Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 10

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.10

2017.gada 28.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

M.Krieviņš

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.decembra rīkojumā Nr.768 "Par valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes personālsastāvu""

TA-359 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā novērtē un pieņem lēmumu par to, vai piekļuve dabasgāzes krātuvēm ir tehniski un ekonomiski pamatota"

TA-195 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.327 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"""

TA-249 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas–Ķīnas Apvienotajā komitejā"

TA-334 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību"

TA-338 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"

TA-339 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

TA-340 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām"

TA-342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par autotransporta līdzekļu kategorijām, kuru iepirkumos piemēro īpašas prasības, un autotransporta līdzekļu ekspluatācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku"

TA-345 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 28.§) "Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-304 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.6 28.§) "Likumprojekts "Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.oktobrim.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali Kultūras ministrijas programmas 22.00.00 "Kultūras projekti un investīcijas" apakšprogrammā 22.02.00 "Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas""

TA-337 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 25.janvāra noteikumos Nr.75 "Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem""

TA-55 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-149 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.468 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2.pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumi""

TA-150 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.836 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt bezdarbnieku kvalifikāciju un prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam" īstenošanas noteikumi""

TA-2908 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.aprīļa noteikumos Nr.207 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi""

TA-2909 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Par Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 5.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-316 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, grozīt Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.37 24.§) "Informatīvais ziņojums par prognozēm darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstībai vidējā termiņā" 5.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu un noteikt, ka informāciju par situāciju darba tirgū un darba tirgus īstermiņa prognozēm Labklājības ministrija sniedz līdz kārtējā gada 1.aprīlim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts akciju sabiedrības "Starptautiskā lidosta "Rīga"" lidlaukā sniegto pakalpojumu maksu"

TA-320 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-310 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.36 38.§) "Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumu Nr.1025 "Noteikumi par rīcību ar lietiskajiem pierādījumiem un arestēto mantu" piemērošanas praksi un Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas gaitu"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"

TA-2066 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Elektronisko sakaru likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījums Elektronisko sakaru likumā" (likumprojektu pakete).
 
21.§
Likumprojekts "Grozījums Elektronisko sakaru likumā"

TA-2065 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā" (likumprojektu pakete).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-389 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ņemot vērā no Eiropas Komisijas saņemtās norādes par Satiksmes ministrijas ierosinātajiem grozījumiem 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" rezultātu rādītājā "Laika apstākļu ietekmētās kuģu dīkstāves samazinājums", pieņemt zināšanai, ka precizēto rezultāta rādītāju Satiksmes ministrija Finanšu ministrijā iesniegs līdz 2017.gada 3.martam.
3. Finanšu ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktā minētajam un precizēto rīkojuma projektu iesniegt Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
5. Finanšu ministrijai pēc rīkojuma parakstīšanas grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegt Eiropas Komisijā.
6. Satiksmes ministrijai pēc grozījumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegšanas Eiropas Komisijā izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra noteikumos Nr.69 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1. pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" īstenošanas noteikumi".
7. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta 2017.gada 31.janvāra sēdes protokollēmuma Nr.5 11.§ 2.punktā minētais uzdevums ir uzskatāms par aktualitāti zaudējušu.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.–2020.gada plānošanas periodam"

TA-388 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai pēc rīkojuma parakstīšanas grozījumus Partnerības līgumā Eiropas Savienības investīciju fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodam iesniegt Eiropas Komisijā.
 
24.§
Noteikumu projekts "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"

TA-390 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi"

TA-391 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-397 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem"

TA-343 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par depozīta maksājumu"

TA-344 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 41.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""" 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-285 ____________________________________

(K.Gerhards, D.Reizniece-Ozola, T.Vectirāns, I.Ošenieks, M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.30 41.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos""" 2.4.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.
2. Satiksmes ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.jūnijam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu tiesību akta projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos", paredzot noteikt jaunu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmēju kategoriju "daudzbērnu ģimenes locekļi", kuriem noteiktā kārtībā būs tiesības saņemt kompensāciju 25% apmērā par braukšanas izdevumiem, izmantojot sabiedrisko transportu reģionālās nozīmes maršrutu tīkla maršrutos.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas pārstāvja lūgumu izdarīt grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 31.marta noteikumos Nr.153 "Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos", pagarinot ieviešanas termiņu normām, kas attiecas uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju pienākumu no 2017.gada 1.jūlija nodrošināt norēķinu līdzekļu pieņemšanu.

 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.516 "Noteikumi par Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amata pretendentu pieteikšanās nosacījumiem un kārtību, kā arī pretendentu atlases un vērtēšanas kārtību""

TA-402 ____________________________________

(M.Krieviņš, I.Jurča, J.Volberts, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai paredzēt noteikumu projekta 21.punktā, ka par komisijas lēmumu noraidīt visus pretendentus komisijas vadītājs vienas darbdienas laikā rakstiski informē Ministru prezidentu un piecu darbdienu laikā – katru pretendentu. Komisijas vadītājs, informējot Ministru prezidentu un pretendentus par pieņemto lēmumu, pievieno skaidrojumu par katras noraidīšanas iemesliem atbilstoši Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likuma 4. panta piektajā daļā noteiktajām prasībām, kopīgi ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju redakcionāli precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par atklāta konkursa uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka amatu izsludināšanu"

TA-403 ____________________________________

(M.Krieviņš, I.Jurča, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projekta 2.punktā pretendenta pieteikuma iesniegšanas termiņu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta finanšu ministre (otrais paraksts).
 
32.§
Plāna projekts "Finanšu sektora attīstības plāns 2017.–2019.gadam"

TA-250 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, L.Kļaviņa, K.Šadurskis, S.Liepiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Finanšu ministrijai tehniski precizēt plāna projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
4. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju rast risinājumu Uzņēmumu reģistra sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 (2015.gada 20.maijs) par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, prasību ieviešanu 2017.gadā.
 
33.§
Konceptuāls ziņojums "Par valsts pārvaldes iestāžu un Nacionālo bruņoto spēku kinologu apmācības sistēmas pilnveidošanu"

TA-260 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par iespējām Pirmslaulību mācību programmu personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, īstenot praksē"

TA-319 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, D.Reizniece-Ozola, A.Čakša, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai līdz 2018.gada 1.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā, pilotprojekta īstenošanas gaitu, tostarp priekšlikumus par tālāko šīs mācību programmas īstenošanas gaitu un iespējamiem finansējuma avotiem.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmumā (prot. Nr.47 50.§) un 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.63 44.§) Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai doto uzdevumu atzīšanu par aktualitāti zaudējušiem

TA-207 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 50.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts kontroles revīzijas laikā atklātajiem pārkāpumiem Dienvidu tilta būvdarbu izmaksās un priekšlikumiem tālākajai rīcībai" 2.2.apakšpunktā un 3.punktā un Ministru kabineta 2009.gada 29.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.63 44.§) "Informatīvais ziņojums par Valsts kontroles revīzijas laikā atklātajiem pārkāpumiem Dienvidu tilta būvdarbu izmaksās, pasākumiem līdzīgu pārkāpumu novēršanā un priekšlikumiem tālākajai rīcībai" 2.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai uzņemties papildu saistības un īstenot projektu, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumentiem"

TA-335 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības Eiropas Savienības finansēto institūciju stiprināšanas programmu mērķsadarbības projekta tieslietu jomā Ukrainā "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" īstenošanai 2017.–2019. gadā 238 399 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta priekšfinansējums 21 673 EUR):
2.1. 2017. gadā 84 749 EUR apmērā;
2.2. 2018. gadā 121 576 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta priekšfinansējums 11 272 EUR);
2.3. 2019. gadā 32 074 EUR apmērā (t.sk. valsts budžeta priekšfinansējums 10 401 EUR), savukārt 21 673 EUR paredzēt kā līdzekļu atmaksu valsts budžetā.
3. Projekta "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" īstenošanai nepieciešamo priekšfinansējumu 2018.gadā 11 272 EUR apmērā un 2019.gadā 10 401 EUR apmērā pārdalīt no budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Tieslietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus apropriācijas palielināšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam.
5. Finanšu ministrijai precizēt Tieslietu ministrijas pamatbudžeta bāzes izdevumus 2018.–2019.gadam atbilstoši informatīvajā ziņojumā iekļautajai informācijai.
 
37.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 6.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-422 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministrijas parlamentārajam sekretāram R.Arnītim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 6.marta sanāksmē.
 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 7.marta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-432 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas pastāvīgajai pārstāvei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes 2017.gada 7.marta sanāksmē.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 1.sadaļā "Brīva preču kustība" un 30.sadaļā "Ārējās attiecības"

TA-396-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektiem pievienošanās sarunu ar Melnkalni 1.sadaļā "Brīva preču kustība" un 30.sadaļā "Ārējās attiecības".
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 3.marta sanāksmei

TA-400-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr.883/2004 par sociālās drošības sistēmu koordinēšanu un Regulu (EK) Nr.987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr.883/2004 (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram H.Abu Meri pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2017.gada 3.marta sanāksmē.

 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 6.marta sanāksmei

TA-421-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Eiropas Savienības sadarbība drošības un aizsardzības jomā".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 6.marta sanāksmē.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0145

TA-424-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0145.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0144

TA-425-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0144.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā" un rīkojuma projekts "Par uzņemošās valsts atbalstam nepieciešamās infrastruktūras attīstību un materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu Latvijā"

TA-386-DV ____________________________________

(R.Bergmanis, D.Reizniece-Ozola, J.Garisons, J.Reirs, E.Upīte, I.Gailīte, R.Kozlovskis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Aizsardzības ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu (dienesta vajadzībām).
2. Konceptuāli atbalstīt labklājības ministra izteikto priekšlikumu par alternatīvu risinājumu Aizsardzības ministrijas iesniegtā protokollēmuma projekta 3.punktā minētajam.
3. Aizsardzības ministrijai precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam un iesniegt precizēto ziņojumu Valsts kancelejā.
4. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
5. Aizsardzības ministrijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 2.punktā minēto konceptuāli atbalstīto priekšlikumu, sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot attiecīgu tiesību akta projektu, un aizsardzības ministram iesniegt projektu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
45.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmo lietu "Bože pret Latviju"

74-k____________________________________

(K.Līce, K.Šadurskis, D.Reizniece-Ozola, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā "Bože pret Latviju".
 
46.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Vaščenkovs pret Latviju"

75-k ____________________________________

(K.Līce, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 3000 EUR izmaksāšanai Nadeždai Zīmelei pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 15.decembra sprieduma lietā "Vaščenkovs pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 15.decembra sprieduma lietā "Vaščenkovs pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļvietnē www.tiesas.lv.
4. Aicināt Tieslietu padomi turpināt pievērst uzmanību tiesnešu profesionālās kvalifikācijas celšanai saistībā ar pirmstiesas apcietinājuma piemērošanu un kontroli kriminālprocesos.
 
47.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesā izskatāmajām lietām "Markus pret Latviju" un "Zirnīte pret Latviju"

76-k ____________________________________

(K.Līce, K.Šadurskis, J.Reirs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (konfidenciāli).
2. Latvijas pārstāvei starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās turpināt procesu lietā "Markus pret Latviju" un lietā "Zirnīte pret Latviju".
 

Sēdi slēdz plkst. 15.25


Ministru prezidents Māris Kučinskis
Valsts kancelejas direktors Mārtiņš Krieviņš