Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 28

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.28

2016.gada 7.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre

 -

D.Reizniece-Ozola

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministrs

-

G.Belēvičs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 45.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita un apjoma samazināšanai"" 5.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-974 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014. gada 26. augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.45 45.§) "Informatīvais ziņojums "Priekšlikumi ārējo normatīvo aktu grozījumu skaita samazināšanai"" 5.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā"

TA-919 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam rīcības plāna īstenošanas koordinācijai"

TA-1000 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Spiedieniekārtu un to kompleksu noteikumi"

TA-608 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā"

TA-1068 ____________________________________

(B.Bāne, M.Bičevskis, D.Reizniece-Ozola)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Finanšu ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju precizēt likumprojekta anotācijas 1.sadaļas 2.punktu, ņemot vērā Latvijas Komercbanku asociācijas viedokli.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
5. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.februāra noteikumos Nr.77 "Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda projektu pārbaužu veikšanas kārtība 2014.–2020.gada plānošanas periodā""

TA-951 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Padomes 2014.gada 26.maija lēmumu 2014/335/ES, Euratom par Eiropas Savienības pašu resursu sistēmu"

TA-1071 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-727 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts zemes vienības Zaķusalas krastmalā 33, Rīgā, daļas iznomāšanu"

TA-744 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.675 "Kārtība, kādā Savienības pilsoņi un viņu ģimenes locekļi ieceļo un uzturas Latvijas Republikā""

TA-902 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 18.janvāra noteikumos Nr.55 "Noteikumi par speciālo līdzekļu veidiem un to lietošanas kārtību""

TA-917 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par kultūras pieminekļu aizsardzību""

TA-868 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-1025 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.102 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4.pasākuma "Dažādību veicināšana (diskriminācijas novēršana)" īstenošanas noteikumi""

TA-998 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētā"

TA-802 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Vecumnieku novada lauku apvidū"

TA-803 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Rundāles novada lauku apvidū"

TA-804 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Priekules novada lauku apvidū"

TA-806 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Mazozolu pagastā"

TA-807 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Lauberes pagastā"

TA-808 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Ķekavas novada lauku apvidū"

TA-809 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Par Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošus nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 4. un 5.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-970 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2013.gada 26.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.11 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par elektronisko cigarešu statusu, lai noteiktu līdzvērtīgus ierobežojošos nosacījumus šo produktu realizācijai, reklāmai, lietošanai un aplikšanai ar akcīzes nodokli"" 4. un 5.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.

 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā zemes īpašniekam vai lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem un minimālās aizsardzības pasākumu prasības postījumu novēršanai"

TA-690 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Dabas aizsardzības pārvaldei noteikumos paredzēto kompensāciju administrēšanu 2016.gadā nodrošināt no ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikumiem uz 2016.gada 1.janvāri, bet jautājumu par finanšu avotu 2017.gadā un turpmākajiem gadiem skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā, ievērojot valsts budžeta finansiālās iespējas.

 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.323 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība" apakšpasākumā "Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai"""

TA-1066 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība""

TA-954 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumos Nr.489 "Latvijā iegūtas un vietējā tirgū izplatāmas gaļas, maltas gaļas, mehāniski atdalītas gaļas, gaļas izstrādājumu un gaļas produktu marķēšanas noteikumi""

TA-977 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.septembra noteikumos Nr.545 "Pārtikas apritē nodarbināto personu apmācības kārtība pārtikas higiēnas jomā""

TA-979 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Azerbaidžānas Republikas starpvaldību komisijā ekonomiskās, zinātniskās, tehniskās un kultūras sadarbības jautājumos"

TA-1123 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1144 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Gatim Eglītim savienot amatus"

TA-1124 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Par Ventspils augstskolas rektora vietas izpildītāja iecelšanu

____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""

TA-1143 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
33.§
Saeimas lēmumprojekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalību Apvienoto Nāciju Organizācijas misijā Mali (MINUSMA)"

TA-1116 ____________________________________

(R.Bergmanis, D.Reizniece-Ozola )

 

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Pieņemt zināšanai, ka Saeimas lēmumprojekta teksts pēc konkrētās informācijas saņemšanas tiks nekavējoties papildināts.
3. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
4. Lūgt Saeimu atzīt Saeimas lēmumprojektu par steidzamu.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1145 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"

TA-1029 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Līdz Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) nepieciešamo finansējumu, kas kopsummā nepārsniedz 158400 EUR 2016.gadā, projekta attiecināmo izmaksu segšanai finansēt no budžeta apakšprogrammas 42.05.00. "Valsts izglītības attīstības aģentūras darbības nodrošināšana un 70.08.00 "Valsts izglītības attīstības aģentūra". Pēc finansējuma pārdales no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" apstiprinātā projekta īstenošanai Izglītības un zinātnes ministrijai (Valsts izglītības attīstības aģentūrai) nodrošināt veikto izdevumu pārgrāmatošanu uz specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai Valsts kasē atvērto pamatbudžeta izdevumu kontu. Pārgrāmatošanu nodrošina tā saimnieciskā gada ietvaros, kad ir veikti izdevumi.
3. Valsts izglītības attīstības aģentūrai pamatdarbībai paredzēto finansējumu nodalīt no specifiskā atbalsta mērķa projekta īstenošanai piešķirtā finansējuma, tai skaitā nodrošinot pamatfunkciju un projekta aktivitāšu nepārklāšanos, lai novērstu dubultā finansējuma risku.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa izmaksas, kas veiktas laika posmā no 2016.gada 2.janvāra līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Sociālā fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem, un finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 
36.§
Noteikumu projekts "Radioiekārtu atbilstības novērtēšanas, piedāvāšanas tirgū, uzstādīšanas un lietošanas noteikumi"

TA-939 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai sagatavot un iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai priekšlikumu tiesību akta projekta "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 6.jūnija noteikumos Nr.453 "Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām"" (VSS-282) precizēšanai, paredzot, ka valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" steidzamus Nacionālo bruņoto spēku radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujas pieprasījumus izskata trīs darba dienu laikā.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu 2016.gada maijā"

TA-1088 ____________________________________

(D.Rancāne, D.Reizniece-Ozola)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Kultūras informācijas sistēmu centra projekta "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" īstenošanu"

TA-1028 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai 2016.gadā, 2017. un 2018.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības un īstenot Kultūras informācijas sistēmu centra projektu "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās" Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas "Erasmus+ aktivitātes KA2 organizāciju sadarbības veicināšana un labās prakses piemēru pārņemšana Stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītībā" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Kultūras ministrijai nodrošināt no Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ Polijas Nacionālās aģentūras un Informācijas sabiedrības attīstības fonda atmaksāto līdzekļu par projektu īstenošanu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 92.§) "Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"" 4., 6. un 7.punktā doto uzdevumu izpildi"

TA-1036 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 92.§) "Informatīvais ziņojums "Par gadījumiem, kad konstatēti pārkāpumi sūdzību par iespējamu vardarbību, ko izdarījušas valsts amatpersonas, pildot dienesta pienākumus, efektīvā izmeklēšanā"" 4., 6. un 7.punktā Tieslietu ministrijai dotos uzdevumus par izpildītiem.

 
40.§
Atbildes projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par infrastruktūras attīstības projektu Krievu salā)

TA-959 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
41.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 177/16 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība

TA-1142-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C 177/16 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.
2. Konkurences padomei sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstiskus apsvērumus.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu J.Treiju-Giguli pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C 177/16 Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra/Latvijas Autoru apvienība.
 
42.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 9.-10.jūnija sanāksmei

TA-1158 ____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes sanāksmē izskatāmajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli";
2.2. pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kas ir atbildīga par tāda starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, ko kādā no dalībvalstīm ir iesniedzis trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks" (pārstrādāta redakcija);
2.3. pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par pirkstu nospiedumu salīdzināšanas sistēmas EURODAC izveidi, lai efektīvi piemērotu [Regulu (EK) Nr. 604/2013, ar ko izveido kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kas ir atbildīga par tāda starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, ko kādā no dalībvalstīm ir iesniedzis trešās valsts pilsonis vai bezvalstnieks], identificētu nelegāli uzturošos trešo valstu pilsoņus un bezvalstniekus un pieprasītu salīdzināšanu ar EURODAC datiem dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola tiesībaizsardzības nolūkos" (pārstrādāta versija);
2.4. pozīcija Nr. 1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības patvēruma aģentūru un kas atceļ Regulu (ES) Nr. 439/2010".
3. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016. gada 9.-10. jūnija sanāksmē.

 
43.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 9.-10.jūnija sanāksmei

TA-1162 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.8 „Par priekšlikumu Padomes Regulai par Eiropas Prokuratūras izveidi”.
3. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 9.-10.jūnija sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
44.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Vienotā standartizācijas iniciatīva Eiropas Savienības vienotā tirgus ietvarā"

TA-1168 ____________________________________

(A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 “Vienotā standartizācijas iniciatīva Eiropas Savienības vienotā tirgus ietvarā”.
2. Pilnvarot nacionālās standartizācijas institūcijas - sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” standartizācijas biroja vadītāju I.Pilmani Latvijas Republikas vārdā parakstīt Vienoto standartizācijas iniciatīvu Eiropas Savienības vienotā tirgus ietvarā.

 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām civilās aviācijas gaisa kuģu ekspluatantiem izmantot militāro lidlauku "Lielvārde" kā rezerves lidlauku lidojumiem uz Rīgu"

TA-860-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
46.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-159/16 Starptautiskā lidosta Rīga

TA-1132-DV ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-159/16 Starptautiskā lidosta Rīga.
2. Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai un Satiksmes ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori D.Pelši un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsulti G.Bambāni pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-159/16 Starptautiskā lidosta Rīga.

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-961-DV ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.40


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš