Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 45

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.45

2016.gada 13.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

I.Aile

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.444 "Par Latvijas-Krievijas starpvaldību komisiju""

TA-1861 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par dzīvojamo māju neprivatizētās daļas nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-1596 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1599 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 "Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem""

TA-1730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā"

TA-1854 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-1664 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Starptautiskā Valūtas fonda un Pasaules Bankas grupas ikgadējā sanāksmē Vašingtonā 2016.gada 7.–9.oktobrī"

TA-1797 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta satiksmes ministrs (otrais paraksts).
 
8.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1445 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils cietokšņa turpmākās attīstības perspektīvām un to finansēšanas modeļiem"" 7. un 9.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.maijam.
2. Ņemot vērā, ka Ministru kabineta 2014.gada 18.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.17 30.§) 7.punktā dotā uzdevuma izpilde joprojām ir aktuāla, noteikt:
2.1. Kultūras ministriju par atbildīgo programmas "Mantojums – 2018. Kultūras infrastruktūras uzlabošanas programma 2006. – 2018.gadam" grozījumu izstrādē par Daugavpils zonālā valsts arhīva būves (ēkas) pārbūvi (attīstības II posms) Daugavpils cietoksnī. Kultūras ministrijai tiesību akta projektā paredzēt, ka jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā;
2.2. Iekšlietu ministriju par atbildīgo tiesību akta projekta izstrādē par nepieciešamo finansējumu Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes filiāles būvju (ēku) pārbūvei un būvniecībai (kriminālistikas laboratorijas pārbūvei un sporta kompleksa izbūvei (attīstības II posms)). Iekšlietu ministrijai tiesību akta projektā paredzēt, ka jautājums par papildu finansējuma piešķiršanu ir izskatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem likumprojekta par valsts budžetu kārtējam gadam un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā.

 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Valsts civilās aizsardzības plānā"

TA-1718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Skrundas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Ventas ielā 2, Skrundā, Skrundas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.55 19.§) "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu" 1.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1759 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra sēdes protokollēmuma (Nr.55 19.§) "Par Valsts kontroles revīzijas lietā Nr.5.1-2-17/2012 konstatēto problēmu novēršanu" 1.punktā doto uzdevumu attiecībā uz Iekšlietu ministriju par izpildītu.

 
12.§
Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"

TA-1706 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2016.gadā"

TA-1707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) posma Ludza-Terehova 114,34.-125,14.km pārbūves (pastiprināšanas) būvprojekta īstenošanai"

TA-1630 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Zemīte P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6850 003 0270) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6850 003 0270) 0,03 ha platībā – Cirmas pagastā, Ludzas novadā, par 459,00 EUR.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-1877 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertīžu organizēšanas kārtība"

TA-1752 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Lai novērstu pretrunas ar spēkā esošajiem tiesu ekspertīzi reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, Veselības ministrijai izvērtēt nepieciešamību izdarīt grozījumus Ārstniecības likumā un Ministru kabineta noteikumos par tiesu medicīniskās vai tiesu psihiatriskās ekspertīzes veikšanas kārtību un, ja nepieciešams, līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā attiecīgus dokumentu projektus izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1862 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir veselības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība""

TA-1723 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.maija noteikumos Nr.296 "Noteikumi par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos""

TA-1796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas eksperta kandidatūru darbam Eiropas Komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI)"

TA-1936 ____________________________________

(D.Melbārde, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka kultūras ministrei D.Melbādei ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Vēlos atturēties jautājumā par Anhelitas Kamenskas virzīšanu darbam Eiropas Komisijā pret rasismu un neiecietību (ECRI). Uzskatu, ka konkursu uz eksperta vietu varēja organizēt, laicīgāk un plašāk par to informējot sabiedrību, tādejādi iegūstot iespēju virzīt labākus kandidātus šim darbam.".
3. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs Dz.Rasnačs atturas no lēmuma pieņemšanas izskatītajā jautājumā.

 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītu reģistra likumā""

TA-1910 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

TA-1567 ____________________________________

(I.Dundure, U.Augulis, K.Šadurskis, M.Krieviņš, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums"

TA-1461 ____________________________________

(L.Neilande, L.Batalauska, B.Bāne, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācijai ir iebildumi par likumprojekta tekstu.
5. Ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktā minēto, aicināt diskusiju turpināt likumprojekta izskatīšanas procesā Saeimā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Kārli Ketneru"

TA-1915 ____________________________________

(R.Bergmanis, K.Ketners, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu"

TA-1908 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Zemkopības ministrijai līdz 2017.gada 31.martam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā attiecībā uz dokumentu iesniegšanu un paziņojumu saņemšanu Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.
 
26.§
Pamatnostādņu projekts "Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.–2020.gadam"

TA-1761 ____________________________________

(A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Konceptuāls ziņojums "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"

TA-1820 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, B.Bāne, P.Leiškalns, A.Akermanis, E.Baldzēns, L.Jākobsons, M.Indriksons, J.Stinka, U.Augulis, L.Meņģelsone, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto konceptuālo ziņojumu.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Ekonomikas ministrijai precizēt konceptuālo ziņojumu un rīkojuma projektu, ņemot vērā izteiktos priekšlikumus, to skaitā: svītrot konceptuālā ziņojumā sadaļu par elektroenerģijas nodokļa atbrīvojumu atcelšanu atbilstoši Finanšu ministrijas atzinumā minētajam; noteikt, ka kompleksie pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai 2017.-2019. gadā nodrošināmi fiskāli neitrālā veidā; vienlaicīgi palielināt akciju sabiedrības "Latvenergo" dividendēs izmaksājamo daļu un valsts budžeta apakšprogrammā 29.02.00. "'Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" novirzāmo dividenžu apmēru 2017.-2018. gadā par 4,7 milj. EUR katru gadu un 2019.gadā par 50,6 milj. EUR; paredzēt uzdevumu Ekonomikas ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgi precizētu budžeta pieprasījumu un atkārtoti saskaņot ar Eiropas Komisiju valsts atbalsta jautājumus. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju attiecīgi precizēt konceptuālo ziņojumu un rīkojuma projektu un iesniegt saskaņoto ziņojumu un rīkojuma projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu, kurā ietverta aizsargāto lietotāju nodrošināšanas izdevumu fiskālās ietekmes analīze, pārskats par veiktajiem pasākumiem, lai informētu elektroenerģijas patērētājus par iespējām samazināt izdevumus, izvēloties konkrētajam elektroenerģijas patēriņam piemērotāko pieslēguma jaudu, un tarifu politikas efektivitātes izvērtējums.
6. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38. 49.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 13.punktu.
7. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.39 47.§) "Informatīvais ziņojums "Par iespējām palielināt ieņēmumus"" 2.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" valstij dividendēs izmaksājamo peļņas daļu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" peļņas daļu"

TA-1841 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju"

TA-1769 ____________________________________

(R.Bergmanis, J.Garisons, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aizsardzības ministrijai īstenot Latvijas aizsardzības un drošības industrijas atbalsta politiku atbilstoši ziņojumā norādītajam. Atbalsta politikas realizēšanu koordinēt ar Iekšlietu ministriju, Ekonomikas ministriju un Ārlietu ministriju.
3. Aizsardzības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un aizsardzības ministram līdz 2016.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvā ziņojuma 7.2.1.apakšpunktā norādītos projektus.
4. Aizsardzības ministrijai veikt turpmāku analīzi par industrijas atbalsta politikas ietvaros papildus nepieciešamajiem normatīvo aktu grozījumiem atbilstoši ziņojuma 7.2.2. un 7.2.3.apakšpunktā norādītajam.
5. Iekšlietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Ārlietu ministrijai norīkot ziņojuma 7.5.apakšpunktā norādītās kontaktpersonas un par viņām līdz 2016.gada 31.oktobrim informēt Aizsardzības ministriju.
6. Aizsardzības ministrijai aktualizēt informatīvo ziņojumu "Par aizsardzības nozares sadarbības stiprināšanu ar Latvijas aizsardzības un drošības industriju" un aizsardzības ministram iesniegt to izskatīšanai Ministru kabinetā ne vēlāk kā līdz 2018.gada 31.decembrim.

 
30.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2015.gadā"

TA-1864 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts kancelejai sagatavot informatīvo ziņojumu "Par Eiropas Stabilitātes mehānisma darbību 2015.gadā" iesniegšanai Saeimā, lai nodrošinātu likuma "Par Latvijas pārstāvību Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdē un Direktoru padomē" 7.pantā noteiktā uzdevuma izpildi.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Pasažieru pārvadājumu ar taksometriem jomas tiesiskais regulējums un priekšlikumi tās pilnveidošanai"

TA-1367 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2016.gada 15.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvajā ziņojumā paredzētos grozījumus Autopārvadājumu likuma 35.pantā un papildināt pantu ar deleģējumu Ministru kabinetam noteikt taksometru vadītāju sertificēšanas kārtību, kā arī papildināt likuma 5.prim pantu ar deleģējumu VSIA "Autotransporta direkcija" veikt taksometru vadītāju sertificēšanu vai tai līdzīgu pasākumu.
3. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2017.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2012.gada 3.jūlija noteikumos Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem", nosakot minimālās prasības speciālās atļaujas (licences) saņemšanai un kārtību, kādā veicama pasažieru pārvadāšana ar taksometriem.
5. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2016.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2005.gada 17.maija noteikumos Nr.339 "Kārtība, kādā atļauts veikt pasažieru un kravas komercpārvadājumus ar citu personu īpašumā esošiem autotransporta līdzekļiem", paredzot pasažieru komercpārvadājumu veikšanu tikai uz nomas līguma pamata.
6. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2016.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 24.maija noteikumos Nr.411 "Autopārvadājumu kontroles organizēšanas un īstenošanas kārtība" paredzot tiesības pašvaldību un plānošanas reģionu kontroles dienestiem veikt kontrolpirkumus bez policijas klātbūtnes.
7. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Darba devēju konfederāciju un Latvijas Pašvaldību savienību izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2017.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus, kas paredz no 2018.gada 1.janvāra ieviest pašvaldību budžetā iemaksājamu valsts nodevu par licences izsniegšanu pasažieru pārvadājumu ar vieglo taksometru veikšanai.
8. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumos Nr.732 "Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Autotransporta direkcija" maksas pakalpojumu cenrādis".
9. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu par taksometru vadītāju sertificēšanu vai tai līdzīgu pasākumu.
10. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta komitejas 2013.gada 23.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 2.§) 2.punktā doto uzdevumu.

 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību izveidi un to biedru nodokļu maksāšanas kārtības praktiskās īstenošanas gaitu periodā no 2013.gada līdz 2015.gadam"

TA-1764 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par telpām Latvijas Republikas vēstniecībai Ķīnas Tautas Republikā"

TA-1934 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijai nepieciešamo finansējumu Latvijas Republikas vēstniecības Ķīnas Tautas Republikā telpu Villa 02-02, Section A of Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, No.22 Dongfang East Street, Chaoyang District, Bejing, 100600, depozīta iemaksai 2016.gadā, pārbūves un pielāgošanas izmaksām 2017.gadā, kā arī nomas maksai no 2016.gada 15.oktobra un turpmākajos gados nodrošināt piešķirto līdzekļu ietvaros, tai skaitā no piešķirtā finansējuma jaunajām politikas iniciatīvām 2017.-2019.gadam.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"

TA-1897 ____________________________________

(K.Šadurskis, L.Lejiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai Ekonomikas ministrijas vadībā un sadarbībā ar Kultūras ministriju, Veselības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Finanšu ministriju un Zemkopības ministriju atbilstoši to kompetencei iekļaut šajā informatīvajā ziņojumā minētos uzdevumus informatīvā ziņojuma projektā "Par Nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošanu".
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par galvojamo projektu sarakstu iekļaušanai likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam""

TA-1835 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt galvojamo projektu sarakstu 35 956 620 EUR apmērā (informatīvā ziņojuma pielikums), iekļaujot to likumprojektā "Par valsts budžetu 2017.gadam".
 
36.§
Likumprojekts "Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā"

TA-1805 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Kotzeva, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
3. Atzīt Ministru kabineta 2015.gada 15.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.67 77.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem televīzijas pakalpojumu internetā sniedzēju uzraudzības uzlabošanai"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
37.§
Likumprojekts "Grozījums Pasta likumā"

TA-1615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
38.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par ostām"

TA-1809 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
39.§
Likumprojekts "Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1822 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
40.§
Likumprojekts "Grozījums Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā"

TA-1868 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
41.§
Likumprojekts "Grozījums Zemes ierīcības likumā"

TA-1917 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
42.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

TA-1918 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
43.§
Likumprojekts "Grozījums Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"

TA-1919 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, UM.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai papildināt likumprojekta anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas priekšlikumam un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
44.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1920 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
45.§
Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā"

TA-1925 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1926 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
47.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-1927 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai precizēt likumprojektu, paredzot, ka likums stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī, un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2017.gadam likumprojektu paketē.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
48.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 20.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1977-IP _________________________________

(K.Našeniece, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2016.gada 20.septembra sanāksmē.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju neformālajā 2016.gada 16.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1980-IP _________________________________

(K.Našeniece, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju neformālajā 2016.gada 16.septembra sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1906-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 107 personas.
 
51.§
Paskaidrojuma projekts par apelācijas sūdzību Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420125516

TA-13 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Administratīvajai apgabaltiesai lietā Nr.A420125516.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Administratīvajai apgabaltiesai.
 
52.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts saistību izpildi laika periodā līdz 2017.gada 1.martam un par ierosinātajām (turpinātajām) pārkāpuma procedūru lietām pret Latviju laika periodā līdz 2016.gada 31.augustam"

TA-1907-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija

 
53.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1846-IP, SAN-1469-IP ____________________

 
54.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā"

TA-1801-DV _________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
55.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Savickis un citi pret Latviju"

270-k ______________________________________

(K.Līce, U.Augulis, A.Ašeradens, J.Reirs, K.Šadurskis, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 
56.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Jaunzems un citi pret Latviju"

271-k ______________________________________

(K.Līce, A.Ašeradens, K.Šadurskis, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Latvijas pārstāvim starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš