Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2016.gada 6.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.2.pasākuma "Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiska regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā" īstenošanas noteikumi"

TA-1858 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
2. Divu mēnešu laikā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināt:
2.1. Valsts kancelejai – grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr. 389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2. specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi", paredzot samazināt specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo finansējumu 909 776 EUR apmērā un novirzīt to 3.4.2.2. pasākuma projektu īstenošanai;
2.2. Tieslietu ministrijai – grozījumus Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumos Nr. 704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi", paredzot samazināt specifiskajam atbalsta mērķim pieejamo finansējumu 590 224 EUR apmērā un novirzīt to 3.4.2.2. pasākuma projektu īstenošanai.
3. Valsts kancelejai vienas nedēļas laikā informēt Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Komisijas lēmumu par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu.

 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" īstenošanas noteikumi"

TA-1802 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim izvērtēt 4.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē" (turpmāk – 4.1.1.specifiskais atbalsta mērķis) ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas progresu, vērtējot finansējuma apguvi un iznākuma rādītāju sasniegšanu, un nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu finansējumu 5 745 006 EUR apmērā:
2.1. veicot finansējuma pārdali no citiem specifiskā atbalsta mērķiem un to pasākumiem; vai
2.2. sniedzot priekšlikumu Ministru kabinetam piešķirt valsts budžeta virssaistību finansējumu, lai nodrošinātu nepieciešamā finansējuma pieejamību apstrādes rūpniecības nozares komersantu pieprasījumam.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim vērtēt 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros apstiprināto projektu ietvaros sasniegto iznākuma rādītāju progresu attiecībā uz aprēķināto siltumnīcefekta gāzu samazinājumu gadā un no atjaunojamajiem energoresursiem ražoto papildjaudu, un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus un organizēt papildu atlases kārtu, lai nodrošinātu uzņemtās saistības par iznākuma rādītāju sasniegšanu, kas ir apstiprinātas darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība".

 
3.§
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objekta Mellužu prospektā 31, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai"

TA-1728 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1734 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes Ārlavas pagastā, Talsu novadā, privatizāciju"

TA-1676 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1537 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1654 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-1699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Drošības policija nodrošina aizsargājamo amatpersonu aizsardzību (apsardzi)"

TA-1653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr.89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi""

TA-1565 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par publiska nodibinājuma "Valsts kultūrkapitāla fonds" padomi"

TA-1782 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra rīkojumā Nr.130 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ieviešanu""

TA-1808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja 2017.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-1666 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersants paziņo par elektronisko cigarešu un elektronisko cigarešu uzpildes flakonu tirdzniecības uzsākšanu"

TA-1774 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība"

TA-1832 ____________________________________

(A.Čakša, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2016.gada 31.decembrim kontekstā ar šī protokollēmuma 1.punktā minētajiem noteikumiem izvērtēt ministrijas atbildībā esošos attiecīgos tiesību aktus un funkciju dublēšanās gadījumā noteiktā kārtībā sagatavot grozījumus šajos tiesību aktos.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.27.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1787 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 31.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.26 39.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2017., 2018. un 2019.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta 2017., 2018. un 2019.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2017.gadam" izstrādes procesā"" 6.27.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.oktobrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1227 "Noteikumi par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem""

TA-1489 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 6.aprīļa noteikumos Nr.242 "Noteikumi par transportlīdzekļu sastāvdaļām un materiāliem, kuri drīkst saturēt svinu, dzīvsudrabu, kadmiju vai sešvērtīgā hroma savienojumus""

TA-1525 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Ķemeru nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Veterinārās, higiēnas un nekaitīguma prasības svaigpiena apritei"

TA-1671 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 22.jūlija noteikumos Nr.421 "Medību noteikumi""

TA-1659 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"""

TA-1833 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai)" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1865 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 50.§) "Informatīvais ziņojums "Par vienoto atlīdzības sistēmu valsts pārvaldē"" (atbilde Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai) 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2016.gada 31.decembrim.
2. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.692 "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu 2016.gadā""

TA-1867 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā"

TA-1770 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2016.gada 22.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 36.§) "Informatīvais ziņojums "Par tarifu, kas saistīti ar maksājumu kontu, salīdzināšanas mehānisma izveidi"" 3.punktu.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2016. gada 31. decembrim izstrādāt Ministru kabineta noteikumu projektu, lai noteiktu apjomu, kārtību, termiņus, saturu un formātu, kādā iesniedzama aktuālā informācija par maksu par Latvijas Republikas teritorijā patērētāju plaši izmantojamajiem pakalpojumiem.
5. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru un Latvijas Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas iestāžu asociāciju izstrādāt un finanšu ministram iesniegt priekšlikumus likumprojekta "Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā" izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā, paredzot grozījumus maksājumu un elektroniskās naudas iestāžu uzraudzības maksas aprēķināšanas kārtībā un apmērā.

 
27.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 13.februāra rīkojumā Nr.70 "Par finansējuma piešķiršanu ēku Miera ielā 58A, Rīgā, būvniecības, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai""

TA-1662 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Atļaut Kultūras ministrijai pārdalīt finansējumu no valsts budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra" 49 022 EUR apmērā un valsts budžeta programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammas 22.07.00 "Nomas maksas VAS "Valsts nekustamie īpašumi" programmas "Mantojums – 2018" ietvaros" 108 792 EUR apmērā, kas saistīti ar ēkas Miera ielā 58A, Rīgā nomas attiecību uzsākšanas brīža precizēšanu un apkures izdevumu segšanu 2016.gadā uz valsts budžeta programmu 20.00.00 "Kultūrizglītība", novirzot profesionālās izglītības kompetences centra "Ventspils Mūzikas vidusskola" Eiropas Savienības fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros īstenojamā projekta attiecināmo izmaksu segšanai 2016.gadā līdz projekta iesnieguma apstiprināšanai sadarbības iestādē un finansējuma nodrošināšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. Atļaut Kultūras ministrijai pārdalīt finansējumu no valsts budžeta programmas 19.00.00 "Profesionālā māksla" apakšprogrammas 19.07.00 "Mākslas un literatūra" 163 008 EUR apmērā, kas saistīti ar VSIA "Jaunais Rīgas teātris" pārcelšanās izdevumu un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanu 2016.gadā uz valsts budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums", pārskaitīšanai Rīgas Metropolijas Romas katoļu kūrijai Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu katedrāles ēkas restaurācijas tehniskā projekta izstrādei.

 
28.§
Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"

TA-1820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Konceptuāls ziņojums "Aktīvās novecošanās stratēģija ilgākam un labākam darba mūžam Latvijā"

TA-1681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Pamatnostādņu projekts "Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam un to īstenošanas plāns"

TA-1648 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas pārstāvju sniegto informāciju par 2016.gada 5.septembrī panākto vienošanos par pamatnostādņu projektā “Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes 2016.–2020. gadam” (turpmāk–pamatnostādņu projekts) un to īstenošanas plāna projektā (turpmāk–plāna projekts) veicamajiem precizējumiem.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Tieslietu ministrijai, ņemot vērā sniegto informāciju:
3.1. papildināt pamatnostādņu projekta 2.rīcības virzienu ar uzdevumu, kas paredz pilnveidot regulējumu par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā;
3. 2. plāna projektā:
3.2.1. precizēt 1.2.3. pasākumu, paredzot izpildes termiņu - 2016.gada 31.decembris;
3.2.2. precizēt 1.2.6. pasākumu, paredzot palielināt tiesiskās aizsardzības procesā kreditoru lomu, pārskatīt administratora (uzrauga) lomu, tajā skaitā paplašinot personu loku, kas ir tiesīgas uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izpildi;
3.2.3. precizēt 1.2.6. pasākumu, paredzot izpildes termiņu - 2016.gada 31.decembris;
3.2.4. precizēt 2.5.1. pasākumu, paredzot izpildes termiņu - 2017.gada 31.decembris;
3.2.5. precizēt 2.8.2. pasākumu, paredzot izpildes termiņu - 2017.gada 31.decembris;
3.2.6. iekļaut 2.11. uzdevumu, kas paredz pilnveidot regulējumu par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā;
3.2.7. iekļaut 2.11.1. pasākumu, kas paredz līdz 2016.gada 31.decembrim izvērtēt iespēju palielināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā par administratīvajiem pārkāpumiem maksātnespējas jomā noteikto sodu apmēru;
3.2.8. iekļaut 2.11.2. pasākumu, kas paredz līdz 2017.gada 31.decembrim izvērtēt alternatīvu sankciju ieviešanu par pārkāpumiem maksātnespējas jomā un izstrādāt atbilstošus grozījumus normatīvajos aktos;
3.2.9. precizēt 4.1.4. pasākumu, paredzot izpildes termiņu - 2016.gada 31.decembris.
3.3. iesniegt precizēto pamatnostādņu projektu un plāna projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Pieņemt zināšanai, ka 2016.gada oktobrī tiks sasaukta Noziedzības novēršanas padomes sēde, kuras ietvaros Tieslietu ministrija, Iekšlietu ministrija un Ģenerālprokuratūra informēs padomi par plānotajiem pasākumiem ekonomisko noziegumu apkarošanai.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"

TA-1769 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību Baltijas jūrā nogremdēto ķīmisko ieroču jautājumā"

TA-1819 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs mēnešu laikā pēc Helsinku konvencijas par Baltijas jūras reģiona jūras vides aizsardzību izpildu organizācijas HELCOM ekspertu grupas SUBMERGED ziņojuma par Baltijas jūrā nogremdēto bīstamo objektu, tajā skaitā ķīmisko ieroču, potenciālo ietekmi (turpmāk – HELCOM ziņojums) publicēšanas 2018.gadā sagatavot analīzi par HELCOM ziņojumā ietvertajiem secinājumiem Latvijai, ja nepieciešams, iekļaujot tajā arī ieteikumus turpmākajai rīcībai.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai trīs mēnešu laikā pēc analīzes sagatavošanas par HELCOM ziņojumu izvērtēt nepieciešamību sasaukt starpresoru ekspertu sanāksmi, lai iepazīstinātu ar HELCOM ziņojumu un ministrijas veikto analīzi, kā arī izvērtēt nepieciešamību ziņot Ministru kabinetā par HELCOM ziņojuma analīzes secinājumiem un starpresoru ekspertu sanāksmē panākto vienošanos un ieteikumiem par turpmāko Latvijas rīcību.

 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par pasākumu plānu par Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumu Nr.438 "Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi" saskaņošanas procesā Latvijas Pašvaldību savienības iebildumos norādīto problēmu atrisināšanu pēc būtības"

TA-2942 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai un Valsts zemes dienestam nodrošināt informatīvā ziņojuma pielikumā norādīto uzdevumu izpildi noteiktajā termiņā un piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes starp Baltijas-Ziemeļvalstu likumdošanas un standartizācijas iestādēm, lai iegūtu zināšanas, prasmes un pieredzi" īstenošanai"

TA-1804 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties 2016.gadā papildu valsts budžeta saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļu Ministru padomi par projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes starp Baltijas - Ziemeļvalstu likumdošanas un standartizācijas iestādēm, lai iegūtu zināšanas, prasmes un pieredzi", kurš tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, ieviešanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 11 333 EUR, tai skaitā 60% Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība (6 800 EUR) un 40% nacionālais līdzfinansējums (4 533 EUR).
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu 5 553 EUR apmērā, tajā skaitā nacionālo līdzfinansējumu 4 533 EUR un nacionālo priekšfinansējumu 1 020 EUR, pārdalīt no ministrijai 2016.gadā piešķirtajiem līdzekļiem Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošanai.
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
5. Ekonomikas ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Protokollēmuma projekts "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu"" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1727 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 1.decembrim izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 29.marta noteikumos Nr.245 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz, pārreģistrē, aptur un anulē speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai un maksā valsts nodevu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju, kā arī prasībām kapitālsabiedrībai speciālās atļaujas (licences) saņemšanai", paredzot, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības atteikt speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai pret ķīlu, ja Nekustamā īpašuma valsts kadastra sistēmā reģistrētais būves vai telpu grupas lietošanas veids neatbilst veicamajai darbībai.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"

TA-1367 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"

TA-1841 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par jaunu eksporta tirgu apgūšanas procesu pārtikas nozarē"

TA-1863 ____________________________________

(J.Dūklavs, N.Staņēvičs, K.Šadurskis, I.Šure, J.Šolks, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu, kā arī sniegto informāciju.
 
39.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālajā 2016.gada 12.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1870 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības attīstības sadarbības ministru neformālajā sanāksmē 2016.gada 12.septembrī.
 
40.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā 2016.gada 11.-13.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1878 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes neformālajā 2016.gada 11.-13.septembra sanāksmē.
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr.531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem"

TA-1876 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr.531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem".
 
42.§
Informatīvais ziņojums par Euro grupas 2016.gada 9.septembra un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes neformālajā 2016.gada 9.-10.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1893-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2016.gada 9.septembra sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes neformālajā 2016.gada 9.-10.septembra sanāksmē.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Baltijas Inovācijas fondu un tā ieviešanas progresu"

TA-1838 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka sabiedrība Altum parakstītā kapitāla apmaksas Baltijas Inovāciju fondā veic no šādiem finansējuma avotiem:
2.1. no 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.1.aktivitātes "Ieguldījumu fonds investīcijām garantijās, paaugstināta riska aizdevumos, riska kapitāla fondos un cita veida finanšu instrumentos" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
2.2. no 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.4.1.apakšaktivitātes "Atbalsts aizdevumu veidā komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
2.3. no 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 1.3.1.2.aktivitātes "Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma;
2.4. no 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.4.2.apakšaktivitātes "Mezanīna aizdevumi un nodrošinājuma garantijas saimnieciskās darbības veicēju konkurētspējas uzlabošanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma; vai
2.5. no 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Savienības fondu līdzfinansētās 2.2.1.3.aktivitātes "Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai" brīvā atmaksātā publiskā finansējuma.
3. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši sabiedrības Altum risku novērtējumam un aprēķiniem ieguldījumiem Baltijas Inovāciju fondā nav identificēti sagaidāmie zaudējumi.
4. Pieņemt zināšanai, ka sabiedrības Altum pārvaldības izmaksas ieguldījumu Baltijas Inovāciju fondā administrēšanai, kas ir aprēķinātas saskaņā ar sabiedrības Altum programmu pārvaldības izmaksu attiecināšanas metodiku un nepārsniedz 0,25 % gadā no sabiedrības Altum parakstītā kapitāla Baltijas Inovāciju fondā, sedz no finansējuma avotiem, kas minēti šī protokollēmuma 2.punktā.
5. Sabiedrībai Altum līdz kārtējā gada 31.martam sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijai un Finanšu ministrijai ziņojumu par iepriekšējā kalendārā gada Baltijas Inovāciju fonda darbības rezultātiem, sabiedrības Altum parakstītā kapitāla apmaksu apmēriem, sabiedrības Altum pārvaldības izmaksām un to finansēšanas avotiem, kā arī aktuālu risku un sagaidāmo zaudējumu izvērtējumu.
6. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar sabiedrību Altum sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā ziņojumu par Baltijas Inovāciju fondu tādā gadījumā, ja turpmāko gadu laikā un līdz Baltijas Inovāciju fonda darbības termiņa beigām sabiedrība Altum konstatē šī protokollēmuma 1.punktā minētajā informatīvajā ziņojumā "Par Baltijas Inovācijas fondu un tā ieviešanas progresu" neparedzētus ieguldījumu riskus un zaudējumus, kā rezultātā sabiedrībai Altum ir nepieciešams papildu finansējums zaudējumu segšanai. Papildu finansējumu šādu zaudējumu segšanai sabiedrība Altum novirza no finansējuma avotiem, kas minēti šī protokollēmuma 2.punktā.


 
44.§
Paskaidrojuma projekts par pretapelācijas sūdzību Rīgas apgabaltiesai civillietā Nr.CA-3179/21

TA-1989 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto paskaidrojuma projektu Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijai lietā Nr. CA-3179/21.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijai.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru prezidenta 2016.gada 27.jūnija rīkojuma Nr.211 "Par darba grupu" 2.punkta izpildi un par Latvijas valstij pieteiktajiem investīciju strīdiem"

TA-1886-DV _________________________________

Dienesta vajadzībām
 
46.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par biedrībai un nodibinājumam piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kas netiek apliktas ar nekustamā īpašuma nodokli""

TA-1341 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, N.Mežviets, I.Gailīte, R.Bergmanis, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Ņemot vērā sniegto informāciju, izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.37 5.§) un izteikt to šādā redakcijā:
"1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai svītrot rīkojuma projekta 1.6.apakšpunktu un iesniegt precizēto rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta tieslietu ministrs (otrais paraksts).
4. Ņemot vērā rīkojuma sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) minēto par sabiedriskā labuma organizāciju skaita pieaugumu, kā arī to, ka sabiedriskā labuma organizācijas statusa iegūšana saistāma ar atbilstību noteiktiem kritērijiem, Finanšu ministrijai izvērtēt nekustamā īpašuma nodokļa atbrīvojuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem piederošajām ēkām vai inženierbūvēm, kā arī izvērtēt nepieciešamību precizēt jēdziena "sabiedriskā labuma organizācija" saturu, un finanšu ministram līdz 2017.gada 1.jūlijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamo risinājumu.".


 
47.§
Dienesta vajadzībām

TA-1837-DV _________________________________

.
 
48.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "O.G. (nr.2) pret Latviju"

272-k ___________________________________

(K.Līce, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 4 310 EUR izmaksāšanai iesniedzējam pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 30.jūnija sprieduma lietā "O.G. (nr.2) pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Ārlietu ministrijai pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 30.jūnija sprieduma lietā "O.G. (nr.2) pret Latviju" spēkā stāšanās nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
49.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas spriedumu lietā "Jeronovičs pret Latviju"

273-k ____________________________________

(K.Līce, J.Dūklavs, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 4 000 EUR izmaksāšanai Viktoram Jeronovičam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas Lielās palātas 2016.gada 5.jūlija spriedumu lietā "Jeronovičs pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2016.gada 5.jūlija sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
50.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (Nr.30 45.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Kukuļošanas apkarošanas starptautiskajos biznesa darījumos darba grupas 2.fāzes Latvijas novērtējuma ziņojumu, tajā izteiktajām rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu"" 3.punktā Valsts kancelejai dotā uzdevuma izpildi

SAN-1426 ___________________________________

(M.Krieviņš, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas direktora sniegto informāciju.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.35


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš