Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 44

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

ĀRKĀRTAS SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.44

2017.gada 8.septembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroliere

-

E.Krūmiņa

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Informatīvais ziņojums "Par fiskālās telpas pasākumiem un izdevumiem prioritārajiem pasākumiem valsts budžetam 2018.gadam un ietvaram 2018.–2020.gadam"

TA-1968-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Plūme, A.Ašeradens, B.Bāne, J.Reirs, Dz.Rasnačs, L.Medina, J.Dūklavs, K.Šadurskis, A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā ietvertos fiskālo telpu palielinošos pasākumus.
3. Finanšu ministrijai līdz 2018.gada 1.decembrim izstrādāt risinājumu čeku loterijas organizēšanai un attiecīgi:
3.1. precizēt nodokļu ieņēmumu prognozes, 2019.-2020.gadā palielinot pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ieņēmumu prognozes par 2 950 000 EUR ik gadu un iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu prognozes par 300 000 EUR ik gadu (tajā skaitā 240 000 EUR pašvaldību budžetā un 60 000 EUR valsts pamatbudžetā);
3.2. palielināt izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 2018.gadā 200 000 EUR apmērā iepirkuma un IT sistēmu nodrošināšanai, 2019. un 2020.gadā 250 000 EUR ik gadu administrēšanai un balvu fondam.
4. Finanšu ministrijai sagatavot un saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Pievienotās vērtības nodokļa likumā, kas paredz ar 2019.gada 1.janvāri, lai cīnītos ar PVN krāpniecību, ieviest PVN apgrieztās maksāšanas kārtību pākšaugu piegādēm, atbilstoši 2006.gada 28.novembra Padomes Direktīvai 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu. Finanšu ministrijai precizēt PVN ieņēmumu prognozes, palielinot ieņēmumus 2019.-2020.gadā par 500 000 EUR ik gadu.
5. Atbalstīt PVN samazinātas likmes 5% noteikšanu Latvijai raksturīgiem augļiem, ogām un dārzeņiem. Finanšu ministrijai precizēt PVN ieņēmumu prognozes, samazinot ieņēmumus 2018.-2020.gadā par 6 000 000 EUR ik gadu, kā arī sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavot un 2018.gada budžetu pavadošo likumprojektu paketē iesniegt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos.
6. Noteikt, ka Ministru kabineta 2017.gada 29.augustā atbalstītajā Ministru kabineta rīkojuma projektā "Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi elektroenerģijas tirgus attīstībai"" noteiktais valsts budžeta finansējums Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts" 2018.-2020.gadam tiek samazināts par 5 000 000 EUR ik gadu. Papildināt minēto Ministru kabineta rīkojuma projektu ar punktu, - ja valsts budžetā paredzētais finansējums ir mazāks par faktiski nepieciešamo, papildu nepieciešamais finansējums tiek nodrošināts, veicot apropriāciju pārdali no citām valsts budžeta programmām. Ekonomikas ministrijai attiecīgi precizēt konceptuālo ziņojumu un rīkojuma projektu, saskaņot ar Finanšu ministriju un iesniegt Valsts kancelejā parakstīšanai.
7. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no autoceļu lietošanas nodevas 765 000 EUR apmērā 2018.-2020.gadam ik gadu.
8. Labklājības ministrijai, pamatojoties uz Veselības ministrijas sniegto informāciju par plānoto ietaupījumu saistībā ar e-veselības ieviešanu attiecībā uz elektroniskajām darba nespējas lapām, līdz 2017.gada 11.septembra plkst.10.00 iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu par valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu samazinājumu sociālajiem pabalstiem slimības pabalsta izmaksām 2018.gadam 1 860 000 EUR apmērā, 2019.gadam 4 180 000 EUR apmērā un 2020.gadam 4 520 000 EUR apmērā.
9. Atbalstīt priekšlikumu paredzēt pakāpenisku uzturlīdzekļu izmaksas palielinājumu saistībā ar minimālās algas paaugstināšanu, nosakot minimālos uzturlīdzekļus saskaņā ar informatīvajā ziņojumā noteikto, un attiecīgi samazināt dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus sociālajiem pabalstiem Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.08.00 "Uzturlīdzekļu garantiju fonds" 2018.gadā 3 725 967 EUR apmērā un 2019.gadā 1 952 011 EUR apmērā.
10. Tieslietu ministrijai sagatavot grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā atbilstoši šī protokollēmuma 9.punktā noteiktajam, un tieslietu ministram likumprojektu iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" pavadošo likumprojektu paketē.
11. Atbalstīt priekšlikumu palielināt Ekonomikas ministrijas valsts budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" ieskaitāmo līdzekļu apmēru 2019. un 2020.gadā par 4 000 000 EUR ik gadu. Ekonomikas ministrijai sagatavot un 2018.gada budžetu pavadošo likumprojektu paketē iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Imigrācijas likumā, paredzot termiņuzturēšanās atļauju pagarināšanas maksas izņēmumu atcelšanu.
12. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu samazināt budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" finansējumu 2019. un 2020.gadam par 16 000 000 EUR ik gadu.
13. Noteikt, ka jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzsākšana tiek atlikta līdz 2020.gadam, attiecīgi samazinot izdevumus Tieslietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 04.02.00 "Ieslodzījuma vietu būvniecība" 2018.gadā 30 657 667 EUR apmērā un 2019.gadā 26 557 580 EUR apmērā ilgtermiņa saistību pasākuma "Jauna cietuma būvniecība Liepājā" īstenošanai.
14. Finanšu ministrijai sagatavot un finanšu ministram saskaņā ar likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" sagatavošanas grafiku iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas paredz precizēt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" nodokļa pretizvairīšanās normu kritērijus attiecībā uz autoratlīdzības saņēmējiem, kas ir nodarbināti pie autoratlīdzības izmaksātāja un saņem vismaz minimālo darba algu. Finanšu ministrijai precizēt sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu ieņēmumu prognozes, palielinot ieņēmumus 2018.-2020.gadā par 94 000 EUR ik gadu, t.sk. veselības aprūpes nodrošināšanai par 2 674 EUR, valsts fondēto pensiju shēmā par 17 991 EUR un valsts speciālajā budžetā par 73 335 EUR, kā arī palielināt finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 08.00.00 "Veselības aprūpes sistēmas reformas ieviešanas finansējums" par 2 674 EUR, un Labklājības ministrijai attiecīgi iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumu maksimāli pieļaujamā valsts speciālā budžeta izdevumu apjoma 2018.-2020.gadam precizēšanai.
15. Atbalstīt valdību veidojošo koalīcijas sadarbības partneru darba grupas izvirzītos priekšlikumus iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem, tai skaitā neatkarīgajām institūcijām, saskaņā ar informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumu. Ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm (turpmāk - ministrijas) līdz 2017.gada 11.septembra plkst.10.00 iesniegt Finanšu ministrijā informatīvā ziņojuma 1. un 2.pielikumā minēto pasākumu precizētus nosaukumus, nemainot Ministru kabinetā atbalstītā pasākuma mērķi, prioritāro pasākumu kodus, atbalstītā finansējuma sadalījumu pa budžeta programmām un apakšprogrammām un ekonomiskās klasifikācijas kodiem. Jautājumu par atbalstāmajiem prioritārajiem pasākumiem turpināt izskatīt Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdē.
16. Noteikt, ka demogrāfijas pasākumu īstenošanai tiek paredzēts kopējais papildu finansējums 2018.gadam 28 240 000 EUR apmērā, 2019.gadam un turpmāk ik gadu 32 450 000 EUR apmērā. Labklājības ministrijai līdz 2017.gada 11.septembra plkst. 10.00 iesniegt Finanšu ministrijā minētā finansējuma sadalījumu pa pasākumiem un budžeta programmām/apakšprogrammām, kā arī sagatavot un 2018.gada budžetu pavadošo likumprojektu paketē iesniegt nepieciešamos grozījumu normatīvajos aktos, nepārsniedzot iepriekš minēto kopējo finansējuma apmēru.
17. Paredzēt papildu finansējumu Aizsardzības ministrijai 700 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku pabalsta pieaugumu.
18. Finanšu ministrijai sadarbībā ar Labklājības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Zemkopības ministriju un Veselības ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta 2017.gada 12.septembra sēdē priekšlikumus, lai nodrošinātu resursus nozaru prioritārajiem pasākumiem.
19. Atbalstīt papildu finansējumu Tieslietu ministrijai prioritārajam pasākumam "Datu apmaiņas risinājuma izstrāde informācijas apmaiņai par reģistrētajiem nodrošinājuma līdzekļiem" 2018.gadam 78 360 EUR apmērā.
20. Atbalstīt Satiksmes ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta pievienotās vērtības nodokļa ieņēmumus 2 533 276 EUR apmērā 2018.-2020.gadam ik gadu un attiecīgi Satiksmes ministrijas izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts pamatbudžeta apakšprogrammā 31.07.00 "Dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai", lai atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 4.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.18, 43.§) 7.punktā nolemtajam nodrošinātu pievienotās vērtības nodokļa nomaksu par noteikto pasažieru kategoriju ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu sabiedriskajā transportā.
21. Atbalstīt Ekonomikas ministrijas priekšlikumu palielināt valsts pamatbudžeta ieņēmumus no valsts nodevas par energoefektivitātes veicināšanu un energopārvaldības sistēmas ieviešanas kontroles nodrošināšanu 2018. gadam 142 870 EUR, 2019.gadam 251 200 EUR un 2020.gadam 158 570 EUR apmērā un attiecīgi palielināt Ekonomikas ministrijas izdevumus no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem valsts pamatbudžeta jaunizveidotajā apakšprogrammā 29.04.00 "Energoefektivitātes politikas ieviešana" 2018.gadā 142 870 EUR, 2019.gadā 251 200 EUR un 2020.gadā 158 570 EUR apmērā, lai nodrošinātu līdzekļu ieskaitīšanu energoefektivitātes fondā, kā arī energoefektivitātes mērķu sasniegšanas uzraudzību un ziņošanu.
22. Atbalstīt Finanšu ministrijas priekšlikumu palielināt maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu ieņēmumu prognozes 2018. un 2019.gadam 206 500 EUR apmērā ik gadu no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēs izmaksājamās peļņas daļas un pamatbudžeta prognozējamos ieņēmumos valsts budžetā no VAS "Latvijas Loto" dividendēm un attiecīgi palielināt izdevumus Finanšu ministrijas budžeta programmā 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" stipendiju izmaksu Latvijas vidējās izglītības iestāžu absolventiem 2018. un 2019.gadā.
23. Finanšu ministrijai likumprojektā "Par valsts budžetu 2018.gadam" un likumprojektā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" iekļaut normu, ka akciju sabiedrības "Latvijas Loto" dividendēs izmaksājamā peļņas daļa nosakāma atbilstoši uz to brīdi spēkā esošajam regulējumam par dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, bet ne mazāk kā 2 806 500 EUR par 2017. pārskata gadu un ne mazāk kā 2 606 500 EUR par 2018. pārskata gadu no akciju sabiedrības "Latvijas Loto" attiecīgā pārskata gada peļņas.
24. Atbalstīt Kultūras ministrijas priekšlikumu un samazināt Kultūras ministrijai 2018.-2020.gadam apstiprināto papildu finansējumu minimālajai algai piesaistītajiem valsts sociālā nodrošinājuma pasākumiem par 1 657 987 EUR ik gadu, pārdalot to uz Kultūras ministrijas budžeta programmu 21.00.00 "Kultūras mantojums" 1 452 424 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu atalgojuma palielinājumu virsvadītājiem un virsdiriģentiem, kā arī kultūras mantojuma speciālistiem vidēji par 10%, un budžeta programmu 20.00.00 "Kultūrizglītība" 205 563 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu 10% piemaksas pedagogiem profesionālās izglītības kompetences centrā "Nacionālo mākslu vidusskola" un profesionālās izglītības kompetences centrā "Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola "Saules skola"".
25. Finanšu ministrijai, ņemot vērā Satversmes tiesas precizētos datus Finanšu ministrijas Atlīdzības uzskaites sistēmā, saistībā ar minimālās mēnešalgas pieauguma nodrošināšanu ar 2018.gada 1.janvāri no 380 EUR uz 430 EUR, palielināt Satversmes tiesas bāzes izdevumus 2018., 2019. un 2020.gadam 2 451 EUR apmērā ik gadu.
26. Atbalstīt Labklājības ministrijas priekšlikumu līdzekļu pārdalei 2018.gadam un turpmākajiem gadiem, bet ne ilgāk kā Valsts ieņēmumu dienesta noslēgtā apakšnomas līguma darbības termiņā, no Finanšu ministrijas pamatbudžeta programmas 33.00.00 "Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana" 10 085 EUR apmērā, tajā skaitā ilgtermiņa saistībām pasākumam "VID ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas, aprīkojuma iegādes, pārcelšanās un uzturēšanas izdevumu segšanai" 6 769 EUR apmērā, uz Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammu 97.02.00 "Nozares centralizēto funkciju izpilde" 10 085 EUR apmērā pārskaitīšanai uz speciālā budžeta apakšprogrammu 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" administratīvās ēkas Talejas ielā 1, Rīgā, telpu nomas maksas izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" un telpu uzturēšanas izdevumu segšanai saistībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darba vietu skaita un aizņemtās platības izmaiņām Valsts vienotajā klientu apkalpošanas centrā.
27. Atbalstīt Veselības ministrijas priekšlikumu izdevumu pārdalei starp Veselības ministrijas budžeta programmām/apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2018.gadam un turpmākajiem gadiem, apakšprogrammā 33.14.00 "Primārās ambulatorās veselības aprūpes nodrošināšana" samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 191 128 EUR apmērā un apakšprogrammā 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" palielinot izdevumus atlīdzībai 191 128 EUR apmērā, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu, lai ģimenes ārstu konsultatīvā tālruņa darbību no 2018.gada 1.janvāra nodrošinātu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.
28. Finanšu ministrijai, apkopojot Ministru kabinetā atbalstītos priekšlikumus, koriģēt 2018., 2019. un 2020.gadam ieplānoto finansējumu budžeta resora "74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmās un ieņēmumu prognozes.


 
2.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamību uzsākt jauna cietuma būvniecību Latvijā"

TA-1970-IP ____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Spure, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Lai nodrošinātu cietumu sistēmas infrastruktūras remontdarbus un ar attīstību saistītās vajadzības, Tieslietu ministrijai palielināt valsts akciju sabiedrības "Tiesu nama aģentūra" pamatkapitālu, ieguldot tajā jaunā cietuma būvniecībai 2017.gadam paredzēto finansējumu 11 200 000 EUR apmērā.
3. Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju sagatavot informatīvo ziņojumu par nepieciešamajiem pasākumiem, lai jaunā cietuma būvniecība tiktu uzsākta ne vēlāk kā 2020.gadā un pabeigta līdz 2023.gadam, un tieslietu ministram līdz 2017.gada 15.decembrim iesniegt informatīvo ziņojumu izskatīšanai Ministru kabinetā.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.45


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis