Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 11

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.11

2018.gada 20.februārī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Par savlaicīgu sagatavošanos iespējamiem pavasara paliem un plūdiem

 ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Ministru prezidenta, Krīzes vadības padomes priekšsēdētāja aicinājumu - atbilstoši Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumā noteiktajam atbildīgajām valsts un pašvaldību institūcijām savlaicīgi sagatavoties iespējamiem pavasara paliem un plūdiem Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos.
2. Lai pēc iespējas pilnīgāk nodrošinātu cilvēku, vides un īpašuma drošību un aizsardzību iespējamu palu vai plūdu gadījumā, veikt šādus civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas pasākumus:
2.1. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
2.1. nodrošināt pastāvīgu palu un plūdu risku novērtējumu un savlaicīgu agrīno brīdināšanu;
2.2. nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā informēt Krīzes vadības padomi par pavasara palu un plūdu risku novērtējumu, kā arī par valsts un pašvaldību institūciju gatavību iespējamiem pavasara paliem un plūdiem Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalos;
2.3. sadarbībā ar valsts un pašvaldību institūcijām veikt savlaicīgus palu un plūdu preventīvos un gatavības pasākumus, kā arī sagatavoties vadīt un koordinēt reaģēšanas, seku likvidēšanas un atjaunošanas pasākumu kopumu plūdu gadījumā;
2.4. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju plūdu draudu vai plūdu gadījumā sniegt rekomendācijas hidrotehnisko būvju valdītājiem un lemt par ūdens līmeņa regulēšanu upēs, izmantojot hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves, ņemot vērā hidrotehnisko būvju drošuma programmās noteiktos nosacījumus, lai novērstu vai mazinātu plūdu ietekmi;
2.5. sadarbībā ar Iekšlietu ministriju un pašvaldībām (sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām) nodrošināt iedzīvotāju informēšanu par nepieciešamo rīcību plūdu draudu un plūdu gadījumā, tajā skaitā par cilvēku un īpašuma evakuāciju.
3. Iekšlietu ministrijai:
3.1. nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta gatavību veikt un vadīt nepieciešamos glābšanas darbus plūdu draudu vai plūdu gadījumā;
3.2. aktualizēt sadarbības mehānismus ar Aizsardzības ministriju (Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem) un nepieciešamības gadījumā noteiktā kārtībā pieprasīt Nacionālo bruņoto spēku iesaistīšanos reaģēšanas, seku likvidēšanas vai atjaunošanas pasākumos;
3.3. savas kompetences ietvaros nodrošināt konsultatīvu atbalstu pašvaldībām (sadarbības teritoriju civilās aizsardzības komisijām), kā arī informēt par valsts materiālo rezervju, Nacionālo bruņoto spēku, fizisko un juridisko personu resursu iesaistīšanas iespējām plūdu draudu vai plūdu gadījumā.
4. Satiksmes ministrijai un Zemkopības ministrijai savas kompetences ietvaros nodrošināt preventīvo un gatavības pasākumu īstenošanu plūdu draudu gadījumā, kā arī sagatavoties iespējamiem reaģēšanas, seku likvidēšanas un atjaunošanas pasākumiem plūdu gadījumā, īpašu uzmanību pievēršot infrastruktūras funkcionēšanas nepārtrauktībai.


 
2.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai"

TA-257 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.oktobra noteikumos Nr.1250 "Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā""

TA-256 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Likumprojekts "Grozījumi Muitas likumā"

TA-2850 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
5.§
Noteikumu projekts "Publiskas personas mantas iznomāšanas noteikumi"

TA-2830 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.855 "Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcijas un Eiropas Ekonomikas zonas valsts pilnvaroto un neatkarīgo proves uzraudzības iestāžu sarakstu, kārtību, kādā šīs proves uzraudzības iestādes iekļaujamas sarakstā, un kārtību, kādā atzīstami šo proves uzraudzības iestāžu zīmogi vai proves zīmogi""

TA-211 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība""

TA-255 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Finanšu ministrijai grozījumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" iesniegt Eiropas Komisijā.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 1999.gada 31.augusta noteikumos Nr.304 "Noteikumi par operatīvajiem transportlīdzekļiem""

TA-194 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi dalības laika pagarināšanu Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-195 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dalību Eiropas Savienības novērošanas misijā Gruzijā (EUMM Georgia) un finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-239 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-292-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 90 personas.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums""

TA-217 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju"

TA-100 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Likumprojekts "Par 2004.gada Starptautisko konvenciju par kuģu balasta ūdens un nosēdumu kontroli un pārvaldību"

TA-2765 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
3. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai 2020.gadā un turpmākajos gados noteiktu likumprojektā paredzēto uzdevumu (kuģu balasta ūdens pārvaldības ietekmes monitorings Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos, kuģu balasta ūdens paraugu ņemšana un analizēšana kuģu pārbaužu ietvaros un atzinuma par vides risku sniegšana atbrīvojumu piešķiršanas procesa ietvaros) veikšanas nodrošināšanai izskatīt Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2020.gadam" un likumprojekta "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieprasījumiem.
4. Līdz papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas brīdim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai šī protokollēmuma 3.punktā minēto uzdevumu veikšanu pēc iespējas nodrošināt esošā budžeta ietvaros.
5. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju četru mēnešu laikā pēc likumprojekta pieņemšanas izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar likumprojektu saistītos grozījumus Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumos Nr.992 "Noteikumi par jūrnieka grāmatiņu""

TA-203 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" peļņas daļu"

TA-228 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 17.maija noteikumos Nr.299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi""

TA-253 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 19.janvāra noteikumos Nr.66 "Noteikumi par zvērinātu tiesu izpildītāju skaitu, viņu amata vietām, iecirkņiem un to robežām""

TA-214 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Protokollēmuma projekts "Priekšlikumi par operatīvāku rīcību ārkārtas situācijās, izpildot Ministru kabineta 2017.gada 29.augusta sēdes protokola Nr.42 1.§ 7.punktu"

TA-2210 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informāciju.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldības likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajām institūcijām - Aizsardzības ministriju, Ārlietu ministriju, Ekonomikas ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Satiksmes ministriju, Veselības ministriju, Zemkopības ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2018.gada 1.oktobrim nodrošināt vienviet publiski pieejamu informāciju par valsts civilās aizsardzības jautājumiem.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par plūdu draudu brīdinājuma sistēmas efektivitātes uzlabošanas nepieciešamību.
 
20.§
Noteikumu projekts "Par Ministru kabineta 2008.gada 22.septembra noteikumu Nr.783 "Ģenētiski modificēto organismu uzraudzības padomes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

TA-250 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi"

TA-114 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta mērķdotācijas sadalījumu 2018.gadam to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātāji nav pašvaldības"

TA-303 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.aprīļa noteikumos Nr.194 "Kārtība, kādā piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi iezīmētai (marķētai) dīzeļdegvielai (gāzeļļai), ko izmanto lauksaimniecības produkcijas ražošanai, lauksaimniecības zemes apstrādei un meža vai purva zemes apstrādei, kurā kultivē dzērvenes vai mellenes, kā arī zemes apstrādei zem zivju dīķiem""

TA-66 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 11.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.35 31.§) "Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"" 4.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.jūlijam.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1524 "Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai""

TA-305 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-294 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Saraksts ar specialitātēm (profesijām), kurās prognozē būtisku darbaspēka trūkumu un kurās darbā Latvijas Republikā var tikt uzaicināti ārzemnieki"

TA-2099 ____________________________________

(A.Ašeradens, A.Bukšs, E.Baldzēns, J.Stinka, I.Vanaga, K.Šadurskis, J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 30.maijam izstrādāt priekšlikumus par noteikumu pielikumā iekļauto profesiju saraksta pārskatīšanas mehānismu, paredzot, ka atbilstoši tam profesiju saraksts jāpārskata līdz 2018.gada 30.oktobrim, sekot līdzi izmaiņām darba tirgū un attiecīgu informatīvo ziņojumu 2018.gada oktobrī iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 11.marta noteikumos Nr.134 "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu""

TA-321 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

Ņemot vērā Ministru prezidenta biedra, ekonomikas ministra priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par atšķirīgu dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-295 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Republikas sestais kārtējais ziņojums par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1984.gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi par laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim"

TA-240 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas sesto kārtējo ziņojumu par ANO 1984.gada Konvencijas pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos un sodīšanu izpildi par laika posmu no 2014.gada 1.janvāra līdz 2016.gada 31.decembrim (turpmāk – Ziņojums).
2. Ārlietu ministrijai nodrošināt Ziņojuma tulkošanu angļu valodā un tā iesniegšanu Apvienoto Nāciju Organizācijā.
 
30.§
Informatīvais ziņojums "Mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana valsts pārvaldē"

TA-206 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tiešās pārvaldes iestādēm, plānojot jaunu informācijas un telekomunikācijas risinājumu attīstību vai būtiskas izmaiņas esošajos risinājumos, izvērtēt augstas pievienotās vērtības informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu izmantošanas iespējas saskaņā ar informatīvā ziņojuma pielikumā "Vadlīnijas lēmumu pieņemšanai par mākoņdatošanas pakalpojumu izmatošanu" ietverto pieeju.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Satiksmes ministriju, Iekšlietu ministriju un Tieslietu ministriju līdz 2018.gada 3.augustam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par mākoņdatošanas pakalpojumu pārvaldības funkciju nodrošināšanu.
 
31.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 27.februāra sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem

TA-316 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 27.februāra sanāksmēs.
 
32.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2018.gada 26.-27.februāra neformālo sanāksmi

TA-319 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos 2018.gada 26.-27.februāra neformālajā sanāksmē.
 
33.§
Plāna projekts "Plāns Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību komitejas noslēguma apsvērumos Latvijai izteikto rekomendāciju izpildes nodrošināšanai 2018.gadā"

TA-2817 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Plāna projekts "Elektronisko sakaru nozares politikas plāns 2017.–2020.gadam"

TA-2818 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai līdz 2019.gada 1.martam sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par numerācijas resursu izmantošanu.
 
35.§
Atbildes projekts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (par Nacionālo numerācijas plānu un numerācijas resursa izmantošanu)

TA-224 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par pilotprojekta mājokļa nodrošināšanai ģimenēm, kurām piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss, turpināšanu"

TA-226 ____________________________________

(A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, J.Reirs, M.Kučinskis)

Ņemot vērā, ka tieslietu ministram ir atšķirīgs viedoklis par finanšu avotu informatīvajā ziņojumā minētā pilotprojekta turpināšanai, jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 23.februāra neformālajā 27 Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-274-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
38.§
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstveida apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-639/17 KPMG Baltics

TA-310-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstveida apsvērumus Eiropas Savienības tiesas lietā C-639/17 KPMG Baltics.
2. Finanšu ministrijai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai, nesniedzot atsevišķus rakstveida apsvērumus Eiropas Savienības Tiesā.
3. Pilnvarot Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci tiesu jautājumos I.Kucinu un Latvijas Republikas pārstāvja Eiropas Savienības Tiesā biroja juristi E.Petrocku-Petrovsku pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-639/17 KPMG Baltics.
 
39.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par G5 Sāhelas Apvienotajiem spēkiem un Sāhelas Aliansi"

TA-317-IP____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par G5 Sāhelas Apvienotajiem spēkiem un Sāhelas Aliansi".
 
40.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 26.februāra sanāksmei

TA-329-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.3 "Moldovas Republika".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības ārlietu ministru 2018.gada 26.februāra sanāksmē.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kokpārstrāde 98" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-231 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Paskaidrojuma projekts Jelgavas tiesai lietā Nr.C29710515

TA-68 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas iesniegto paskaidrojuma projektu Jelgavas tiesai lietā Nr.C29710515.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt paskaidrojumu Jelgavas tiesai.
2. Tieslietu ministrijai nodrošināt Ministru kabineta pārstāvību tiesā lietā Nr.C29710515.
 
43.§
Protokollēmuma projekts "Par uzdevuma termiņa pagarināšanu"

TA-225-IP ____________________________________

()

Ierobežotas pieejamības informācija
 
44.§
Dienesta vajadzībām

TA-205-DV ____________________________________

()

.
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Eiropas Savienības institucionālajiem jautājumiem"

TA-330-DV ____________________________________

(E.Rinkēvičs, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Eiropas Savienības institucionālajiem jautājumiem".
 

Sēdi slēdz plkst. 14.00


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis