Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2017.gada 7.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Likumprojekts "Trauksmes cēlēju aizsardzības likums"

TA-2357 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir Ministru prezidents.
 
2.§
Likumprojekts "Par Protokolu Nr.15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija"

TA-420 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas pievienošanos 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 15.protokolam (turpmāk – Protokols).
2. Pilnvarot Latvijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Eiropas Padomē I.Punduru parakstīt Protokolu.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Ārlietu ministrijai pēc Protokola parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Protokolu un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ārlietu ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu par vīzu prasības atcelšanu diplomātisko, dienesta un speciālo pasu turētājiem"

TA-321 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Pārstāvības kārtība starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās"

TA-426 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.326 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"""

TA-251 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.332 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"""

TA-252 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-381 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim izvērtēt 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" (turpmāk – SAM 4.3.1.) ietvaros apstiprināto projektu īstenošanas progresu, vērtējot finansējuma apguvi un iznākuma rādītāju sasniegšanu, un nepieciešamības gadījumā veikt grozījumus, lai nodrošinātu uzņemtās saistības par iznākuma rādītāju sasniegšanu, kas ir apstiprinātas darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" (turpmāk – DP).
3. Ekonomikas ministrijai paplašināt SAM 4.3.1.pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodikas skaidrojumu saskaņā ar Eiropas Komisijas 2017.gada 25.janvārī sniegto atbildi uz Ekonomikas ministrijas sagatavoto vēstuli par DP ietvaros noteikto SAM 4.3.1. iznākuma rādītāju interpretāciju kontekstā ar jaunu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu būvniecību. Metodikā ietvert skaidrojumu, ka jaunu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu būvniecības izmaksas ir attiecināmas, ja:
3.1. sistēmā esošs, energoneefektīvs posms (ar lieliem siltumenerģijas zudumiem) tiek aizstāts ar jaunu posmu;
3.2. sistēmai pievienotie patērētāji no sistēmā esoša energoneefektīva siltumavota (tāda, kas siltumenerģijas ražošanai izmanto fosilos energoresursus, ir ar lieliem siltumenerģijas zudumiem, lielu kurināmā patēriņu) ar jaunā posma palīdzību tiek pieslēgti citam, efektīvākam, sistēmā esošam siltumavotam;
3.3. energoneefektīva lokālā siltumapgādes sistēma tiek aizstāta ar centralizēto siltumapgādi, lokālajiem siltumavotiem pievienotos klientus ar jaunā posma palīdzību pievienojot centralizētās siltumapgādes siltumavotam.
4. Ekonomikas ministrijai līdz 2017.gada 30.jūnijam izstrādāt SAM 4.3.1.otrās projektu iesniegumu atlases kārtas regulējošos nosacījumus:
4.1. izstrādāt un virzīt apstiprināšanai Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fondu Uzraudzības komitejā SAM 4.3.1. sākotnējo novērtējumu un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;
4.2. izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē SAM 4.3.1. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas Ministru kabineta noteikumu projektu, nosakot, ka projektu tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas no 2017.gada 30.jūnija, un ietverot tādas atbalstāmās darbības, kā:
4.2.1. jaunu siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmas posmu būvniecība, lai centralizētajai siltumapgādes sistēmai pievienotu jaunus patērētājus, sasniegtos rezultātus ieskaitot DP ietvaros noteiktajā SAM 4.3.1. iznākuma rādītājā "No atjaunojamiem energoresursiem ražotā papildjauda";
4.2.2. siltuma akumulācijas sistēmas uzstādīšana, sasniegtos rezultātus ieskaitot DP ietvaros noteiktajā SAM 4.3.1. iznākuma rādītājā "Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā".
5. Ekonomikas ministrijai izstrādāt un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (turpmāk – CFLA) iekļaut līgumā par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu detalizētu skaidrojumu un nosacījumus par informāciju, kas finansējuma saņēmējam iesniedzama CFLA projekta dzīves cikla beigās, ja projekta ietvaros veiktas investīcijas siltumenerģijas pārvades un sadales sistēmā.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par ieguves rūpniecībā vai pirmatnējo mežu izstrādē iesaistītu komercsabiedrību paziņojumiem par maksājumiem pārvaldes iestādēm""

TA-281 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
9.§
Noteikumu projekts "Revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroles prasību ievērošanas pārbaudes noteikumi un pilnvaroto pārstāvju kvalifikācijas prasības"

TA-303 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā", lai Revīzijas pakalpojumu likuma 35.prim panta sestajā daļā noteiktās prasības Finanšu ministrijas pilnvarotajiem pārstāvjiem saskaņotu ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 16.aprīļa regulas Nr.537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas lēmumu 2005/909/EK 26.panta 5.punkta "c" apakšpunkta prasībām.
 
10.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par juridiskās vai fiziskās personas resursu iesaistīšanu reaģēšanas un seku likvidēšanas pasākumos vai ugunsgrēka dzēšanā, vai glābšanas darbos, kā arī tai radušos izdevumu un zaudējumu kompensācijas aprēķināšanas kārtību"

TA-214 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par Padomes Lēmumā 2007/845/TI (2007.gada 6.decembris) attiecībā uz sadarbību starp dalībvalstu līdzekļu atguves dienestiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu vai citu īpašumu meklēšanas un identificēšanas jomā paredzētā līdzekļu atguves dienesta noteikšanu"

TA-371 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 6.aprīļa rīkojumā Nr.248 "Par Valsts policijas attīstības koncepciju""

TA-395 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1.pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi""

TA-149 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi koncepcijā "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu""

TA-262 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.619 "Par koncepciju "Par minimālā ienākuma līmeņa noteikšanu"""

TA-263 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Mežaparka Lielās estrādes teritorijai"

TA-394 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas 44.00.00 "Līdzekļi aviācijas drošības pasākumu nodrošināšanai" līdzekļu izlietojumu"

TA-302 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.306 "Noteikumi par prasībām uz iepakojumiem izvietojamiem brīdinājumiem par ietekmi uz veselību""

TA-327 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā piešķir un anulē nacionālās references laboratorijas statusu epidemioloģiskās drošības jomā vai aptur tās darbību, kā arī par nacionālās references laboratorijas tiesībām un pienākumiem"

TA-266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.novembra noteikumos Nr.847 "Noteikumi par Latvijā kontrolējamajām narkotiskajām vielām, psihotropajām vielām un prekursoriem""

TA-384 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 13.marta noteikumos Nr.172 "Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem""

TA-2905 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""

TA-375 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 31.maija noteikumos Nr.377 "Spirta aprites kārtība farmaceitiskās darbības uzņēmumos, veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos, aptiekās, ārstniecības iestādēs un veterinārmedicīnā""

TA-267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola""

TA-427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2017.gada 1.jūnijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – noteikumi Nr.249), palielinot profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" modernizācijai paredzēto finansējumu, ņemot vērā Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolas un Rīgas Horeogrāfijas vidusskolas pievienošanu profesionālās izglītības kompetences centram "Nacionālā Mākslu vidusskola", attiecīgi samazinot noteikumu Nr.249 15.2.5.apakšpunktā Rēzeknes Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolai paredzēto finansējumu.
3. Kultūras ministrijai sagatavot un kultūras ministram līdz 2018.gada 1.martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par profesionālās izglītības kompetences centra "Nacionālā Mākslu vidusskola" turpmāko attīstību.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra rīkojumā Nr.461 "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas starpvaldību komisijā pārrobežu sadarbības veicināšanai""

TA-461 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-460 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Protokollēmuma projekts "Par priekšlikumiem Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas darbības finansēšanas modeļa pilnveidošanai"

TA-362 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 6.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1623 "Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.jūnijam.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 5.oktobra noteikumos Nr.951 "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai ziņas par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām""

TA-430 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 7.septembra noteikumos Nr.827 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veicēju reģistrāciju un ziņojumiem par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un iedzīvotāju ienākuma nodokli""

TA-431 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai kopīgi ar Labklājības ministriju tehniski precizēt noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju, pievienojot Latvijas Universitātei"

TA-393 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2015.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-171 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturtajā daļā un Pārejas noteikumu 14.punktā noteikto, ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2016.gada 15.septembra lēmumu Nr.128 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" aprēķināto 2015.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt SIA "Lattelecom" 2015.gada universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 267 612 EUR apmērā.
3. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas valdību un SIA "Lattelecom" par sniegtā universālā pakalpojuma zaudējumu kompensēšanu.
4. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 3.punktā minēto līgumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 6.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.50 10.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-407 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informatīvo ziņojumu, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 4.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.50 9.§) "Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 6.punktā un protokollēmuma (prot. Nr.50 10.§) "Likumprojekts "Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.jūlijam.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts policijas vecāko virsnieku sagatavošanu"

TA-376 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministrijai nodrošināt Valsts policijas amatpersonu otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības nodrošināšanas procesa koordināciju un izpildes monitoringu.
 
34.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par darījumiem ar nekustamajiem īpašumiem)

TA-241 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropadomes 2017.gada 9.marta sanāksmē un Eiropas Savienības 27 valstu un valdību vadītāju 2017.gada 10.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-473-IP ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 par Eiropadomes 2017.gada 9.marta sanāksmē un Eiropas Savienības 27 valstu un valdību vadītāju 2017.gada 10.marta neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0146

TA-482-IP____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Iekšlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 23.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0146.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
37.§
Atbildes raksta projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2017-02-03

TA-87 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes raksta projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2017-02-03.
Valsts kancelejai noformēt atbildes rakstu un nosūtīt to Satversmes tiesai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību Satversmes tiesā lietā Nr.2017-02-03.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par piekrišanu nodot īpašuma tiesības uz līdzdalību SIA "Aircraft Leasing 1""

TA-465-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par darba grupu"

TA-477-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Ē.Cinkus, Dz.Rasnačs, L.Medina, Ē.Kalnmeiers, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai precizēt rīkojuma projektu, darba grupas sastāvā iekļaujot Latvijas pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās, Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pārstāvi un tiesu varas pārstāvi, kā arī svītrot Drošības policijas pārstāvi un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Neatliekamās palīdzības, tai skaitā dzemdību nodrošināšanas plāna, īstenošana"

TA-487-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, A.Čakša, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, Ē.Cinkus, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija) un atbalstīt tajā ietverto risinājumu.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Tautsaimniecības mobilizācijas plāna izpildes gaitu"

73-k________________________________

 

Konfidenciāli
 
42.§
Konfidenciāli

59-s (2015.)

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā - direktora vietniede Juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte