Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 59

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.59

2017.gada 28.novembrī

 

Sēdi vada

Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

 -

A.Ašeradens

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.389 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide un sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" 3.4.2.1.pasākuma "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide labāka tiesiskā regulējuma izstrādē mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas jomās" īstenošanas noteikumi""

TA-2546 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts pārvaldes profesionālā pilnveide, publisko pakalpojumu un sociālā dialoga attīstība mazo un vidējo komersantu atbalsta, korupcijas novēršanas un ēnu ekonomikas mazināšanas sekmēšanai" 3.4.2.3.pasākuma "Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija" īstenošanas noteikumi"

TA-2547 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Valsts kancelejai vienas nedēļas laikā pēc tam, kad saņemts Eiropas Komisijas lēmums par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" grozījumu apstiprināšanu, informēt par to Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

 
3.§
Saeimas lēmumprojekts "Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku karavīru dalībai starptautiskās koalīcijas militārajā operācijā Irākā"

TA-2550 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Atbalstīt iesniegto Saeimas lēmumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot Saeimas lēmumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par Saeimas lēmumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Līčukalns" Sējas novadā pirkšanu Ādažu poligona teritorijas paplašināšanai"

TA-2513 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Aizsardzības ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Līčukalns" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8092 003 0038) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8092 003 0038) 3,1 ha platībā – Sējas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 10 615 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība – 1 500 EUR, mežaudzes vērtība – 9 000 EUR un kompensējamie zaudējumi – 115 EUR.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumos Nr.678 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2.pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-2518 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumos Nr.500 "Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām""

TA-2447 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību""

TA-2540 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-2515 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 29.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""" 7.3.apakšpunktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-2414 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2011.gada 26.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot. Nr.27 29.§) "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.1.1.1.aktivitāti "Zinātnes un inovāciju politikas veidošanas un administratīvās kapacitātes stiprināšana""" 7.3.apakšpunktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.

 
10.§
Likumprojekts "Par Eiropas Padomes Konvenciju par kino kopražojumiem (pārskatīta)"

TA-2379 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Atbalstīt Eiropas Padomes Konvencijas par kino kopražojumiem (pārskatīta) (turpmāk – Konvencija) projekta parakstīšanu.
2. Pilnvarot kultūras ministru parakstīt Konvenciju.
3. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
4. Kultūras ministrijai pēc Konvencijas parakstīšanas iesniegt to Valsts kancelejā.
5. Valsts kancelejai sagatavot Konvenciju un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
6. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.241 "Kultūras ministrijas nolikums""

TA-2338 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvju grupu Latvijas Republikas un Itālijas Republikas starpvaldību komisijā"

TA-2380 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas cirks" peļņas daļu"

TA-2371 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība""

TA-2545 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai līdz 2018.gada 30.decembrim izstrādāt vienotu regulējumu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanai, sagatavojot jaunā redakcijā Ministru kabineta 2008.gada 21.aprīļa noteikumus Nr.288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība", un iesniegt tos Valsts kancelejā.

 
15.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu tilta atjaunošanas būvprojekta īstenošanai"

TA-2481 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Reipas" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8084 004 0020) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8084 004 0021) daļu 0,01 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Ropažu novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 102,00 EUR (1,02 EUR par vienu kvadrātmetru).

 
16.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts galvenā autoceļa projekta "E67/A7 Ķekavas apvedceļš" īstenošanai"

TA-2482 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Skujenieku mežs C" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.8070 008 3505) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3386) 14,61 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3390) 0,05 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 008 3393) 3,36 ha platībā – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 131 178,00 EUR.

 
17.§
Noteikumu projekts "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"

TA-2312 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis""

TA-2293 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā plānoto Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojuma cenrāža pārskatīšanu, Veselības ministrijai sagatavot un līdz 2018.gada 5.martam iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.873 "Zāļu valsts aģentūras maksas pakalpojuma cenrādis", svītrojot Zāļu valsts aģentūras sniegtos maksas pakalpojumus attiecībā uz speciālo atļauju (licenci) farmaceitiskajai darbībai, vienlaikus izvērtējot nepieciešamību speciālās atļaujas (licences) izsniegšanai un pārreģistrācijai farmaceitiskajai darbībai noteiktās valsts nodevas apmēra paaugstināšanai.

 
19.§
Noteikumu projekts "Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība"

TA-2313 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Sadarbība" 16.3.apakšpasākumā "Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā"

TA-2535 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.402 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam "Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā"""

TA-2402 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 11.augusta noteikumos Nr.458 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde"""

TA-2403 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumos Nr.1375 "Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos""

TA-2401 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 21.jūlija noteikumos Nr.575 "Bakteriālās iedegas apkarošanas un izplatības ierobežošanas kārtība""

TA-2389 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.janvāra noteikumos Nr.21 "Kaušanai paredzēto lauksaimniecības dzīvnieku aizsardzības prasības""

TA-2442 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-2575 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2599 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2600 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali apakšprogrammas 24.08.00 "Nacionālo parku darbības nodrošināšana" ietvaros starp izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem 2017.gadā"

TA-2594 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-2601 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-2548 ____________________________________

(D.Melbārde, A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
32.§
Noteikumu projekts "Prasības transportlīdzekļu braukšanas ātruma kontroles mērierīcēm"

TA-1500 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta iekšlietu ministrs (otrais paraksts).
 
33.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā komersantiem, kuriem ir speciāla atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai un atļauja muitas noliktavas darbībai un kuri atbilst noteiktajām prasībām, ir tiesības izveidot apvienoto noliktavu"

TA-2443 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Administratīvā sloga mazināšana valsts pārvaldē"

TA-2505 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām iestādēm nodrošināt informatīvā ziņojuma pielikumā paredzēto turpmākās rīcības pasākumu īstenošanu noteiktajos termiņos un, ja nepieciešams, noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.
3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Finanšu ministriju un Ekonomikas ministriju atkārtoti izvērtēt iestāžu darbības pārskatu sniegšanas sistēmu, iekļaujot tajā jautājumus par finansēm un valsts budžetu, statistiku un personālvadību, un līdz 2020.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus administratīvo procedūru vienkāršošanai un pārskatu sniegšanas biežuma samazināšanai.

 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem"

TA-2544 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Atbalstīt iesniegto informatīvo ziņojumu par Imigrācijas likuma 23.panta pirmās daļas 3., 28., 29., 30. un 31.punktā paredzēto noteikumu īstenošanas gaitu un rezultātiem.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.

 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par atļauju Valsts vides dienestam slēgt līgumus ar termiņu līdz 2023.gada 31.decembrim lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas darbi" īstenošanai"

TA-2533 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā ieļauto informāciju, atļaut vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pārraudzībā esošai tiešās pārvaldes iestādei - Valsts vides dienestam slēgt līgumus Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansētā lielā projekta "Vēsturiski piesārņoto vietu "Inčukalna sērskābā gudrona dīķi" sanācijas darbi" ietvaros par Inčukalna sērskābā gudrona dīķu sanācijas darbu veikšanu un šo darbu inženiertehnisko uzraudzību ar līgumu izpildes termiņu, kas ir ilgāks par pieciem gadiem, bet nav ilgāks par 2023.gada 31.decembri.

 
37.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par bezpilota gaisa kuģu aprites pamatprincipu noteikšanu)

TA-2274 ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
 
38.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj sākt sarunas par Konvenciju, ar ko izveido daudzpusējo tiesu ieguldījumu strīdu izšķiršanai"

TA-2571-IP ____________________________________

(I.Gailīte, D.Cildermane, A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par ieteikumu Padomes lēmumam, ar kuru atļauj sākt sarunas par Konvenciju, ar ko izveido daudzpusējo tiesu ieguldījumu strīdu izšķiršanai", ņemot vērā precizējumu pozīcijas 1.punkta pirmajā rindkopā.
3. Ārlietu ministrijai precizēt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam un iesniegt precizēto pozīciju Valsts kancelejā.

 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu un priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu"

TA-2602-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu un priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu".

 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu"

TA-2617-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu (pārstrādāta redakcija)".
 
41.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2017.gada 30.novembra sanāksmei

TA-2626-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam, Eiropadomei, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai, Reģionu Komitejai un Eiropas Investīciju bankai "Ieguldījumi gudrā, inovatīvā un ilgtspējīgā rūpniecības attīstībā. Atjaunotā ES rūpniecības politikas stratēģija"".
3. Latvijas Republikas Pastāvīgā pārstāvja Eiropas Savienībā vietniecei, vēstniecei A.Balodei pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 30.novembra sanāksmē.

 
42.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2017.gada 4.-5.decembra sanāksmei

TA-2623-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2017.gada 4.-5.decembra sanāksmē izskatāmajos Satiksmes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1.Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem; Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem attiecībā uz dažiem noteikumiem attiecībā uz transportlīdzekļu aplikšanu ar nodokļiem; Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu nodevas elektronisko sistēmu savstarpēju izmantojamību un atvieglotu pārrobežu informācijas apmaiņu par maksājuma neizpildi - Politikas debates;
2.2. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestādi - vispārējā pieeja.
3. Satiksmes ministrijas parlamentārajam sekretāram E.Tavaram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Transporta, telekomunikāciju un enerģētikas Ministru padomes 2017.gada 4.-5.decembra sanāksmē Satiksmes ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

43.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas "Mobilitātes pakotnes ceļu maksas priekšlikumi"

TA-2624-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
2.1. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai, ar ko groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;
2.2. Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz atsevišķiem noteikumiem par transporta nodokļiem groza Direktīvu 1999/62/EK par dažu infrastruktūru lietošanas maksas noteikšanu smagajiem kravas transportlīdzekļiem;
2.3. Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par ceļu lietotāju nodevu elektroniskās iekasēšanas sistēmu savstarpēju izmantojamību un informācijas par ceļu lietošanas maksu nesamaksāšanu pārrobežu apmaiņas veicināšanu Savienībā (pārstrādāta redakcija).

 
44.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 1.decembra sanāksmei

TA-2625-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 1.decembra sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts par programmas Copernicus vidusposma novērtējumu";
2.2. pozīcija Nr.1 "Padomes secinājumu projekts "No programmas Apvārsnis 2020 vidusposma novērtējuma uz devīto Ietvara programmu"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2017.gada 1.decembra sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 

45.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām"

TA-2523-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, ņemot vērā Latvijas ilgtermiņa stratēģijas rīcībai ar gada emisiju sadales vienībām laika posmam no 2013.gada līdz 2020.gadam 5.2.apakšpunktā noteikto, nodrošināt 2014., 2015. un 2016.gada Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances pārnešanu uz nākamo gadu atbilstības kontiem informatīvā ziņojuma trešajā sadaļā noteiktajos termiņos.
3. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā sniegto informāciju, lēmuma pieņemšanu par darījumiem ar Latvijas atbilstības kontu pozitīvās bilances gada emisijas sadales vienībām atlikt līdz nākamā informatīvā ziņojuma "Par Latvijas iespējām veikt darījumus ar valsts īpašumā esošajām gada emisijas sadales vienībām un Kioto vienībām" izskatīšanai Ministru kabinetā.

 
46.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-2591-IP ____________________________________

(I.Gailīte, N.Penke, A.Ašeradens)

 

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2. Ārlietu ministrijai precizēt rīkojuma projektu un anotāciju atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumam un iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.

 
47.§
Rīkojuma projekts "Par civilās ekspertes dalību Eiropas Savienības Padomdevēja misijā civilā drošības sektora reformām Ukrainā"

TA-2592-IP ____________________________________

(A.Ašeradens)

 

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
48.§
Dienesta vajadzībām

TA-2607-DV

 

 

Sēdi slēdz plkst. 12.10


Ministru prezidenta vietā - Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens
Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis