Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2017.gada 3.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas prezidents

-

I.Rimšēvičs

Ģenerālprokurors

-

Ē.Kalnmeiers

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

 -

 V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.13.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Pārstāvības nodrošināšanas kārtība starptautisko ieguldījumu strīdu izskatīšanā"

TA-2791 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumos Nr.553 "Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskās padomes nolikums""

TA-785 ____________________________________

(I.Vanaga, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

 

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izvērtēt Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšlikumu par padomes sastāva papildināšanu.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par telpu Krustabaznīcas ielā 9, Rīgā, nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai "Brāļu kapu komiteja""

TA-742 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""

TA-794 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.227 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarē" 3.1.1.5.pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" īstenošanas noteikumi""

TA-813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra rīkojumā Nr.666 "Par Nacionālo standartizācijas padomi""

TA-735 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""

TA-796 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.110 "Noteikumi par depozīta maksājumu""

TA-814 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.109 "Noteikumi par profesionālās darbības pārkāpumiem""

TA-819 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Koncesijas procedūras paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"

TA-820 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.976 "Sabiedriskā labuma komisijas nolikums""

TA-811 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Šņucins, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par Sabiedriskā labuma komisiju"

TA-810 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Šņucins, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-753 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Šņucins, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 29.§) "Informatīvais ziņojums "Valsts kases sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma attīstības iespējas"" 11.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-757 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.57 29.§) "Informatīvais ziņojums "Valsts kases sniegtā grāmatvedības uzskaites pakalpojuma attīstības iespējas"" 11.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 29.decembrim.

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Ievu alejā 39, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pārdošanu"

TA-563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par aizturēto ārzemnieku izmitināšanas centra un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekārtošanu un aprīkošanu"

TA-741 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā"

TA-767 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par Vecumnieku novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Skaistkalnes robežkontroles punkts A" Skaistkalnes pagastā, Vecumnieku novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-552 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-56 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Iekšlietu ministrijai (Iekšlietu ministrijas Informācijas centram), lai paplašinātu Valsts probācijas dienesta lietotāju piekļuves tiesības integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmā "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma" un izmaiņu veikšanai Sodu reģistrā 2018.gadā 107 811 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu jauno politikas iniciatīvu pieteikumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.
4. Ja likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam" izskatīšanas procesā šī protokollēmuma 3.punktā norādītie finanšu līdzekļi likumprojekta īstenošanai netiek piešķirti, jautājums skatāms visu ministriju informācijas tehnoloģiju sistēmu budžeta izvērtēšanas procesā.

 
21.§
Noteikumu projekts "Maksātnespējas procesa administratoru un tiesiskās aizsardzības procesa uzraugošo personu disciplinārlietu noteikumi"

TA-782 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Jautājumu par papildu nepieciešamā finansējuma piešķiršanu Tieslietu ministrijai budžeta apakšprogrammā 06.03.00. "Maksātnespējas procesa pārvaldība" 2018.gadā 57 969 EUR apmērā un 2019.gadā un turpmākajos gados 55 189 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" sagatavošanas procesā.

 
22.§
Noteikumu projekts "Kuģu pārstrādes konsultatīvās padomes nolikums"

TA-660 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-762 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Prasības olu apritei nelielā apjomā"

TA-677 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.688 "Eiropas Savienības ārkārtas pielāgošanas atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem""

TA-748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Tirgus intervences pasākumu administrēšanas un uzraudzības kārtība augkopības un lopkopības produktu tirgū"

TA-698 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība vietējām rīcības grupām starpteritoriālai un starpvalstu sadarbībai"

TA-818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.102 "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem iepirkumu jomā un veidlapu iesniegšanas un aizpildīšanas kārtību""

TA-860 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 11.decembra noteikumos Nr.867 "Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam""

TA-861 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai sagatavot grozījumus Likumā par budžetu un finanšu vadību, paredzot, ka jaunās politikas iniciatīvas tiek aizstātas ar prioritāriem pasākumiem, un finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā to iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojektu "Par valsts budžetu 2018.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.

 

30.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē Nikosijā, Kiprā 2017.gada 9.–11.maijā"

TA-871 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

TA-832 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.291 "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām""

TA-891 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Kārli Krēsliņu"

TA-738 ____________________________________

(K.Šadurskis, K.Krēsliņš, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība""

TA-749 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Olafsone, K.Šadurskis, J.Tomels, I.Bindemane, H.Buļs, M.Kučinskis)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.februāra noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām""

TA-750 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto priekšlikumu, noteikumu projektu neskatīt un Valsts kancelejai izbeigt tā kontroli.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas informācijas apmaiņas sistēmas datu bāzē esošās informācijas tālāku izmantošanu valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanā"

TA-684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2017.gada 31.decembrim veikt aptauju par lietotāju apmierinātību ar Vienotās valsts nekustamo īpašumu uzskaites informācijas sistēmas sniegtajām iespējām, nepieciešamajiem tehniskajiem uzlabojumiem un satura papildinājumiem.
3. Lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minētās papildu informācijas iekļaušanu Vienotajā valsts nekustamo īpašumu uzskaites informācijas sistēmā, Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") līdz 2018.gada 31.decembrim izstrādāt attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību" un Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1191 "Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem".
4. Izpildot Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.934 "Noteikumi par valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas principiem un kārtību" noteikto, valsts nekustamo īpašumu valdītājiem, pārvaldītājiem vai pilnvarotiem pārvaldītājiem nodrošināt, ka Vienotajā valsts nekustamo īpašumu uzskaites informācijas sistēmā valsts nekustamo īpašumu profilos esošās informācijas aktualizēšana tiek veikta sistemātiski.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts administratīvi teritoriālo iedalījumu un valsts pārvaldes institūciju sadarbības teritoriju izveidi"

TA-618 ____________________________________

(K.Gerhards, A.Draudiņš, A.Čakša, K.Šadurskis, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 1.septembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvā akta projektu par sadarbības teritoriju izveidošanu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, gatavojot šī protokollēmuma 2.punktā minēto normatīvā akta projektu, papildus izvērtēt Jūrmalas pilsētas sadarbības teritorijas izveidi un sadarbības teritoriju, kurā iekļaujams Strenču novads.
4. Informatīvā ziņojuma 7.sadaļā norādīto turpmākās rīcības virzienu sadarbības teritoriju izveidē izpilde nodrošināma esošo valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 22.jūlijam sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Ekonomikas ministriju, Finanšu ministriju, Iekšlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Kultūras ministriju, Labklājības ministriju, Satiksmes ministriju, Tieslietu ministriju, Veselības ministriju un Zemkopības ministriju noskaidrot, kādos ministrijas un to padotībā esošu iestāžu kompetences jautājumos būtu lietderīgi institūcijām regulāri savstarpēji konsultēties sadarbības teritorijās.

 
38.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 3.maija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-878 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 3.maija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.

 
39.§
Latvijas Republikas sākotnējā nacionālā pozīcija "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.45/2001 un Lēmumu Nr.1247/2002/EK"

TA-885-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un šādu datu brīvu apriti, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr.45/2001 un Lēmumu Nr.1247/2002/EK".

 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomi Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2017.gada 11.maijā"

TA-892 ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par gatavošanos Pasaules Tirdzniecības organizācijas 11.Ministru konferencei".
3. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2017.gada 11.maija sanāksmē Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos.

 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem"

TA-896-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem".
2. Ekonomikas ministrijai nosūtīt Eiropas Komisijai Latvijas Republikas viedokli, kas iekļauts nacionālajā pozīcijā Nr.1 "Par Gazprom Saistību priekšlikumiem attiecībā uz Centrāleiropas un Austrumeiropas gāzes tirgiem".

 

42.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamajiem papildu resursiem saistībā ar Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes sarunām par izstāšanos no Eiropas Savienības"

TA-764-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrijai nepieciešamas divas papildu diplomātu amata vietas Latvijas Republikas Pastāvīgajā pārstāvniecībā Eiropas Savienībā, ņemot vērā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības saistīto darba apjoma pieaugumu un papildu funkcijas, kuras no sarunu uzsākšanas brīža būs jānodrošina Latvijas Republikas Pastāvīgajai pārstāvniecībai Eiropas Savienībā un ko nav iespējams veikt ar pašreizējiem pārstāvniecības cilvēkresursiem.
3. Ārlietu ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minēto amata vietu uzturēšanas izdevumus no 2017.gada 1.maija līdz 31.decembrim nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Ārlietu ministrijas 2018.gada un 2019.gada budžeta bāzes izdevumus apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs" par 177 684 EUR katru gadu (atlīdzībai 128 966 EUR, precēm un pakalpojumiem 48 718 EUR), lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto amata vietu uzturēšanas izdevumus no 2018.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par Pārtikas un veterinārā dienesta kapacitāti atsevišķu dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības, apkarošanas un izplatības ierobežošanas nodrošināšanai"

TA-816-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
44.§
Plāna projekts "Pasākumu plāns noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku ierobežošanai 2017.-2019.gadam"

TA-872-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam projekts

TA-895 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, I.Eriņš, I.Rimšēvičs, V.A.Krauklis, A.Čakša, A.Ašeradens, K.Šadurskis, J.Dūklavs, E.Rinkēvičs, U.Augulis, I.Parādnieks, R.Kozlovskis, K.Gerhards, D.Melbārde, L.Ūbele, J.Stinka, J.Spiridonovs, M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministres sniegto ziņojumu par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam projektu.
2. Konceptuāli atbalstīt iesniegto rīkojuma projektu, atbilstoši Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumam papildus paredzot, ka Valsts nodokļu politikas pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam jānodrošina:
2.1. ka tiek paredzēts risinājums veselības aprūpes ilgtermiņa finansēšanas modelim;
2.2.strukturālā budžeta deficīta ievērošana;
2.3. budžeta veidošanas procesā izveidojoties papildu fiskālai telpai, finansējuma novirzīšanu prioritāriem pasākumiem, īpaši iesākto nozaru reformu turpināšanai.
3. Pieņemt zināšanai Latvijas Pašvaldību savienības pārstāves priekšlikumu, ka norma par to, ka pašvaldību budžetu nodokļu ieņēmumi kopā ar speciālo dotāciju ir ne mazāk kā 19.5% no vispārējās valdības nodokļu ieņēmumiem, iekļaujama Likumā par budžetu un finanšu vadību.
4. Finanšu ministrijai atbilstoši sēdē lemtajam precizēt rīkojuma projektu un finanšu ministrei iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Jautājumu turpināt izskatīt Ministru kabineta 2017.gada 9.maija sēdē, nediskutējot par tiesību akta projektu kopumā, bet izskatot tikai politiskās partijas "Vienotība" izvirzītos priekšlikumus, kas iesniegti, lai tiesību akta projektu atbalstītu.


 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2016.gadā"

145-s____________________________________

(M.Kučinskis)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
2. Aizsardzības ministrijai līdz 2018.gada 1.aprīlim sagatavot informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2017.gadā.
 

Sēdi slēdz plkst. 18.10


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis