Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 7

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.7

2017.gada 14.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par Valdības rīcības plāna Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai izpildes progresu"

TA-312 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, E.Rinkēvičs, J.Reirs, J.Dūklavs, D.Lucaua, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajai informācijai:
2.1. lai nodrošinātu valdības rīcības plāna pasākumu izpildi un uzraudzību:
2.1.1. Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 30.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu ar risinājuma variantiem valsts materiālo rezervju veidošanas reformai;
2.1.2. Iekšlietu ministrijai līdz 2017.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par efektīvāko un piemērotāko risinājumu Valsts policijas vecāko virsnieku profesionālajai sagatavošanai;
2.1.3. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Lielo un stratēģiski nozīmīgo investīciju projektu koordinācijas padomē ziņojumu par stratēģisko investīciju projektu piesaistes un pārvaldības mehānismu, kurš aprobēts uz konkrēta investīciju projekta bāzes, un līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt šo jautājumu izskatīšanai Ministru kabinetā;
2.1.4. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 28.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu "Vidēja un ilgtermiņa eksporta kredīta garantiju un investīciju garantiju izsniegšanas noteikumi komersantiem un atbilstošām lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām";
2.1.5. Kultūras ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par piemērotākajiem risinājumiem radošo personu un organizāciju atbalstam;
2.1.6. Kultūras ministrijai līdz 2017.gada 30.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu Valsts kultūrkapitāla fonda finansēšanas modeļa maiņai, pārskatot tiesisko regulējumu;
2.1.7. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 28.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par iespējamiem risinājumiem efektīvam pedagogu atalgojuma paaugstināšanas grafikam par pedagogiem paredzamo darba samaksas pieaugumu laikposmā no 2018.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.decembrim;
2.1.8. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem pašvaldību un citu dibinātāju profesionālās izglītības iestāžu finansēšanas principiem;
2.1.9. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par atbalstu pirmspensijas vecuma (60+) pedagogiem darba zaudēšanas gadījumā skolu tīkla optimizācijas rezultātā;
2.1.10. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 30.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā visus nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu Padziļinātās sadarbības programmas pilnveidi;
2.1.11. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 30.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā paplašināto savstarpējo aizdevumu platformu darbību regulējošos normatīvos aktus;
2.1.12. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 1.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā Māsterplānu veselības aprūpē, piedāvājot reģionālo un lokālo ārstniecības iestāžu kartējumu, cilvēkresursu attīstības plānojumu un izmaiņas veselības aprūpes sistēmas pārvaldībā;
2.1.13. Veselības ministrijai līdz 2017.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par veselības tūrisma attīstības iespējām;
2.1.14. Labklājības ministrijai līdz 2017.gada 31.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīcības plānu minimālo ienākumu atbalstu sistēmas pilnveidei, tai skaitā par minimālo pensiju un garantētā minimālā ienākumu līmeņa palielināšanu;
2.1.15. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 31.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par konceptuālu risinājumu reģionālo lidostu pārvaldības integrācijai ar Starptautisko lidostu "Rīga";
2.1.16. sadarbības platformai "Demogrāfisko lietu centrs" līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam, lai sekmētu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos;
2.2. lai īstenotu pasākumus, par kuriem panākta vienošanās ar atbildīgajiem nozaru ministriem:
2.2.1. Ārlietu ministrijai, gatavojoties Apvienotās Karalistes izstāšanās sarunām no Eiropas Savienības:
2.2.1.1. līdz 2017.gada 28.februārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par nacionālo pozīciju izstrādes mehānismu un interešu pārstāvēšanu iespējamās Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes izstāšanās sarunās no Eiropas Savienības, kā arī par nepieciešamajiem papildus resursiem Latvijas interešu aizstāvībai;
2.2.1.2. līdz 2017.gada 11.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā atjaunotu pozīciju par Latvijas Republikas interesēm iespējamās Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes izstāšanās sarunās no Eiropas Savienības;
2.2.1.3. līdz 2017.gada 1.maijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas valdības un sociālo partneru kopīgu rīcību, kā arī Latvijas ekonomiskajām interesēm Apvienotajā Karalistē, tai skaitā investīciju piesaistē un investīciju projektu īstenošanā;
2.2.2. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 28.februārim sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Nodarbinātības padomes ietvaros identificēto pasākumu kopumu un to izpildes termiņiem;
2.2.3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 1.oktobrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par attīstības centru iesniegto projektu kvalitātes novērtējumu un priekšlikumiem tālākai rīcībai, un papildus nepieciešamo atbalsta mehānismu uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstīšanai;
2.2.5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 1.martam sadarbībā ar Zemkopības ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par atbalsta mehānismu pieejamību uzņēmējdarbības attīstībai un kooperācijas intensificēšanai, iesaistot vietējo rīcības grupu potenciālu un ņemot vērā pašvaldību atbildību teritorijas specializētajā uzņēmējdarbības attīstības plānošanā;
2.2.6. Zemkopības ministrijai līdz 2017.gada 15.aprīlim sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Satiksmes ministriju iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Bioekonomikas stratēģijas izstrādes progresu, norādot konceptuālas izvēles, kas integrējamas lauku attīstības programmā (tai skaitā izstrādājot 2021.–2027. gada Lauku attīstības programmu) un citos Eiropas Savienības fondu atbalsta instrumentos, Viedās specializācijas stratēģijā (RIS3) un valsts pētījumu programmu plānotajos ieguldījumos.
3. Pārresoru koordinācijas centram sagatavot attiecīgu rīkojuma projektu par grozījumiem Valdības rīcības plānā Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai (apstiprināts ar Ministru kabineta 2016.gada 3.maija rīkojumu Nr.275 "Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai"), paredzot svītrot 61.1., 81.1., 87.1. un 122.2.pasākumu, un iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Pārresoru koordinācijas centram precizēt informatīvo ziņojumu, paredzot, ka Ārlietu ministrija un Ekonomikas ministrija vienojas par to, kā tiks nodrošināta informatīvā ziņojuma 3.2.sadaļas 7.punkta izpilde, un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.

 
2.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā"

TA-93 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"" (likumprojektu pakete).
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Nacionālās drošības likumā"

TA-94 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojektu "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā"" (likumprojektu pakete).

 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Ārvalstu bruņoto spēku statuss Latvijas Republikā""

TA-115 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā" un likumprojektu "Grozījumi Nacionālās drošības likumā" (likumprojektu pakete).
 
5.§
Par Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 6.§) "Par Nolīgumu, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm, no otras puses, un Nobeiguma aktu" 4., 5., 6. un 7.punktā doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-147 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.5 6.§) "Par Nolīgumu, ar ko izveido pamatu ekonomisko partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Austrumāfrikas Kopienas partnervalstīm, no otras puses, un Nobeiguma aktu" 4., 5., 6. un 7.punktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
 
6.§
Noteikumu projekts "Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība"

TA-133 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-188 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par privātajiem pensiju fondiem""

TA-64 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Tērvetes novada pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā un nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-158 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Atbrīvošanas alejā 166A, Rēzeknē, nodošanu Rēzeknes pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-197 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.aprīļa rīkojumā Nr.155 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-206 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi""

TA-142 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Aeronavigācijas institūta Satversmes apstiprināšanu"

TA-216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Kalpaka ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-136 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai"

TA-126 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Siguldas novada pašvaldības īpašumā"

TA-116 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.698 "Par sliežu ceļa posma Skulte-Aloja-rajona robeža slēgšanu""

TA-2855 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojumā Nr.699 "Par sliežu ceļa posma Aloja-Ipiķi-valsts robeža slēgšanu""

TA-2856 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 25.aprīļa rīkojuma Nr.193 "Par civilmilitārās gaisa telpas plānošanas un koordinācijas ekspertu grupu" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-74 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par Varakļānu novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-110 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Ekonomikas ministrijas valdījumā"

TA-111 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-113 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P121 Tukums-Kuldīga pārbūves projekta īstenošanai"

TA-114 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Ausmas A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 004 0159) – zemes vienību 0,0047 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 004 0153) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par 27,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Jaunozoli A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 004 0157) – zemes vienību 0,04 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 004 0149) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, par 228,00 EUR;
2.3. nekustamo īpašumu "Šēniņi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9094 001 0468) – zemes vienību 0,02 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9094 001 0467) – Zemītes pagastā, Kandavas novadā, par 114,00 EUR;
2.4. nekustamo īpašumu "Vecgaiļi A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9088 004 0158) – zemes vienību 0,01 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 9088 004 0151) – Vānes pagastā, Kandavas novadā, 57,00 EUR.

 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-198 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 1.septembra noteikumos Nr.983 "Ar lietas izskatīšanu saistīto izdevumu aprēķināšanas kārtība""

TA-193 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumos Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība""

TA-226 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.277 "Noteikumi par šķīrējtiesu reģistru""

TA-118 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 11.3.1. un 11.3.2. apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-223 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 11.3.1. un 11.3.2.apakšpunktā dotos uzdevumus par aktualitāti zaudējušiem.
2. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju sagatavot un tieslietu ministram līdz 2017.gada 1.augustam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Oficiālās elektroniskās adreses likumā, nosakot, kad dokuments ir uzskatāms par paziņotu, ja tas ir nosūtīts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi.

 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi""

TA-2863 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
30.§
Par Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.2.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-208 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.2 25.§) "Likumprojekts "Publisko pakalpojumu likums"" 6.2.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-218 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju"

TA-211 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""

TA-273 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.435 "Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu""

TA-236 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.241 "Slimību profilakses un kontroles centra nolikums""

TA-257 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-277 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-278 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai"

TA-313 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba priekšnieku"

TA-202 ____________________________________

(R.Bergmanis, I.Mogiļnijs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par Inesi Šteinu"

TA-259 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Šteina, J.Reirs, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Konceptuāls ziņojums "Par advokātu procesa ieviešanu atsevišķās civillietu kategorijās"

TA-1872 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālo ugunsdzēsības un glābšanas transportlīdzekļu un speciālās tehnikas iegādi, papildu nepieciešamo personālu esošo struktūrvienību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai, kā arī depo ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu un papildus nepieciešamo finansējumu 2018.gadam un turpmākajiem gadiem"

TA-164 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildus nepieciešamo finansējumu speciālo transportlīdzekļu iegādei Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju veikšanai 2018.gadā 10 401 295 EUR apmērā, 2019.gadā un turpmāk ik gadu 10 221 295 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
3. Jautājumu par papildu amata vietu un to uzturēšanai nepieciešamo finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam risināt vienlaikus ar konceptuālā ziņojuma "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā" izskatīšanu.
4. Atļaut uzsākt publiskās un privātās partnerības modeļa izvērtēšanas procesu Liepājas 2.daļas 2.posteņa, Siguldas daļas, Jēkabpils daļas Viesītes posteņa, Alūksnes daļas, Talsu daļas Dundagas posteņa, Krāslavas daļas Dagdas posteņa, Jelgavas daļas Kalnciema posteņa, Talsu daļas, Olaines daļas, Preiļu daļas, Madonas daļas, Dobeles daļas, Liepājas 1.daļas 1.posteņa, Liepājas daļas Priekules posteņa un Kuldīgas daļas Alsungas posteņa depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai.
5. Iekšlietu ministrijai veikt iepirkumu informatīvajā ziņojumā paredzēto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku būvniecības, pārbūves vai atjaunošanas projekta finanšu ekonomiskā pamatojuma sagatavošanai, izmantojot privātās un publiskās partnerības modeli, finansējumu pamatojuma izstrādes pakalpojuma apmaksai 60 000 EUR apmērā (neieskaitot PVN) nodrošinot Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ietvaros.
6. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta depo ēku būvniecībai, pārbūvei vai atjaunošanai izskatīt Ministru kabinetā pēc šī protokollēmuma 5.punktā paredzēto finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanas likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019., un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem jaunajām politikas iniciatīvām.
7. Iekšlietu ministrijai pēc šī protokollēmuma 5.punktā paredzēto aprēķinu veikšanas sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par finanšu ekonomiskā pamatojuma rezultātiem un paredzētajām darbībām, lai nodrošinātu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ēku būvniecību, pārbūvi vai atjaunošanu.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izstrādi"

TA-229 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tiesu administrācijai organizēt un koordinēt tieslietu sistēmas novērtējuma veikšanu.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2014.gada 22.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 2.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 17, Rīgā, atsavināšanu izsolē un jauna tieslietu nozares iestāžu administratīvā centra celtniecību Jēkabpilī"" izpildes gaitu"

TA-239 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Par veselības reformas pasākumu īstenošanas turpināšanu 2017.gadā"

TA-275 ____________________________________

(A.Čakša, I.Januma, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un atbalstīt tajā minētās reformas, kā arī no budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervētā finansējuma atļaut izmantot 22 062 190 EUR, lai veiktu nepieciešamās reformas rindu mazināšanai pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā un ambulatorajā rehabilitācijā un reformām valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam VHC pacientiem F3-F4 stadijā, pārdalot finansējumu uz Veselības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammām:
1.1. 33.03.00 "Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana" 5 462 883 EUR apmērā;
1.2. 33.16.00 "Pārējo ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšana" 16 599 307 EUR apmērā.
2. Pieņemt zināšanai, ka ar šī protokollēmuma 1.2.apakšpunktā noteikto finansējumu vidēji tiks nodrošināta rindu samazināšana sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem par 25%, un noteikt, ka veselības reformas ietvaros rindu samazināšana sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem ir tupināma 2018. un 2019.gadā, līdz to vidējais apmērs samazināsies vidēji vismaz par 50%.
3. Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 18.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar analīzi un priekšlikumus par veicamajiem pasākumiem un papildu nepieciešamo finansējumu, lai nodrošinātu tālāku rindu samazināšanu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumiem, nepārskatot pakalpojumu apmaksas tarifus, ieskaitot prognozes par piedāvājuma izmaiņām sakarā ar pacientu uzvedības maiņu, vairāk izvēloties valsts apmaksātos pakalpojumus.
4. Veselības ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam.
5. Finanšu ministram atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam pārdalīt Veselības ministrijai veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 08.00.00 programmā "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" rezervēto finansējumu 22 062 190 EUR apmērā veselības aprūpes sistēmas reformas pasākumu rindu mazināšanai pie speciālistiem, uz diagnostiskajiem izmeklējumiem, dienas stacionārā un ambulatorajā rehabilitācijā un reformām valsts kompensējamo medikamentu nodrošinājumam VHC pacientiem F3-F4 stadijā 2017.gadā.
6. Veselības ministrijai kontrolēt informatīvajā ziņojumā noteikto iznākuma rādītāju izpildi un līdz 2017.gada 1.septembrim iesniegt Finanšu ministrijai ziņojumu par progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā par 2017.gada pirmo pusi un līdz 2018.gada 1.martam par iznākuma rādītāju izpildi 2017.gadā. Veselības ministrijai nodrošināt datu uzkrāšanu, lai iznākuma rādītāju izpildei būtu iespējama audita izsekojamība.
7. Noteikt, ka finansējums veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai 2018.gadam tiek ieplānots Veselības ministrijas budžetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā, ņemot vērā šī protokollēmuma 6.punktā minēto progresu iznākuma rādītāju sasniegšanā.

 
46.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Eiropas Savienības Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020.gada"

TA-296-IP _________________________________

(J.Dūklavs, K.Gerhards, A.Ozola, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Eiropas Savienības Kopējā lauksaimniecības politika pēc 2020.gada", ņemot vērā sniegto informāciju par tajā veicamajiem precizējumiem.
3. Zemkopības ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt nacionālo pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
47.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 17.februāra sanāksmei

TA-305-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 17.februāra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par ieguldījumu Eiropas jaunatnē, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Solidaritātes korpusam";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par iekļaušanu daudzveidībā, lai nodrošinātu augstas kvalitātes izglītību visiem iedzīvotājiem, un diskusiju dokumentu "Izglītības un apmācības ieguldījums sociālajā kohēzijā un Eiropas kopīgo vērtību stiprināšanā saistībā ar 2017.gada Eiropas pusgadu"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2017.gada 17.februāra sanāksmē.
 
48.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 20.februāra sanāksmei

TA-307-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu Komitejai "Eiropas topošie līderi: jaunuzņēmumu un augošo uzņēmumu atbalsta iniciatīva"";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko ievieš Eiropas pakalpojumu e-karti un saistīto administratīvo nodrošinājumu un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par tiesisko un darbības regulējumu Eiropas pakalpojumu e-kartei, ko ievieš ar Regulu [EPK Regulu]".
3. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 20.februāra sanāksmē.
 
49.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-189 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. (N) Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt noteikumu projekta 10.punktu un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. (IP)
3. (IP)

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2016 secinājumiem"

TA-139-DV _________________________________

 

Dienesta vajadzībām
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-279-DV _________________________________

(U.Augulis, D.Reizniece-Ozola, Dž.Innusa, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu"

TA-311-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, J.Reirs, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, I.Znotiņa, L.Kļaviņa, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 6.punktā vārdus "Ekonomikas noziegumu apkarošanas pārvaldes" un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 30.aprīlim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā pasākumu plānu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai.
5. Atzīt Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.49 64.§) "Par informatīvo ziņojumu "Par priekšlikumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtēšanas institucionālajam modelim"" 11.punktā minēto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
53.§
Dienesta vajadzībām

59-k _______________________________________

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš