Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 16

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.16

2018.gada 20.martā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents, veselības ministra pienākumu izpildītājs

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmumu (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija""

TA-401 ____________________________________

(I.Gailīte, M.Kučinskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2018.gada 13.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.15 30.§) "Informatīvais ziņojums "Par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju progresu līdz 2017.gada 31.decembrim un 2018.gada februāra ikmēneša operatīvā informācija"" 14.punktā un izteikt to šādā redakcijā:
"14. Pieņemt zināšanai, ka Kultūras ministrija līdz 2018.gada 1.maijam lēmuma pieņemšanai Ministru kabinetā plāno iesniegt izvēlēto nacionālās koncertzāles un konferenču centra Rīgā projekta īstenošanas modeļa risinājumu 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" ietvaros, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojumam Nr.673 "Par konceptuālo ziņojumu "Par akustiskās koncertzāles īstenošanas modeli Rīgā"" un informatīvā ziņojuma 4.sadaļā sniegtajai informācijai.".
 
2.§
Likumprojekts "Grozījums likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-1907 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai kopīgi ar Aizsardzības ministriju un Satiksmes ministriju iekļaut likumprojektā šī protokola 20.paragrāfā minētā likumprojekta tekstu, attiecīgi precizēt anotāciju un sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
3. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Likumprojekts "Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā"

TA-461 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.725 "Noteikumi par Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību teritoriālo kompetenci vīzu pieprasīšanai""

TA-372 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi"

TA-139 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ekonomikas ministrijai un Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši kompetencei līdz 2018.gada 30.septembrim izvērtēt, vai būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās būvspeciālistiem nepieciešamās izglītības prasības atbilst aktuālajām vajadzībām, kā arī būvspeciālistu kompetences novērtēšanas iestāžu praksi būvspeciālistu sertifikācijā un, ja nepieciešams, ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos.
3. Ekonomikas ministrijai līdz 2018.gada 31.decembrim izvērtēt veicamos pasākumus darbu organizēšanas projektu izstrādes, tāmēšanas un ugunsdrošības pasākumu plāna izstrādes kvalitātes uzlabošanai un precīzas atbildības noteikšanai un, ja nepieciešams, ekonomikas ministram iesniegt Ministru kabinetā priekšlikumus par grozījumiem attiecīgajos normatīvajos aktos.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-391 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"

TA-428 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-422 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija rīkojumā Nr.375 "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu""

TA-427 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 8.maija rīkojumā Nr.222 "Par Sabiedriskā labuma komisiju""

TA-367 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Likumprojekts "Grozījumi Imigrācijas likumā"

TA-431 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Samaksas noteikumi valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" par deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpildi"

TA-11 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas viedokli, ka:
2.1. fotoradaru un to pamatņu (turpmāk – fotoradari) iegāde un uzstādīšana tiek finansēta no valstij piekritīgajām dividendēm, kas ir uzskatāms par valsts budžeta finansējumu, līdz ar to nav pamata izdevumos, kurus par valsts pārvaldes uzdevuma izpildi Valsts policija sedz valsts akciju sabiedrībai "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija), paredzēt fotoradaru nolietojumu;
2.2. ja Ceļu satiksmes drošības direkcijai piešķirtais valsts budžeta finansējums tiktu uzskaitīts bilances postenī "Nākamo periodu ieņēmumi", un pēc tam sistemātiski iekļauts ieņēmumos iegādāto fotoradaru atlikušajā lietderīgās lietošanas laikā, tad par nolietojuma summu netiktu samazināts kārtējā gada peļņas rezultāts, tādējādi nodrošinot peļņas vai zaudējumu aprēķinā ieņēmumu un izdevumu līdzsvaru.
3. Noteikt, ka Ministru kabineta 2016.gada 14.novembra rīkojuma Nr.678 "Par konceptuālo ziņojumu "Par valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" uzstādīto stacionāro fotoradaru darbības rezultātiem, priekšlikumiem par tehnisko līdzekļu (fotoiekārtu un videoiekārtu) turpmāko izmantošanu un fotoradaru iegādes, uzstādīšanas un darbības nodrošināšanas finansēšanu"" 5.punktā paredzētais informatīvais ziņojums par fotoradaru turpmākās darbības nodrošināšanu (atjaunošanu) un tās finansēšanas avotiem ir sagatavojams un virzāms likumprojektu "Par valsts budžetu 2019.gadam" un "Par vidējā termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.157 "Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi""

TA-378 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""

TA-458 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Gadījumā, ja Eiropas Komisija neatbalstīs Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinātos grozījumus Nr.3 darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" kopējā finansējuma un uzraudzības rādītāju samazinājumam, Izglītības un zinātnes ministrijai mēneša laikā no Eiropas Komisijas viedokļa saņemšanas dienas noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par situācijas novērtējumu un tālāko rīcību, lai nodrošinātu darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība" noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" ietvaros, piedāvājot risinājumu ar neitrālu ietekmi uz valsts budžetu.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.670 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" 8.3.1.1.pasākuma "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana" īstenošanas noteikumi""

TA-455 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi""

TA-456 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Valsts akadēmiskais koris "Latvija"" peļņas daļu"

TA-476 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dailes teātris" peļņas daļu"

TA-477 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Invaliditātes likumā"

TA-4 ____________________________________

(J.Reirs, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3. Izglītības un zinātnes ministrijai līdz 2018.gada 1.augustam ikgadējā budžeta sagatavošanas procesa ietvaros sadarbībā ar Finanšu ministriju un Labklājības ministriju izvērtēt iespējas un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par efektīvāku veidu asistenta pakalpojuma turpmākai nodrošināšanai pamata, vidējās un augstākās izglītības posmos.
 
20.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām""

TA-180 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā, ņemot vērā šī protokola 2.paragrāfu.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi""

TA-324 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Latvijas Valsts ceļi") līdz 2018.gada 1.augustam noslēgt līgumu ar Būvniecības valsts kontroles biroju par Būvniecības informācijas sistēmas lietošanu, tai skaitā par sistēmas pielāgošanu valsts autoceļu būvniecības procesa vajadzībām, izdevumus 11 440,55 EUR apmērā sedzot no valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" finanšu līdzekļiem.
3. Satiksmes ministrijai sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2018.gada 1.jūlijam sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi", paredzot valsts autoceļu elektronisko būvniecības administratīvo procesu.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 24.janvāra noteikumos Nr.51 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi"""

TA-467 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība"

TA-345 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-514 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu, to izsniegšanas un reģistrācijas kārtību"

TA-2814 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Iekšlietu ministrijai sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai 67 521 EUR apmērā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2018.gadā, lai nodrošinātu 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības izsniegšanu un reģistrāciju.
3. Jautājumu par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu 1991.gada barikāžu dalībnieka apliecības izsniegšanas un reģistrācijas nodrošināšanai 2019.gadam un turpmākajiem gadiem izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā"

TA-169 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Paziņošanas likumā" (likumprojektu pakete).
4. Atzīt Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.1 28.§) "Likumprojekts "Oficiālās elektroniskās adreses likums"" 13.punktā doto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu. Ministrijām nepieciešamības gadījumā noteiktajā kārtībā Ministru kabinetā iesniegt grozījumus to kompetencē esošajos likumos, ja esošais regulējums par saziņas nodrošināšanu ir neatbilstošs Oficiālās elektroniskās adreses likumam saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 9.pantā noteiktajiem tiesību normu piemērošanas nosacījumiem. Tiesību normu redakcionāla rakstura grozījumus par saziņas nodrošināšanu, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, virzīt vienlaicīgi ar citiem aktuāliem šādu normatīvo aktu grozījumiem.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai:
5.1. par jomām vai dokumentu veidiem, kuriem oficiālās elektroniskās adreses informācijas sistēmā būtu juridiskais spēks bez droša elektroniskā paraksta, kā arī droša elektroniskā paraksta izmantošanu oficiālā elektroniskā adresē sagatavot izskatīšanai Ministru kabineta 2016.gada 13.decembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.68 68.§) "Informatīvais ziņojums "Par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektu ieviešanas plānu izvērtēšanu un uzraudzību"" 3.punktā dotā uzdevuma ietvaros līdz 2018.gada 1.jūnijam;
5.2. sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2019.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā normatīvo aktu projektu, paplašinot personu loku, kurām obligāti jālieto oficiālā elektroniskā adrese (piemēram, valsts amatpersonas, nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji);
5.3. lai nodrošinātu Latvijas Pašvaldību savienības 2018.gada 12.marta vēstules Nr.0620171537/A373 1.punktā minētās tehniskās prasības nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšanai, sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību līdz 2018.gada 1.novembrim izvērtēt oficiālo elektronisko adrešu informācijas sistēmas darbību un vienoties par paziņojumu nosūtīšanas risinājumiem, nepieciešamības gadījumā iesniedzot Ministru kabinetā normatīvo aktu projektus.
 
27.§
Likumprojekts "Grozījumi Paziņošanas likumā"

TA-171 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir tieslietu ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā" (likumprojektu pakete).
 
28.§
Plāna projekts "Attīstības sadarbības politikas plāns 2018.gadam"

TA-423 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku veikto maksājumu administrēšanas izmaksas un to efektivitātes izvērtējums"

TA-473-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt par izpildītu Ministru kabineta 2017.gada 28.augusta ārkārtas sēdes protokollēmuma (prot. Nr.41 1.§) "Informatīvais ziņojums "Par valsts budžeta izdevumu pārskatīšanas 2018., 2019. un 2020.gadam rezultātiem un priekšlikumi par šo rezultātu izmantošanu likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un likumprojekta "Par valsts budžetu 2018.gadam" izstrādes procesā"" 8.punktā doto uzdevumu.
3. Pamatojoties uz informatīvajā ziņojumā konstatēto nepieciešamību veikt izmaiņas saistošajā regulējumā, Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Iekšlietu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība":
3.1. paredzēt grozījumos nosacījumu par Ministru kabineta rīkojuma izdošanai nevis konkrētā termiņā, bet pēc nepieciešamības, ņemot vērā finanšu līdzekļu pieejamību;
3.2. grozījumos noteikt obligātās informācijas apmaiņas periodiskumu ne retāku kā reizi mēnesī un komunikācijas veidu (ņemot vērā informācijas ierobežotās pieejamības raksturu).
4. Atbalstīt apropriāciju izdevumiem valsts budžeta kapitālo izdevumu transfertiem Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" 2020.gadā 35 393 EUR un 2021.gadā 23 595 EUR, novirzot tam citu pašu ieņēmumu (maksājumi, kurus veic ārzemnieks, piesakoties termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanai) naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 58 988 EUR apmērā, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai nepieciešamo transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmu 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" 2020.gadā 35 393 EUR un 2021.gadā 23 595 EUR apmērā (pamatkapitāla veidošanai).
5. Atbalstīt apropriāciju izdevumiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem Ekonomikas ministrijas budžeta programmā 33.00.00 "Ekonomikas attīstības programma" 2020.- 2021.gadā 210 000 EUR ik gadu, novirzot tam citu pašu ieņēmumu (maksājumi, kurus veic ārzemnieks, piesakoties termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanai) naudas līdzekļu atlikumu uz 2018.gada 1.janvāri 420 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu sistēmas administrēšanas izmaksu segšanai nepieciešamo transferta pārskaitījumu uz Iekšlietu ministrijas valsts pamatbudžeta programmu 09.00.00 "Drošības policijas darbība" 2020.-2021.gadā – 210 000 EUR apmērā ik gadu (precēm un pakalpojumiem).
6. Pieņemt zināšanai, ka Finanšu ministrija sākot ar 2020.gadu īpašam mērķim emitētu valsts vērstpapīru emisiju apkalpošanas izmaksas nodrošinās Finanšu ministrijas budžeta apakšprogrammā 31.02.00 "Valsts parāda vadība" paredzēto līdzekļu ietvaros.
 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 25.janvāra formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/2176

TA-543-IP ____________________________________

 

Ierobežotas pieejamības informācija
 
31.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par 2018.gada 22.-23.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem

TA-548-IP ____________________________________

(K.Našeniece, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2018.gada 22.-23.marta Eiropadomē izskatāmajiem jautājumiem".
 
32.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts pamatbudžeta un valsts speciālā budžeta bāzi 2019., 2020. un 2021.gadam un bāzes izdevumos neiekļauto ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegto pasākumu sarakstu"

TA-525-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par kritiskās infrastruktūras kopumu"

TA-5k ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Dūklavs, J.Reirs, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par 2018.gada 23.marta Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-547-DV ____________________________________

(K.Našeniece, J.Dūklavs, J.Reirs, A.Ašeradens, Dz.Rasnačs, R.Ādamsons, K.Šadurskis, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par 2018.gada 23.marta Eiropadomes 27 Eiropas Savienības dalībvalstu (50.panta) formāta sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem".

 

Sēdi slēdz plkst. 12.40


Ministru prezidents,
veselības ministra pienākumu izpildītājs
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis