Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 33

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.33

2016.gada 5.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par finansējuma piešķiršanu Lubānas novada pašvaldībai"

TA-1223 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldībai"

TA-1219 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Turkmenistānas Starpvaldību komisijā ekonomiskās, rūpnieciskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos"

TA-1176 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1020 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1054 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1328 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģerboņu likumā"

TA-1139 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pensijas piešķiršanas, pārrēķināšanas un izmaksas noteikumiem un kārtību"

TA-1240 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 21.decembra noteikumos Nr.1171 "Noteikumi par Latvijas ūdeņu izmantošanas kārtību un kuģošanas režīmu tajos""

TA-1046 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2012.gada 28.augusta noteikumos Nr.599 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība""

TA-1186 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-1120 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""

TA-1189 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.461 "Vienotas sabiedriskā transporta pakalpojumu uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība""

TA-1181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā"

TA-1010 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministrijai:
3.1. sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un līdz 2016.gada 30.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.972 "Noteikumi par kārtību, kā veicami maksājumi valsts budžetā un tie atzīstami par saņemtiem, un prasībām tiešsaistes maksājumu pakalpojumu izmantošanai norēķinos ar valsts budžetu", paredzot, ka tajos ietvertais regulējums ir attiecināms uz tiesu iestādēm un zvērinātiem tiesu izpildītājiem un valsts budžetā veicamiem maksājumiem par darbībām tiesu iestādēs un izpildu darbībās;
3.2. pastāvīgās darba grupas Civilprocesa likuma grozījumu izstrādei ietvaros līdz 2016.gada 1.septembrim izvērtēt iespēju grozīt Civilprocesa likumu, paredzot, ka prasības pieteikumam nav jāpievieno dokumenti, kas apstiprina valsts nodevas un citu tiesas izdevumu nomaksu.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1336 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Pļaviņu novada lauku apvidū"

TA-1337 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā sniedz un apstrādā informāciju par tabakas izstrādājumiem, augu smēķēšanas produktiem, elektroniskajām cigaretēm un to uzpildes flakoniem"

TA-1310 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 15.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3.specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai" īstenošanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 22.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 15.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra noteikumos Nr.666 "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Atbalstīt prioritāro (sirds un asinsvadu, onkoloģijas, perinatālā un neonatālā perioda aprūpes un garīgās veselības) veselības jomu veselības tīklu attīstības vadlīniju un kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izstrādi un ieviešanu, jo īpaši sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju veselības uzlabošanai” īstenošanu"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.jūlijam.
2. Veselības ministrijai nodrošināt, ka 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas", 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" un 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" īstenošanu regulējošie normatīvie akti tiek izstrādāti un izsludināti valsts sekretāru sanāksmē ne vēlāk kā līdz 2016.gada 31.jūlijam.
3. Veselības ministrijai veikt visas nepieciešamās darbības, lai iesniegtu Labklājības ministrijai Pasaules Bankas nodevumus, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Pasaules Bankas neapstiprinātos nodevumus 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" ietvaros izstrādājamo reģionālo deinstitucionalizācijas plānu iepirkumu dokumentu ātrākai izstrādei.

 
19.§
Noteikumu projekts "Īpašās vides prasības celulozes, papīra vai kartona ražošanai"

TA-1052 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 4.oktobra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par nolietotu transportlīdzekļu atzīšanu par atmestiem un kārtību, kādā atmestus nolietotus transportlīdzekļus nodod apstrādes uzņēmumam""

TA-1111 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1260 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 50 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā (Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 23.septembra sēdes protokola Nr.50 45.§ "Informatīvais ziņojums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieskaitīšanas kārtības maiņu"" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"" 2.punkta redakcijā) dotā uzdevuma, kas attiecas uz priekšlikumu par grozījumiem likumā "Par pašvaldībām" iesniegšanu Ministru kabinetā, izpildes termiņu līdz 2016.gada 5.decembrim.

 

22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 26.marta noteikumos Nr.159 "Noteikumi par meža reproduktīvo materiālu""

TA-1198 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumos Nr.461 "Prasības pārtikas kvalitātes shēmām, to ieviešanas, darbības, uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-1165 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 34.§) "Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"" 3.1., 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1301 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 34.§) "Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"" 3.1.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 1.oktobrim, bet 3.2., 3.3. un 3.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.jūlijam.

 
25.§
Noteikumu projekts "Patvēruma meklētāja uzturam un dienasnaudas izmaksai paredzēto izdevumu apmērs un segšanas kārtība"

TA-1201 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-1358 ____________________________________

(A.Čakša, K.Ketners, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālie papildkodi un to piemērošanas kārtība"

TA-1378 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""

TA-1302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-1080 ____________________________________

(A.Ašeradens, P.Leiškalns, O.Heniņš, O.Bogdanova, K.Gerhards, I.Bērziņa-Veita, R.Irklis, L.Jākobsons, A.Actiņš, A.Kārkliņš, E.Romanovskis, J.Dūklavs, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvju izteiktos viedokļus par noteikumu projekta sagatavošanas procesā nesaskaņotajiem jautājumiem.
3. Ekonomikas ministrijai noteikumus saskaņot ar Eiropas Komisiju.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamā pilnā kalendārā mēneša pirmajā datumā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem” ietvaros.
5. Ekonomikas ministrijai pēc tam, kad Eiropas Komisijas pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) "Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem" ietvaros, nosūtīt attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Ekonomikas ministrijai sekot noteikumu īstenošanas gaitai un kopīgi ar iesaistītajām institūcijām un nozares nevalstiskajām organizācijām turpināt darbu elektroenerģijas obligātā iepirkuma sistēmas uzlabošanas priekšlikumu izstrādē.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.marta noteikumos Nr.262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību""

TA-1081 ____________________________________

(A.Ašeradens, P.Leiškalns, O.Heniņš, O.Bogdanova, K.Gerhards, I.Bērziņa-Veita, R.Irklis, L.Jākobsons, A.Actiņš, A.Kārkliņš, E.Romanovskis, J.Dūklavs, U.Augulis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai ministriju un nevalstisko organizāciju pārstāvju izteiktos viedokļus par noteikumu projekta sagatavošanas procesā nesaskaņotajiem jautājumiem.
3. Ekonomikas ministrijai noteikumus saskaņot ar Eiropas Komisiju.
4. Noteikumi stājas spēkā nākamā pilnā kalendārā mēneša pirmajā datumā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem” ietvaros.
5. Ekonomikas ministrijai pēc tam, kad Eiropas Komisijas pieņēmusi lēmumu par valsts atbalsta nosacījumu atbilstību Eiropas Savienības iekšējā tirgus nosacījumiem atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) "Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem" ietvaros, nosūtīt attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 5.augusta noteikumos Nr.443 "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai""

TA-1362 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un apropriācijas palielināšanu"

TA-1364 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanu"

TA-1389 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-1354 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Pieņemt zināšanai, ka noteikumu projekts ir saskaņots ar Finanšu ministriju.
 
35.§
Noteikumu projekts "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

TA-1393 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, I.Vanaga, D.Jurēvica, M.Sprindžuks, V.A.Krauklis, A.Lielmežs, V.Valainis, A.Jaunsleinis, D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis )

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai precizēt noteikumu projekta anotācijas trešo sadaļu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumam un precizēto anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta noslēguma jautājumus, paredzot, ka pašvaldības, kuras tām pieejamā finansējuma ietvaros nevar nodrošināt pirmsskolas izglītības pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes no 2016.gada 1.septembra 620 EUR apmērā un no 2017.gada 1.septembra – 680 EUR apmērā, no 2016.gada 1.septembra pedagoga zemāko mēneša darba algas likmi nodrošina ne zemāk kā 560 EUR apmērā, bet no 2018.gada 1.septembra – 680 EUR apmērā, kā arī paredzēt, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri, un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Pieņemt zināšanai, ka pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai nepieciešami 2016.gadā 9 000 000 EUR, 2017.gadā 47 188 372 EUR, 2018.gadā 52 489 826 EUR un 2019.gadā 56 140 552 EUR.
5. Tā kā noteikumu pieņemšana saistīta ar valsts budžeta papildu izdevumiem, ņemt vērā, ka saskaņā ar Fiskālās disciplīnas likuma 9.pantu izdevumu pieauguma gadījumā jāsagatavo normatīvie akti, kas kompensē izdevumu pieaugumu, palielinot ieņēmumus vai samazinot citus izdevumus, un par to jālemj valsts budžeta projekta sagatavošanas procesā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai, pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2016.gadam" 58.pantā noteikto, no valsts budžeta 74.resorā "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" rezervētā finansējuma 2016.gada četriem mēnešiem 9 000 000 EUR apmērā, pēc šī protokollēmuma 11.,12. un 13.punktā minēto normatīvo aktu pieņemšanas, iesniegt Ministru kabinetā sadalījumu pa attiecīgo resoru un programmām, apakšprogrammām.
7. Nozaru ministrijām pēc šī protokollēmuma 6.punktā minētā izpildes iesniegt pieprasījumus Finanšu ministrijā par bāzes izdevumu palielināšanu 2017. - 2019.gadam, nepārsniedzot 2017.gadam 27 000 000 EUR, 2018.gadam 27 000 000 EUR un 2019.gadam 27 000 000 EUR apmēru.
8. Par papildu nepieciešamo finansējumu 2017.gadā 4 521 704 EUR apmērā, 2018.gadā 9 823 158 EUR apmērā, 2019.gadā 13 473 884 EUR apmērā lemt valsts 2017.gada budžeta projekta sagatavošanas procesā.
9. Papildu nepieciešamo finansējumu izdevumu segšanai pedagogu darba samaksas reformas ieviešanai 2017.gadā 15 666 668 EUR, 2018.gadā 15 666 668 EUR un 2019.gadā 15 666 668 EUR apmērā nodrošināt no Izglītības un zinātnes ministrijai pieejamajiem iekšējiem resursiem.
10. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt un, ja nepieciešams, sagatavot grozījumus Izglītības likumā, Vispārējās izglītības likumā, Profesionālās izglītības likumā un Augstskolu likumā, un sagatavotos likumprojektus iekļaut valsts budžeta 2017.gadam likumprojekta pavadošo likumu paketē.
11. Pieņemt zināšanai, ka noteikumi stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri ar nosacījumiem, ka ir nodrošināts nepieciešamais finansējums atbilstoši šī protokollēmuma 8.punktam, kā arī Izglītības un zinātnes ministrija ir nodrošinājusi nepieciešamo finansējumu atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktam, sagatavojot grozījumus un iesniedzot izskatīšanai kā Ministru kabineta lietu:
11.1. Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija sēdē – grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas" un Ministru kabineta 2014.gada 1.jūlija noteikumos Nr.371 "Kārtība, kādā valsts finansē pirmsskolas izglītības programmas bērniem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai un pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas, kuras īsteno privātās izglītības iestādes";
11.2. Ministru kabineta 2016.gada 19.jūlija sēdē – grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo", Ministru kabineta 2010.gada 31.augusta noteikumos Nr.825 "Speciālās izglītības iestāžu, vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) un internātskolu finansēšanas kārtība" un Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas".
12. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministrei iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 19.jūlija sēdē kā Ministru kabineta lietu atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas", kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri ar nosacījumu, ka ir nodrošināts nepieciešamais finansējums atbilstoši šī protokollēmuma 8. un 9.punktam.
13. Labklājības ministrijai sagatavot un labklājības ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 19.jūlija sēdē kā Ministru kabineta lietu atbilstošus grozījumus Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.135 “Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs kas stājas spēkā ar 2016.gada 1.septembri ar nosacījumu, ka ir nodrošināts nepieciešamais finansējums atbilstoši šī protokollēmuma 8. un 9.punktam.
14. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Labklājības ministriju, Ministru prezidenta biroju, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību, izvērtējot Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšlikumus, sagatavot un izglītības un zinātnes ministram iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar budžeta likumprojektu paketi pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku un pedagogu sociālā atbalsta sistēmas īstenošanas mehānismu un grafiku.
15. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt priekšlikumus par finansēšanas modeļa maiņu no valsts budžeta uz pašvaldību budžetiem speciālo pirmsskolas izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumiem, un, ja modelis tiek mainīts, Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministrei līdz 2016.gada 1.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu atbilstošus grozījumus Ministru kabineta noteikumos par kārtību, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.
16. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" ietekmes uz izglītības pieejamību un kvalitāti monitoringu. 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība""

TA-1391 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, I.Vanaga, D.Jurēvica, M.Sprindžuks, V.A.Krauklis, A.Lielmežs, V.Valainis, A.Jaunsleinis, D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs"

TA-1394 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Dundure, I.Vanaga, D.Jurēvica, M.Sprindžuks, V.A.Krauklis, A.Lielmežs, V.Valainis, A.Jaunsleinis, D.Melbārde, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes attīstības ietekmi uz Ādažu novada pašvaldības sniegto pakalpojumu nodrošinājumu"

TA-1241 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Aizsardzības ministrijai līdzfinansēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu trešā aerotenka bloka izbūvi Ādažu pašvaldībā ne vairāk kā 57,3% apmērā no projekta kopējās summas.
3. Aizsardzības ministrijai:
3.1. sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu ar precizētu līdzfinansējuma apmēru;
3.2. uzsākt sarunas ar Ādažu novada domi par Iļķenes ceļa pārņemšanu Aizsardzības ministrijas valdījumā;
3.3. nodrošināt finansējumu piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros informatīvajā ziņojumā minēto Aizsardzības ministrijas uzdevumu izpildei.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par starptautisko salīdzinošo pētījumu EUROSTUDENT"

TA-1283 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai piedalīties starptautiskajā salīdzinošajā pētījumā EUROSTUDENT VI un atbalstīt finansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" 5 150 EUR apmērā Latvijas valsts finansējuma daļas dalības maksas segšanai.

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Reģionālās attīstības likuma 25.panta otrās daļas un 26.panta izpildes organizēšanu 2014.-2015.gadā"

TA-1200 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2016.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1401 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru 2016.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
42.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides un klimata ministru 2016.gada 11.-12.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1408 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Vides un klimata ministru sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
43.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 7.-8.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem

TA-1412 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2016.gada 7.-8.jūlija neformālajā sanāksmē Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējamo dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora kapitāldaļu īpašuma struktūru"

TA-1248-IP ____________________________________

()

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par projekta "Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku brigādes mehanizācija" 30x170mm kalibra munīcijas iegādi"

TA-1245-DV ____________________________________

()

 

Dienesta vajadzībām
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par 2016.gada NATO Varšavas samitu un ar to saistītajiem jautājumiem"

TA-1368-DV ____________________________________

(R.Bergmanis, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
 
47.§
Rīkojuma projekts "Par Rīcības plānu masu nekārtību un iekšējo nemieru gadījumā (Rīcības plāns "Nemieri")"

158-k____________________________________

(R.Kozlovskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par Afganistānas Nacionālo drošības spēku atbalstīšanu pēc 2017.gada"

TA-1450-DV____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bērziņš un citi pret Latviju"

217-k____________________________________

(E.Rinkēvičs, K.Gerhards, M.Kučinskis)

 

1. (N) Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. (N) Ministru kabineta pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā attiecībā uz iesniedzēju sūdzības pieņemamību izskatīšanai Eiropas Cilvēktiesību tiesā.
3. (DV)
4. (DV)
5. (DV)

 

Sēdi slēdz plkst. 15.20


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš