Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 52

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.52

2017.gada 24.oktobrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Tiesībsargs

-

J.Jansons

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveides par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" uzsākšanu"

TA-2165 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Paziņojumu kapitālsabiedrības nezināmajiem kreditoriem par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" pārveidi par valsts aģentūru "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" publicēt oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", ietverot tajā aicinājumu nezināmajiem kreditoriem pieteikt savus prasījumus divu mēnešu laikā pēc paziņojuma publicēšanas.
3. Pieņemt zināšanai, ka valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" darbības nodrošināšanai nepieciešamas 25 amata vietas, kuras tiks finansētas no valsts aģentūras pašu ieņēmumiem no sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem.
4. Atbalstīt 20 amatu vietu izveidi Ekonomikas ministrijas resorā tiešo akreditācijas funkciju izpildes nodrošināšanai.
5. Atlikušās 5 amata vietas, kas veic atbalsta un administratīvās funkcijas, Ekonomikas ministrijai rast iespēju nodrošināt resora ietvaros.

 
2.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-2100 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem""

TA-2076 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu"

TA-2216 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par kopējām valsts pārvaldē auditējamām prioritātēm 2018.gadam"

TA-2064 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts akciju sabiedrības "Latvijas Loto" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-2213 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-2078 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra rīkojumā Nr.751 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-2080 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma "Papes novērošanas postenis" Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā, nodošanu Rucavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2082 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā"

TA-2070 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Šķūņu ielā 8A, Alūksnē, Alūksnes novadā, 662/2252 domājamo daļu pārdošanu"

TA-2069 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.903 "Valsts policijas maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2187 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma 1.maija ielā 16A, Ludzā, Ludzas novadā, nodošanu Ludzas novada pašvaldības īpašumā"

TA-2072 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 3.maija noteikumos Nr.280 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi""

TA-2266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 5.februāra rīkojumā Nr.63 "Par Latvijas Republikas simtgades rīcības komiteju""

TA-2246 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma "Lādes" Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2103 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
17.§
Noteikumu projekts "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Jūras administrācija" maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-2127 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumos Nr.940 "Noteikumi par veselības pārbaudēm transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāju kvalifikāciju, kā arī par pirmstermiņa veselības pārbaudes izdevumu segšanas kārtību""

TA-2243 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.oktobra rīkojumā Nr.602 "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2017.gada budžeta apstiprināšanu""

TA-2245 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Par Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 82.§) "Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai" 8.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-2244 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.69 82.§) "Informatīvais ziņojums par autoceļu finansēšanas modeli un Valsts autoceļu sakārtošanas programmu 2014.-2023.gadam un atbildes vēstule Saeimas Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijai" 8.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2017.gada 1.novembrim.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā nodrošināšanas un drošības plānu 2018.gadam"

TA-2184 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par zemes reformas pabeigšanu Baltinavas novada lauku apvidū"

TA-2113 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm""

TA-2179 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
24.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi"

TA-2211 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi""

TA-2225 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 8.marta noteikumos Nr.150 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.1.pasākuma "Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un ekosistēmu aizsardzības priekšnoteikumi" īstenošanas noteikumi""

TA-2289 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumos Nr.748 "Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi""

TA-1920 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumos Nr.441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""

TA-2118 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.15 "Valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" īstenošanas kārtība""

TA-2298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2310 ____________________________________

(J.Dūklavs, L.Jansone, D.Reizniece-Ozola, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-2305 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2309 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Tieslietu ministrijai precizēt rīkojuma projekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija"

TA-2056 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijai iesniegt informatīvo ziņojumu Eiropas Komisijai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā pēc 2016.gada"

TA-2265 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas dalību Ziemeļu Ministru padomes Nordplus programmā (turpmāk - programma) 2018.-2022.gadam un atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties papildus ilgtermiņa budžeta saistības laika posmā no 2018.gada līdz 2022.gadam 185 000 EUR apmērā ik gadu, lai nodrošinātu Latvijas dalību programmā 2018.-2022.gada periodā.
3. Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju par programmas 2018.-2020.gadam īstenošanu Latvijā.
4. Lai nodrošinātu Latvijas dalības nepārtrauktību programmā pārejas periodā starp 2012.-2016.gada programmas periodu un 2018.-2022.gada programmas periodu, Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts budžeta 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" 177 268 EUR apmērā, lai nodrošinātu Latvijas dalību programmā 2017.gadā.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2016.gadā"

TA-2106 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2016.gadā" (turpmāk – pārskats).
Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu Saeimai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos ietvertās informācijas aktualitāti"

TA-2115 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ievērojot informatīvajā ziņojumā minētos risinājumus, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Zemkopības ministriju, Aizsardzības ministriju, Iekšlietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2019.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Latvijas Republikas Civillikuma pielikumos, lai aktualizētu publisko ūdeņu sarakstu un ūdeņu sarakstu, kuros zvejas tiesības pieder valstij.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.-2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas Pašvaldību savienībai dotā uzdevuma izpildi"

TA-2176 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2015.gada 1.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.44 34.§) "Informatīvais ziņojums "Zemes politikas pamatnostādņu 2008.–2014.gadam gala ietekmes novērtējums"" 2.punktā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, Satiksmes ministrijai, Ekonomikas ministrijai, Zemkopības ministrijai, Finanšu ministrijai, Tieslietu ministrijai (Valsts zemes dienests) un Latvijas Pašvaldību savienībai doto uzdevumu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Pārresoru koordinācijas centru līdz 2017.gada 1.decembrim zemes politikas izstrādei izveidot starpnozaru konsultatīvo padomi, kurā iekļaut Ekonomikas ministrijas, Zemkopības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Valsts zemes dienesta un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus.

 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par pakalpojumu vides pilnveidi"

TA-2180 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pastāvīgi nodrošināt koordinācijas procesu iestāžu sadarbībai.
3. Valsts reģionālās attīstības aģentūrai sadarbībā ar iestādēm līdz 2017.gada 1.novembrim izstrādāt un publicēt informatīvā ziņojuma sadaļā "Horizontālās pilnveidošanas aktivitātes" nosaukto 8 (astoņu) jaunu dzīves situāciju aprakstus un līdz 2017.gada 30.decembrim aktualizēt valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv publicēto dzīves situāciju saturu.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2017.gada novembrī organizēt 2016.gada novērtējumā iekļauto iestāžu informēšanu par saņemtajiem rezultātiem, secinājumiem un rekomendācijām.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar novērtējumā iesaistītajām iestādēm līdz 2018.gada februārim izstrādāt ieteikumus novērtējumā iekļauto iestāžu pakalpojumu pilnveidei nākamajam novērtējuma ciklam.
6. Valsts ieņēmumu dienestam līdz 2017.gada 30.decembrim izvērtēt iespēju, lai iestādes tīmekļvietnē būtu pieejama informācija par uzņēmējdarbībai piemērojamo nodokļu (uzņēmumu ienākuma nodokli, iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) apmēru, ko iekasē reizi gadā un atbilstoši uzņēmuma lielumam, pieņemt lēmumu par nepieciešamo rīcību, kā arī veikt klientu aptauju un konsultācijas ar sadarbības partneriem, lai noskaidrotu, vai ir pieprasījums pēc nodokļu maksājumu plānošanas rīka (kalkulatora), kādai mērķa auditorijai tas būtu jāizstrādā, nosakot prasības tā precizitātei un izpildījumam.
7. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei līdz 2017.gada 1.novembrim izveidot un iestādes tīmekļvietnē ievietot vizuālos uzskates materiālus pieprasītāko pakalpojumu saņemšanai, publicēt iestādes tīmekļvietnē vispārēju pārskatu par audita ziņojumu, neiekļaujot sensitīvu informāciju, un klientu apmierinātības aptaujas rezultātus.
8. Informatīvajā ziņojumā iekļautos uzdevumus veikt iesaistīto iestāžu budžeta līdzekļu ietvaros.

 
39.§
Atbildes projekts Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (par valsts pētījumu programmu tālākas attīstības iespējām)

TA-2097 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
40.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par nepieciešamo normatīvo regulējumu, lai kompleksi risinātu meliorācijas sistēmu sakārtošanas jautājumus)

TA-2029 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Latvijas Republikas Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
41.§
Informatīvais ziņojums "Par nepieciešamo finansējumu saistībā ar AS "G4S Latvia" veikto darījumu aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokli un pievienotās vērtības nodokļa parāda situācijas risinājumu" un rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2304-IP _________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
42.§
Dienesta vajadzībām

TA-2277-DV _________________________________

 

 
43.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmumu (prot. Nr.48 58.§)

 

Dienesta vajadzībām
 

Sēdi slēdz plkst. 13.15


Ministru prezidents Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis