Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 13

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.13

2016.gada 15.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs

 -

J.Dūklavs

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā"

TA-346 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā" (likumprojektu pakete).
 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā"

TA-350 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likumā" (likumprojektu pakete).
4. Ekonomikas ministrijai izvērtēt un nepieciešamības gadījumā līdz 2017.gada 30.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteiktā kārtībā priekšlikumus grozījumiem patērētāju kreditēšanu regulējošos tiesību aktos saistībā ar nokavējuma procentu maksimālā apmēra ierobežošanu patērētāju kreditēšanas līgumiem, kuru atmaksa nodrošināta ar nekustamā īpašuma hipotēku vai kuru mērķis ir iegūt vai saglabāt tiesības uz nekustamo īpašumu.
5. Jautājumu par Ekonomikas ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 129 775 EUR apmērā 2017.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas. 
3.§
Likumprojekts "Grozījums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā"

TA-341 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

 
4.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-386 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sagatavot un Ministru prezidenta biedram ekonomikas ministram līdz 2016.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Pirmā mājokļa programmas darbības izvērtējumu.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-441 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Muitas likums"

TA-387 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (likumprojektu pakete).

 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

TA-399 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Muitas likums".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Muitas likums" (likumprojektu pakete).

 
8.§
Likumprojekts "Grozījums Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-434 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
9.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības pašu resursu sistēmas funkcionēšanas kārtība"

TA-320 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra noteikumos Nr.99 "Noteikumi par automatizētās pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmā (AFIS) iekļaujamās informācijas apjomu un izmantošanas kārtību""

TA-322 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā"

TA-282 ____________________________________

(I.Jaunzeme, J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Labklājības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijai izvērtēšanai Valsts iestāžu darba plāna projektā ēnu ekonomikas ierobežošanai 2016.-2020.gadam 6.punktā paredzētajā darba grupā Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas ierosinājumu Darba likumā iekļaut regulējumu, kas paredzētu direktīvas prasību attiecināšanu uz visu apakšuzņēmumu ķēdi un visiem Latvijā nodarbinātajiem darbiniekiem, ne tikai nosūtītajiem darbiniekiem, un ka šāda atbildība nosakāma ne tikai gadījumos, kad tiek veikti būvdarbi saistībā ar ēku būvniecību vai specializētie būvdarbi, bet visā būvniecības jomā (NACE 2.red. F sadaļa), kā arī Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un Latvijas Darba devēju konfederācijas ierosinājumu par to, ka darbuzņēmēju līdzatbildības jautājums risināms kompleksi, aptverot ne tikai Darba likumu, bet arī būvniecību un publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvos aktus un attiecinot to ne tikai uz darba samaksu darbinieku nosūtīšanas gadījumā un nodokļu nomaksu.

 
12.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.797 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-361 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt nepieciešamo infrastruktūru uz Rīgas maģistrālajiem pārvadiem un novērst maģistrālo ielu fragmentāro raksturu" 6.1.3.1.pasākuma "Rīgas pilsētas integrētas transporta sistēmas attīstība" īstenošanas noteikumi"

TA-419 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā zemesgabala Daugavgrīvas šosejā 1C, Rīgā, nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-316 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu daļu pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-331 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamā īpašuma "Liepziedi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0809) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0809) daļu 0,0034 ha platībā un daļu 0,0093 ha platībā (0,0127 ha kopplatībā) (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 1 367,00 EUR (10,76 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.2. nekustamā īpašuma "Mimoko" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0211) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0211) daļu 0,15 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 13 980,00 EUR (9,32 EUR par vienu kvadrātmetru);
2.3. nekustamā īpašuma "Stars" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 007 0251) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 007 0251) daļu 0,05 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, par 5 200,00 EUR (10,40 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 28.decembra rīkojumā Nr.686 "Par Latvijas ģeotelpiskās informācijas attīstības koncepciju""

TA-345 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Amatas novada lauku apvidū"

TA-193 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Inčukalna novada lauku apvidū"

TA-194 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ķeipenes pagastā"

TA-195 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Limbažu novada lauku apvidū"

TA-196 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Madlienas pagastā"

TA-197 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Neretas novada lauku apvidū"

TA-201 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ozolnieku novada lauku apvidū"

TA-202 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Riebiņu novada lauku apvidū"

TA-204 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rūjienas novada lauku apvidū"

TA-205 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Salacgrīvas novada lauku apvidū"

TA-206 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Smiltenes novada lauku apvidū"

TA-208 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Stopiņu novada lauku apvidū"

TA-209 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Taurupes pagastā"

TA-210 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecpiebalgas novada lauku apvidū"

TA-211 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Viļakas novada lauku apvidū"

TA-212 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Kuldīgas novada Kuldīgas pilsētā"

TA-213 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ventspils novada Piltenes pilsētā"

TA-214 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Siguldas novada Siguldas pilsētā"

TA-215 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas pavasara sanāksmē Vašingtonā 2016.gada 15.-17.aprīlī"

TA-392 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-480 ____________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi"

TA-422 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – Altum) līdz Altum projekta iesnieguma apstiprināšanas un finansēšanas nolīguma, kas noslēgts starp Altum un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, noslēgšanas brīdim:
2.1. izstrādāt ar šiem noteikumiem saistītus iekšējos normatīvos aktus, tai skaitā:
2.1.1. vadības izmaksu snieguma kritērijus, kurus jāiestrādā minētajā finansēšanas nolīgumā;
2.1.2. metodiku, kā Ekonomikas ministrija novērš energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu pārfinansēšanu, tai skaitā definējot kritērijus, saskaņā ar kuriem granta apjoms tiks samazināts, norādot samazinājuma apjomu;
2.1.3. procedūru par šajos noteikumos ietvertās granta intensitātes pārskatīšanas normas piemērošanu;
2.1.4. kārtību, kādā kontrolē un uzrauga izsniegto aizdevumu struktūru un ierosina šo noteikumu grozījumus, ja tiek konstatētas novirzes no specifiskā atbalsta mērķa pasākuma mērķu sasniegšanas;
2.2. nodrošināt Altum kapacitāti, kas atbilstu klientu apjomam un pieprasījumam;
2.3. izstrādāt norādījumus dzīvokļu īpašniekiem vai viņu pilnvarotai personai būvkomersanta, autoruzrauga un būvuzrauga atlasei, atbilstoši nosacījumiem par atklātu, pārredzamu, samērīgu un nediskriminējošu procedūru, izvairoties no interešu konfliktiem un nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas izmaksas atbilstoši vidējām tirgus cenām.
3. Ekonomikas ministrijai izveidot konsultatīvo darba grupu, kurā pieaicina galvenos sadarbības partnerus, tai skaitā pašvaldību pārstāvjus, pārvaldības uzņēmumus, energoservisa uzņēmumus (turpmāk - ESKO), bankas un citus pārstāvjus, lai regulāri informētu par dzīvojamo ēku energoefektivitātes veicināšanas tirgus tendencēm, problēmām, kā arī apspriestu iespējamos specifiskā atbalsta mērķa pasākuma ieviešanas pielāgojumus.
4. Ņemot vērā ESKO potenciālu, Ekonomikas ministrijai turpināt vērtēt ESKO iesaistes iespējas un izstrādāt jaunu Ministru kabineta noteikumu projektu vai grozījumus šajos noteikumos, ja nepieciešams, precizēt esošo valsts atbalsta notifikāciju vai iesniegt jaunu valsts atbalsta notifikāciju Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumu ievērošanu.
5. Ņemot vērā pašvaldību potenciālu piesaistīt finansējumu, Ekonomikas ministrijai turpināt vērtēt pašvaldību uzņēmumu iesaistes iespējas un izstrādāt grozījumus šajos noteikumos, ja nepieciešams, precizēt esošo valsts atbalsta notifikāciju vai iesniegt jaunu valsts atbalsta notifikāciju Eiropas Komisijā, lai nodrošinātu Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumu ievērošanu.

 
38.§
Rīkojuma projekts "Par valdības pārstāvju apstiprināšanu Nacionālajā trīspusējā sadarbības padomē"

TA-432 ____________________________________

(M.Krieviņš, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-473 ____________________________________

(D.Melbārde, J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Atbildes vēstules projekts Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides atbalstītājiem

TA-469 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes vēstules projektu Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides atbalstītājiem.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Okupācijas muzeja rekonstrukcijas un okupācijas upuru piemiņas memoriāla izveides atbalstītājiem.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0120

TA-516-IP _________________________________

(J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju "Uz Eiropas Komisijas 2016.gada 26.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2016/0120".
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropadomes 2016.gada 17.-18.marta sanāksmei

TA-517 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par Eiropadomes 2016. gada 17.-18. marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
 
43.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420203015

TA-917 ____________________________________

(J.Dūklavs)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420203015.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Aizsardzības ministrijas sadarbības nodrošināšanu ar Amerikas Savienoto Valstu pētniecības organizāciju Potomac Foundation 2016.gadā"

TA-433-DV _________________________________

(J.Dūklavs)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Dienesta vajadzībām

TA-490-DV _________________________________

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.00


Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš