Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 65

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.65

2016.gada 29.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par ogļūdeņražu izpētes un ieguves licences laukuma noteikšanu Kuldīgas novada Gudenieku pagastā"

TA-2501 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā""

TA-2418 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība"

TA-2388 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1644 "Kārtība, kādā pieprasa un izlieto budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" līdzekļus""

TA-2416 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumos Nr.899 "Likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" normu piemērošanas kārtība""

TA-2380 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 28.jūnija noteikumos Nr.418 "Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem""

TA-2439 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās""

TA-2266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā"

TA-2434 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

TA-2453 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts aģentūras "Civilās aviācijas aģentūra" 2017.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2274 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P14 Umurga-Cēsis-Līvi pārbūves projekta īstenošanai"

TA-2534 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Dimdas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.4274 011 0015) zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4274 011 0015) daļu 0,26 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) Raiskuma pagastā, Pārgaujas novadā, par 2002,00 EUR (0,77 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.decembra rīkojumā Nr.796 "Par Patentu valdes 2016.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2403 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Patentu valdes 2017.gada budžeta apstiprināšanu"

TA-2404 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai nodrošinātu dalību organizācijā "Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)""

TA-2465 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Tieslietu ministrijai dalības maksu organizācijā "Eiropas forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice)" nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
15.§
Noteikumu projekts "Slīteres nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-2314 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali ceturto grozījumu"

TA-2557 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot aizsardzības ministru parakstīt Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas vienošanās par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas gaisa telpas patrulēšanas finansēšanu un izmaksu sadali ceturto grozījumu.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība""

TA-2572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija noteikumos Nr.313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi""

TA-2577 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai gadījumā, ja tiks precizēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem" uzraudzības rādītāji, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus noteikumos.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2582 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 9.marta noteikumos Nr.224 "Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli""

TA-2570 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2599 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas mazo un vidējo komersantu mikrokreditēšanas programmas izpildes rezultātiem"

TA-2443 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar akciju sabiedrību "Attīstības finanšu institūcija Altum" līdz 2017.gada 1.martam izstrādāt:
2.1. normatīvo aktu par Aizdevumu fondā uzkrāto līdzekļu izlietošanu;
2.2. priekšlikumus par Aizdevumu fonda vadības izmaksu atbilstību proporcionāli administrējamo aizdevumu apjomam.
 
23.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem, lai samazinātu zaudējumus, iznomājot publiskas personas mantu"

TA-2547 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Lipovska, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, gatavojot iesniegšanai Ministru kabinetā valsts sekretāru 2016.gada 29.septembra sanāksmē izsludināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumos Nr.515 "Noteikumi par publiskas personas mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem"", iekļaut tajā arī šajā informatīvajā ziņojumā ietvertos priekšlikumus.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroniskās muitas ieviešanu atbilstoši Savienības Muitas kodeksā noteiktajām prasībām"

TA-2508 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt elektroniskās muitas ieviešanu atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 9.oktobra Regulā (ES) Nr.952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteiktajām prasībām un tam nepieciešamos risinājumus.
3. Atbalstīt un prioritārā secībā virzīt Valsts ieņēmumu dienesta projekta "E-muita" 1.kārtu līdzfinansēšanai no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība", ja projekta iesniegums atbildīs projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta 2015.gada 17.novembra noteikumu Nr.653 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" īstenošanas noteikumi" ieviešanas nosacījumiem.
4. Ja darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" 2.kārtai pieejamais finansējums nav pietiekams pilnai Valsts ieņēmumu dienesta īstenotā projekta "E-muita" ieviešanai, Finanšu ministrijai virzīt jaunās politikas iniciatīvas pieprasījumu attiecīgā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa ietvara likumprojekta sagatavošanas procesā izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jaunās politikas iniciatīvu pieprasījumiem.
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu gatavību oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai"

TA-2340 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts iestādēm (Oficiālās elektroniskās adreses likuma 1.panta 6. daļas izpratnē - tiešās pārvaldes iestāde, valsts institūcija, kas nav padota Ministru kabinetam, atvasināta publiska persona un tās iestāde, tiesu iestāde, prokuratūra, zvērināts tiesu izpildītājs, maksātnespējas procesa administrators un privātpersona, kurai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums), izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus un maksātnespējas procesa administratorus, līdz 2016.gada 15. decembrim izvērtēt informatīvajā ziņojumā minētos veidus, kādos valsts iestāde sadarbojas, izmantojot oficiālās elektroniskās adreses risinājumu.
3. Valsts iestādēm, izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus un maksātnespējas procesa administratorus, līdz 2016.gada 15.decembrim noteikt atbildīgo darbinieku (koordinatoru), lai nodrošinātu valsts iestādes sagatavošanos oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai.
4. Zvērināto tiesu izpildītāju profesionālajai organizācijai un Maksātnespējas administrācijai līdz 2018. gada 1.janvārim izvērtēt ziņojumā minētos risinājumus (veidus), kādos sadarbojas zvērinātu tiesu izpildītāji un maksātnespējas procesa administratori, izmantojot oficiālās elektroniskās adreses risinājumu, un norīkot atbildīgo darbinieku (koordinatoru), lai nodrošinātu sagatavošanos oficiālās elektroniskās adreses ieviešanai (pieslēgšanu e-adresei).
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 1.februārim apkopot informāciju par valsts iestāžu izvēlētajiem risinājumiem ziņojumu piegādei uz elektronisko adresi, kā arī par valsts iestādes noteikto atbildīgo darbinieku (koordinatoru).
6. Pieņemt zināšanai, ka iestādēm, kas īsteno projektus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" ietvaros, projektos jāparedz sasaiste ar oficiālās elektroniskās adreses risinājumu.
7. Pieņemt zināšanai, ka valsts iestādēm, izņemot zvērinātus tiesu izpildītājus un maksātnespējas procesa administratorus, kas izmantos programmsaskarnes pieslēgumus oficiālās elektroniskās adreses sistēmai, nepieciešams savlaikus plānot savā budžetā attiecīgos pasākumus, lai to nodrošinātu līdz 2018. gada 1. jūnijam.
8. Pieņemt zināšanai, ka tiešās pārvaldes iestādēm, kurām vēl nav pieslēguma Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas videi, nepieciešams to nodrošināt līdz 2017.gada 1.septembrim saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 61.§) 3.punktā doto uzdevumu.
9. Pieņemt zināšanai, ka ministrijām savlaikus jānodrošina normatīvo aktu izstrāde saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumā un Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.1 28.§) noteikto, kā arī iestādes procesu, tai skaitā e-pakalpojuma, pielāgošanu oficiālās elektroniskās adreses risinājumam.
10. Pieņemt zināšanai, ka nepieciešams nodrošināt centralizētu risinājumu attiecībā uz finansējumu, tai skaitā oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas uzturēšanu, paredzot finanšu līdzekļus valsts budžetā.
11. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Oficiālās elektroniskās adreses likumā paredzēto pasākumu izpildei (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai nepieciešamo finansējumu darbavietu uzturēšanai un darbinieku atlīdzībai) izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
12. Aicināt pašvaldības savlaikus pieņemt lēmumu par piemērotāko risinājumu, lai nodrošinātu pašvaldību un to iestāžu pieslēgumu oficiālās elektroniskās adreses risinājumam, pēc nepieciešamības un iespējām paredzot attiecīgu pasākumu īstenošanu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu ietvaros.
13. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai mēneša laikā informēt Ministru kabinetu par iespēju izmantot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1.pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" projektu līdzfinansējumu.
14. Lai nodrošinātu datu pieejamību oficiālās elektroniskās adreses risinājumu izveidei un oficiālās elektroniskās adreses kataloga aktualizācijai:
14.1. Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests) nodrošina informāciju par valsts iestādēm (tiešās pārvaldes iestādes, valsts institūcija, kas nav padota Ministru kabinetam, atvasināta publiska persona (pašvaldības) un tās iestāde);
14.2. Tieslietu ministrija (Uzņēmumu reģistrs) nodrošina informāciju par valsts iestādēm (maksātnespējas procesa administratoriem);
14.3. Tieslietu ministrija (Tiesu administrācija) nodrošina informāciju par valsts iestādēm (tiesu iestādēm un zvērinātiem tiesu izpildītājiem);
14.4. Iekšlietu ministrija (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde) nodrošina informāciju par fiziskām personām;
14.5. Tieslietu ministrija (Uzņēmumu reģistrs) nodrošina informāciju par reģistros reģistrētiem tiesību subjektiem;
14.6. Finanšu ministrija (Valsts ieņēmumu dienests) nodrošina informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāju reģistrā reģistrētajām personām (Uzņēmumu reģistrā nereģistrētām personām);
14.7. Aizsardzības ministrija nodrošina informāciju par rezerves karavīriem.
15. Aicināt Latvijas Republikas Prokuratūru sniegt informāciju par valsts iestādēm (prokuratūrām), lai nodrošinātu datu pieejamību oficiālās elektroniskās adreses risinājumu izveidei un oficiālās elektroniskās adreses kataloga aktualizācijai.
16. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2020.gadam (ieskaitot) regulāri pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi gadā katru gadu līdz 1. maijam, informēt Informācijas sabiedrības padomi par oficiālās elektroniskās adreses ieviešanas gaitu. 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" dāvināšanai (ziedošanai) paredzēto finanšu apjomu un dāvināšanas (ziedošanas) kārtību 2016.gadā"

TA-2507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par elektronisko darbnespējas lapu un recepšu ieviešanas īstenošanas rezultātiem"

TA-2543 ____________________________________

(A.Čakša, K.Ketners, S.Veide, J.Reirs, S.Olsena, P.Princis, P.Apinis, K.Gerhards, J.Dūklavs, J.Garisons, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā elektronisko darbnespējas lapu un elektronisko recepšu ieviešanas rezultātus uz 2016.gada 1.novembri, pagarināt elektronisko darbnespējas lapu ieviešanas pārejas periodu līdz 2017.gada 31.augustam
un noteikt, ka no 2017.gada 1.septembra receptes, uz kurām izraksta zāles, kuru iegādes izdevumus pacientam daļēji vai pilnībā kompensē no valsts budžeta līdzekļiem, ārstiem/ārstu palīgiem būs pienākums izrakstīt veselības informācijas sistēmā.
3. Veselības ministrijai pēc vajadzības, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.augustam iesniegt informāciju Ministru kabinetam par to uzdevumu izpildes gaitu, kuru īstenošanai šī protokollēmuma 2.punktā tika pagarināts termiņš.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

TA-2593 ____________________________________

(K.Ketners, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 27.§ 2.punktā minēto, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība""

TA-2595 ____________________________________

(K.Ketners, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 27.§ 2.punktā minēto, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai līdz 2018.gada 1.janvārim nodrošināt Ministru kabineta 2008.gada 15.septembra noteikumos Nr.746 "Ar noteiktām slimībām slimojošu pacientu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība" minētās C hepatīta pacienta kartes iekļaušanu vienotā veselības informācijas sistēmā.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-2596 ____________________________________

(K.Ketners, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 27.§ 2.punktā minēto, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-2598 ____________________________________

(K.Ketners, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai steidzami papildināt noteikumu projekta anotāciju atbilstoši Tieslietu ministrijas priekšlikumiem un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai kopīgi ar Veselības ministriju precizēt noteikumu projektu, ņemot vērā šī protokola 27.§ 2.punktā minēto, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 1.septembrim izvērtēt Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" iekļauto pacientu datu apstrādes un aizsardzības jautājumus un nodrošināt tiesiskā regulējuma atbilstību personas datu apstrādi reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.


 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par medikamentu iepirkumu organizēšanu kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmu"

TA-2485 ____________________________________

(K.Ketners, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, turpina līdzšinējo iepirkumu veikšanas procesu, līdz turpmāko lēmumu pieņemšanai.
3. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim izveidot institūciju centralizētai medikamentu un medicīnas preču iepirkumu organizēšanai Veselības ministrijai piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
 
33.§
Atbildes projekts tiesībsargam (par nabadzības risku valstī)

TA-2330 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu tiesībsargam.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi tiesībsargam.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi)

TA-2462 ____________________________________

(J.Dūklavs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses"

TA-2611 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par politiskā dialoga un sadarbības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kubas Republiku, no otras puses".
 
36.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 1.-2.decembra sanāksmei

TA-2615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 1.-2.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā, par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi un par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.216/2008 atcelšanu - Vispārējā pieeja;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem - Vispārējā pieeja;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu - Vispārējā pieeja;
2.4. Tiesiskā regulējuma pārskatīšana: Eiropas Parlamenta un Padomes direktīva par Eiropas elektronisko sakaru kodeksa izveidi (pārstrādāta redakcija);Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai 5G Eiropai: Rīcības Plāns; Eiropas Parlamenta un Padomes Regula, ar ko izveido Eiropas Elektronisko komunikāciju regulatoru iestādi (BEREC) un biroju; Komisijas paziņojums Eiropas parlamentam, Padomei, Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejai un reģionu komitejai Konkurētspējīga digitālā vienotā tirgus savienojamība - virzība uz Eiropas gigabitu sabiedrību; Politikas debates;
2.5. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulas (ES) Nr.531/2012 noteikumus par viesabonēšanas vairumtirgiem - Vispārējā pieeja;
2.6. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz interneta savienojamības veicināšanu vietējās kopienās groza Regulu (ES) Nr.1316/2013 un Regulu (ES) Nr.283/2014 - daļēja Vispārējā pieeja.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2016.gada 1.-2.decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2016.gada 5.decembra sanāksmei

TA-2629 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par dabasgāzes piegādes drošuma aizsardzības pasākumiem un ar ko atceļ Regulu (ES)Nr.994/2010."
3. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas ministru padomes 2016.gada 5.decembra sanāksmē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par kandidātu nominēšanu Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību"

TA-2291-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, J.Reirs, D.Melbārde, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijas kandidātu nominēt par Latvijas pārstāvi Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību.
3. Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas kandidātu nominēt par Latvijas pārstāvja vietnieku Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību.
4. Šī protokollēmuma 2. un 3.punktā minētajām ministrijām nedēļas laikā nominēt pārstāvi un pārstāvja vietnieku Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību un informēt par to Ārlietu ministriju.
5. Iesaistītās ministrijas, ja nepieciešams, var ierosināt Ministru kabinetam pārskatīt jautājumu par Latvijas pārstāvi Eiropas Komisijas Tieslietu un patērētāju ģenerāldirektorāta Augsta līmeņa grupai par nediskrimināciju, līdztiesību un dažādību, ņemot vērā šai grupai nākamajam gadam izvirzītās darba kārtības prioritātes.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo rīcību saistībā ar amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm pārtraukumu ieskaitīšanu dienesta pienākuma izpildes laikā"

TA-2580-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai (Valsts policijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, Valsts robežsardzei) un Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei):
2.1. līdz 2017.gada 31.martam nodrošināt dienesta pienākumu pildīšanas virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika pārrēķinu (uzskaiti) par laikposmu no 2014.gada 16.jūnija līdz 2016.gada 15.jūnijam tām amatpersonām, kurām tika noteikts aizliegums pamest dienesta izpildes vietu pārtraukuma laikā;
2.2. attiecībā uz tām šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajām amatpersonām, kuras atrodas dienestā attiecīgajā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim nodrošināt noteiktās atlīdzības (pārrēķinātās darba samaksas daļas) izmaksu:
2.2.1. 2016.gadā - no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", nosakot, ka papildu piešķiramais finansējums virsstundu darba samaksas un piemaksas par nakts darbu kompensācijas izdevumu segšanai 2016.gadā nepārsniedz 11 000 000 EUR, tai skaitā Tieslietu ministrijai līdz 7 000 000 EUR un Iekšlietu ministrijai līdz 4 000 000 EUR;
2.2.2. 2017.gadā - no šim mērķim valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 07.00.00 "Tiesu spriedumu izpilde" paredzētā finansējuma;
2.3. 2017.gadā attiecībā uz tām šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajām amatpersonām, kuras pārceltas vai atvaļinātas no dienesta attiecīgajā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt Finanšu ministrijai Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likuma 21.prim pantā paredzētos lēmumus, un Finanšu ministrijai ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31.decembrim nodrošināt noteiktās atlīdzības (pārrēķinātās darba samaksas daļas) izmaksu;
2.4. attiecībā uz tām šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minētajām amatpersonām, kuras atvaļinātas no dienesta attiecīgajā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē, līdz 2017.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt Labklājības ministrijā (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā) attiecīgi precizētu izziņu par izdienas pensijas pieprasītāja atvaļināšanu no dienesta Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādē vai Ieslodzījuma vietu pārvaldē un darba samaksu par amatpersonām, kurām piešķirta izdienas pensija;
2.5. līdz 2017.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgi precizētus ziņojumus par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākuma nodokli pārskata mēnesī.
3. Iekšlietu ministrijas attiecīgajām padotības iestādēm nodrošināt saistībā ar šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto dienesta pienākumu pildīšanas virs noteiktā dienesta pienākumu izpildes laika pieņemto administratīvo aktu pārskatīšanu (atcelšanu), ņemot vērā šī protokollēmuma 2.2. un 2.3.apakšpunktā noteikto.
4. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums tiks īstenots šim mērķim piešķirto finanšu līdzekļu ietvarā.
5. Tieslietu ministrija apliecina, ka Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums ir juridiski labākais un samazina tiesvedības riskus nākotnē, kas varētu radīt finanšu riskus valsts budžetam vai tiesību aizskārumu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm.
 
40.§
Plāna projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2016.-2028.gadam"

TA-2537-DV ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par Nacionālo bruņoto spēku jauno spēju attīstības projektiem papildu nepieciešamo finansējumu 2020. gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt Ministru kabinetā kārtējā gada budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un, pildot apņemšanos aizsardzībai novirzīt 2% no IKP, jau uzsākto attīstības spēju projektu turpināšanai nepieciešamo finansējumu 2020. gadam un turpmākajiem gadiem skatīt budžeta bāzes precizēšanas procesā.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrību "Reverta""

TA-2459-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Hiponia""

TA-2460-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
43.§
Dienesta vajadzībām

TA-2522-DV ____________________________________

()

.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par mutvārdu tiesas sēdi Eiropas Savienības Tiesas lietā C-159/16 Starptautiskā lidosta Rīga"

TA-2594-DV ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Informatīvais ziņojums par finansējuma piešķiršanu LPSR Valsts drošības komitejas informācijas un dokumentu sistematizācijai un digitalizācijai

374-s ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2. Atbalstīt Tieslietu ministrijas budžeta programmā 43.00.00 "Satversmes aizsardzība" 2016.gadā uzsāktajam neatliekamajam pasākumam paredzētās apropriācijas pārdali programmas ietvaros, lai nodrošinātu LPSR Valsts drošības komitejas informācijas un dokumentu sistematizāciju un digitalizāciju:
2.1. 2016.gadā 10 000 EUR apmērā;
2.2. 2017.gadā 30 000 EUR apmērā.
3. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam.
4. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
5. Tieslietu ministrijai neatliekamo pasākumu Satversmes aizsardzības biroja darbības nodrošināšanai izpildi 2016. un 2017.gadā nodrošināt tai piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
46.§
Konfidenciāli

59-s (2015.) ____________________________________

()

.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš