Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 25

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Daugavpilī

Nr.25

2017.gada 16.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.11.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums par Daugavpils pilsētas attīstības perspektīvām, problēmām un izaicinājumiem

 

(J.Lāčplēsis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pilnvarotā pārstāvja iecelšanu Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību izpildes nodrošināšanai"

TA-775 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par grāmatvedību""

TA-751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienības Baltāsbaznīcas ielā 29, Rīgā, valstij piederošo 4/21 domājamo daļu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-680 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-683 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Likumprojekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-743 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Aizturēto ārzemnieku un patvēruma meklētāju izmitināšanas telpu iekšējās kārtības noteikumi"

TA-694 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par izmitināšanas centrā ievietotajam aizturētajam ārzemniekam garantēto veselības aprūpes pakalpojumu apjomu un saņemšanas kārtību"

TA-773 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 21.jūnija noteikumos Nr.454 "Noteikumi par ārzemnieka piespiedu izraidīšanu, izceļošanas dokumentu un tā izsniegšanu""

TA-772 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.458 "Noteikumi par patvēruma meklētāja personas dokumentu un tā izsniegšanas kārtību""

TA-806 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-926 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 7.0.versija - "Fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija")"

TA-950 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Likumprojekts "Par 2014.gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930.gada Piespiedu darba konvenciju"

TA-809 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
14.§
Likumprojekts "Grozījumi Streiku likumā"

TA-823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
15.§
Likumprojekts "Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā"

TA-828 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
16.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"

TA-2256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram līdz 2017.gada 30.oktobrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā, lai samazinātu administratīvo slogu, vienkāršojot dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūru, paredzot, ka elektronisko sakaru komersanti aptaujas veidā noskaidro dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu elektronisko sakaru tīklu būvniecības vai ierīkošanas jautājumā.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 17.marta noteikumos Nr.176 "Noteikumi par īpaša dokumenta formu un saturu krimināltiesiskajā sadarbībā ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-808 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.108 "Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi""

TA-905 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-916 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-933 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Paskaidrojumu projekts Augstākai tiesai kasācijas sūdzības lietā Nr.C26153615

TA-166 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas iesniegto Ministru kabineta paskaidrojuma projektu par AAS "Baltic Insurance Company" 2017.gada 24.marta kasācijas sūdzību par Latgales apgabaltiesas 2017.gada 6.marta spriedumu lietā Nr.C26153615.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Augstākās tiesas Civillietu departamentam.
3. Finanšu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C26153615.
 
22.§
Par pārstāvības nodrošināšanu administratīvajā lietā Nr.A420302716

TA-2233 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, Satiksmes ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā administratīvajā lietā Nr.A420302716.
Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Administratīvajai rajona tiesai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā izvietojami informatīvie uzraksti vai simboli par smēķēšanas aizliegumu vai atļauju smēķēt, kā arī uzrakstu un simbolu paraugi"

TA-856 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par ģenerāļa speciālās dienesta pakāpes piešķiršanu Ilonai Spurei"

TA-746 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Spure, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolai "Saules skola""

TA-826 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem par Latvijas dalības Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā nodrošināšanai nepieciešamā finansējuma apmēru"

TA-907 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk - OECD) priekšlikumu atbalstīt OECD iestāšanās procesā Latvijas veikto iemaksu pārpalikumu 700 608 EUR apmērā novirzīšanu:
2.1. izdevumu segšanai par pēc-iestāšanās ziņojumu sagatavošanu Veselības komitejā (viens ziņojums) un Korporatīvās pārvaldības komitejā (viens ziņojums) 2017.gadā. Katra ziņojuma izmaksas paredzētas 40 200 EUR apmērā, kopumā veidojot 80 400 EUR;
2.2. Latvijas obligātās iemaksas OECD segšanai 2017.gadā 1 926 EUR apmērā un daļējai obligātās iemaksas segšanai 2018.gadā 618 282 EUR apmērā.
3. Finanšu ministrijai precizēt un samazināt Ārlietu ministrijas bāzes izdevumus 2018.gadam budžeta programmā 02.00.00 "Iemaksas starptautiskajās organizācijās" Latvijas dalības maksas OECD segšanai 2018.gadā 618 282 EUR apmērā.
4. Ministrijām komandējumu un ekspertīžu izdevumu segšanu 2017.gadā nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros.
5. Ārlietu ministrijai saskaņā ar šo informatīvo ziņojumu sagatavot priekšlikumu starpnozaru prioritārajam pasākumam par Ekonomikas ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, Zemkopības ministrijai, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts kancelejai papildu nepieciešamo finansējumu sadarbības ar OECD nodrošināšanai (komandējumu izdevumu segšanai, OECD ekspertīzes piesaistei Latvijas rīcībpolitikas izvērtēšanā un sabiedrības informēšanas pasākumiem) 2018., 2019. un 2020.gadam. Jautājumu skatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas procesā.
6. Jebkādi papildu finansējuma pieprasījumi, kas turpmākajos gados var rasties valsts pārvaldes iestādēm saistībā ar dalības OECD nodrošināšanu, ir izskatāmi attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu pieprasījumu ietvaros gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas procesā.

 

27.§
Informatīvais ziņojums "Par elektroenerģijas sadales tīkla tarifu ietekmi uz aizsargātajiem elektroenerģijas lietotājiem un veiktajiem informatīvajiem pasākumiem lietotāju izmaksu kāpuma ierobežošanai"

TA-535 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Patmalnieks, K.Gerhards, J.Reirs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-883 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "NBS kaujas spēju attīstības projekti Latgales reģionā"

TA-908 ____________________________________

(R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"

TA-959 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, A.Barševskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt pārdali no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.01.00 "Augstskolas" 10% jeb 312 550 EUR apmērā no pašreizējā pedagoģijas studiju finansējuma uz jaunu Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu 03.05.00 "Snieguma finansējums augstskolu stratēģisko mērķu īstenošanai" un tā izmaksu saskaņā ar jaunu otrā pīlāra rādītāju. Pārdali īstenot pakāpeniski, no pašreizējā pedagoģijas studiju finansējuma novirzot 2,5% 2018.gadā, 5% 2019.gadā, 7,5% 2020.gadā un 10% 2021.gadā un turpmāk. Pārdalāmais finansējuma apmērs 2018.gadā veido 78 137 EUR, 2019.gadā – 156 275 EUR, 2020.gadā – 234 412 EUR un 2021.gadā un turpmāk – 312 550 EUR.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai noteikt jaunu otrā pīlāra finansējuma formulas sastāvdaļu, kas paredz papildu finansējumu augstskolām, kas īsteno studiju programmas pedagoģijā, atkarībā no tā, cik absolventu ir uzsākuši darba gaitas vai jau strādā izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā pēc augstskolas absolvēšanas.
4. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim īstenot pasākumu "Veikts studējošo atbalsta sistēmas izvērtējums un izstrādāti priekšlikumi sociāli taisnīgākas sistēmas ieviešanai, t.sk. izvērtētas iespējas veicināt ar valsts galvojumu piešķirtu studiju un studiju kredītu pieejamību, pārskatīti kredītu dzēšanas nosacījumi".
5. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt konceptuālajā ziņojumā "Jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešana Latvijā" ietvertā pasākumu plāna ieviešanu, kā arī līdz 2018.gada 1.jūlijam un 2019.gada 1.jūlijam sniegt Ministru kabinetam pārskatu par plāna īstenošanas gaitu.


 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Daugavpils Universitātes attīstību"

TA-930 ____________________________________

(K.Šadurskis, A.Kiopa, A.Barševskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un Daugavpils Universitātes rektora A.Barševska sniegto prezentāciju.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Iekšlietu nozares iestāžu darbības aktualitātes"

TA-952 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par plānoto ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstību Latgalē"

TA-921 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, J.Lāčplēsis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministrijai turpināt darbu jaunam Latgales cietumam atbilstoša zemesgabala meklēšanā Latgales reģionā un izmantot zemesgabalu izvērtēšanā šajā informatīvajā ziņojumā minētās prasības un kritērijus.
3. Tieslietu ministrijai turpināt sarunas ar Latgales reģiona pašvaldībām par jaunajam Latgales cietumam piemērota zemesgabala meklēšanu un ziņot Ministru kabinetā par sarunu rezultātiem līdz 2018.gada 15.decembrim.
4. Tieslietu ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā tiesību akta projektu lēmuma par jaunā Latgales cietuma būvniecību pieņemšanai līdz 2019.gada 1.jūlijam.

 

34.§
Informatīvais ziņojums "Tiesu darbības teritoriju reforma Latgalē – mērķi un rezultāti"

TA-953 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Kucina, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Valsts valodas centra darba tendencēm Latgalē"

TA-951 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, S.Pāvulēna, D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Rīcības plāna Latgales reģiona izaugsmei 2015.-2017.gadam ieviešanu"

TA-947 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju līdz 2019.gada 31.decembrim Eiropas Savienības fondu vidusposma izvērtējuma ietvaros kontekstā ar papildu finansējuma nepieciešamību reģionālajai attīstībai kopumā izvērtēt iespēju papildu Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma novirzīšanai darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" 3.atlases kārtai, nodrošinot šī jautājuma sākotnējo izskatīšanu Sadarbības partneru darba grupā par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda jautājumiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim sadarbībā ar Finanšu ministriju, Ekonomikas ministriju un Labklājības ministriju izvērtēt iespēju grozīt likumu "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās", paredzot Latgales speciālajā ekonomiskajā zonā iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atbilstoši Ministru kabinetā apstiprinātajiem Saprašanās memorandiem par Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentiem programmas "Latvijas reģionu attīstībai un nabadzības mazināšanai" konceptā prioritāri paredzēt atbalstu Latgales reģionam.

 

37.§
Informatīvais ziņojums "Par Latgales reģionā izmantoto finansējumu no Zemkopības ministrijas atbildībā esošiem pasākumiem"

TA-958 ____________________________________

(J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Transporta un sakaru attīstība Latgales reģionā"

TA-949 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
39.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2017.gadā"

TA-957 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Aizkraukles, Gulbenes un Valkas novada pašvaldībās.
3. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" 2017.gadā piešķirt finansējumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionālās nozīmes attīstības centros:
3.1. Aizkraukles novada domei 50 000 EUR;
3.2. Gulbenes novada domei 50 000 EUR;
3.3. Valkas novada domei 50 000 EUR.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noslēgt vienošanos ar Aizkraukles, Gulbenes un Valkas novada pašvaldībām par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi un darbības uzsākšanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbību Aizkraukles, Gulbenes un Valkas novada pašvaldībās, iekļaujot informāciju par finansējuma atlikuma novirzīšanu novadu nozīmes un reģionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei 2017.gadā.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Aizkraukles, Gulbenes un Valkas novada pašvaldībām pēc valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru atvēršanas 2017.gadā finansējumu to uzturēšanai un darbinieku atalgojumam informatīvā ziņojuma 11.tabulā noteiktajā apmērā.

 
40.§
Konceptuāls ziņojums "Par valsts līdzdalību SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" pamatkapitālā"

TA-983 ____________________________________

(A.Čakša, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Tautsaimniecības attīstība reģionos"

TA-996 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 

Sēdi slēdz plkst. 14.30


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis