Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 36

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.36

2017.gada 18.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks 

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§

Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-1348 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas Vispārējo pamatdokumentu par laika posmu no 2002.gada līdz 2016.gadam"

TA-1407 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas Vispārējo pamatdokumentu par laika posmu no 2002.gada līdz 2016.gadam.
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Vispārējā pamatdokumenta tulkošanu angļu valodā un tā iesniegšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi""

TA-1328 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju informēt Ministru kabinetu, iesniedzot sabiedrības "Altum" sagatavoto informāciju par neatbilstoši veiktajiem vai neattiecināmiem izdevumiem, kas radušies no sabiedrības "Altum" neatkarīgu apstākļu dēļ, un vai ir veiktas pietiekamas, saprātīgas un samērīgas darbības grantu atgūšanai saskaņā ar noteikumu 70.13.apakšpunktu, lai Ministru kabinets lemtu par neatbilstoši veikto vai neattiecināmo izdevumu kompensēšanu sabiedrībai "Altum" vai neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu no tās.
3. Ekonomikas ministrijai 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros plānotā atbalsta energoservisa pakalpojuma kompānijām regulējošo Ministru kabineta noteikumu projektu izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē līdz 2017.gada 31.augustam.
4. Sabiedrībai "Altum" savā tīmekļa vietnē publicēt energoefektivitātes pakalpojuma līguma paraugu.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumā Nr.748 "Par Koncepciju par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem""

TA-1410 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā"

TA-1366 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 12.septembra noteikumos Nr.759 "Noteikumi par gada atšķirības zīmi dārgmetālu izstrādājumiem""

TA-1395 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa ielā 2A, Valkā, Valkas novadā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1341 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1342 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1400-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 84 personas.
 
10.§
Likumprojekts "Par likuma "Par Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijas Satversmi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1419 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir izglītības un zinātnes ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā"

TA-1355 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību kultūras jomā (turpmāk – līgums).
3. Kultūras ministrijai nodrošināt līgumā paredzēto pasākumu īstenošanu atbilstoši piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-938 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"" 3.punktā doto uzdevumu izpildes termiņu līdz 2017.gada 30.decembrim.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 27.augusta noteikumos Nr.675 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-989 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Ārstniecības iestādes izziņas izsniegšanas un samaksas kārtība aizgādnības nodibināšanas un nākotnes pilnvarojuma gadījumā"

TA-2941 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Veselības ministrijai sagatavot un veselības ministram līdz 2017.gada 1.septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ārstniecības likumā, no 53. divi prim panta otrās daļas 2.punkta svītrojot bāriņtiesu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centra publisko maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-1394 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Hroniskās novājēšanas slimības uzraudzības un kontroles kārtība"

TA-1396 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.marta noteikumos Nr.177 "Kārtība, kādā piešķir un dzīvnieku īpašnieks saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā""

TA-1397 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 "Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība""

TA-1357 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Gulbenes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1330 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"

TA-1349 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 34.§) "Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1484 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.64 34.§) "Noteikumu projekts "Prasības uztura bagātinātājiem"" 3.2.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 30.novembrim.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.marta rīkojumā Nr.141 "Par likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" sagatavošanas grafiku""

TA-1516 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1509 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1514 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par papildu pasākumiem Āfrikas cūku mēra ierobežošanai"

TA-1545 ____________________________________

(D.Lucaua, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos paplašināšanu un iekārtošanu"

TA-1414 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Republikas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos 2017.gadā tiek izveidota konsula amata vieta Ārlietu ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.
3. Finanšu ministrijai precizēt un palielināt Ārlietu ministrijas bāzes izdevumus 2018.gadam un turpmākajiem gadiem 132 834 EUR apmērā ik gadu apakšprogrammā 01.04.00 "Diplomātiskās misijas ārvalstīs", lai nodrošinātu 2017.gadā izveidotās konsula amata vietas uzturēšanas izdevumus Latvijas Republikas vēstniecībā Apvienotajos Arābu Emirātos no 2018.gada 1.janvāra (atlīdzībai 68 343 EUR un precēm un pakalpojumiem 64 491 EUR), ņemot vērā prognozēto ieņēmumu no nodevas par konsulāro amatpersonu sniegtajiem pakalpojumiem palielinājumu 2018.gadā un turpmākajos gados 133 000 EUR apmērā katru gadu.
4. Pēc Latvijas Republikas vēstniecības Apvienotajos Arābu Emirātos telpu apsekošanas un pielāgošanas izmaksu precizēšanas Ārlietu ministrijai iesniegt Ministru kabinetā pieprasījumu līdzekļu piešķiršanai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2017.gadam, nepārsniedzot 223 000 EUR.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 41.§) "Informatīvais ziņojums "Par personas apliecību plašākas izmantošanas iespējām"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu"

TA-1381 ____________________________________

(R.Kozlovskis, U.Apsītis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" līdz 2017.gada 1.oktobrim apstiprināt uzraudzības iestādē jauno droša elektroniskā paraksta platformu un iekļaut uzticamības sarakstā atbilstoši 2014.gada 23.jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr.910/2014 par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK.
3. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" līdz 2017.gada 1.oktobrim izveidot personu apliecības (eID) funkcionalitāti, kas nodrošina tās "mobilo - virtuālo" lietojamību bez datu nesēja.
4. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai līdz 2018.gada 1.aprīlim nodrošināt sadarbspēju un integrāciju ar jauno eID platformu un eID kartes "mobilo - virtuālo" risinājumu.
5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei no 2017.gada 1.oktobra kopā ar eID karti personām izsniegt arī eID kartes "mobilo - virtuālo" risinājumu.
6. Valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" no 2019.gada 1.janvāra izsniegtajās eID kartēs nodrošināt parakstīšanas un autentifikācijas sertifikātu ar neierobežotu parakstīšanās reižu skaitu iekļaušanu.
7. Ja nepieciešamais finansējums šī protokollēmuma 6.punkta izpildei netiek piešķirts, Iekšlietu ministrijai sagatavot grozījumu šajā protokollēmumā, paredzot precizēt 6.punktā minēto termiņu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Par Nacionālā kino centra projekta "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" īstenošanu"

TA-1454 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Kultūras ministrijai uzņemties jaunas budžeta saistības 2017.gadā 118 500 EUR apmērā un īstenot Nacionālā kino centra projektu "Baltijas jūras dokumentālo filmu forums" Eiropas Savienības kultūras atbalsta programmas "Radošā Eiropa" audiovizuālās jomas apakšprogrammas "Media" ietvaros.
3. Kultūras ministrijai šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta īstenošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pieprasījumu Finanšu ministrijā par nepieciešamo priekšfinansējumu 17 700 EUR apmērā.
4. Kultūras ministrijai pēc projekta īstenošanas un pēc Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras atmaksātā valsts nodrošinātā priekšfinansējuma saņemšanas veikt tā atmaksu valsts budžetā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Transporta attīstības pamatnostādņu 2014.-2020.gadam starpposma izvērtējums"

TA-1361 ____________________________________

(I.Ošenieks, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 31.decembrim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Transporta attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam atbilstoši informatīvajā ziņojumā sniegtajiem priekšlikumiem par uzdevumu, pasākumu un rezultātu precizējumiem un papildinājumiem pamatnostādnēs (līdz 2020.gadam), kā arī ievērojot Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācijas iebildumu, ka pamatnostādņu 2.4. pasākums "Veikt visaptverošu sabiedriskā transporta sistēmas izvērtēšanu, nosakot efektīvākos pasākumus sistēmas pilnveidošanai, lai nodrošinātu nepieciešamo sabiedriskā transporta pieejamību ar iespējami mazāku publisko finansējumu" ir izpildīts daļēji.
3. Satiksmes ministrijai, izstrādājot transporta politikas plānošanas dokumentu plānošanas periodam pēc 2020.gada, ievērot informatīvajā ziņojumā sniegtos priekšlikumus.

 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Maksātnespējas administrācijas attīstību"

TA-1405 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 5.sadaļas 1.punktā noteikto Maksātnespējas administrācijas finansēšanas modeli.
3. Tieslietu ministrijai, izstrādājot Ministru kabineta noteikumu projektu par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku prasījumu garantiju fondā ieskaitāmās nodevas daļu attiecīgajā gadā, paredzēt informatīvā ziņojuma 5.sadaļas 1.punktā noteikto uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumu:
3.1. 2018.gadā darbinieku prasījumu garantiju fondā 57%, bet vispārējos valsts budžeta ieņēmumos 43%;
3.2. 2019.gadā darbinieku prasījumu garantiju fondā 63.5%, bet vispārējos valsts budžeta ieņēmumos 36.5%;
3.3. 2020.gadā darbinieku prasījumu garantiju fondā 62.6%, bet vispārējos valsts budžeta ieņēmumos 37.4%.
4. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā prognozes 2018., 2019. un 2020.gadam par ieņēmumiem no valsts pamatbudžetā iemaksājamās uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļas atbilstoši uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumam.
5. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2018.–2020.gadam atbilstoši uzņēmējdarbības riska valsts nodevas sadalījumam:
5.1. budžeta apakšprogrammā 06.03.00. "Maksātnespējas procesa pārvaldība":
5.1.1. palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2018.gadā 823 580 EUR apmērā, 2019.gadā 629 810 EUR apmērā un 2020.gadā 654 810 EUR apmērā;
5.1.2. palielināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2018.gadā un turpmāk 484 538 EUR apmērā, vienlaikus samazinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 484 538 EUR apmērā;
5.2. budžeta apakšprogrammā 06.04.00 "Darbinieku prasījumu garantiju fonds" samazinot ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem 2018.gadā 823 580 EUR apmērā, 2019.gadā 629 810 EUR apmērā un 2020.gadā 654 810 EUR apmērā.
6. Tieslietu ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai 2018.–2020.gadam, samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2018.gadā un turpmāk 150 000 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 06.03.00. "Maksātnespējas procesa pārvaldība" un attiecīgi palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus 2018.gadā un turpmāk 150 000 EUR apmērā budžeta apakšprogrammā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" administratīvās kapacitātes stiprināšanai.
7. Tieslietu ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim saskaņot ar Valsts kanceleju Maksātnespējas administrācijas amatu klasificēšanas rezultātu apkopojumu.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) pieprasīt plānoto energoefektivitātes paaugstināšanas projektu sagatavošanas izdevumu priekšfinansēšanu no 74.resora 80.00.00 programmas"

TA-1440 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Tieslietu ministrijai (Ieslodzījuma vietu pārvaldei) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu iesniegumu sagatavošanai nepieciešamās tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas 44 613 EUR apmērā (Cēsu Audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem –17 872 EUR, Olaines cietums – 26 741 EUR) segt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesa pārdalāmais finansējums" 80.00.00. programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai" pirms Eiropas Savienības fondu projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības iestādē.
3. Tieslietu ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
4. Tieslietu ministrija pieprasījumu pārdalei no valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" var iesniegt kopā ar apliecinājumu, ka Tieslietu ministrija ir guvusi pietiekošu pārliecību, ka atbalstāmās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" paredzētos īstenošanas nosacījumus, un netiek radīti papildu izdevumi valsts budžetam.
5. Tieslietu ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Reģionāla attīstības fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un to finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par atskurbināšanas pasākumiem pašvaldībās"

TA-886 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. līdz katra gada 1.februārim izvērtēt pašvaldību iesniegtos valsts budžeta līdzekļu pieprasījumus par iepriekšējo gadu attiecībā uz faktiskajiem izdevumiem, kas radušies atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanā diennakts režīmā, sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai segtu pašvaldību izdevumus līdz 15 EUR apmērā par katru atskurbšanas telpā ievietoto personu;
2.2. līdz 2019.gada 30.aprīlim sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par progresu atskurbtuvju izveidē pašvaldībās.
 
34.§
Informatīvais ziņojums par Latvijas nostāju Eiropas Savienības darba, sociālo lietu, ģimenes un dzimumu līdztiesības ministru 2017.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajos jautājumos

TA-1524 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Labklājības ministrijas parlamentārajam sekretāram H. Abu Meri pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības darba, sociālo lietu, ģimenes un dzimumu līdztiesības ministru 2017.gada 19.-20.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
35.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības veselības ministru 2017.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1532 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijas valsts sekretāram K.Ketneram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības veselības ministru 2017.gada 20.-21.jūlija neformālajā sanāksmē.

 
36.§
Informatīvais ziņojums par neformālajā Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2017.gada 25.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1535 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 25.jūlija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Prezidijam (par piedāvātajiem Saeimas autobāzes pakalpojumiem)

TA-1533 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas Saeimas Prezidijam.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Prezidijam.
 
38.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskos apsvērumus Vispārējās tiesas lietā T-883/16 Polija/Komisija

TA-1506-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus Vispārējās tiesas lietā T-883/16 Polija/Komisija.
 
39.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 30.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0267

TA-1529-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 30.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0267.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par amatpersonu apziņošanas tehnisko resursu modernizāciju"

TA-1178-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietverto risinājumu par amatpersonu apziņošanas tehnisko resursu modernizāciju.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu, lai segtu ar amatpersonu apziņošanas tehnisko resursu modernizāciju saistītos izdevumus 2018.gadā 76 714 EUR apmērā, 2019.gadā un turpmāk katru gadu 12 100 EUR apmērā izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta par gadskārtējo valsts budžetu un likumprojekta par vidēja termiņa budžeta ietvaru sagatavošanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta 2016.gada 30.septembra sprieduma lietā Nr.A420602312 izpildei nepieciešamo rīcību"

TA-1009-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz trim nedēļām atlikt.
 
42.§
Vēstules projekts Rīgas apgabaltiesai civillietā Nr.C04233510

TA-1041 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt iesniegto vēstules projektu Rīgas apgabaltiesai civillietā Nr.C04233510 (CA-2398-17/21).
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt vēstuli Rīgas apgabaltiesai.

 
43.§
Rīkojuma projekts "Par tehnisko līdzekļu piešķiršanu"

TA-1385-DV ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (dienesta vajadzībām).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Dienesta vajadzībām

TA-1351-DV ____________________________________

()

.
 
45.§
Dienesta vajadzībām

TA-1283-DV ____________________________________

()

.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par Air Baltic stratēģiskā investora piesaistes procesu un biznesa plāna izpildi un atjauninājumiem"

TA-1504-IP ____________________________________

(U.Augulis, M.Gauss, D.Reizniece-Ozola, K.Ozoliņš, V.Jakovļevs, B.Djelic, C.Gehin, L.Balga, E.Upīte, R.Kozlovskis, K.Šadurskis, R.Bergmanis, M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un iesniegto informatīvo ziņojumu (ierobežotas pieejamības informācija).
 
47.§
Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu lietā "Schmidt pret Latviju"

239-k ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai no kārtējā gada valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ārlietu ministrijai 6 000 EUR izmaksāšanai Heidei Lidijai Frīdelei Šmitei (Heide Lydia Friedel Schmidt) pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017.gada 27.aprīļa sprieduma lietā "Schmidt pret Latviju" spēkā stāšanās.
3. Pēc Eiropas Cilvēktiesību tiesas sprieduma lietā "Schmidt pret Latviju" spēkā stāšanās Ārlietu ministrijai nodrošināt sprieduma tulkošanu latviešu valodā un tulkojuma publicēšanu tīmekļa vietnē www.tiesas.lv.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.40


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis