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Medina, J.Spiridonovs, E.Pastars, A.Alksnis, L.Straujuma)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai, izstrādājot dabasgāzes piegādes un lietošanas noteikumu jaunu redakciju, ņemt vērā, ka standartiem un citām normām, kuras dabasgāzes lietotājam jāievēro, jābūt pieejamām bez ierobežojumiem un maksas.
 
36.§
Protokollēmuma projekts "Par R.Irkļa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja amatam"

TA-235 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, R.Irklis, L.Straujuma)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto daļu atbalstīt Rolanda Irkļa kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāja amatā uz pieciem gadiem.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
37.§
Protokollēmuma projekts "Par R.Šņukas kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatam"

TA-237 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto daļu atbalstīt Rotas Šņukas kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekles amatā uz pieciem gadiem ar 2016.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
38.§
Protokollēmuma projekts "Par G.Ābeles kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"

TA-238 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto daļu atbalstīt Gata Ābeles kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem ar 2016.gada 25.februāri.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par I.Mantiņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"

TA-239 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto daļu atbalstīt Imanta Mantiņa kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem ar 2016.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
40.§
Protokollēmuma projekts "Par I.Birziņa kandidatūru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatam"

TA-240 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 7.panta ceturto daļu atbalstīt Intara Birziņa kandidatūru iecelšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem ar 2016.gada 2.jūliju.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par Valentīnu Hitrovu"

TA-243 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Gailīte, L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju tehniski precizēt rīkojuma projektu, un Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Pamatnostādņu projekts "Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020.gadam"

TA-99 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Konceptuāls ziņojums "Par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanu"

TA-230 ____________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības izvērtējumu valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" un priekšlikumu par turpmāko rīcību"

TA-1364 ____________________________________

(U.Augulis, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saglabāt valsts līdzdalību valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" un nenodot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" apsaimniekošanā esošo nekustamo īpašumu apsaimniekošanu valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi".
3. Labklājības ministrijai turpināt izvērtēt valsts līdzdalības valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" saglabāšanas lietderību, un labklājības ministram līdz 2019.gada februārim iesniegt attiecīgu informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
45.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par jaunas bezskaidras norēķinu sistēmas ieviešanu transportlīdzekļos personām ar braukšanas maksas atvieglojumiem)

TA-2866 ____________________________________

(L.Straujuma)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.

 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 16.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-241 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 16.februāra sanāksmē.

 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Euro grupas 2016.gada 11.februāra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 12.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-248-IP __________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. par Padomes secinājumiem par cīņu pret terorisma finansēšanu (pozīcija Nr.1);
1.2. par Padomes rekomendācijas projektu Eiropas Parlamentam par Eiropas Komisijas atslogošanu saistībā ar 2014.saimnieciskā gada budžeta izpildi (pozīcija Nr.1);
1.3. par Padomes secinājumu projektu par Eiropas Savienības 2017.gada budžeta vadlīnijām (pozīcija Nr.1).
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
3. Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniecei finanšu politikas jautājumos L.Kļaviņai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2016.gada 11.februāra sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2016.gada 12.februāra sanāksmē.
 
48.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr.609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības"

TA-249 ____________________________________

(L.Straujuma)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Padomes Regulai, ar ko groza Regulu (ES, Euratom) Nr. 609/2014 par metodēm un procedūru, lai darītu pieejamus tradicionālos, PVN un NKI pašu resursus, un par pasākumiem, lai izpildītu kases vajadzības".
2. Finanšu ministrijai precizēt nacionālo pozīciju atbilstoši Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē ierosinātajiem priekšlikumiem, ja tādi tiks izteikti 2016.gada 10.februārī.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu"

TA-247 ____________________________________

(L.Straujuma)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/475/TI par terorisma apkarošanu".
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-251-IP __________________________________

(L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmei:
2.1. pozīcija Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par ārējo zvejas flotu ilgtspējīgu pārvaldību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1006/2008";
2.2. pozīcija Nr.1 "Dzīvnieku labturība – turpmākie pasākumi".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē.
 
51.§
Viedokļa projekts Administratīvajai rajona tiesai lietā Nr.A420206515

TA-942 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Straujuma)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto viedokļa projektu Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam lietā Nr.A420206515.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namam.
 
52.§
Par dienesta pārbaudes veikšanu saistībā ar Administratīvās rajona tiesas spriedumu lietā Nr.A420403414

TA-437 ____________________________________

(M.Seile, L.Straujuma)

Pieņemt zināšanai izglītības un zinātnes ministres sniegto informāciju.
 
53.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-141-IP __________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 102 personas.

 
54.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-190-IP __________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
55.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-199-IP __________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
56.§
Rīkojuma projekts "Par atteikumu atļaut saglabāt Latvijas pilsonību"

TA-200-IP __________________________________

(L.Straujuma)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Dienesta vajadzībām

TA-104-DV

 

 
58.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmei

TA-244-DV __________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, J.Reirs, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.15 "Baltkrievija".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2016.gada 15.februāra sanāksmē.
 
59.§
Informatīvais ziņojums un rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

41-k ________________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, U.Augulis, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, J.Maizītis, I.Gailīte, L.Straujuma)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto priekšlikumu apropriācijas pārdalei.
3. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.20


Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš