Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 21

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.21

2018.gada 24.aprīlī

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 1.marta noteikumos Nr.118 "Noteikumi par finanšu instrumentu un fondu fonda īstenošanas kārtību darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt mazo un vidējo komersantu izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" un 3.1.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt straujas izaugsmes komersantu skaitu" pasākumu ieviešanai""

TA-698 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 2.augusta noteikumos Nr.518 "Noteikumi par sēklas kapitāla, sākuma kapitāla un izaugsmes kapitāla fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""

TA-689 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.226 "Noteikumi par akcelerācijas fondiem saimnieciskās darbības veicēju izveides, attīstības un konkurētspējas veicināšanai""

TA-699 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 26.oktobra noteikumos Nr.997 "Noteikumi par garantijām komersantu un atbilstošu lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību konkurētspējas uzlabošanai""

TA-700 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 "Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem""

TA-701 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi""

TA-707 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 29.janvāra noteikumos Nr.40 "Valsts enerģētiskās krīzes centra nolikums""

TA-603 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"""

TA-631 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumos Nr.333 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"""

TA-632 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-684 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Par Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 9.§) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-627 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pagarināt Ministru kabineta 2017.gada 4.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.33 9. §) "Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību""" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 1.septembrim un noteikt, ka minētā uzdevuma izpildei sagatavojamā informatīvajā ziņojumā jāietver arī izvērtējums par to, cik efektīvi ir bijuši noteikumos ietverto prasību grozījumi.
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-588 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Apes novada pašvaldības īpašumā"

TA-665 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 27.janvāra rīkojumā Nr.40 "Par neapbūvētu zemesgabalu pārdošanu""

TA-666 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Likumprojekts "Valsts materiālo rezervju likums"

TA-462 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-649 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-696 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 8.decembra rīkojumā Nr.717 "Par valsts nekustamā īpašuma Daugavas ielā 26, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, nodošanu Pļaviņu novada pašvaldības īpašumā""

TA-702 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā to, ka Ministru kabineta sēdē tiek virzīti tiesību aktu projekti, kam nav būtiskas ietekmes, bet to sagatavošana, saskaņošana un pieņemšana prasa nesamērīgus resursus, Finanšu ministrijai sadarbībā ar Valsts kanceleju un Tieslietu ministriju, piesaistot attiecīgās jomas ministriju, mēneša laikā rast efektīvākus risinājumus šādos gadījumos: valsts nekustamo īpašumu nodošana pašvaldību īpašumā, norādot konkrētus autonomo funkciju veidus; valsts budžeta līdzekļu neparedzētiem gadījumiem sadale mazā apmērā.
 
19.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 16.augusta rīkojumā Nr.452 "Par Latvijas Zinātnes padomes sastāvu""

TA-676 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 29.jūnija rīkojumā Nr.333 "Par jauna augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanu Latvijā""

TA-712 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" īstenošanas noteikumi""

TA-685 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.242 "Satiksmes ministrijas nolikums""

TA-202 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Skrīveru novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Amatnieku parks A" Skrīveru novadā pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-679 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P36 Rēzekne–Gulbene pārbūves projekta īstenošanai"

TA-690 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt šādus nekustamos īpašumus:
2.1. nekustamo īpašumu "Bērziņi P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7842 001 0298) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7842 001 0236) 0,03 ha platībā – Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 411,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Krustceles P" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.7850 005 0505) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 7850 005 0504) 0,0167 ha platībā – Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 228,79 EUR.
 
25.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona pārbūves projekta īstenošanai"

TA-691 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt:
2.1. nekustamo īpašumu "Putni A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 009 0208) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0194) 0,3185 ha platībā un zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 009 0195) 0,20 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 5 099,00 EUR;
2.2. nekustamo īpašumu "Saules A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.5646 012 0202) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5646 012 0199) 0,2310 ha platībā – Atašienes pagastā, Krustpils novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 1 351,80 EUR, tai skaitā nekustamā īpašuma tirgus vērtība 1 339,80 EUR un kompensējamie zaudējumi 12,00 EUR.

 
26.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošo nekustamo īpašumu nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā"

TA-681 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-611 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumos Nr.859 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.2.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstību un savlaicīgu vides risku novēršanu, kā arī sabiedrības līdzdalību vides pārvaldībā" 5.4.2.2.pasākuma "Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības vides pārvaldībā veicināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-655 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumos Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi""

TA-656 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ziemupe" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-653 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Ovīši" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-654 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo ¾ domājamo daļu no dzīvokļa īpašuma Nr.43 Tirgus ielā 7A, Iecavā, Iecavas novadā, nodošanu Iecavas novada pašvaldības īpašumā"

TA-657 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma K.Valdemāra ielā 4-35, Rēzeknē, ieguldīšanu valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pamatkapitālā"

TA-726 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 6.jūnija noteikumos Nr.313 "Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi""

TA-688 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumos Nr.60 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu pasākumam "Ražotāju grupu un organizāciju izveide"""

TA-713 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr.247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai""

TA-706 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2005.gada 2.augusta noteikumos Nr.582 "Mutes un nagu sērgas likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-730 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 26.maija noteikumos Nr.457 "Noteikumi par ģenētiski modificēto organismu apzinātu izplatīšanu""

TA-709 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
39.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-687 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
40.§
Rīkojuma projekts "Par civilā eksperta dalību Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas speciālajā novērošanas misijā Ukrainā"

TA-733 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
41.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-748 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
42.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-757 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Republikas delegāciju Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas pilnvarnieku ikgadējā sanāksmē 2018.gada 8.–10.maijā Jordānijā"

TA-768 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Par Irēnu Kokinu"

TA-735 ____________________________________

(K.Šadurskis, I.Kokina, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu"

TA-745 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Likumprojekts "Grozījumi Aizsargjoslu likumā"

TA-708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
47.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-754 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
48.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-708 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
49.§
Rīkojuma projekts "Par Džinetas Innusas iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-717 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
50.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju Džinetai Innusai savienot amatus"

TA-715 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
51.§
Noteikumu projekts "Rundāles pils muzeja publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-752 ____________________________________

(D.Melbārde, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
52.§
Rīkojuma projekts "Par elektroenerģijas kopējās obligātā iepirkuma un jaudas komponentes samazināšanu"

TA-779 ____________________________________

(A.Ašeradens, A.Apaņuks, I.Gailīte, N.Sakss, Ē.Eglītis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu rīkojumā noteiktā risinājuma īstenošanu, Ekonomikas ministrijai, ņemot vērā pēdējos grozījumus Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā"" attiecībā uz šo noteikumu 56. divdesmit trīs prim punktā minētā avansa atlikušās daļas saistību izpildes pārskatīšanu, pēc šo grozījumu stāšanās spēkā un pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas no AS "Latvenergo", izstrādāt un Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram līdz 2018.gada 15.maijam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par grozījumiem Ministru kabineta 2017.gada 21.novembra rīkojumā Nr.685 "Par garantētās maksas par koģenerācijas elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu saistību samazināšanu akciju sabiedrībai "Latvenergo"".
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas pārstāvja sniegto informāciju:
3.1. darījums, kas pārvērš Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumu Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" 56. divdesmit trīs prim punktā minēto avansa maksājumu beznosacījuma kompensācijā, kā arī paredzētās metodoloģijas izmaiņas super-dividenžu testam attiecībā uz konsolidētā koncerna peļņas izmantošanu, nav saskaņoti ar Eiropas Savienības statistikas biroju Eurostat un pastāv risks, ka darījums var negatīvi ietekmēt turpmāko gadu valsts budžeta fiskālo telpu;
3.2. ja darījums negatīvi ietekmē 2019. un/vai 2020. gada fiskālo telpu:
3.2.1. negatīvā fiskālā ietekme tiek kompensēta, palielinot dividenžu iemaksu no AS "Latvenergo";
3.2.2. ja šī punkta 3.2.1 apakšpunkts nevar tikt īstenots, Ekonomikas ministrija piedāvā kompensējošos pasākumus sava resora budžeta programmās;
3.2.3. ja šī punkta 3.2.2. apakšpunkts nevar tikt īstenots, negatīvā ietekme uz fiskālo telpu tiek novērsta, attiecīgi koriģējot ierobežojumu obligātā iepirkuma un jaudas komponentes maksājumam. 
53.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumos Nr.221 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā""

TA-780 ____________________________________

(A.Ašeradens, A.Apaņuks, I.Gailīte, N.Sakss, Ē.Eglītis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
54.§
Informatīvais ziņojums "Par Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam īstenošanas 2013.-2017.gadā starpposma novērtējumu"

TA-619 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
55.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēta sadarbības projekta ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanu"

TA-756 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai 2018.–2019.gadā uzņemties papildu valsts budžeta ilgtermiņa saistības 140 000 EUR apmērā un īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas līdzfinansētu sadarbības projektu ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (turpmāk – OECD) "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.
3. Lai 2018.gadā nodrošinātu valsts līdzfinansējumu 20% apmērā sadarbības projekta ar OECD "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" pirmā posma īstenošanai (atbilstoši Eiropas Komisijas 2018.gada darba programmā Erasmus+ īstenošanai noteiktajām Eiropas Savienības finansējuma likmēm sadarbības projektu ar OECD īstenošanai), Izglītības un zinātnes ministrijai saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 18.maija noteikumiem Nr.464 "Noteikumi par 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" 80.00.00 valsts budžeta programmā plānoto līdzekļu pārdales kārtību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" sagatavot un iesniegt pārdales pieprasījumu Finanšu ministrijā par 2018.gadā nepieciešamā līdzfinansējuma pārdali uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos".
4. Valsts līdzfinansējuma 20% apmērā sadarbības projekta ar OECD "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" otrā posma īstenošanai (atbilstoši Eiropas Komisijas 2019.gada darba programmā Erasmus+ īstenošanai noteiktajām Eiropas Savienības finansējuma likmēm sadarbības projektu ar OECD īstenošanai) Izglītības un zinātnes ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt pārdales pieprasījumu Finanšu ministrijā par nepieciešamā līdzfinansējuma pārdali no 74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammu 70.11.00 "Dalība Eiropas Savienības izglītības sadarbības projektos" pēc Eiropas Komisijas 2019.gada darba programmas Erasmus+ īstenošanai apstiprināšanas.
5. Izglītības un zinātnes ministrijai informēt OECD un Eiropas Komisiju par Latvijas apņemšanos veikt līdzfinansējuma maksājumu 140 000 EUR apmērā projekta "Latvijas izglītības un prasmju stratēģijas attīstība" īstenošanai no 2018.gada 1.septembra līdz 2020.gada 31.decembrim.

 
56.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisijai (par tiesisko regulējumu bezpilota gaisa kuģu vai cita veida lidaparātu izmantošanai)

TA-575 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai aktualizēt atbildes projekta Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas komisijai tekstu un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
57.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par iespēju VSIA "Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā" izveidot Hibrīdoperāciju zāli)

TA-523 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
 
58.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK"

TA-750-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par dažiem preču pārdošanas līgumu aspektiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.2006/2004 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/22/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 1999/44/EK".
 
59.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu"

TA-766-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai ar ko groza Direktīvu 2009/33/ES par "tīro" un energoefektīvo autotransporta līdzekļu izmantošanas veicināšanu".
 
60.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 27.aprīļa Euro grupas un neformālajā 2018.gada 27.-28.aprīļa Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-771-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2018.gada 27.aprīļa sanāksmē un neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 27.aprīļa sanāksmē, valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku neformālajā Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 27.-28.aprīļa sanāksmē.
 
61.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem"

TA-778-IP ____________________________________

(J.Dūklavs, V.Ezers, I.Krūmiņš, M.Gailīte, S.Možvillo, Z.Jansone, G.Gulbis, A.Jātnieks, K.Gerhards, E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, U.Augulis, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu un izteiktos viedokļus par Latvijas Republikas nacionālo pozīciju.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem", iekļaujot tajā norādi, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atbalsta pozīciju tikai tad, ja tiek izslēgta iedarbība uz nemērķa kukaiņu sugām.
3. Zemkopības ministrijai attiecīgi precizēt nacionālo pozīciju un iesniegt to Valsts kancelejā.
4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam un tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstām Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju, jo tajā nav iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktie iebildumi un priekšlikumi un netika izvērsts Vides konsultatīvās padomes viedoklis.".
 
62.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0267

TA-782-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu uz Eiropas Komisijas 2018.gada 8.marta argumentēto atzinumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2017/0267.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
63.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju noteikt atšķirīgu (0%) dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu vidēja termiņa darbības stratēģijā laika periodam no 2017.-2022.gadam"

TA-705 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
2. Satiksmes ministrijai saskaņot rīkojuma projektu ar Finanšu ministriju un Pārresoru koordinācijas centru un attiecīgu informāciju iesniegt Valsts kancelejā.
 
64.§
Atbildes projekts Satversmes tiesai lietā Nr.2018-09-0103

TA-494 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto atbildes projektu Satversmes tiesai lietā Nr.2018-09-0103.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Satversmes tiesai.
2. Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju pilnvarot Ministru kabineta pārstāvjus Satversmes tiesā lietā Nr.2018-09-0103.
 
65.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību Ziemeļatlantijas līguma organizācijā 2017.gadā"

TA-4s ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu (slepeni).
 
66.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2018.gada 6.februāra sēdes protokola Nr.7 39.§ "Par Aizsardzības ministrijas informatīvo ziņojumu" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-3s ____________________________________

()

Dienesta vajadzībām
 
67.§
Konfidenciāli

TA-6k ____________________________________

()

.
 
68.§
Tautsaimniecības mobilizācijas plāns

TA-7k ____________________________________

(A.Ašeradens, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Jautājuma izskatīšanu uz divām nedēļām atlikt.
2. Ekonomikas ministrijai precizēt sagatavoto projektu, ņemot vērā Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minēto, un iesniegt to Valsts kancelejā.
 
69.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-755-IP

 

 
70.§
Noteikumu projekts "Par Starptautiskās tiesas obligātās jurisdikcijas atzīšanas deklarāciju"

TA-249 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
71.§
Informatīvais ziņojums "Rīcības grupas informatīvais ziņojums par priekšlikumiem Latvijas Republikas turpmākām darbībām pēc Eiropas Komisijas nostājas saņemšanas"

TA-762-DV ____________________________________

(Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, A.Ašeradens, I.Kucina, J.Dūklavs, K.Šadurskis, R.Derkačs, D.Šmits, S.Pēkale, M.Kučinskis )

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atzīt Ministru kabineta 2017.gada 21.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr. 58 39.§) 6. punktu par izpildītu.
3. Lai aizstāvētu Latvijas uzņēmēju intereses, Tieslietu ministrijai sadarbībā ar Zemkopības ministriju un Ārlietu ministriju sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā prasības pieteikumu prasības celšanai pret Eiropas Komisiju, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 263.pantu.
4. Noteikt šim protokollēmumam statusu "vispārpieejama informācija".
 
72.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai""

TA-332-IP ____________________________________

(J.Endziņš, Dz.Rasnačs, E.Rinkēvičs, I.Gailīte, D.Palčevska, A.Bukšs, J.Dūklavs, U.Augulis, A.Ašeradens, E.Upīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu par Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai", kas norisināsies Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, laika posmā no 2020.gada 20.oktobra līdz 2021.gada 10.aprīlim.
2. Ekonomikas ministriju noteikt par atbildīgo institūciju Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" nodrošināšanā.
3. Ministrijām atbilstoši kompetencei sniegt Ekonomikas ministrijai nepieciešamo atbalstu Latvijas dalības starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" nodrošināšanā.
4. Izteikt atbalstu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai kā Latvijas dalības organizatoram un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājam Jānim Endziņam kā Latvijas Republikas oficiālajam pilnvarotajam pārstāvim starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai".
5. Ekonomikas ministrijai sagatavot un iesniegt Valsts kancelejā starptautiskās izstādes "Expo 2020 Dubai" organizatoriem adresētu Ministra prezidenta vēstules projektu, kurā organizatori tiek informēti par šī protokollēmuma 4.punktā ietverto lēmumu.
6. Valsts kancelejai noformēt vēstuli parakstam un nosūtīt starptautiskās izstādes "Expo 2020 Dubai" organizatoriem.
7. Atbalstīt priekšlikumu izdarīt grozījumu Ekonomikas ministrijas nolikumā, paredzot, ka ministrija nodrošina Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo" un ministrijai ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā deleģēt Latvijas dalības organizēšanu privātpersonai, noslēdzot deleģēšanas līgumu. Ekonomikas ministrijai kopīgi ar Valsts kanceleju izstrādāt attiecīgu noteikumu projektu, un Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
8. Ekonomikas ministrijai deleģēt pārvaldes uzdevumu – organizēt Latvijas dalību starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai, noslēdzot ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru deleģēšanas līgumu atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 46.pantam. Līgumā noteikt sasniedzamos mērķus un uzdevumu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai līdz 2018.gada 1.augustam sagatavot un iesniegt Ekonomikas ministrijā iesniegšanai Ministru kabinetā izdevumu tāmi Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai", norādot nepieciešamo līdzfinansējumu no valsts budžeta līdzekļiem, bet ne vairāk kā 270 000 EUR 2018.gadā, 3 650 000 EUR 2019.gadā, 260 000 EUR 2020.gadā un 120 000 EUR 2021.gadā.
9. Finanšu ministrijai 2018.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Ekonomikas ministrijai ne vairāk kā 270 000 EUR Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai", tajā skaitā, dalības koncepcijas un izdevumu tāmes izstrādei. Ekonomikas ministrijai pieprasījumu par minēto finansējumu iesniegt Finanšu ministrijā atbilstoši faktiski nepieciešamo izdevumu apmēram.
10. Paredzēt valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2019.-2021.gadam Latvijas dalības nodrošināšanai starptautiskajā izstādē "Expo 2020 Dubai" atbilstoši izdevumu tāmei, bet ne vairāk kā 3 650 000 EUR 2019.gadā, 260 000 EUR 2020.gadā un 120 000 EUR 2021.gadā. Finanšu ministrijai palielināt Ekonomikas ministrijas izdevumus 2019.-2021.gadam pēc izdevumu tāmes apstiprināšanas Ministru kabinetā, attiecīgi samazinot izdevumus budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmai 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
11. Noteikt šim protokollēmumam statusu "vispārpieejama informācija".
 
73.§
Konfidenciāli

TA-10k

 

.
 

Sēdi slēdz plkst. 15.35


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis