Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 26

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.26

2016.gada 31.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja 

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem"

TA-1006 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Tautību klasifikatoru"

TA-869 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm"

TA-904 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-873 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.marta rīkojumā Nr.169 "Par Latvijas Nacionālās sporta padomes sastāvu""

TA-943 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā notiek aviācijas nelaimes gadījumā cietušo civilās aviācijas gaisa kuģu un cilvēku meklēšanas un glābšanas darbi, civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku likvidēšana un institūciju sadarbība"

TA-2369 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Lai nodrošinātu Čikāgas 1944.gada 7.decembra Konvencijas par starptautisko civilo aviāciju 12.pielikuma "Meklēšana un glābšana" izpildi, pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un iesniegt Aizsardzības ministrijā priekšlikumus par grozījumiem Ministru kabineta 2003.gada 2.decembra noteikumos Nr.674 "Noteikumi par cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas un jūras avārijas gadījumā" attiecībā uz cilvēku meklēšanu un glābšanu aviācijas avārijā.
3. Satiksmes ministrijai sagatavot likumprojektu par attiecīgiem grozījumiem Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā un satiksmes ministram līdz 2016.gada 15.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 11.janvāra rīkojuma Nr.24 "Par Valsts rīcības plānu civilās aviācijas nelaimes gadījumu seku novēršanai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2371 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumos Nr.644 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība""

TA-937 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumos Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi""

TA-1051 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par projektu ideju konceptu finansējuma apjomu un sasniedzamajiem iznākuma rādītājiem 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībās, kuras nav nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldības" ietvaros"

TA-1049 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""

TA-851 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām"

TA-847 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.485 "Bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-978 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Informācijas apkopošanas un statistikas veidošanas kārtība veterināro zāļu aprites jomā"

TA-875 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu izplatīšanas un kontroles noteikumi"

TA-876 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu marķēšanas noteikumi"

TA-913 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Veterināro zāļu ievešanas un izvešanas kārtība"

TA-915 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība""

TA-883 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 11.janvāra noteikumos Nr.35 "Kārtība, kādā izsniedzamas, apturamas, pārreģistrējamas un anulējamas speciālās atļaujas (licences) veterinārfarmaceitiskajai darbībai""

TA-884 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem""

TA-877 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ekonomikas lietu un sakaru ministrijas, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās dokumentu par gaisa telpas pārvaldības pasākumiem Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas misijas un citu Baltijas valstīs veiktu gaisa spēku darbību atbalstam"

TA-1069 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru R.Bergmani parakstīt Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Ekonomikas lietu un sakaru ministrijas, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības vienošanās dokumentu par gaisa telpas pārvaldības pasākumiem Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas misijas un citu Baltijas valstīs veiktu gaisa spēku darbību atbalstam.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 17.maija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.23 35.§) "Likumprojekts "Par Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses""

TA-966 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pilnvarot Latvijas Republikas pastāvīgo pārstāvi Eiropas Savienībā, ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieci S.Pavļutu-Deslandes parakstīt Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un DAK EPN valstīm, no otras puses.
 
23.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi"

TA-1067 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" (turpmāk – pasākums) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 33 225 EUR 2016.gadā, projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas 42.01.00 "Iestāžu darbības nodrošināšana". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības satura centram) nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja pasākuma izmaksas, kas veiktas laikposmā no 2016.gada 16.maija līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un finansiālo ietekmi un sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 
24.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par atlīdzināmām tulka izmaksām civilprocesā"

TA-1065 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""

TA-1078 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.593 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" īstenošanas noteikumi""

TA-1079 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1014 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1016 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-1062 ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta redakciju, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"

TA-1048 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Medina, S.Āmare-Pilka, Dz.Rasnačs, A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Tieslietu ministriju un Valsts kanceleju precizēt likumprojekta anotāciju.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""

TA-1070 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (likumprojektu pakete).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā" (likumprojektu pakete).
4. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā koncepcijas projektu, kurā būtu vērtētas iespējas, kā uzlabot pašreizējo zvērinātu revidentu, zvērinātu revidentu komercsabiedrību un to sniegto revīzijas pakalpojumu uzraudzības sistēmu, kas ietver atbildīgo iestādi un institūcijas, kurām deleģēti ar revīzijas pakalpojumu uzraudzību saistīti valsts pārvaldes uzdevumi (turpmāk – revīzijas pakalpojumu uzraudzības sistēma), kā arī vērtēta iespēja revīzijas pakalpojumu uzraudzības sistēmas vietā izveidot vienu kompetento revīzijas pakalpojumu uzraudzības iestādi vai neatkarīgu institūciju.

 
32.§
Likumprojekts "Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā"

TA-854 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem""(likumprojektu pakete).
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zvērinātiem revidentiem"" (likumprojektu pakete).
 
33.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par izdienas pensiju piešķiršanas koncepciju)

TA-927 ____________________________________

(J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
2. Labklājības ministrijai sagatavot tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 17.novembra rīkojumā Nr.674 "Par Koncepciju par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā", atzīstot 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu, un labklājības ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas frakcijai "Saskaņa" (par valdības pozīciju saistībā ar "Latvijas Okupācijas izpētes biedrības" pausto viedokli)

TA-894 _____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas frakcijai "Saskaņa".
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas frakcijai "Saskaņa".
 
35.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/16 Latvijas dzelzceļš

TA-1064-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/16 Latvijas dzelzceļš.
2. Finanšu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-154/16 Latvijas dzelzceļš.
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem"

TA-1091 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr. 2 „Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem digitālā satura piegādes līgumu aspektiem”.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2016.gada 6.jūnija sanāksmei

TA-1101 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt šādas Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu par starpvaldību līgumiem un nesaistošiem instrumentiem enerģētikas jomā starp dalībvalstīm un trešajām valstīm, un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 994/2012/ES";
2.2. pozīcija Nr.2 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par gāzes piegādes drošuma aizsardzības pasākumiem, un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.994/2010".
3. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2016.gada 6.jūnija sanāksmē.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par grozījumiem valsts galvotā 2011.gada 24.oktobra aizdevuma līgumā Nr.11 034345 IN, kas noslēgts starp VAS "Valsts nekustamie īpašumi" un AS "Swedbank""

TA-1045-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"

TA-1087-IP _________________________________

(J.Plūme, Dz.Rasnačs, L.Medina, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, J.Dūklavs, U.Augulis, J.Reirs, R.Kozlovskis, K.Šadurskis, R.Bergmanis, S.Zvidriņa, E.Rinkēvičs, B.Bāne, Ē.Kalnmeiers, I.Pētersone-Godmane, I.Vanaga, I.Aleksandroviča, M.Kučinskis)

 1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 2. Pieņemt zināšanai izdevumu pārskatīšanas procesā pielietotās metodes un atbalstīt tām atbilstošos izdevumu pārskatīšanas rezultātus saskaņā ar informatīvajā ziņojumā un šajā protokollēmumā noteikto.
 3. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem ministrijām ir pieejami iekšējie resursi izdevumu segšanai, tajā skaitā jaunām politikas iniciatīvām, 2017.gadam 20 640 714 EUR apmērā un 2018.gadam 21 204 627 EUR apmērā, tajā skaitā:
 3.1. Izglītības un zinātnes ministrijai 2017.gadam 10 094 430 EUR un 2018.gadam 8 896 673 EUR;
 3.2. Iekšlietu ministrijai 2017.gadam 2 277 810 EUR un 2018.gadam 2 184 223 EUR;
 3.3. Satiksmes ministrijai 2017. un 2018.gadam 245 957 EUR ik gadu;
 3.4. Aizsardzības ministrijai 2017. un 2018.gadam 1 757 830 EUR ik gadu;
 3.5. Tieslietu ministrijai 2017.gadam 1 260 439 EUR un 2018.gadam 1 261 672 EUR;
 3.6. Kultūras ministrijai 2017. un 2018.gadam 1 627 787 EUR ik gadu;
 3.7. Finanšu ministrijai 2017.gadam 530 273 EUR un 2018.gadam 538 403 EUR;
 3.8. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2017.gadam 644 244 EUR un 2018.gadam 644 012 EUR;
 3.9. Ekonomikas ministrijai 2017.gadam 507 694 EUR un 2018.gadam 506 977 EUR;
 3.10. Zemkopības ministrijai 2017.gadam 552 351 EUR un 2018.gadam 404 698 EUR;
 3.11. Veselības ministrijai 2017. un 2018.gadam 528 218 EUR ik gadu;
 3.12. Ārlietu ministrijai 2017. un 2018.gadam 382 391 EUR ik gadu;
 3.13. Labklājības ministrijai 2017.gadam 231 290 EUR un 2018.gadam 225 786 EUR.
 4. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši izdevumu pārskatīšanas rezultātiem ministrijām ir potenciāli pieejami resursi izdevumu segšanai, ja tiks nodrošināta mērķfinansējuma ieņēmumu iekasēšana sākotnēji plānotajā (pilnā) apjomā 2017.gadam un 2018.gadam 8 046 552 EUR apmērā ik gadu, tajā skaitā:
 4.1. Satiksmes ministrijai 2017. un 2018.gadam 7 143 757 EUR ik gadu;
 4.2. Ekonomikas ministrijai 2017. un 2018.gadam 656 888 EUR ik gadu;
 4.3. Kultūras ministrijai 2017. un 2018.gadam 245 907 EUR ik gadu.
 5. Pieņemt zināšanai, ka ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm ir pieejami resursi izdevumu segšanai, tajā skaitā jaunām politikas iniciatīvām, kas līdz attiecīgo lēmumu pieņemšanai ir pārdalāmi no nozares ministriju budžetiem uz budžeta resoru “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” 2017.gadam 32 656 007 EUR apmērā un 2018.gadam 32 085 875 EUR apmērā, tajā skaitā:
 5.1. Aizsardzības ministrijas budžetam nodrošinot finansējuma palielinājumu 2017. un 2018.gadam, salīdzinot ar 2016.gadam plānoto finansējumu atbilstoši likumam “Par valsts budžetu 2016.gadam”, attiecīgi par 89 423 406 EUR un 203 759 606 EUR;
 5.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā koriģējot Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta naudas plūsmu 2017. un 2018.gadam par 13 495 000 EUR ik gadu un naudas plūsmu 2017.gadam izdevumiem saistībā ar ministrijas pārcelšanos uz telpām Kronvalda bulvārī 6, Rīgā 2017.gadam par 790 493 EUR;
 5.3. no Finanšu ministrijas budžeta 2017.gadam 2 587 604 EUR un 2018.gadam 232 607 EUR;
 5.4. no Zemkopības ministrijas budžeta 2017.gadam 50 032 EUR un 2018.gadam 45 268 EUR.
 6. Lai izmantotu izdevumu pārskatīšanas rezultātus, tajā skaitā šī protokollēmuma 4. un 5.punktā minēto, vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes procesā Likuma par budžetu un finanšu vadību 16.trīs prim panta otrās daļas izpratnē:
 6.1. Aizsardzības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 15.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus bāzes izdevumos atbilstoši šī protokollēmuma 5.1.apakšpunktā minētajam resursu apmēram;
 6.2. Finanšu ministrijai izvērtēt Ārlietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus stingrākiem ierobežojumiem pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa atmaksām, ko saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.908 “Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm” piemēro diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām un minēto pārstāvniecību diplomātiskajiem un konsulārajiem aģentiem, administratīvi tehniskam personālam un šo personu ģimenes locekļiem, ja tie nav Latvijas Republikas valstspiederīgie vai pastāvīgie iedzīvotāji, un nepieciešamības gadījumā līdz 2016.gada 15.oktobrim sagatavot atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos iesniegšanai Ministru kabinetā;
 6.3. Ekonomikas ministrijai veikt papildu pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu no valsts nodevas par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā izpildi 2017. un 2018.gadā. Ja faktiskā izpilde 2017.gada pirmajā pusē neatbilst plānotajam, Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 29.jūlijam iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, piedāvājot fiskāli neitrālu risinājumu Būvniecības valsts kontroles biroja darbības nodrošināšanai un citu pasākumu finansēšanai;
 6.4. noteikt, ka likumā “Par kompensāciju izmaksas atjaunošanu administratīvi nepamatoti izsūtītajām personām un šīm personām piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu dzēšanu”, Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā noteikto kompensāciju un atlīdzību izmaksai finansējums tiek pieprasīts no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
 6.5. Finanšu ministrijai precizēt budžeta bāzes izdevumus, pārdalot no budžeta apakšprogrammas 41.05.00 “Kompensācijas reabilitētiem pilsoņiem” plānoto finansējumu 2017.gadam un 2018.gadam 90 363 EUR apmērā ik gadu un no budžeta apakšprogrammas 41.09.00 “Fiziskajām un juridiskajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzināšana” 2017. un 2018.gadam 142 244 EUR apmērā ik gadu uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
 6.6. Finanšu ministrijai (Valsts kasei) sagatavot un līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts iestāžu grāmatvedības uzskaites funkciju pakāpenisku centralizāciju, atsevišķu pilotprojektu veidā uzsākot šo procesu 2017.gadā;
 6.7. Finanšu ministrijai (VAS “Valsts nekustamie īpašumi”) sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 8.jūlija rīkojumā Nr.307 “Par finansējuma piešķiršanu Padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa Latviešu strēlnieku laukumā, Rīgā, izveides izdevumu segšanai”, precizējot projekta realizācijas termiņu un ilgtermiņa saistības;
 6.8. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par konceptuālām izmaiņām normatīvajos aktos par pašvaldību padotībā esošo internātskolu, speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu, speciālo internātskolu, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru finansēšanu. Šajā apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamos likumprojektus Izglītības un zinātnes ministrijai iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē;
 6.9. Izglītības un zinātnes ministrijai profesionālās izglītības reformas ietvaros sagatavot un līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā profesionālās izglītības programmu finansēšanas modeli, tajā skaitā finansēšanas principus citu dibinātāju profesionālajām izglītības iestādēm;
 6.10. ministrijām sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par tām neraksturīgo funkciju turpmākās nodrošināšanas iespējām, piemēram, nododot tās pašvaldībām vai citai ministrijai:
 6.10.1. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2016.gada 1.jūlijam - par dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem;
 6.10.2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju līdz 2018.gada 1.jūlijam - par finansējumu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai;
 6.11. Zemkopības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa rīkojumā Nr.205 “Par finanšu līdzekļu nodrošināšanu Zemkopības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammai “Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum”””, nosakot, ka turpmāk finansējums kredītprocentu likmes pieauguma kompensācijas izmaksai tiek pieprasīts no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Vienlaikus Zemkopības ministrijai līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus bāzes izdevumos, pārdalot no budžeta apakšprogrammas 219.019.00 “Kredītprocentu likmju pieauguma kompensācija akciju sabiedrībai “Attīstības finanšu institūcija Altum”” plānoto finansējumu 2017.gadam 50 032 EUR apmērā un 2018.gadam 45 268 EUR apmērā uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”;
 6.12. noteikt, ka valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Pasts” nav jāmaksā dividendes no tīrās peļņas par 2015.gadu. Satiksmes ministrijai kā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” kapitāla daļu turētājai nodrošināt, ka 2015.gadā 90% no tīrās peļņas tiek novirzīta zaudējumu segšanai par abonētas preses piegādi par 2016.gadu. Satiksmes ministrijai sagatavot un atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem Pasta likumā, paredzot valsts budžeta kompensācijas Latvijas Pastam par zaudējumiem par abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojumiem par 2016. gadu samazinājumu atbilstoši valstij dividendēs izmaksājamās valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļai par 2015.gadu, kas novirzīta šim mērķim. Šajā apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamo likumprojektu iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē. Vienlaikus Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 30. jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumu par alternatīvu risinājumu, finansējuma samazinājumu vai avota maiņu attiecībā uz Pasta likumā noteikto pienākumu no valsts budžeta Latvijas Pastam segt zaudējumus par abonētās preses izdevumu piegādes pakalpojumiem, sākot ar periodu par abonētas preses piegādi par 2017.gadu;
 6.13. Satiksmes ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu no Autoceļu lietošanas nodevas izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā 25 000 000 EUR apmērā ik gadu, tādējādi nodrošinot finansēšanas avotu Satiksmes ministrijas budžeta apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” izdevumiem valsts galveno autoceļu uzturēšanai un attīstībai. Nenodrošinot Autoceļu lietošanas nodevas ieņēmumu izpildi plānotajā apmērā, Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 29.jūlijam iesniegt izskatīšanā Ministru kabinetā priekšlikumus par atbilstošo izdevumu samazināšanu 2017. un 2018.gadam, ņemot vērā plānoto ieņēmumu faktiskās izpildes tendences;
 6.14. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt iespējas, sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informāciju par iespējamiem alternatīviem finansējuma avotiem Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšanai, piemēram, piesaistot komersantu līdzekļus kā maksu par sistēmas izmantošanu;
 6.15. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Ārlietu ministriju un Finanšu ministriju izvērtēt iespējas specializētā transporta atašeja Kazahstānā un Ķīnā turpmāko darbību 2017., 2018.gadā nodrošināt Satiksmes, Ekonomikas un Ārlietu ministriju budžetu iekšējo resursu ietvaros un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu;
 6.16. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju un Ekonomikas ministriju sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par risinājumiem slimības pabalstu un darba nespējas lapu izsniegšanas jomā, savlaicīgi novēršot fiskālos riskus strauji augošu izdevumu (slimības pabalstiem) rezultātā un samazinot nepamatotības risku darba nespējas lapu izsniegšanas procesā;
 6.17. Tieslietu ministrijai izvērtēt procesuālajos likumos paredzēto dokumentu piegādāšanas un izsniegšanas kārtību ar mērķi to vienkāršot un samazināt saziņas ar procesa dalībniekiem nodrošināšanai nepieciešamos resursus, minētā mērķa sasniegšanai izstrādājot risinājumus par e-saziņas ieviešanu komunikācijā starp noteiktu subjektu loku, un atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem šo risinājumu ieviešanai. Šajā apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamos likumprojektus iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē;
 6.18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 1.jūlijam precizēt budžeta bāzes izdevumus, pārdalot no budžeta apakšprogrammas 33.01.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija” plānoto finansējumu 2017.gadam un 2018.gadam 445 000 EUR apmērā ik gadu un no budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti” 2017.gadam 5 500 000 EUR un 2018.gadam 7 500 000 EUR apmērā uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmu 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, kā arī no budžeta apakšprogrammas 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti” 2017.gadam 7 550 000 EUR un 2018.gadam 5 550 000 EUR apmērā uz budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmu 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, un iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus bāzes izdevumos.
 6.19. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai turpmāk nodrošināt, ka budžeta apakšprogrammā 33.02.00 “Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti” izdevumi turpmāk tiek plānoti atbilstoši faktiski apstiprināto projektu naudas plūsmu prognozēm, nepieciešamības gadījumā budžeta izpildes laikā visus papildu nepieciešamos finanšu līdzekļus pieprasot un saņemot normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” budžeta programmas 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”;
 6.20. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2016.gada 1.jūlijam pārskatīt plānotos izdevumus, kas piešķirti saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.februāra rīkojumu Nr.88 “Par finansējuma piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nekustamā īpašuma Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, nomas maksas, aprīkojuma un mēbeļu iegādes, pārcelšanās un citu saistīto izdevumu segšanai” un atbilstoši aktuālajai situācijai saistībā ar ministrijas pārcelšanos uz telpām Kronvalda bulvārī 6, Rīgā, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu un grozījumus iepriekš minētajā rīkojumā, vienlaikus sniedzot priekšlikumus par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas turpmāku izvietošanu vienā ēkā (adresē). Atbilstoši šajā apakšpunktā minētajam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā precizējumus bāzes izdevumos budžeta programmā 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana”;
 6.21. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Kultūras ministriju līdz 2016.gada 1.jūlijam izvērtēt valsts budžeta finansējuma novirzīšanas bezmaksas interneta un datoru izmantošanai pašvaldību publiskajās bibliotēkās aktualitāti, ņemot vērā, ka pamatā pašvaldību bibliotēku finansēšana būtu nodrošināma no pašvaldību budžeta līdzekļiem, un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par turpmāko rīcību;
 6.22. Kultūras ministrijai veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu plānoto ieņēmumu no sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanas un izsniegšanas nodevas izpildi 2016., 2017. un 2018.gadā 498 005 EUR apmērā katru gadu, tādējādi nodrošinot finansēšanas avotu Kultūras ministrijas budžeta programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums” izdevumiem Latvijas Nacionālā arhīva darbības nodrošināšanai. Nenodrošinot sociāli tiesiskās izziņas sagatavošanas un izsniegšanas nodevas ieņēmumu izpildi plānotajā apmērā, Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 29.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par atbilstošo izdevumu samazināšanu 2017. un 2018.gadam, ņemot vērā plānoto ieņēmumu faktiskās izpildes tendences;
 6.23. Kultūras ministrijai sagatavot un atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par valsts politikas sabiedrības integrācijas jomā finansējuma pārvaldības modeļa maiņu, virzoties uz vienotu un koordinētu valsts politikas īstenošanu sabiedrības integrācijas jomā, piemēram, minēto politikas jomu un attiecīgo finansējumu nododot vienas ministrijas atbildībā. Šajā apakšpunktā noteiktā uzdevuma izpildei nepieciešamos likumprojektus iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē;
 6.24. Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par sistemātisku ilgtermiņa risinājumu īpaši atzīmējamo svētku un atceres pasākumu nodrošināšanai un finansēšanai;
 6.25. Kultūras ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus, paredzot nacionālo kultūrizglītības pasūtījumu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros;
 6.26. lai nodrošinātu iedzīvotājiem kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību visā Latvijas teritorijā, Veselības ministrijai, tai skaitā izmantojot Pasaules bankas pētījuma rezultātus, sagatavot un līdz 2016.gada 5.augustam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par strukturālām reformām veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju struktūrā, skaitā un sniegto pakalpojumu profilā un apjomā. Jautājums par papildu valsts budžeta finansējuma piešķiršanu ir skatāms tikai pēc minēto strukturālo reformu atbalstīšanas Ministru kabinetā;
 6.27. lai nodrošinātu stratēģisku un efektīvu investīciju pārvaldību, Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 15.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālā ziņojuma projektu par valsts īpašumā esošo ārstniecības iestāžu infrastruktūras attīstības plānu un šajā plānā paredzēto investīciju atdevi uz veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un kvalitāti;
 6.28. lai nodrošinātu pilnvērtīgu Veselības ministrijas atbildību un valsts budžeta finansējuma sadalījumu atbilstoši tā izlietojuma mērķim, Veselības ministrijai pārskatīt funkciju sadalījumu starp Veselības ministriju un Nacionālo veselības dienestu, nodrošinot valsts budžeta finansējuma, rezultatīvo rādītāju plānošanas un politikas plānošanas funkcijas, kā arī normatīvo aktu izstrādes un uzraudzības funkcijas īstenošanu Veselības ministrijā, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un līdz 2016.gada 5.augustam iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos;
 6.29. Veselības ministrijai pārskatīt references kārtību kompensējamo zāļu sistēmā, izvērtējot iespēju alternatīvo medikamentu iekļaušanai arī B un C kompensējamo medikamentu sarakstos, nepieciešamības gadījumā sagatavojot un līdz 2016.gada 30.septembrim iesniedzot izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 “Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība”;
 6.30. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 “Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”, paredzot, ka sākot ar 2017.gada 1.janvāri amortizācijas piemaksas daļa par tehnoloģiju līmeni datortomogrāfijas, ultrasonogrāfijas un magnētiskās rezonanses izmeklējumiem tiek noteikta vienotā (fiksētā) līmenī;
 6.31. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par vienotu risinājumu centralizētai medikamentu iepirkumu organizēšanai valsts slimnīcās, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu;
 6.32. lai nodrošinātu veselības aprūpes budžeta caurskatāmību, Veselības ministrijai likumprojekta “Par valsts budžetu 2017.gadam” un likumprojekta “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” sagatavošanas un izskatīšanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par budžeta apakšprogrammas 33.01.00 “Ārstniecība” un tās finansējuma sadalīšanu šādās apakšprogrammās:
 6.32.1. apakšprogramma 33.13.00 “Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana” (ģimenes ārstu, mājas aprūpes pakalpojumu, zobārstniecības);
 6.32.2. apakšprogramma 33.14.00 “Laboratorisko izmeklējumu nodrošināšana ambulatorajā aprūpē”;
 6.32.3. apakšprogramma 33.15.00 “Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana” (t.sk. sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu – speciālistu konsultāciju un izmeklējumu, diagnostikas u.c. apmaksa (izņemot laboratoriskos izmeklējumus));
 6.32.4. apakšprogramma 33.16.00 “Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārās ārstniecības iestādēs”;
 6.32.5. apakšprogramma 33.17.00 “Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana”;
 6.32.6. apakšprogramma 33.18.00 “Starptautiskie norēķini par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem” (Apakšprogrammas 33.01.00 “Ārstniecība” finansējums norēķiniem ar Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas valstīm par Latvijas iedzīvotājiem sniegtajiem pakalpojumiem un apakšprogrammas 37.03.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe (no Krievijas Federācijas līdzekļiem)” finansējums);
 6.33. Valsts kancelejai sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par amatu saskaņošanas kārtības optimizēšanu, samazinot ministriju un citu centrālo valsts iestāžu administratīvo slogu un ar to saistītās izmaksas, vienlaikus veicinot ministriju un citu centrālo valsts iestāžu atbildību par normatīvo aktu piemērošanu amatu klasifikācijas jomā.
 6.34. Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un atbilstoši vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus Izglītības likuma 53.panta otrajā daļā noteiktajam pedagogu darba samaksas palielinājuma grafikam, sākotnēji paredzot atbilstošu reformu īstenošanu izglītības nozarē.
 7. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdē (prot. Nr. 10 51.§) apstiprinātajā valsts pamatbudžeta bāzē 2017., 2018. un 2019.gadam jau ir samazinājusi izdevumus valsts parāda apkalpošanai 2017.gadā, 2018.gadā 17 000 000 EUR apmērā un 2019.gadā 15 600 000 EUR apmērā un izdevumus Valsts ieņēmumu dienesta ēkas nomas maksai, apsaimniekošanas un uzturēšanas izdevumiem Talejas ielā 1, Rīgā, 2017., 2018. un 2019.gadam 1 471 643 EUR apmērā ik gadu.
 8. Lai uzlabotu publisko resursu izlietošanas efektivitāti un ekonomiskumu, ministrijām īstenot informatīvā ziņojuma 9.nodaļā ietvertos turpmāk veicamos pasākumus.
 9. Satiksmes ministrijai sagatavot grozījumus Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, aizstājot pārejas noteikumu 9.punktā skaitļus un vārdus “2017.gada 1.janvārī” ar skaitļiem un vārdiem “2018.gada 1.janvārī” un iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
 10. Satiksmes ministrijai sagatavot grozījumus Likumā par ostām, atceļot pienākumu ostu pārvaldēm ieskaitīt valsts pamatbudžetā maksājumu par valsts stratēģiskās infrastruktūras izmantošanu, un likumprojektu iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
 11. Satiksmes ministrijai precizēt un samazināt valsts pamatbudžeta bāzes izdevumus budžeta programmā 45.00.00 “Ostu publiskās lietošanas infrastruktūras attīstība” 4 788 721 EUR apmērā, to likvidējot, un apakšprogrammā 23.06.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana, uzturēšana un atjaunošana” 532 080 EUR apmērā 2017. gadam un turpmākajiem gadiem un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus par bāzes izdevumu precizēšanu.
 12. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm pārskatīt budžeta programmām (apakšprogrammām) definētos mērķus, rezultātus un to rezultatīvos rādītājus un sniegt tādus priekšlikumus 2017.gada budžeta projekta izstrādes procesā (budžeta paskaidrojumos), lai mērķis būtu tieši saistīts ar attiecīgo politiku jomu galvenajiem izaicinājumiem, rezultāti un to rādītāji atspoguļotu mērķa sasniegšanas pakāpi un izdevumu efektivitāti, kā arī lai šī informācija kopumā nodokļu maksātājiem pilnvērtīgi raksturotu būtiskākos sabiedrības ieguvumus no publisko resursu izlietošanas. Aktualizējot mērķus, rezultātus un to rādītājus, pēc iespējas izmantot labāko starptautisko praksi.
 13. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt izskatīšanai Finanšu ministrijā priekšlikumus par valsts budžeta 2017.gadam likumprojekta izstrādei nepieciešamo valsts pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevu un citu maksājumu no valsts institūciju sniegtajiem pakalpojumiem un veiktās darbības palielināšanu vai pārtraukšanu, tajā skaitā izvērtējot, vai valsts pamatbudžetā iemaksājamo valsts nodevu un citu maksājumu administrēšana ir efektīva un ekonomiski pamatota. Minētā uzdevuma izpildei nepieciešamos likumprojektus iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojekta pavadošo likumu paketē un vienlaikus pieņemt zināšanai, ka nepieciešamie tiesību aktu projekti ir savlaicīgi iesniedzami Tieslietu ministrijā, lai nodrošinātu to kvalitatīvu izskatīšanu un saskaņošanu. Noteikt, ka priekšlikumi turpmāko gadu valsts budžeta likumprojektu izstrādei ir iesniedzami Finanšu ministrijā līdz 2017.gada 1.martam.
 14. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm pārskatīt līdzšinējo budžeta plānošanas un izpildes praksi, samazinot apropriāciju regulāro izmaiņu veikšanu gadskārtējā valsts budžeta izpildes laikā (jo īpaši saimnieciskā gada pirmajā ceturksnī), un savlaicīgi sagatavot iespējami precīzus priekšlikumus gadskārtējam valsts budžeta likuma projektam.
 15. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm pārskatīt līdzšinējo budžeta plānošanas un izpildes praksi attiecībā uz ieņēmumiem par sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, kā arī šiem ieņēmumiem atbilstošajiem izdevumiem, turpmāk pēc iespējas izmantojot šos ieņēmumus kārtējā gada atbilstošo izdevumu finansēšanai, kā arī uzlabojot plānošanas precizitāti. Finanšu ministrijai šo problēmjautājumu ņemt vērā, izstrādājot priekšlikumus izdevumu pārskatīšanas tvērumam 2017.gadā.
 16. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm izvērtēt un līdz 2017.gada 1.martam iesniegt Ministru kabinetā informāciju par normatīvajos aktos paredzētām attiecīgās ministrijas un starpministriju funkcijām (darbībām, pasākumiem, procesiem), apzinot tās funkcijas (darbības, pasākumus, procesus), kas no valsts prioritāšu viedokļa ir daļēji vai pilnībā zaudējušas aktualitāti (tajā skaitā, ilgstoši nav sasniegušas definētos politiku mērķus un rezultātus), ir iespējams mainīt izdevumu finansēšanas avotu, ir līdzīgas vai vienveidīgas vairāk kā vienai ministrijai (tās iestādei) un/vai citai centrālajai valsts iestādei, būtu īstenojamas efektīvāk un ekonomiskāk. Finanšu ministrijai, atbilstoši izdevumu pārskatīšanas tvērumam 2017.gadā, izmantot šajā punktā minēto informāciju izdevumu pārskatīšanas procesā saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projekta un gadskārtējā valsts budžeta likuma projekta izstrādes un iesniegšanas grafikā noteiktajiem termiņiem.
 17. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijai apkopošanai priekšlikumus par ministriju, citu centrālo valsts iestāžu, ministriju padotībā, pakļautībā un pārraudzībā esošo iestāžu, tajā skaitā kapitālsabiedrību īpašumā un valdījumā esošu nekustamo īpašumu pārvaldības efektivizēšanas iespējām, tajā skaitā izvērtējot lietderību nekustamo īpašumu atsavināšanai vai nodošanai valsts akciju sabiedrība “Valsts nekustamie īpašumi”. Ja šī uzdevuma izpildes rezultātā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes nekustamo īpašumu atsavina, tad atsavināšanas ieņēmumi ir daļēji novirzāmi kopējiem valsts pamatbudžeta ieņēmumiem un daļēji attiecīgās ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes resursiem izdevumu segšanai. Finanšu ministrijai izvērtēt apkopotos priekšlikumus un iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
18.  Lai nodrošinātu papildu nepieciešamo finansējumu jauno politikas iniciatīvu finansēšanai, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm primāri izvērtēt iespējas kā finansējuma avotu izmantot Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības resursus, jauno politikas iniciatīvu pieprasījumā iekļaujot attiecīgu izvērtējumu. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā apkopojumu par to rīcībā esošo informāciju attiecībā uz atbilstošiem Eiropas Savienības politiku instrumentiem un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības resursiem, norādot attiecīgo finansējuma avotu, mērķus, nosacījumus un iespējas pieteikties uz finansējuma piešķiršanu konkrētajās nozarēs, kā arī no minētajiem instrumentiem jau īstenotos vai plānotos projektus un pasākumus.
19.  Lai nodrošinātu nulles budžeta principa turpmāku piemērošanu budžeta plānošanas procesā, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm turpināt darbu pie šī principa ieviešanas 2018. un 2019.gadā izdevumu pārskatīšanas procesa ietvaros.
20.  Ņemot vērā Latvijas iestāšanās procesa Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) noslēgšanos, kā arī vispārēju nepieciešamību aktualizēt dalības un iemaksu starptautiskajās institūcijās lietderību, ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā un Ārlietu ministrijā izvērtējumu par turpmāku nepieciešamību Latvijas dalībai katrā no starptautiskajām institūcijām (vienlaikus iesniedz aktuālo sarakstu ar starptautiskajām organizācijām) ar mērķi optimizēt resursu izlietojumu starptautiskās sadarbības nodrošināšanai.
21.  Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm sagatavot un līdz 2016.gada 1.jūlijam iesniegt Finanšu ministrijā un Ārlietu ministrijā informāciju par 2015.un 2016.gadā veiktajiem valsts budžeta izdevumiem komandējumiem iestāšanās procesa Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD) nodrošināšanai.
22.  Finanšu ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram vērtēt līdz piecām augstākajām prioritātēm no ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtā jauno politikas iniciatīvu un citu prioritāro pasākumu saraksta.
23.  Finanšu ministrijai, izstrādājot vidēja termiņa budžeta ietvara likuma projektu un gadskārtējā valsts budžeta likuma projektu, turpmāk izdevumu pozīcijai “Atlīdzība” neizdalīt atsevišķi apakšpozīciju “Atalgojums”.
24.  Ekonomikas ministrijai ar 2017.gadu un turpmāk ik gadu, līdz kārtējā gada 1. jūlijam savā tīmekļa vietnē publicēt pieņēmumus par degvielas (naftas), gāzes un elektrības cenu prognozēm vai atsauci uz starptautisko institūciju prognozēm, ko ministrijas un citas centrālās valsts iestādes var izmantot budžeta pieprasījumu sagatavošanai vidējam termiņam.
25.  Lai nodrošinātu efektīvāku iestādes darbību un rastu iespēju valsts pārvaldē iesaistīt un noturēt augsti kvalificētus darbiniekus, noteikt, ka veikto strukturālo reformu ietvaros ieekonomētā atlīdzība ir izmantojama iestādes darbinieku motivācijai.
26.  Ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vadītājiem piemērot informatīvā ziņojuma 8.pielikumā pievienotās Valsts pārvaldes iestādes administratīvo un tēla veidošanas pasākumu nodrošināšanas izdevumu vadlīnijas.
27.  Lai ieviestu nodokļu politikas pasākumus, kas koriģē 2017.-2019.gada nodokļu ieņēmumu bāzi, Finanšu ministrijai līdz 2016.gada 29.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par ieņēmumus palielinošiem pasākumiem, ietverot tajā ministriju priekšlikumus, kas izvērtējami un iesniedzami Finanšu ministrijā līdz 2016.gada 27.jūnijam.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-1082-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-961-DV _________________________________

(A.Ašeradens, V.Loginovs, D.Reizniece-Ozola, J.Reirs, Dz.Rasnačs, R.Amtmane, S.Deglava, R.Kozlovskis, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija sēdē.
2. Ņemot vērā izteiktās piezīmes, Ekonomikas ministrijai steidzami sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā nepieciešamo papildu informāciju.
 
42.§
Slepeni

161-s ______________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 16.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš