Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 40

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.40

2017.gada 22.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāve

-

I.Freiberga

Tiesībsarga vietniece

-

I.Piļāne
Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece,
Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

TA-1697 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 27.0 versija – Vienotas darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā)"

TA-1715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par oficiālās statistikas veidlapu paraugiem izglītības jomā"

TA-1613 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide" īstenošanas noteikumi"

TA-1680 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1603 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 25.jūnija noteikumos Nr.351 "Sabiedrisko autotransporta līdzekļu iepirkuma noteikumi""

TA-1630 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumos Nr.279 "Ceļu satiksmes noteikumi""

TA-1423 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 13.jūlija noteikumos Nr.634 "Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā""

TA-1578 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā"

TA-1602 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-1619 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.aprīļa noteikumos Nr.305 "Kadastrālās vērtēšanas noteikumi""

TA-1683 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. un 2017.gadam""

TA-1684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 22.0. versija)"

TA-1717 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 34.0 versija)"

TA-1718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.3.pasākuma "Atkritumu reģenerācijas veicināšana" īstenošanas noteikumi"

TA-1654 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1185 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Zema enerģijas patēriņa ēkas" nolikums"

TA-1451 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Muitas atļauju noteikumi"

TA-1724 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Muitas noliktavu, pagaidu uzglabāšanas un brīvo zonu noteikumi"

TA-1725 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai līdz ar citiem grozījumiem Muitas likumā izstrādāt un iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā likumprojektu "Grozījums Muitas likumā", redakcionāli precizējot Muitas likuma 6.panta 12.punktu, svītrojot no tā vārdus "pārstrāde" un "krājumu", kā arī redakcionāli precizējot Muitas likuma 25.panta otrās daļas 4.punktu, nosakot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā iesniedz pagaidu uzglabāšanas deklarāciju.
3. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.decembrim izvērtēt iespēju ieviest iespēju brīvajā zonā novietoto preču uzskaiti un pārvietošanu ar autotransportu starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai starp Ventspils brīvostas daļām viena muitas kontroles punkta ietvaros reģistrēt Elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmā (EMDAS).
4. Satiksmes ministrijai līdz 2017.gada 1.decembrim izvērtēt iespēju ieviest brīvajā zonā novietoto preču uzskaiti un pārvietošanu ar autotransportu starp brīvo zonu teritorijām Rīgas brīvostā, Liepājas speciālajā ekonomiskajā zonā vai starp Ventspils brīvostas daļām viena muitas kontroles punkta ietvaros reģistrēt starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1750 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1745 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""

TA-1758 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.288 "Maksātnespējas procesa administratora pretendentu apmācības, eksaminācijas kārtība, eksaminācijas komisijas darbības kārtība un maksātnespējas procesa administratoru amatā iecelšanas, atbrīvošanas, atcelšanas un atstādināšanas no amata un amata darbības apturēšanas kārtība""

TA-1755 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 35.0 versija - Veselības nozares informācijas sistēmu (reģistri) modernizācija, attīstība un integrācija ar e-veselības informācijas sistēmu)"

TA-1760 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanas kārtība"

TA-1778 ____________________________________

(I.Vanaga, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Atzīmēt, ka Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina Izglītības un zinātnes ministriju savlaicīgi sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus saistītajos normatīvajos aktos pedagogu darba samaksas noteikšanai.

 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Gati Krūmiņu"

TA-1706 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Likumprojekts "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums"

TA-1412 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Tieslietu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Saeimai nepieciešamus priekšlikumus par administratīvās atbildības noteikšanu.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka ārlietu ministram E.Rinkēvičam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Uzskatu, ka likumprojekts "Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums" un tam pievienotais sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums rada bažas par Satversmē un Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijā ietverto standartu ievērošanu. Vēršu uzmanību uz likumprojekta teksta kvalitāti, kas var novest pie nekonsekvences piemērošanā un radīt būtiski atšķirīgu interpretāciju risku, ņemot vērā, ka pašreizējā stadijā nav izstrādātas detalizētas vadlīnijas likuma piemērotājiem. Šāda situācija rada bažas par nacionālā procesa kvalitāti. Uzskatu, ka likumprojektā izvirzītais leģitīmais mērķis - "vienotas un harmoniskas sabiedrības pastāvēšana, atvērtas sabiedrības locekļu saziņa un kopā dzīvošana" - nav pietiekami pamatots Latvijas konkrētās situācijas kontekstā. Visbeidzot likumprojekts un sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums rada bažas par samērīguma ievērošanu, jo nesniedz pārliecinošus apsvērumus, kāpēc Latvijas situācijā likumprojektā izvirzīto mērķi neļaus sasniegt šaurāka tvēruma ierobežojums.".

 
27.§
Rīkojuma projekts "Par D.Trofimovu"

TA-1757 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par Kārļa Ketnera pārcelšanu"

TA-1768 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumos Nr.175 "Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi""

TA-1763 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai redakcionāli precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši Tieslietu ministrijas iebildumiem un precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība""

TA-1764 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2. Veselības ministrijai redakcionāli precizēt noteikumu projekta redakciju atbilstoši sēdē izteiktajiem priekšlikumiem un precizēto noteikumu projektu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai precizēto noteikumu projektu sagatavot parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-1765 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-1709 ____________________________________

(P.Vilks, U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Satiksmes ministrijas kā valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" (vienotais reģistrācijas Nr.40003356530) un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" (vienotais reģistrācijas Nr.40003344207) kapitāla daļu turētāja priekšlikumu, ka minētās kapitālsabiedrības no 2016.gada tīrās peļņas nemaksā dividendes valsts budžetā, un valsts akciju sabiedrības "Latvijas autoceļu uzturētājs" tīrā peļņa 70 % apmērā tiek novirzīta valsts autoceļu uzturēšanas darbu veikšanai un 30% apmērā nepieciešamās ceļu uzturēšanas tehnikas atjaunošanas projektu īstenošanai, savukārt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" tīrā peļņa tiek novirzīta investīciju projekta īstenošanai.
2. Satiksmes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktam sagatavot attiecīgu rīkojuma projektu un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
33.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 49.§) "Informatīvais ziņojums "Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu"" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai informāciju par Valsts kancelejas izstrādāto Nozarēs veikto ieguldījumu efektivitātes analīzes metodiku.
2. Valsts kancelejai publicēt Nozarēs veikto ieguldījumu efektivitātes analīzes metodiku Ministru kabineta tīmekļvietnē.
3. Finanšu ministrijai, sagatavojot Ministru kabineta rīkojuma projektu par vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izstrādes un iesniegšanas grafiku, ja nepieciešams, izdevumu pārskatīšanas tvērumā noteikt politikas jomas un (vai) nozares, kuras jāizvērtē atbilstoši Nozarēs veikto ieguldījumu efektivitātes analīzes metodikai, kā arī par minēto izvērtējumu atbildīgo ministriju.
4. Par šī protokola 3. punktā minēto izvērtējumu atbildīgajai ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju pēc izvērtējuma sagatavot priekšlikumus par politiku izmaiņām. Finanšu ministrijai priekšlikumus iekļaut Ministru kabinetam iesniedzamajā informatīvajā ziņojumā par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas rezultātiem un priekšlikumiem šo rezultātu izmantošanai vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izstrādes procesā.
5. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 1.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.10 49.§) "Informatīvais ziņojums "Paveiktie un plānotie pasākumi, ieviešot budžeta sistēmu, kas balstīta uz attīstības plānošanas dokumentu mērķu sasniegšanu"" 6.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" līdzfinansētā projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes ar mērķi digitalizēt būvniecības procesu Latvijā, izmantojot sadarbību starp Ziemeļvalstu-Baltijas iestādēm" īstenošanai"

TA-1639 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties 2017.gadā papildu valsts budžeta saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļu Ministru padomi par projekta "Pieredzes apmaiņas vizītes ar mērķi digitalizēt būvniecības procesu Latvijā, izmantojot sadarbību starp Ziemeļvalstu-Baltijas iestādēm", kurš tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, ieviešanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 22 592 EUR, tai skaitā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība 9 000 EUR (tajā skaitā 7 650 EUR avansa maksājums 85% apmērā un 1 350 EUR pēcmaksājums 15% apmērā) un nacionālais līdzfinansējums 13 592 EUR.
3. Šī protokollēmuma 2.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo nacionālo līdzfinansējumu 14 942 EUR apmērā, tajā skaitā nacionālo līdzfinansējumu 13 592 EUR un nacionālo priekšfinansējumu 1 350 EUR apmērā 2017.gadā nodrošināt no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
5. Ekonomikas ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" finanšu palīdzības un nacionālā finansējuma procentuālā sadalījuma izmaiņām līdzfinansētā projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā" īstenošanu un Ministru kabineta 2017.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 20.§) aktualizēšanu"

TA-1669 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.20 20.§) 2., 3., 4. un 5.punktu.
3. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties 2017.gadā papildu valsts budžeta saistības un slēgt līgumu ar Ziemeļvalstu ministru padomi par projekta "Labās prakses un pieredzes apmaiņa tautsaimniecības produktivitātes un konkurētspējas veicināšanā", kurš tiek īstenots Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Valsts administrācija" ietvaros, ieviešanu. Projekta kopējās izmaksas plānotas 17 234 EUR, tai skaitā Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas finanšu palīdzība 6 500 EUR un nacionālais līdzfinansējums 10 734 EUR.
4. Šī protokollēmuma 3.punktā minētā projekta ieviešanai nepieciešamo finansējumu 11 709 EUR apmērā, tajā skaitā nacionālo līdzfinansējumu 10 734 EUR apmērā un nacionālo priekšfinansējumu 975 EUR apmērā pārdalīt 2017.gadā no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai".
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali.
6. Ekonomikas ministrijai pēc gala maksājuma saņemšanas nodrošināt līdzekļu ieskaitīšanu valsts pamatbudžeta ieņēmumos.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā un Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes gaitu""

TA-1607 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā iesniegto informāciju:
1. atzīt Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.42 21.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 2.punktā doto uzdevumu par izpildītu;
2. atzīt Ministru kabineta 2011.gada 9.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.47 23.§) "Informatīvais ziņojums "Par turpmāko rīcību ar valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" būvniecības projektiem"" 6.4.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai nepieciešamo priekšfinansējumu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" projektu iesniegumu nosacījumu īstenošanai"

TA-1679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" ietvaros paredzēto projektu attiecināmo izmaksu, kas saistītas ar būvprojektu izstrādi un būvprojektu ekspertīzēm, segšanu pirms projektu apstiprināšanas sadarbības iestādē, atļaut piešķirt Iekšlietu ministrijai priekšfinansējumu 2017.gadā ne vairāk kā 130 782 EUR apmērā un 2018.gadā ne vairāk kā 545 238 EUR apmērā.
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par nepieciešamā priekšfinansējuma pārdali no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 62.07.00 "Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana (2014-2020)".
4. Iekšlietu ministrija pieprasījumu pārdalei no valsts budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" var iesniegt kopā ar apliecinājumu, ka Iekšlietu ministrija ir guvusi pietiekošu pārliecību, ka atbalstāmās darbības tiek īstenotas, ievērojot Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktos un Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2.pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" paredzētos īstenošanas nosacījumus, un netiek radīti papildu izdevumi valsts budžetam.
5. Iekšlietu ministrijai nekavējoties informēt Ministru kabinetu gadījumā, ja izmaksas, kas projektā veiktas pirms tā apstiprināšanas, varētu netikt vai netiek attiecinātas no Eiropas Reģionāla attīstības fonda, sagatavojot attiecīgu informatīvo ziņojumu par specifiskā atbalsta mērķa ieviešanu, kurā norādīts detalizēts apraksts par radušos situāciju un neatbilstības rašanās cēloņiem un to finansiālo ietekmi, kā arī sniegts apraksts par turpmāko iespējamo risinājumu, lai turpinātu attiecīgā projekta īstenošanu.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Republikas Karantīnas ekspertīžu centra ekspertu mācības""

TA-1703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Zemkopības ministrijai (Valsts augu aizsardzības dienestam) 2017.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 21 734 EUR apmērā, tajā skaitā 7000 EUR priekšfinansējuma nodrošināšanai, lai īstenotu Apvienoto Nāciju Pārtikas un Lauksaimniecības organizācijas (FAO) projektu "Azerbaidžānas Republikas Karantīnas ekspertīžu centra ekspertu mācības".
3. Zemkopības ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 2.punktā minēto pasākumu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
4. Zemkopības ministrijai nodrošināt, lai atbilstoši apstiprinātajam projektam valsts budžetā pilnā apmērā tiktu atgūti projektā izlietotie valsts budžeta līdzekļi.

 
39.§
Informatīvais ziņojums par neformālās Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.-5.septembra sanāksmē izskatāmo jautājumu

TA-1779 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2017.gada 3.-5.septembra sanāksmē.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētāju"

TA-1726 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, B.Fromane, E.Valantis, J.Salmiņa, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai papildināt informatīvo ziņojumu ar Ekonomikas ministrijas piedāvāto redakciju attiecībā uz drošības prasībām vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzei un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Finanšu ministrijai līdz 2017.gada 1.novembrim sagatavot un iesniegt Saeimai priekšlikumus grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām", nosakot, ka vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes izveidi un uzturēšanu deleģē un maksu par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzes izmantošanu nosaka Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā. Vienlaikus priekšlikumos grozījumiem likumā "Par nodokļiem un nodevām" iekļaujams deleģējums Ministru kabinetam noteikt vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izmantošanas maksas pakalpojumu apmēru, maksāšanas kārtību un saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību.
4. Ekonomikas ministrijai ne vēlāk kā līdz 2018.gada 1.februārim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu "Par uzdevuma - izveidot un uzturēt vienoto elektroniskās darba laika uzskaites datu bāzi - deleģēšanu biedrībai "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība"", kurā iekļaujams uzdevums Ekonomikas ministrijai noslēgt valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu ar biedrību "Latvijas Būvuzņēmēju partnerība" un kurā norādāmi galvenie uzdevuma deleģēšanas noteikumi un termiņš.
5. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, ievērojot likuma "Par nodokļiem un nodevām" pārejas noteikumu 194.punktā noteikto termiņu, sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā noteikumu projektu par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes tehniskajām prasībām, datu apmaiņas noteikumiem un kārtību, kā arī kārtību un apjomu, kādā elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas dati sniedzami vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes turētājam, kā arī noteikumu projekta izstrādes procesā izvērtēt autentifikācijas iespējas datubāzē.
6. Finanšu ministrijai un Ekonomikas ministrijai atbilstoši kompetencei līdz 2020.gada 1.februārim sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par vienotās elektroniskās darba laika uzskaites datubāzes izmantošanas rezultātiem.

 
41.§
Atbildes vēstules projekts Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai (par vidēja termiņa (līdz 2021.gadam) rīcības plānu publisko investīciju plūsmas stabilizēšanai pēc Eiropas Savienības 2014.-2020.gada plānošanas perioda noslēguma)

TA-444 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
2. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Republikas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2017.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0387

TA-1743-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Ārlietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2017.gada 19.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0387.
2. Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.

 
43.§
Informatīvais ziņojums "Par makroekonomisko rādītāju, ieņēmumu un vispārējās valdības budžeta bilances prognozēm 2018.-2020.gadā"

TA-1771-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Šadurskis, R.Kozlovskis, D.Melbārde, J.Reirs, B.Bāne, A.Ašeradens, J.Dūklavs, N.Sakss, D.Kalsone, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai finanšu ministra iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt, ka iekšzemes kopprodukta novērtējums faktiskajās cenās 2017.gadam ir 26 676 milj. EUR, prognoze 2018.gadam 28 359 milj. EUR; 2019.gadam 29 977 milj. EUR un 2020.gadam 31 663 milj. EUR; patēriņa cenu izmaiņu novērtējums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 2017.gadam ir 2,8%, prognozes 2018.gadam 2,8%, 2019.gadam 2,4% un 2020.gadam 2,1%; nodarbinātības izmaiņu novērtējums 2017.gadam ir 0,0%, prognozes 2018.gadam 0,0%, 2019.gadam 0,0% un 2020.gadam 0,0%.
3. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta strukturālā deficīta mērķis 2018.gadā tiek noteikts -1,2% no IKP, 2019.gadā -0,6% no IKP un 2020.gadā -0,4% no IKP.
4. Apstiprināt, ka vispārējās valdības budžeta deficīts, kas izriet no strukturālās budžeta bilances mērķa, 2018.gadam tiek noteikts -1,0% no IKP, 2019.gadam -0,9% no IKP un 2020.gadam -0,4% no IKP.
5. Pieņemt zināšanai indikatīvo fiskālās telpas apjomu vispārējās valdības budžetā 2018.gadā 63,2 milj. EUR apmērā, 2019.gadā -42,0 milj. EUR apmērā un 2020.gadā 107,3 milj. EUR apmērā.
6. Pieņemt zināšanai, ka atbilstoši precizētajām IKP prognozēm Aizsardzības ministrijas pamatbudžeta izdevumi ir palielināti par 8 571 548 EUR 2018.gadā, par 6 574 967 EUR 2019.gadā un par 12 920 000 EUR 2020.gadā, nodrošinot Aizsardzības ministrijas budžeta izdevumus 2% no IKP.
7. Pieņemt zināšanai, ka:
7.1. palielināta fiskālā telpa 2018.gadam 18 260 162 EUR un 2019.gadam 18 191 090 EUR apmērā, samazinot izdevumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība", vienlaikus palielinot procentu izdevumus un attiecīgi samazinot fiskālo telpu 2020.gadam 15 000 000 EUR apmērā, ņemot vērā faktiski uzņemtās valsts parāda saistības un bāzes aizņemšanās scenāriju vidējam termiņam;
7.2. palielināta fiskālā telpa 2018.gadam 6 100 000 EUR apmērā, samazinot izdevumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā", vienlaikus palielinot izdevumus un attiecīgi samazinot fiskālo telpu 2019.gadam 700 000 EUR un 2020.gadam 30 300 000 EUR apmērā.
8. Atbalstīt papildu finansējumu darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājuma nodrošināšanai saistībā ar pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 2018.gadam 4 700 025 EUR un 2019. un 2020.gadam 4 607 825 EUR apmērā ik gadu saskaņā ar Finanšu ministrijas veiktajiem aprēķiniem par paredzamo ietekmi uz ministriju un citu centrālo valsts iestāžu (turpmāk – ministrijas) budžeta iestādēm un no budžeta resora "62.Mērķdotācijas pašvaldībām" nodrošinātajām mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai, attiecīgi samazinot fiskālo telpu.
9. Atbalstīt papildu finansējumu minimālās algas paaugstināšanas līdz 430 EUR nodrošināšanai 2018., 2019. un 2020.gadam 2 264 098 EUR apmērā ik gadu saskaņā ar Finanšu ministrijas veiktajiem aprēķiniem par paredzamo ietekmi uz ministriju budžetiem, attiecīgi samazinot fiskālo telpu. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2017.gada 1.decembrim iesniegt Ministru kabinetā attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos.
10. Atbalstīt papildu finansējumu minimālajai algai piesaistītiem valsts sociālā nodrošinājuma pasākumiem (mērķdotācijām, dotācijai valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, uzturlīdzekļu izmaksai no Uzturlīdzekļu garantijas fonda un kompensācijām cietušajiem saskaņā ar likumu "Par valsts kompensāciju cietušajiem", kā arī pabalstiem aizbildnim par bērna uzturēšanu) 2018., 2019. un 2020.gadam 21 130 352 EUR apmērā ik gadu saskaņā ar Finanšu ministrijas veiktajiem aprēķiniem par paredzamo ietekmi uz ministriju budžetiem, attiecīgi samazinot fiskālo telpu.
11. Atbalstīt papildu finansējumu Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2018.-2021.gadam ieviešanai, attiecīgi samazinot fiskālo telpu:
11.1. Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" izmaiņu un papildinājumu veikšanai Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās 2018.gadam 688 518 EUR apmērā, palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un attiecīgi izdevumus precēm un pakalpojumiem 277 218 EUR apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 411 300 EUR apmērā;
11.2. Labklājības ministrijai programmatūras izstrādei un uzturēšanai saistībā ar 2017.gada 27.jūlijā Saeimā pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un grozījumiem Solidaritātes nodokļa likumā, palielinot Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammā 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 2018.gadam 547 922 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 121 322 EUR apmērā un izdevumus valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2018.gadam 74 522 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 92 522 EUR apmērā un izdevumus valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem no valsts pamatbudžeta uz valsts speciālo budžetu 2018.gadam 473 400 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 28 800 EUR apmērā un attiecīgi valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielinot valsts speciālajā budžetā saņemtos transfertus no valsts pamatbudžeta 2018.gadam 547 922 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 121 322 EUR apmērā un izdevumus atlīdzībai 2018.gadam un turpmāk ik gadu 48 631 EUR apmērā trīs amata vietu atlīdzības nodrošināšanai, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu nozarē, precēm un pakalpojumiem 2018.gadam 25 891 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 43 891 EUR apmērā un pamatkapitāla veidošanai 2018.gadam 473 400 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 28 800 EUR apmērā.
12. Finanšu ministrei sarunās ar Latvijas Pašvaldību savienību risināt jautājumu par pasākumiem, lai nodrošinātu stabilus pašvaldību budžeta ieņēmumus vidējā termiņā.
13. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 11.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 35.§) 8.punktu saistībā ar Ministru kabineta 2017.gada 7.marta sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr.11 40.§) attiecībā uz neatliekamās palīdzības, tai skaitā dzemdību nodrošināšanas plāna, īstenošanu, noteikt, ka 2018.–2020.gadā fiskālā telpa tiek samazināta par 7 801 592 EUR apmērā ik gadu, attiecīgi palielinot finansējumu Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammā 33.17.00 "Neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšana stacionārajās ārstniecības iestādēs".
14. Atbalstīt papildu finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums", attiecīgi samazinot fiskālo telpu:
14.1. atbilstoši valsts pamatbudžetā plānotajiem ieņēmumiem no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu sadales veselības aprūpes finansēšanai 2018.gadam 85 300 000 EUR, 2019.gadam 99 600 000 EUR un 2020.gadam 105 500 000 EUR apmērā, paredzot finanšu ministram tiesības pārdalīt 2018.gadam rezervēto finansējumu atbilstoši Ministru kabineta pieņemtam lēmumam;
14.2. veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanai atbilstoši Eiropas komisijas pieļautajai deficīta atkāpei 2018.gadam 113 400 000 EUR un 2019.gadam 149 900 000 EUR apmērā, paredzot finanšu ministram tiesības 2018.gadam rezervēto finansējumu pārdalīt Veselības ministrijai pēc tam, kad Ministru kabinets ir apstiprinājis finansējumu veselības reformas pasākumu īstenošanai 2018.gadā.
15. Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 82.§) 4.punktā un Ministru kabineta 11.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.19 35.§) 6.punktā nolemtajam – nodrošināt finansējuma pieaugumu valsts autoceļiem, palielināt finansējumu Satiksmes ministrijas budžeta programmā 23.00.00 "Valsts autoceļa fonds" 2018.gadam 25 616 453 EUR, 2019.gadam 25 616 453 EUR un 2020.gadam 37 285 510 EUR apmērā, ik gadu attiecīgi samazinot fiskālo telpu.
16. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu fiskālās telpas palielināšanai:
16.1. budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 01.00.00 "Apropriācijas rezerve" finansējums 2019. un 2020.gadam paredzēts 3 000 000 EUR apmērā ik gadu;
16.2. samazinot izdevumus Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 41.01.00 "Iemaksas Eiropas Kopienas budžetā" 2019.gadam 9 700 000 EUR un 2020.gadam 23 100 000 EUR apmērā, pieņemot, ka Apvienotā Karaliste 2019. un 2020.gadā pilnā apmērā sedz savas saistības attiecībā uz Eiropas Savienības budžetu;
16.3 samazinot izdevumus Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 2018.gadam 1 600 000 EUR apmērā, ņemot vērā faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru aizsargāto lietotāju atbalstam;
16.4. samazinot izdevumus no Latvijas Olimpiskās komitejas valsts galvoto aizdevumu pārkreditēšanas ietaupītajiem līdzekļiem 2018.gadā 936 276 EUR apmērā un 2019.gadā 786 064 EUR apmērā Izglītības un zinātnes ministrijas attiecīgās sporta budžeta apakšprogrammās. Izglītības un zinātnes ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā informāciju par minētā finansējuma sadalījumu pa programmām/apakšprogrammām.
17. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2017.gada 29.augustam atbilstoši šī protokollēmuma 16.4.apakšpunktā paredzētajam sagatavot attiecīgus grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 19.aprīļa rīkojumā Nr.196 "Par valsts budžeta ilgtermiņa saistību precizēšanu valsts galvoto reģionālo olimpisko centru projektu īstenošanai" un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
18. Saskaņā ar šī protokollēmuma 7. – 16.punktā noteikto Finanšu ministrijai precizēt ministriju maksimāli pieļaujamo valsts budžeta izdevumu kopējo apjomu 2018., 2019. un 2020.gadam.
19. Finanšu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā sniegt priekšlikumus finansējuma palielināšanai šī protokollēmuma 16.1.apakšpunktā minētajā programmā.
20. Atbalstīt, ka sakarā ar nodokļu reformas izsaukto īslaicīgo ieņēmumu samazinājumu pret scenāriju bez nodokļu reformas un negatīvo fiskālo telpu 2019. gadā, fiskālā nodrošinājuma rezerve 2019. gadā netiek veidota.
21. Palielināt pārējo pamatbudžeta nenodokļu ieņēmumu prognozi 2018.gadam 2 104 300 EUR, 2019.gadam 4 161 729 EUR un 2020.gadam 4 674 777 EUR apmērā.
22. Finanšu ministrijai veikt sarunas ar Latvijas Banku par iespējām 2018., 2019. un 2020.gadā saglabāt maksājumu valsts budžetā vismaz iepriekšējo gadu līmenī.
23. Palielināt minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas tieši vai pastarpināti pieder valstij, 2019.gadā (par 2018.gada pārskata gadu), to nosakot 85 procentu apmērā no attiecīgās kapitālsabiedrības tīrās peļņas, attiecīgi palielinot ieņēmumu prognozi no ieņēmumiem no dividendēm (no valsts kapitāla izmantošanas) 2019.gadam 1 800 000 EUR un no uzņēmumu ienākuma nodokļa 2019.gadam 500 000 EUR apmērā.
24. Atbalstīt, ka Iekšlietu ministrijas prognozētais valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar komersanta tehniskajiem līdzekļiem, pieaugums un valsts pamatbudžeta ieņēmumu no naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, kas fiksēti ar Valsts policijai piederošajiem tehniskajiem līdzekļiem un naudas sodiem, ko uzliek Valsts policija par pārkāpumiem ceļu satiksmē, pieaugums pēc attiecīgu grozījumu normatīvajos aktos pieņemšanas tiek novirzīts fiskālās telpas palielināšanai.
25. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdē informatīvo ziņojumu par risinājumiem elektroenerģijas obligātās iepirkumu komponentes stabilizēšanai, nesamazinot valsts akciju sabiedrības "Latvenergo" dividenžu apjomu, kas novirzāms vispārējo izdevumu segšanai saskaņā ar Vidēja termiņa budžeta ietvara likumu 2017.-2019.gadam, rezultātā nodrošinot, ka atbalsta pasākumi obligātās iepirkumu komponentes stabilizēšanai ir fiskāli neitrāli.
26. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju valsts speciālā budžeta izdevumu pieauguma ierobežošanai, sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdē priekšlikumus izmaiņām darbnespējas lapu izsniegšanas un apmaksas kārtībā, vienlaikus izvērtējot iespēju ieviest mehānismu konstatēto pārkāpumu novēršanai.
27. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju izvērtēt iespēju ieviest pasākumus nebanku aizdevēju patērētāju kreditētāju izsniegto aizdevumu pieauguma ierobežošanai.
28. Veselības ministrijai izvērtēt iespēju organizēt centralizētos iepirkumus zāļu iegādei valsts ārstniecības iestādēs.

 
44.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"

TA-1769-IP _________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
45.§
Informatīvais ziņojums "Fiskālo risku deklarācija"

TA-1777 ____________________________________

(N.Sakss, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijai, izstrādājot likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam", fiskālā nodrošinājuma rezervi 2018. un 2020.gadiem plānot 0,1% no IKP apmērā, bet 2019.gadā fiskālā nodrošinājuma rezervi neplānot.
3. Finanšu ministrijai, iesniedzot Saeimā likumprojektu "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam", pievienot tam fiskālo risku deklarāciju.
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2018., 2019. un 2020.gadam"

TA-1770-IP _________________________________

(D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, Dz.Rasnačs, K.Šadurskis, I.Vanaga, J.Reirs, A.Čakša, E.Rinkēvičs, D.Melbārde, A.Ašeradens, B.Bāne, K.Gerhards, R.Kozlovskis, J.Dūklavs, U.Augulis, J.Platais, D.Ķezbere, I.Bičkovičs, L.Jurcēna, I.Piļāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un ministru izteiktos viedokļus un komentārus par prioritārajiem pasākumiem.
2. Finanšu ministrei organizēt valdību veidojošās koalīcijas sadarbības partneru darba grupu un iesniegt priekšlikumus par atbalstāmajiem prioritārajiem pasākumiem izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 31.augusta ārkārtas sēdē. Valdību veidojošās koalīcijas partijām dalībai darba grupā deleģēt 3 pārstāvjus no katras valdību veidojošās koalīcijas partijas. Finanšu ministrijai nodrošināt sekretariāta funkcijas.
3. Pieņemt zināšanai Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes, Augstākās Tiesas (nodrošina arī Tieslietu padomes pārstāvību), Satversmes tiesas un Tiesībsarga biroja pārstāvju sniegto informāciju par neatkarīgo institūciju iesniegtajiem pieprasījumiem prioritārajiem pasākumiem.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.pantu, iesniedzu savus papildu apsvērumus par 2017. gada 22.augusta sēdes darba kārtības 6.4.punktu (Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2018., 2019. un 2020.gadam"):
1. Par Tieslietu ministrijas iesniegto starpnozaru prioritāro pasākumu "Tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšana", kura nodrošināšanai papildus nepieciešams finansējums 2018.gadam 597 274 EUR apmērā, 2019.gadam – 12 782 423 EUR apmērā, 2020.gadam – 27 484 831 EUR apmērā.
Tieslietu padome jau pirms vairāk nekā diviem gadiem vērsa valdības uzmanību, ka ir izveidojusies būtiska atšķirība starp valsts pārvaldes un tiesnešu, kā arī prokuroru atalgojumu, kā rezultātā starpība starp sākotnēji par līdzvērtīgām uzskatītām darba samaksām izpildvarā un tiesu varā nereti pārsniedz pat 50%. Vienlaikus Tieslietu padome aicināja likumdevēju un izpildvaru izvērtēt nepilnības atlīdzības sistēmā un novērst šo situāciju. Lai izvērtētu un rastu iespējamos risinājumus, Tieslietu ministrijā darbu uzsāka ekspertu grupa (sastāvā pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas, Finanšu ministrijas, Latvijas Tiesnešu biedrības, Administratīvo tiesnešu biedrības, Ģenerālprokuratūras). Ekspertu grupa konstatēja, ka, lai nodrošinātu ilgtermiņā efektīvu tiesnešu un prokuroru atalgojuma sistēmu, nepieciešams īstenot šādus pamatprincipus:
1) atalgojums būtu jāatsaista no 12. mēnešalgu grupas maksimālā apmēra, vienlaikus saglabājot atalgojuma faktisko apmēru;
2) būtu jāatsakās no atalgojuma "sazobes" ar civildienesta ierēdņu atalgojumu;
3) atalgojuma noteikšanas formulai ir jābūt elastīgai (tādai, kas spēj pielāgoties izmaiņām valsts ekonomiskajā situācijā);
4) atalgojumam jābūt atbilstošam un vienlīdzīgam.
Lai nodrošinātu minēto pamatprincipu ieviešanu tiesnešu atlīdzības sistēmā, tika sagatavoti trīs risinājuma varianti. Visos variantos tiesneša mēnešalgu paredzēts noteikt, piesaistot Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo aizpagājušā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, kas noapaļots pilnos euro, piemērojot attiecīgu koeficientu. Atšķirības starp minētajiem variantiem ir saistītas ar atšķirīgiem piemērotajiem koeficientiem, proti – 4,31, lai atalgojumu pietuvinātu izpildvaras iestāžu juridisko dienestu augstāk atalgoto vadītāju atalgojuma līmenim 2014. gadā; 3,27, lai atalgojumu pietuvinātu izpildvaras iestāžu struktūrvienību vadītāju vidējai atlīdzībai 2014. gadā, izmantojot Tieslietu padomes iesniegtos datus; vai 2,997, lai atalgojumu pietuvinātu visu izpildvaras iestāžu juridisko dienestu vadītāju vidējai atlīdzībai 2014. gadā, izmantojot Finanšu ministrijas datus.
Ekspertu izstrādātie risinājuma varianti tika prezentēti Tieslietu padomei, kas 2015. gada 31. augusta sēdē, apspriežot iesniegtos variantus un sēdē izteiktos viedokļus, nolēma atbalstīt rajona (pilsētas) tiesas tiesneša atalgojuma pietuvināšanu izpildvaras iestāžu juridisko dienestu augstāk atalgoto vadītāju atalgojumam 2014. gadā, tiesnešu mēnešalgas aprēķinam piemērojot koeficientu 4,31 (1. risinājums), pārejot uz jauno atalgojuma sistēmu pakāpeniski 3 gadu laikā, sākot no 2017. gada – 70% apmērā; 2018. gadā – 85% apmērā; 2019. gadā – 100% apmērā.
Saskatot būtiskus riskus atbalsta iegūšanai vienlaicīgai tiesnešu (un prokuroru) un tiesu sistēmas darbinieku algu celšanai, es 2016. gada 8. februāra vēstulē Tieslietu padomei lūdzu tiesnešu un tiesas (un prokuratūras) darbinieku atalgojuma celšanas iespēju novērtēt kompleksi un aicināju lemt par alternatīva piedāvājuma atbalstīšanu. Jautājums par tiesu un prokuratūras darbinieku algu paaugstināšanas neatliekamību tika apspriests arī ar Augstāko tiesu, Satversmes tiesu, Ģenerālprokuratūru, Latvijas Tiesnešu biedrību, Latvijas Administratīvo tiesnešu biedrību, Latvijas Prokuroru biedrību un Finanšu ministriju, vienojoties par nepieciešamību prioritāri rast iespēju esošās normatīvo aktu sistēmas ietvaros paaugstināt darbinieku mēnešalgas.
Ar Tieslietu padomes 2016. gada 15. februāra lēmumu tika nolemts atbalstīt nepieciešamību 2017.gada tiesu un prokuratūras budžetā kā prioritāru paredzēt finansējumu tiesu un prokuratūras darbinieku atalgojuma paaugstināšanu līdz maksimālajam apmēram esošā normatīvā regulējuma ietvaros. Vienlaikus norādu, ka Tieslietu padomē netika atcelts lēmums, kas tika pieņemts 2015. gada 31. augustā par atbalsta izteikšanu rajona (pilsētas) tiesneša atalgojuma pārskatīšanai, piemērojot tiesnešu mēnešalgas aprēķinam koeficientu 4,31 un pārejot uz jauno atalgojuma sistēmu pakāpeniski – trīs gadu laikā.
Lai izvērtētu budžeta iespējas, 2016. gada 13. aprīlī notika tikšanās ar Ministru prezidentu par tiesu un prokuratūras darbinieku, tiesnešu un prokuroru atalgojumu. Sarunā piedalījās Tieslietu padomes priekšsēdētājs, ģenerālprokurors, tieslietu ministrs un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece, kā arī Tiesu administrācijas pārstāvis. Sarunā tika panākta vienošanās virzīt risinājumu atbilstoši ekspertu izstrādātajiem un Tieslietu padomes atbalstītajiem pamatprincipiem, paredzot pakāpenisku atalgojuma pieaugumu triju gadu laikā, piemērojot mēnešalgas noteikšanai koeficientu 3,27.
Norādu, ka Ministru kabinets 2016. gada 16. augusta sēdē (prot. Nr. 40 59. §) daļēji atbalstīja Tieslietu ministrijas jaunās politikas iniciatīvu "Tiesnešu atalgojuma palielināšana", kas paredzēja pakāpenisku tiesnešu un prokuroru algu palielinājumu trīs gadu periodā, proti, tika atbalstīta papildu finansējuma piešķiršana 2018. gadā un turpmāk rajonu (pilsētu) tiesām un apgabaltiesām, Satversmes tiesai un prokuratūrai, lai 2018. gadā izmaksājamā mēnešalga būtu 70 procentu apmērā no likumā noteiktās mēnešalgas un 2019. gadā un turpmāk Augstākajai tiesai, lai 2019. gadā izmaksājamā mēnešalga būtu 85 procentu apmērā no likumā noteiktās mēnešalgas.
Līdz ar to pašlaik ir izveidojusies situācija, ka likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam" ir iestrādāts finansējums tiesnešu atalgojuma palielināšanai visām iesaistītajām iestādēm tikai pirmajam posmam, bet Augstākajai tiesai arī otrajam posmam.
Papildus vēršu uzmanību, ka ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo 2016.gada vidējās darba samaksas apmēru - 859 EUR, papildus jau piešķirtajam finansējumam ir nepieciešams papildus finansējums arī 2018.gadā.
Informēju, ka 2016. gada 21. decembrī Satversmes tiesa pēc Tieslietu padomes pieteikuma ierosināja lietu "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6. viens prim panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam". Tieslietu padome pieteikumā norāda, ka Atlīdzības likums pieņemts 2009. gadā un tā mērķis esot bijis panākt līdzvērtīgu pieeju amata atlīdzības noteikšanā valsts un pašvaldību institūcijās nodarbinātajiem. Citastarp tiesnešu amata atlīdzība esot tikusi pielīdzināta valsts tiešās pārvaldes iestādes juridiskās struktūrvienības vadītāja mēnešalgas maksimālajam apmēram. Tomēr tiesnesim esot jānoteic tāds atalgojums, kas atbilstu tā statusam, funkcijām un atbildībai. Samērojot tiesneša amata atlīdzību ar valsts tiešās pārvaldes iestādes juridiskās struktūrvienības vadītāja atlīdzību, nav ņemtas vērā atšķirības tiesneša un tiešās pārvaldes iestādes darbinieka statusā, funkcijās un atbildībā. Tieslietu padome uzskata, ka ar vairākiem grozījumiem Atlīdzības likumā valsts pārvaldes darbinieku faktiskais atalgojums esot paaugstinājies, bet tiesneša atalgojuma reālā vērtība viņa pilnvaru laikā – samazinājusies. Tādējādi esot izjaukta iepriekš Atlīdzības likumā iespējams pastāvējusī vienotā pieeja atalgojuma noteikšanā. Kā arī 2017. gada 2. maijā Satversmes tiesa pēc ģenerālprokuratūras pieteikuma ierosināja lietu "Par Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 4. panta devītās daļas un 6.viens prim panta pirmās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 83. un 107. pantam". Pieteikumā norādīts uz analogiem atlīdzības sistēmas trūkumiem kā Tieslietu padomes pieteikumā.
Uzskatu, ka jautājums par tiesnešu un prokuroru atlīdzības palielināšanu nav atliekams, jo tas jau ir ticis skatīts Satversmes tiesā. Ar 2010. gada 18. janvāra un 22. jūnija Satversmes tiesas spriedumiem nepārprotami atzīts, ka pienācīga tiesnešu darba samaksa ietilpst Satversmes 83. pantā ietvertās tiesnešu neatkarības saturā. Savukārt neatkarīga tiesu vara ir viena no demokrātiskas un tiesiskas valsts garantijām. Kaut arī Satversme expressis verbis nenosaka tiesnešu atlīdzības lielumu, tomēr Satversmes 83. pantā ietvertā tiesu neatkarības principa saturā ietilpst prasība likumdevējam garantēt tiesneša finansiālo drošību. Tiesa secināja, ka jautājums par tiesnešu atlīdzības noteikšanu neietilpst tikai sociālo tiesību sfērā, kur likumdevējam ir plaša rīcības brīvība, bet arī tādā jomā [tiesu varas neatkarības garantēšana], kur likumdevēja rīcības brīvībai ir stingrāki ierobežojumi. Konstatējot atlīdzības sistēmas trūkumus, likumdevējam ir pienākums tos nekavējoties novērst. Tieslietu ministrija pēdējos gados ir mērķtiecīgi virzījusi diskusijas un, apzinot esošās sistēmas trūkumus, meklējusi risinājumus tiesnešu un attiecīgi arī prokuroru atlīdzības sistēmas pilnveidei. Ievērojot minēto, izstrādāts un valdībā iesniegts nepieciešamo grozījumu Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā projekts.
2. Par Tieslietu ministrijas prioritāro pasākumu "Valsts probācijas dienesta nodarbināto atlīdzības pieaugums", kura nodrošināšanai papildus nepieciešams finansējums 2018.gadam un turpmāk 1 131 450 EUR apmērā.
Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta likuma 4.pantu, VPD ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas īsteno valsts politiku kriminālsoda – piespiedu darbs – un audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildē, kā arī probācijas klientu uzraudzībā un sociālās uzvedības korekcijā. VPD ir kriminālsodu izpildes institūcija Latvijā, kas izpilda gandrīz 70% no Latvijā piemērotajiem kriminālsodiem, kā arī ar starpnieka palīdzību īsteno izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju.
VPD nodarbināto atlīdzības jautājums jau vairākus gadus ir viens no prioritārajiem jautājumiem, ar ko cieši ir saistīta VPD darbinieku mainība. Turklāt pēdējos gados aizvien pieaug prasības probācijas darbinieku specifiskajām profesionālajām zināšanām un iemaņām, ko iespējams apgūt tikai speciālās mācībās un attīstīt vairāku gadu praktiskajā pieredzē - darbs ar dzimumnoziedzniekiem, smagus un sevišķi smagus vardarbīgu noziegumus izdarījušām personām. VPD piešķirtais finansējums 2017.gadam ir ļāvis paaugstināt nodarbināto amatalgas, taču joprojām nav izdevies izlīdzināt VPD nodarbināto amatalgas ar vidējo atalgojumu valsts iestādēs. Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka starp VPD nodarbinātajiem pastāv būtiska diferenciācija pienākumu sarežģītībā atkarībā no kvalifikācijas (piem., darbinieki, kas strādā ar dzimumnoziedzniekiem un citiem augsta riska klientiem), bet diferenciācija amatalgā faktiski nepastāv. Jautājumu ir iespējams risināt, nosakot atšķirīgu amata grupu veidošanu VPD teritoriālajās struktūrvienībās, ko plānots īstenot ar 2018.gadu, taču šim nolūkam ir nepieciešams papildu finansējums. Iniciatīva ir ļoti svarīga arī tādēļ, lai preventīvi veidotu konstruktīvu dialogu ar Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrību, ņemot vērā tās definētās prioritātes kontekstā ar VPD kopējiem attīstības virzieniem un soda izpildes aktualitāšu tendencēm. VPD nodarbinātie, nodrošinot funkcijas, ir pakļauti psihoemocionālajiem riska faktoriem, kas saistīti ar valsts iekšējo/ārējo drošību un ir identiski arī citām tiesībsargājošām un sodu izpildes iestādēm.
Šo faktoru esamību ietekmē:
1) darbs, kas saistīts ar paaugstinātu emocionālo spriedzi (klienti - personas, kuras notiesātas par noziedzīgām darbībām, bieži vardarbīgas personas (slepkavas, dzimumnoziedznieki));
2) darba specifika, kas ir saistīta ar paaugstinātu risku un izaicinājumiem, kā rezultātā var saīsināties karjera;
3) darbs nakts stundās;
4) negatīvisms, ko saņem nodarbinātais ilgstošā laika posmā, jo strādā ar klientu personīgajām problēmām un to novēršanu, kā rezultātā darbiniekiem rodas veselības problēmas (psihosomatiskās saslimšanas, pavājināta imunitāte, paaugstinās slimojošo skaits starp nodarbinātajiem ar infekcijas slimībām un akūti respiratorām slimībām);
5) nepopulāru lēmumu pieņemšana (pienākumu noteikšana probācijas klientiem, jāsagatavo iesniegumi tiesai par nosacīta soda aizstāšanu ar brīvības atņemšanu vai piespiedu darbu aizstāšanu ar īslaicīgu brīvības atņemšanu un jāpārstāv VPD ar iesniegumu tiesā, nepopulāru lēmumu pieņemšana gadījumos, kad ir apdraudēti bērni u.c.);
6) drošības aspekti (draudi dzīvībai vai veselībai, klientu izteiktais apdraudējums vai mēģinājumi ietekmēt nodarbināto no klientu puses, fiziski aizskārumi);
7) profesionālās kapacitātes un personāla noturības problēmas, grūtības noturēt darbiniekus VPD (biežā kadru mainība);
8) darba efektivitātes pazemināšanās (profesionālo iemaņu zudums) nodarbinātajam ilgstoši strādājot VPD, ko veicina izdegšanas sindroms.
Vēršu uzmanību, ka jautājums par VPD nodarbināto atalgojuma palielināšanu ir aktualizēts sarunās ar Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrību (turpmāk – LPDA). Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 275 ''Par Valdības rīcības plānu Deklarācijas par Māra Kučinska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanai'' 86.2.punktu Labklājības ministrijas parlamentārais sekretārs H.A.Meri Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē aktualizēja jautājumu par būtisku VPD nodarbināto atalgojuma palielināšanu ar 2018.gadu. Pamatojoties uz valdības deklarācijā un valdības rīcības plānā noteikto LPDA ir tikusies ar koalīcijas partiju pārstāvjiem, Labklājības ministru J.Reiru un Tieslietu ministru Dz. Rasnaču, kā arī Finanšu ministrijas parlamentāro sekretāru E.Putru, lai skaidrotu VPD darba apjoma pieaugumu un to, ka VPD ir lielākā sodu izpildes iestāde Latvijā (izpilda 70% no piemērotiem kriminālsodiem) un konceptuāli vienojusies, ka tiks atbalstīts valdības rīcības plānā 86.2. punktā noteiktais, kas attiecas uz VPD.
Līdz ar to uzskatu, ka sabiedrības un valsts drošības nodrošināšanai, atlīdzības palielinājums darbiniekiem, kuri ikdienā rūpējas, lai kriminālnoziedznieki neapdraudētu līdzcilvēku dzīvību, dzimumneaizskaramību, veselību un īpašumu, ir prioritārs un nav atliekams.".

 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2013.gada 12.februāra rīkojuma Nr.50 8.2.apakšpunktā Tieslietu ministrijai noteiktā uzdevuma izpildes gaitu un nepieciešamajiem turpmākajiem lēmumiem"

TA-1787-IP _________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kronbergs, J.Reirs, K.Šadurskis, A.Ašeradens, D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
48.§
Likumprojekts "Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā"

TA-1707 ____________________________________

(I.Gailīte, R.Kronbergs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt likumprojektu, paredzot tā spēkā stāšanos ar 2018.gada 1.janvāri, papildināt anotāciju ar informāciju par ietekmi uz valsts budžetu un precizēto likumprojektu un anotāciju iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta 2018.gadam likumprojektu paketē.
4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
 
49.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par piesārņojumu""

TA-306 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
50.§
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"

TA-1154 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
51.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1563 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
52.§
Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā"

TA-1644 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
53.§
Plāna projekts "HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020.gadam"

TA-1588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par pievienotās vērtības nodokļa likmes diferencēšanu pārtikai"

TA-1240 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu finansējuma pieprasījumu 2018.-2020.gadam XVIII Baltijas studentu dziesmu un deju svētku "Gaudeamus" un XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai"

TA-1744 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis