Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 6

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.6

2018.gada 30.janvārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 19.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā ieved valstī vai izved no tās miruša cilvēka ķermeni, pārvadā, glabā, apbedī vai kremē no infekcijas slimības miruša cilvēka ķermeni un veic obligāto patologanatomisko izmeklēšanu diagnozes precizēšanai pēc slimnieka nāves""

TA-27 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta zemkopības ministrs (otrais paraksts).
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 25.oktobra noteikumos Nr.692 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.2.pasākuma "Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai" īstenošanas noteikumi""

TA-61 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-58 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 32.§) "Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"" 3.punktā dotā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu

TA-1699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2015.gada 19.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.25 32.§) "Likumprojekts "Energoefektivitātes likums"" 3.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.
2. Ekonomikas ministrijai uzklausīt biedrību "Latvijas Namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācija" un izvērtēt dzīvojamo māju pārvaldīšanas problēmas, sagatavot attiecīgus likumprojektus par grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā un ekonomikas ministram līdz 2020.gada 1.janvārim iesniegt tos izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
5.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-8 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 26.septembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.48 35.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumos Nr.116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi""" 7.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.jūlijam.
 
6.§
Likumprojekts "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības likums"

TA-98 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
3. Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas pārstāvi Vienotā noregulējuma valdē"

TA-96 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā"

TA-2827 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar Ministru kabineta 2018.gada 23.janvāra sēdē (prot. Nr.5 15.§) atbalstīto likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-81 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumu Nr.788 "Daugavpils medicīnas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-52 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumu Nr.533 "Daugavpils medicīnas koledžas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-53 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-113 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 1.jūlijam.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 5.jūnija noteikumos Nr.230 "Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no valsts pamatbudžeta un valsts sociālās apdrošināšanas speciālajiem budžetiem""

TA-121 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumos Nr.976 "Noteikumi par brīvprātīgu pievienošanos valsts sociālajai apdrošināšanai""

TA-122 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par probācijas klientam sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu līdzfinansēšanas kārtību un apmēru"

TA-54 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 20.janvāra noteikumos Nr.42 "Noziedzības novēršanas padomes nolikums""

TA-2836 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas pārstāvja apstiprināšanu Pastāvīgās arbitrāžas tiesas specializētajā dabas resursu un vides tiesību arbitru panelī"

TA-55 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vecdaugava" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-48 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.marta noteikumos Nr.126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem""

TA-39 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr.704 "Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm""

TA-95 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par sadarbību civilās aviācijas gaisa kuģu meklēšanas un glābšanas jomā"

TA-129 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Protokollēmuma projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības saprašanās memorandu par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa perspektīvā"

TA-157 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības saprašanās memoranda par galvenajiem ekonomiskās sadarbības virzieniem vidēja termiņa perspektīvā (turpmāk - Saprašanās memorands) projekta parakstīšanu.
2. Ekonomikas ministrijai koordinēt Saprašanās memoranda izpildi.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Daci Vilsoni"

TA-145 ____________________________________

(D.Melbārde, D.Vilsone, D.Reizniece-Ozola, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Dacei Vilsonei savienot amatus"

TA-147 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Konceptuāls ziņojums "Par Sadarbības platformas "Demogrāfisko lietu centrs" priekšlikumiem ģimeņu ar bērniem atbalstam 2018.–2020.gadā"

TA-128 ____________________________________

(I.Parādnieks, I.Gailīte, B.Bāne, D.Reizniece-Ozola, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai svītrot rīkojuma projekta 3.punkta pēdējo teikumu un sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka rīkojumu paraksta vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs (otrais paraksts).
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par SIA "Lattelecom" 2016.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju"

TA-84 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 65.panta ceturto daļu un pārejas noteikumu 14.punktu, kā arī ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr.105 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" aprēķināto 2016.gada universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu apstiprināšanu", atbalstīt priekšlikumu kompensēt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" 2016.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīrās izmaksas 246 081 EUR apmērā.
3. Atbalstīt līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas valdību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelecom" par 2016.gadā sniegtā universālā pakalpojuma saistību tīro izmaksu kompensāciju.
4. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru parakstīt šī protokollēmuma 3.punktā minēto līgumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes (pētniecības) 2018.gada 2.februārī neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-170 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniecei, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktorei A.Kiopai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 2.februāra neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
28.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspējas ministru 2018.gada 31.janvāra-1.februāra neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-176 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru 2018.gada 31.janvāra–1.februāra neformālajā sanāksmē.
 
29.§
Atbildes projekts Saeimas Juridiskajai komisijai (par likumprojektu "Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā")

TA-2852 ____________________________________

(D.Trofimovs, I.Gailīte, K.Ozoliņš, U.Augulis, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Iekšlietu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju, ka ministrijas ir saskaņojušas šādu risinājumu: par valsts karoga pastāvīgu novietošanu atbildīgo institūciju robežšķērsošanas vietās un vietās, kur valsts galvenie autoceļi šķērso iekšējo robežu, tiek noteikta Satiksmes ministrija; ar valsts karoga mastu uzstādīšanu saistītajiem darbiem tiek paredzēts finansējums līdz 150 000 EUR apmērā no valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
2. Iekšlietu ministrijai kopīgi ar Satiksmes ministriju sagatavot atbildes projektu Saeimas Juridiskajai komisijai, ņemot vērā šī protokollēmuma 1.punktā minēto, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju precizēt jautājumu par valsts karoga mastu uzturēšanas kārtību un iekšlietu ministram steidzami iesniegt projektu Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai.
4. Ja atbildes projekta sagatavošanas procesā ministrijām nav vienota viedokļa par atbildes tekstu, jautājumu izskatīt Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdē.
 
30.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par likumprojektu "Veselības aprūpes finansēšanas likums")

TA-2665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
31.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu"

TA-151-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Viseiropas privāto pensiju produktu".
 
32.§
Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par kodolnegadījumu operatīvu izziņošanu, informācijas apmaiņu un sadarbību kodoldrošības un aizsardzības pret radiāciju jomā"

TA-144 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
33.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-130-IP

 

 
34.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-133-IP

 

.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 79.§) 2. un 3.punktā dotā uzdevuma izpildi""

TA-46-DV

 

Dienesta vajadzībām
 
36.§
Dienesta vajadzībām

TA-152-DV

 

 
37.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-167-IP

 

 

Sēdi slēdz plkst. 14.10


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis