Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 69

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.69

2016.gada 20.decembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā"

TA-2517 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2003.gada 16.decembra noteikumu Nr.698 "Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) konsultatīvās padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-2684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2004.gada 25.augusta rīkojuma Nr.589 "Par Latvijas Republikas un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sadarbības politikas pamatnostādnēm" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2683 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 2.decembra rīkojuma Nr.584 "Par darba grupu sarunām par Latvijas Republikas pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijai" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-2685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas programmu 2017.–2019.gadam"

TA-2666 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi"

TA-2735 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 9.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu""

TA-2669 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās Protokolu"

TA-2554 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas un Japānas konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – Konvencija) un tās Protokola projektu parakstīšanu.
2. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
3. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt Konvenciju un tās Protokolu.
4. Finanšu ministrijai pēc Konvencijas un tās Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju, tās Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību"

TA-2607 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2017.gadā"

TA-2705 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pašvaldībām 2017.gadā par personām, kuras ievietotas ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs līdz 1998.gada 1.janvārim"

TA-2704 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 25.marta noteikumos Nr.176 "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas nolikums""

TA-2721 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas sniegtā maksas pakalpojuma cenrādis"

TA-2720 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas veidlapas paraugu un tās aizpildīšanas kārtību"

TA-2718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par vienotās azartspēļu automātu kontroles un uzraudzības sistēmas ieviešanas un uzturēšanas kārtību, sistēmā iekļaujamajiem datiem un to apmaiņas kārtību"

TA-2664 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-2717 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 16.decembra noteikumos Nr.785 "Kārtība, kādā iedzīvotāju ienākuma nodokli, ar nodokli saistīto nokavējuma naudu un soda naudu ieskaita budžetā""

TA-2707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 15.janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarācijām""

TA-2712 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.janvāra noteikumos Nr.16 "Preču un pakalpojumu loteriju organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtība""

TA-2739 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Vienības gatvē 5, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

TA-2387 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli""

TA-2510 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 20.augusta noteikumos Nr.619 "Kontrolpirkuma veikšanas kārtība""

TA-2600 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā atzīst profesionālo kvalifikāciju pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"

TA-2689 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija sagatavos un izglītības un zinātnes ministrs līdz 2017.gada 31.maijam noteiktā kārtībā iesniegs izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu", kas paredz, ka institūcija, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības, var pieņemt lēmumu atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām un tai ir tiesības atteikt atzīt profesionālo kvalifikāciju attiecībā uz daļu no reglamentētās profesijas profesionālajām darbībām, ja šādu lēmumu pamato būtisku sabiedrības interešu aizskārums, kā arī regulējumu, lai noteiktu iestādes, kuru padotībā atrodas institūcijas, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības.

 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumos Nr.649 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Stipendijas" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums un īstenošanas nosacījumi""

TA-2474 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-2686 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

TA-2767 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

TA-2708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Noteikumi tiks īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas esošo budžeta līdzekļu ietvaros, bet jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai (Izglītības kvalitātes valsts dienestam) viena pārvaldes vecākā referenta vai vecākā eksperta amata vietas nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām un iesniegtajiem papildu finansējuma pieprasījumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.

 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumos Nr.213 "Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtība""

TA-2755 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.442 "Kārtība, kādā izsniedzamas, anulējamas vai uz laiku apturamas atļaujas starptautiskajiem kravas pārvadājumiem ar autotransportu""

TA-2436 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Jūrnieku ārstu atzīšanas noteikumi"

TA-2622 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās""

TA-2641 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
32.§
Noteikumu projekts "Tiesu ekspertu sertifikācijas un resertifikācijas kārtība"

TA-2350 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par tiesu ekspertīžu iestāžu sarakstu un tiesu ekspertu specialitāšu klasifikatoru"

TA-2349 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim:
2.1. sagatavot nepieciešamos grozījumus Bērnu tiesību aizsardzības likumā, papildinot 5.prim panta pirmo daļu ar regulējumu, ka speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā ir nepieciešamas tiesu psiholoģijas tiesu eksperta kandidātiem vai tiesu psiholoģijas tiesu ekspertiem, kas veic ekspertīzes bērniem;
2.2. izvērtēt un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 1.aprīļa noteikumos Nr.173 "Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu", iekļaujot regulējumu kārtībai, kādā tiesu psiholoģijas tiesu eksperta kandidāti vai tiesu psiholoģijas tiesu eksperti, kas veic ekspertīzes bērniem, apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 
34.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par uzņēmējdarbības riska valsts nodevu 2017.gadā"

TA-2636 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, nodošanu Vecumnieku novada pašvaldības īpašumā"

TA-2758 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība""

TA-2744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 29.jūnija noteikumos Nr.595 "Noteikumi par zemāko mēnešalgu un speciālo piemaksu ārstniecības personām""

TA-2732 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība""

TA-2773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2740 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latgales speciālās ekonomiskās zonas teritoriju platību, tās teritoriju robežu noteikšanas un aktualizēšanas kārtību un kritērijiem"

TA-2722 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi""

TA-2749 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-2530 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra rīkojumā Nr.666 "Par atļauju Finanšu ministrijai (Valsts ieņēmumu dienestam) uzņemties saistības un īstenot projektus un pasākumus Eiropas Komisijas tieši administrētajās programmās""

TA-2765 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumos Nr.778 "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2766 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
45.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 22.marta noteikumos Nr.162 "Noteikumi par kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzami ziņojumi par aizdomīgiem darījumiem""

TA-2764 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
46.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumos Nr.908 "Kārtība, kādā piemēro pievienotās vērtības nodokļa 0 procentu likmi preču piegādēm un pakalpojumiem, kas sniegti diplomātiskajām un konsulārajām pārstāvniecībām, starptautiskajām organizācijām, Eiropas Savienības institūcijām un Ziemeļatlantijas līguma organizācijai (NATO), un kārtība, kādā atmaksā akcīzes nodokli par Latvijas Republikā iegādātajām akcīzes precēm""

TA-2806 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
47.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.442 "Noteikumi par akcīzes preču Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālajiem papildkodiem un to piemērošanas kārtību""

TA-2807 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
48.§
Noteikumu projekts "Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un tās rezultātu novērtēšanas kārtība"

TA-2801 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
49.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kultūras pieminekļu, tajā skaitā valstij piederošo senlietu, mākslas un antikvāro priekšmetu izvešanu no Latvijas un ievešanu Latvijā"

TA-2736 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" projektu iesniegumu iesniedzēju saraksta apstiprināšanu"

TA-2760 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 3.jūnija noteikumos Nr.273 "Noteikumi par jūrnieku veselības atbilstību darbam uz kuģa""

TA-2751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.2.pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)" īstenošanas noteikumi"

TA-2793 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.septembra noteikumos Nr.736 "Iepakojuma apsaimniekošanas padomes nolikums""

TA-2785 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""

TA-2787 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
55.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1293 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem""

TA-2777 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 22.maija noteikumos Nr.361 "Dabas resursu nodokļa piemērošanas noteikumi transportlīdzekļiem""

TA-2780 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
57.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""

TA-2779 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
58.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

TA-2776 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
59.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.oktobra noteikumos Nr.983 "Noteikumi par izlietotā iepakojuma reģenerācijas procentuālo apjomu, reģistrēšanas un ziņojumu sniegšanas kārtību un iepakojuma definīcijas kritēriju piemērošanas piemēriem""

TA-2786 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
60.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)""

TA-2774 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
61.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.janvāra noteikumos Nr.30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai""

TA-2772 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
62.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumos Nr.18 "Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību""

TA-2771 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
63.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi"

TA-2781 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
64.§
Noteikumu projekts "Daugavas hidroelektrostaciju ūdenskrātuvju krastu nostiprināšanas darbu un Rīgas hidroelektrostacijas ūdenskrātuves inženieraizsardzības būvju ekspluatācijas izdevumu finansēšanai piešķirtās ikgadējās budžeta dotācijas izlietojuma kārtība"

TA-2783 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
65.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 4.0. versija)"

TA-2784 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
66.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.600 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos""

TA-2750 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
67.§
Rīkojuma projekts "Par proporciju, kādā īpašuma kompensācijas sertifikātu vietā par maksāšanas līdzekli var izmantot privatizācijas sertifikātus laikposmā no 2017.gada 1.janvāra līdz 31.martam"

TA-2819 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
68.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2832 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
69.§
Noteikumu projekts "Zudumu apmēru noteikšanas kārtība muitas uzraudzībā esošajām nefasētajām precēm"

TA-2769 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
70.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām""

TA-2757 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
71.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" projektu iesniegumu atlases pirmo un otro kārtu"

TA-2795 ____________________________________

(K.Ketners, I.Alhasova, A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai steidzami precizēt noteikumu projekta anotāciju un iesniegt precizēto anotāciju Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk – noteikumi) parakstīšanai.
4. Veselības ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteiktā kārtībā attiecīgus grozījumus noteikumos gadījumā, ja tiks precizēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" uzraudzības rādītāji, ņemot vērā ierosinātos priekšlikumus grozījumiem darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība".

 
72.§
Noteikumu projekts "Par Vienošanos par Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam finansēšanu un īstenošanu"

TA-2840 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt vienošanos par Latvijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam finansēšanu un īstenošanu.
 
73.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1245 "Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu kompetentajām iestādēm un ārvalstu kompetentajām iestādēm, ar kurām ir noslēgti Latvijas Republikas Saeimas apstiprināti starptautiskie līgumi""

TA-2762 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
74.§
Likumprojekts "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā"

TA-2803 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā" (likumprojektu pakete). 
75.§
Likumprojekts "Grozījums Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā"

TA-2804 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu un izskatīt to vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu izdienas pensiju likumā" (likumprojektu pakete).

 
76.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.1.pasākuma "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-2800 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sešu mēnešu laikā sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus grozījumus noteikumos, ja tiks precizēti darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" uzraudzības rādītāji.

 
77.§
Rīkojuma projekts "Par Evitu Simsoni"

TA-2809 ____________________________________

(J.Reirs, E.Simsone, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
78.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumos Nr.876 "Transportlīdzekļu un to numurēto agregātu tirdzniecības noteikumi""

TA-2798 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
79.§
Plāna projekts "Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanas un attīstības plāns 2016.–2018.gadam"

TA-2507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
80.§
Plāna projekts "Par Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu 2012.–2018.gadam īstenošanas plānu 2017.–2018.gadam"

TA-2637 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2017.gada 10.janvāra sēdē.
 
81.§
Informatīvais ziņojums "Par līdzekļu novirzīšanu brīvprātīgai iemaksai Eiropas Padomes "Rīcības plānā Baltkrievijai 2016.–2017.gadam""

TA-2752 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Ārlietu ministrijas priekšlikumu Latvijas daļu no Eiropas Padomes Eiropas medikamentu un veselības aprūpes direktorāta ēkas pārdošanas 7 000 EUR apmērā, kā arī atlikumu no Latvijas iemaksas Eiropas Padomes Farmakopejas budžetā 2 000,13 EUR apmērā un Eiropas Padomes budžetā 2 172,34 EUR apmērā novirzīt Latvijas brīvprātīgai iemaksai 11 172,47 EUR apmērā Eiropas Padomes "Rīcības plānā Baltkrievijai 2016.-2017. gadam".

 
82.§
Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai

TA-2363 ____________________________________

(U.Augulis, D.Merirands, J.Lange, A.Bērziņš, J.Reirs, A.Salmiņš, D.Reizniece-Ozola, I.Ošenieks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.
2. Valsts kancelejai informatīvo ziņojumu nosūtīt Saeimai, kā arī noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai.
3. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valstī esošo ceļu tīkla izvērtējumu, tostarp vērtējot esošā ceļu tīkla efektivitāti.
4. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot un līdz 2017.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par autoceļiem", paredzot palielināt valsts budžeta programmai "Valsts autoceļu fonds" novirzīto finansējumu no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem šādā apmērā, līdz tiek sasniegts likuma "Par autoceļiem" 12.panta ceturtajā daļā noteiktais apmērs:
4.1. no 2018.gada par summu, kas nav mazāka par starpību starp valsts budžeta faktiskajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem un gadskārtējā valsts budžeta likumā plānotajiem ieņēmumiem no akcīzes nodokļa par naftas produktiem, ja faktiskie ieņēmumi attiecīgajā gadā pārsniedz plānotos ieņēmumus, par bāzes gadu pieņemot pēdējo gadu, par kuru zināmi akcīzes nodokļa par naftas produktiem faktiskie ieņēmumi;
4.2. papildus šī protokollēmuma 4.1.apakšpunktā minētajam no 2020.gada par vismaz 5% gadā, salīdzinot ar iepriekšējā gadā valsts budžeta programmai "Valsts autoceļu fonds" novirzīto finansējumu, ja nominālā iekšzemes kopprodukta prognoze attiecīgajam gadam pieaug ne mazāk kā par 5%.
5. Finanšu ministrijai, sagatavojot likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam", iekļaut normu, ka finanšu ministram pēc Satiksmes ministrijas pamatota pieprasījuma saņemšanas ir tiesības pārdalīt likumā noteikto apropriāciju budžeta resora "74.gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" autoceļu uzturēšanas darbiem ne lielākā apjomā par neizlietoto dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem minētajam mērķim iepriekšējā gada beigās.
6. Pieņemt zināšanai, ka Satiksmes ministrija, lai nodrošinātu autoceļu uzturēšanas darbu veikšanu un VAS "Latvijas Valsts ceļi" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" attīstošu projektu, tostarp nepieciešamās ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošanas projektu īstenošanu, izvērtēs un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai līdz 2017.gada 1.jūlijam iesniegs Ministru kabinetā priekšlikumus par dividendēs izmaksājamo VAS "Latvijas Valsts ceļi" un VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" peļņas daļu par 2016.gadu.
7. Valsts autoceļu sakārtošanas programmas 2014.-2020.gadam realizēšanas termiņu pagarināt līdz 2023.gadam un jautājumu par tās finansēšanu skatīt Ministru kabinetā likumprojekta par vidējā termiņa budžeta ietvaru un kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieprasījumiem, ņemot vērā valsts budžeta iespējas.
8. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2017.gada 31.augustam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamību piesaistīt papildu finansējumu ceļu uzturēšanai, pārbūvei un atjaunošanai papildus valsts budžetā paredzētajam finansējumam (piemēram, izmantojot publiskās un privātās partnerības finansēšanas modeli), ievērojot fiskālās disciplīnas nosacījumus. 
83.§
Informatīvais ziņojums "Par sistēmiski svarīgo ārstniecības iestāžu kartējumu un attīstības reformu"

TA-2794 ____________________________________

(K.Ketners, I.Maļina-Tabūne, I.Rudzīte, A.Čakša, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai, izstrādājot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru" 1. un 2.projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu regulējošos normatīvos aktus, noteikt finansējuma sadalījumu atbilstoši ziņojumā noteiktajam, tai skaitā paredzēt šādas attiecināmās izmaksas:
2.1. SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" līdz 17 888 467 EUR;
2.2. VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" līdz 91 068 678 EUR;
2.3. VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" līdz 11 157 143 EUR;
2.4. VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" līdz 1 788 847 EUR;
2.5. SIA "Rīgas Dzemdību nams" līdz 1 172 927 EUR;
2.6. VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" līdz 1 788 847 EUR;
2.7. SIA "Liepājas reģionālā slimnīca" līdz 14 228 677 EUR;
2.8. SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" līdz 7 670 720 EUR;
2.9. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" līdz 9 838 034 EUR
2.10. SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" līdz 2 146 616 EUR;
2.11. SIA "Vidzemes slimnīca" līdz 6 331 512 EUR;
2.12. SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" līdz 5 009 910 EUR;
2.13. SIA "Rēzeknes slimnīca" līdz 3 969 502 EUR.
3. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim izstrādāt un veselības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par papildu nepieciešamo publisko finansējumu III un IV līmeņa slimnīcu infrastruktūras attīstībai, prioritāri izvērtējot iespējas papildu finansējumam SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" 7 500 000 EUR apmērā un SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" 900 000 EUR apmērā, kas izskatāms pēc Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" vidusposma izvērtējuma veikšanas.

 
84.§
Informatīvais ziņojums "Par sarunu uzsākšanu Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā periodā no 2014. līdz 2021.gadam"

TA-2768 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Zonberga, A.Bauere, A.Gobiņš, D.Rancāne, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un finanšu ministres sniegto informāciju par sagatavošanās procesu sarunu uzsākšanai Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu ieviešanai Latvijā periodā no 2014. līdz 2021.gadam un turpmāko divpusējo sarunu plānošanas gaitu.
2. Atbalstīt priekšlikumu vienotajam saprašanās memorandu projektam atbilstoši informatīvā ziņojuma 1.pielikumam, tai skaitā 5% no kopējās Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu aploksnes paredzēt nevalstisko organizāciju fondam papildu minimāli donorvalstu iezīmētajam finansējumam nevalstisko organizāciju fondam Eiropas Ekonomikas zonas ietvaros.
3. Finanšu ministrijai attiecīgi precizēt informatīvo ziņojumu un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 15.janvārim iesniegt donorvalstīm vienoto saprašanās memorandu projekta priekšlikumu.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai kā potenciālajiem programmu apsaimniekotājiem, kā arī citām nozaru ministrijām atbilstoši kompetencei un Valsts kancelejai sniegt Finanšu ministrijai nepieciešamo atbalstu divpusējo sarunu sagatavošanā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Kultūras ministrijai, Tieslietu ministrijai un Iekšlietu ministrijai kā potenciālajiem programmu apsaimniekotājiem līdz 2017.gada 5.janvārim deleģēt pārstāvi oficiālajām divpusējām sarunām ar donorvalstīm.
7. Finanšu ministrijai divpusējās sarunās virzīt priekšlikumu par visa Latvijai pieejamā finansējuma plānošanu, sadalīšanu un izmantošanu, neatstājot nesadalītu rezerves finansējumu, un vienoties par rezerves finansējuma izmantošanu saprašanās memorandos. Finanšu ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja donorvalstis neatbalsta ātrāku rezerves finansējuma izmantošanu.
8. Finanšu ministrijai pirms saprašanās memorandu parakstīšanas informēt Ministru kabinetu par izmaiņām attiecībā uz sākotnēji atbalstīto vienoto saprašanās memorandu projektu.

 
85.§
Informatīvais ziņojums "Par attiecināmajiem izdevumiem Eiropas Savienības struktūrfondu projektos pēc 2016.gada 31.marta"

TA-2797 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka informatīvajā ziņojumā minētie attiecināmie izdevumi netiks deklarēti Eiropas Komisijai, jo attiecināti pēc izdevumu attiecināmības perioda beigām un informatīvais ziņojums ir iesniegts Ministru kabinetā pēc 2016.gada 30.novembra, kas savukārt neietekmē programmas izpildi 100% apmērā, ņemot vērā, ka Eiropas Komisijai deklarētie izdevumi pārsniedz piešķirto finansējumu un minētie izdevumi ir segti no virssaistībām.
3. Ņemot vērā Valsts izglītības attīstības aģentūras pieņemtos lēmumus par pārskata periodā apstiprināmo attiecināmo izmaksu apjomu, Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā valsts budžeta līdzekļu pārdales pieprasījumu no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas 62.07.00 apakšprogrammu "Atmaksas un avansi pašvaldībām vai citiem struktūrfondu finansējuma saņēmējiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu īstenošanu (2007-2013)" Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu attiecināmo izmaksu segšanai 65 128,00 EUR apmērā šādos projektos:
2.1. projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/004 "Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana" – 567 EUR;
2.2. projekts Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/029 "Latvijas Universitātes infrastruktūras modernizācija prioritāro virzienu studiju programmu attīstībai" – 16 851 EUR;
2.3. projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/003 "Sabiedrības veselības un klīniskās medicīnas valsts nozīmes pētniecības centra izveide un tā infrastruktūras modernizācija" – 1 517 EUR;
2.4. projekts "Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs" projekts Nr.2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/006 "Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide" – 1 074 EUR;
2.5. projekts Nr.2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/070 "Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai" – 42 071 EUR;
2.6. projekts Nr.3DP/3.1.2.1.1/09/IPIA/VIAA/006 "Rīgas Tehniskās universitātes vienotā teritoriālā kompleksa izveide" – 3 048 EUR.

 
86.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanu 2017.gadā"

TA-2790 ____________________________________

(K.Ketners, A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā minētās reformas onkoloģijas jomā, kā arī no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma atļaut izmantot 12 262 260 EUR reformu īstenošanai, lai uzlabotu onkoloģisko saslimšanu diagnostikas un ārstēšanas pieejamību, pārdalot finansējumu uz šādām Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
1.1. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 5 660 407 EUR;
1.2. 33.18.00 "Plānveida stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" – 2 463 058 EUR;
1.3. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" – 4 138 795 EUR.
2. Veselības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam.
3. Finanšu ministram atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam pārdalīt Veselības ministrijai veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervēto finansējumu 12 262 260 EUR apmērā, lai 2017.gadā īstenotu veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumus onkoloģijas jomā.
4. Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā noteikto iznākuma rādītāju izpildi un līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt Finanšu ministrijā ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā 2017.gada pirmajā pusē un līdz 2018.gada 1.martam – par iznākuma rādītāju izpildi 2017.gadā. Veselības ministrijai veikt minēto datu uzkrāšanu, lai nodrošinātu audita izsekojamību iznākuma rādītāju izpildei.
5. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 15.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pārējiem reformas pasākumiem un finansējuma (22 062 190 EUR) sadalījumu 2017.gadam, norādot pasākumus, kurus plānots finansēt no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma veselības nozares reformas īstenošanai.
6. Noteikt, ka finansējums veselības aprūpes sistēmas reformas īstenošanai 2018.gadā tiek ieplānots Veselības ministrijas budžetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā, ņemot vērā šī protokollēmuma 4.punktā minēto progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā.

 
87.§
Atbildes vēstules projekts Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par labas pārvaldības principu ievērošanu Rīgas brīvostas pārvaldes amatpersonu darbībā)

TA-2647 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
88.§
Atbildes vēstules projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (Par Saeimas paziņojuma "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu kvalitatīvu vispārējās izglītības iestāžu tīklu un risinātu ar izglītojamo telpisko mobilitāti (izglītības iestādes fizisku pieejamību) saistītās problēmas" 4.punktā dotā uzdevuma izpildi)

TA-2463 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai.
 
89.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras priekšmetiem"

TA-2754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Padomes Konvenciju par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras priekšmetiem".
 
90.§
Noteikumu projekts "Īstermiņa eksporta kredīta garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvām sabiedrībām"

TA-2660 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
91.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu prēmēšanu par tiešas darbības rezultātā atklātiem noziedzīgiem nodarījumiem"

TA-2733-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Finanšu ministrijas (Valsts ieņēmumu dienesta) priekšlikumu 2016.gadā veikt pārdali starp izdevumu klasifikācijas kodiem budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana", samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem un attiecīgi palielinot izdevumus atlīdzībai 29 419 EUR apmērā (no tā atalgojumam 23 803 EUR, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 5 616 EUR), prēmiju piešķiršanai Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņiem atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma pārejas noteikumu 8. piecpadsmit prim punkta 1) apakšpunktā noteiktajam.
 
92.§
Protokollēmuma projekts "Par iepirkumu "Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 54,600 – 72,780 segas pārbūve""

TA-2811 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas, Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas viedokli.
3. Pieņemt zināšanai, ka pasūtītājs VAS "Latvijas Valsts ceļi" saglabā atbildību par iepirkuma procesa atbilstību normatīvajam regulējumam, tai skaitā par atklāta konkursa nolikuma projekta ietvaros izvēlēto saimniecisko, tehnisko un citu risinājumu, kas ietver arī atbildību par tādas informācijas atbilstību faktiskajai situācijai, pamatojoties uz kuru nolikums izstrādāts vai kas tajā ietverta, kā arī nolikuma prasību objektivitāti un pamatotību.
 
93.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā Kiršteins pret Latviju"

TA-2681-DV _________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, K.Līce, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3 000 EUR izmaksāšanai Jānim Kiršteinam saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 20.oktobra spriedumu lietā "Kiršteins pret Latviju".
3. Ārlietu ministrijai nodrošināt 2016.gada 20.oktobra sprieduma lietā "Kiršteins pret Latviju" tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 
94.§
Dienesta vajadzībām

TA-2837-DV _________________________________

.
 
95.§
Informatīvais ziņojums "Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izvietošanu valsts nekustamajā īpašumā Citadeles ielā 1, Rīgā"

TA-2839-IP _________________________________

(I.Jurča, E.Rinkēvičs, D.Reizniece-Ozola, U.Augulis, K.Šadurskis, J.Reirs, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja iesniegto informatīvo ziņojumu. 

Sēdi slēdz plkst. 15.05


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš