Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 22

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.22

2018.gada 3.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.10.00

-

L.Peinberga

1.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 61.§)

TA-778-IP ____________________________________

(K.Gerhards, M.Kučinskis)

Izdarīt grozījumu Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa sēdes protokollēmumā (prot. Nr.21 61.§) "Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas imidakloprīds apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas klotianidīns apstiprināšanas nosacījumiem; Par Komisijas Īstenošanas regulas projektu, ar ko groza Īstenošanas regulu (EK) Nr.540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas tiametoksams apstiprināšanas nosacījumiem"" un izteikt 4.punktu šādā redakcijā:
"4. Saskaņā ar Ministru kabineta kārtības ruļļa 193.punktu atzīmēt, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram K.Gerhardam un tieslietu ministram Dz.Rasnačam ir atsevišķs viedoklis izskatītajā jautājumā, un tas ir šāds:
"Neatbalstām Zemkopības ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju, jo tajā nav iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izteiktie iebildumi un priekšlikumi, kā arī netika izvērtēts Vides konsultatīvās padomes viedoklis."".

 
2.§
Likumprojekts "Par Kanādas Nacionālās Aizsardzības departamenta pievienošanos Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās Aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos izveidošanu, administrēšanu un darbību un Saprašanās memorandam starp Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju, Igaunijas Republikas Aizsardzības ministriju, Vācijas Federatīvās Republikas Federālo aizsardzības ministriju, Itālijas Republikas Aizsardzības ministriju, Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministriju, Nīderlandes Karalistes Aizsardzības ministriju, Polijas Republikas nacionālās aizsardzības ministru, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Aizsardzības ministriju, kā arī Sabiedroto spēku Augstākās virspavēlniecības Transformācijas komandiera štābu par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas izcilības centra stratēģiskās komunikācijas jautājumos funkcionālajām attiecībām"

TA-723 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Pilnvarot nacionālo militāro pārstāvi Sabiedroto spēku Transformācijas komandiera štābā Norfolkā pulkvedi A.Mežoru parakstīt pievienošanās paziņojumus.
3. Aizsardzības ministrijai pēc pievienošanās paziņojumu parakstīšanas iesniegt tos Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot pievienošanās paziņojumus un likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
5. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 22.novembra noteikumos Nr.873 "Noteikumi par mobilizācijas pieprasījumiem""

TA-720 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi""

TA-615 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 10.maija noteikumos Nr.292 "Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes noteikšanas kārtība""

TA-759 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka, lai samazinātu administratīvo slogu pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes iesniegšanā, vienlaikus palielinot informācijas kvalitāti un datu par nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumu prognozes analīzes iespējas, Finanšu ministrija nekustamā īpašuma nodokļa prognozes datu eksporta nodrošināšanai no NINO programmas uz Valsts kases informācijas sistēmu "Ministriju, centrālo valsts iestāžu un pašvaldību budžeta pārskatu informācijas sistēma" nepieciešamo finansējumu 2 325 EUR apmērā 2018.gadā nodrošinās piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-746-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 78 personas.
 
7.§
Noteikumu projekts "Valsts policijas koledžas maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-650 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2018.gada 9.janvāra noteikumos Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-747 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
9.§
Likumprojekts "Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā"

TA-751 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa pārbūves projekta īstenošanai"

TA-760 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamo īpašumu "Dzintaru iela 70A" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6431 005 0054) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6413 005 0051) 0,0128 ha platībā – Pāvilostā, Pāvilostas novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 132,00 EUR.
 
11.§
Protokollēmuma projekts "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras apstiprināto Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana""

TA-729 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atļaut Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētā projekta "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana" (turpmāk – projekts) Granta līguma saistību izpildīšanai uzņemties papildu valsts budžeta saistības projekta īstenošanas finansēšanai 174 449 EUR apmērā, tai skaitā 51 309 EUR līdzfinansējumam, 123 140 EUR priekšfinansējumam. Nepieciešamā finansējuma sadalījums pa gadiem ir šāds: 2018.gads – 20 523 EUR un 2019.gads – 153 926 EUR.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, lai nodrošinātu šī protokollēmuma 1.punktā minēto pasākumu īstenošanu, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijai pieprasījumu finansējuma pārdalei no valsts pamatbudžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai".
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt, ka 2020.gadā valsts pamatbudžetā tiek ieskaitīts no Eiropas Komisijas saņemtais finansējums par projekta īstenošanu.
4. Pieņemt zināšanai, ka papildu finansējums uzturēšanas un citiem ilgtspējas nodrošināšanas izdevumiem no valsts budžeta pēc projekta pabeigšanas nebūs nepieciešams.
5. Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 2017.gada 18.aprīļa sēdes protokollēmumu (prot. Nr.20. 22§) "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos saistībā ar Eiropas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras izsludināto Eiropas Savienības Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansēto projektu konkursu "EASME/EMFF/2016/1.2.1.6 - Jūras telpiskā plānošana"".
 
12.§
Likumprojekts "Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā"

TA-605 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir aizsardzības ministrs.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.286 "Kārtība, kādā komersanti nodrošina un sniedz drošības rezervju pakalpojumu valsts naftas produktu (degvielas) drošības rezervju izveidei noteiktā apjomā""

TA-781 ____________________________________

(J.Reirs, E.Šaicāns, I.Gailīte, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai tehniski precizēt noteikumu projektu atbilstoši aktuālajiem grozījumiem normatīvajā regulējumā un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 12.decembra rīkojumā Nr.734 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām gaisa kuģu parka atjaunošanai""

TA-809 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-810 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Likumprojekts "Dzīvojamo telpu īres likums"

TA-628 ____________________________________

(E.Valantis, D.Gorba, L.Dūviņa, V.Murina, E.Kvasnevskis, R.Kivle, K.Šļakota, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
17.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā""

TA-616 ____________________________________

(E.Valantis, D.Gorba, L.Dūviņa, V.Murina, E.Kvasnevskis, R.Kivle, K.Šļakota, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
4. Pēc likumprojekta "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojekta "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"", likumprojekta "Grozījumi Notariāta likumā" un likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" pieņemšanas Saeimā Ekonomikas ministrijai sagatavot Ministru kabineta rīkojuma projektu par līdzekļu piešķiršanu 2018.gadā no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" ne vairāk kā 3 578 260 EUR apmērā, lai nodrošinātu līdzfinansējumu likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 26. divi prim panta pirmajā daļā paredzētā dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksas nodrošināšanai atbilstoši pašvaldību faktiskajiem izdevumiem.
5. Jautājums par Ekonomikas ministrijai 2019.gadā un turpmākajos gados nepieciešamo finansējumu dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai skatāms Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu priekšlikumiem prioritārajiem pasākumiem kārtējā gada valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
18.§
Likumprojekts "Grozījumi Notariāta likumā"

TA-612 ____________________________________

(E.Valantis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu ""Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā" (likumprojektu pakete).
 
19.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-629 ____________________________________

(E.Valantis, M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā vienlaikus ar likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā".
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
3. Lūgt Saeimu izskatīt likumprojektu vienlaikus ar likumprojektu "Dzīvojamo telpu īres likums", likumprojektu "Grozījumi likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un likumprojektu "Grozījumi Notariāta likumā" (likumprojektu pakete).
 
20.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.jūlija rīkojumā Nr.347 "Par informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu "Pasu sistēmas un Vienotās migrācijas informācijas sistēmas attīstība elektronisko identifikācijas karšu un elektronisko uzturēšanās atļauju (karšu) izsniegšanai"""

TA-754 ____________________________________

(R.Kozlovskis, J.Bokta, K.Gerhards, R.Muciņš, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu 2018.gadā un 2020.gadā papildu nepieciešamo finansējumu ilgtermiņa saistību pasākumam "Eiropas Savienības prasībām atbilstošu pasu, elektronisko identifikācijas karšu un uzturēšanās atļauju izsniegšana" atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu:
2.1. 2018.gadā budžeta apakšprogrammas 11.01.00 "Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde" ietvaros, samazinot finansējumu pasākumam "Pašvaldību un Saeimas vēlēšanu kvalitatīvas norises nodrošināšanai" 1 031 362 EUR apmērā;
2.2. 2020.gadā no budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" pasākuma "Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu nodrošināšana ar funkciju izpildei nepieciešamajiem šaujamieročiem" 3 013 277 EUR apmērā (preces un pakalpojumi 900 000 EUR un pamatkapitāla veidošana 2 113 277 EUR).
3. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā:
3.1. pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei un ilgtermiņa saistību palielināšanai 2018.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktam;
3.2. priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai 2020.gadā atbilstoši šī protokollēmuma 2.2.apakšpunktam un 2019. un 2021.gadā atbilstoši rīkojuma 7.7. un 7.9.apakšpunktam likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai kopīgi ar Iekšlietu ministriju izvērtēt informatīvajā ziņojumā “Par iespējamiem finansēšanas risinājumiem sertifikācijas pakalpojumu nodrošināšanai personu apliecībās (eID) un to kā vienotu un prioritāru līdzekli personas elektroniskās identitātes nodrošināšanai” ietvertā principa (3.3.sadaļa) (atbalstīts Ministru kabineta 2016. gada 8.novembra sēdē (prot. Nr.60 62.§)) īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru, ņemot vērā, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir noslēgts deleģēšanas līgums (Ministru kabineta 2016. gada 1. septembra rīkojuma Nr.497 “Grozījums Elektronisko identifikācijas karšu koncepcijā” 3.punkts) ar vienošanos pie noslēgtā deleģēšanas līguma, kuras darbības termiņš beidzas 2018.gada 31.decembrī, un starp Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” ir jānoslēdz jauna vienošanās pie deleģēšanas līguma par sertifikācijas pakalpojumiem laika periodam no 2019.gada 1.janvāra, Iekšlietu ministrijai līdz 2018.gada 1.jūlijam normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu pārskatītajā apmērā.
5. Līdz šī protokollēmuma 4.punktā minētā lēmuma par finansējuma piešķiršanu apstiprināšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei nodrošināt, ka personai, kura saņem personas apliecību ar kontakta mikroshēmā iekļautiem sertifikātiem, tiek nodrošināta 120 elektronisko dokumentu iezīmēšana ar valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” izsniegtiem laika zīmogiem tiešsaistes režīmā bez maksas atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 21.februāra noteikumu Nr.134 “Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 42. prim punktā noteiktajam.
6. Ievērojot Personu apliecinošu dokumentu likuma 5.panta ceturto daļu, kas nosaka, ka personas apliecībā iekļauj informāciju elektroniskā formā, kas nepieciešama personas apliecības turētāja elektroniskai identitātes pārbaudei (autentifikācijas sertifikāts), un lai nodrošinātu personas apliecības kā elektroniskās identifikācijas līdzekļa un kvalificēta elektroniskā paraksta sertifikātu nesēja plašāku lietojamību, valsts akciju sabiedrībai “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” līdz šī protokollēmuma 4.punktā minētā lēmuma par fiansējuma piešķiršanu apstiprināšanai:
6.1. sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi atbilstoši Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumam uzsākt nepieciešamās darbības, lai personas apliecību noteiktu par kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli;
6.2. nodrošināt tehniskā atbalsta un konsultāciju sniegšanu personas apliecības turētājiem izsniegto sertifikātu dzīves cikla laikā;
6.3. nodrošināt programmatūras rīku komplektu elektronisko dokumentu parakstīšanai un pārbaudei (izņemot personu apliecības starpprogrammatūras nodrošināšanu, ko nodrošina Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde);
6.4.nodrošināt un uzturēt integrācijas programmatūras rīkus autentifikācijas, elektronisko dokumentu parakstīšanas un pārbaudes funkcionalitātes brīvai integrācijai trešo pušu informācijas sistēmās.

 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumos Nr.320 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā""

TA-753 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
22.§
Rīkojuma projekts "Par Jura Stinkas atbrīvošanu no Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amata"

TA-787 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Ērika Eglīša iecelšanu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatā"

TA-788-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Ņemot vērā Ē.Eglīša 2018.gada 26.aprīļa iesniegumu, saskaņā ar likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonas darbībā" 7.panta piekto daļu un 8.viens prim panta septīto daļu atļaut Ē. Eglītim savienot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdes locekļa amatu ar Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra amatu.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 26.septembra rīkojumā Nr.478 "Par Liepājas speciālās ekonomiskās zonas valdi""

TA-789-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes nolikums"

TA-811 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
26.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā veicamas un atmaksājamas veselības apdrošināšanas iemaksas"

TA-812 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
27.§
Atbildes projekts Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai (par tiesisko regulējumu bezpilota gaisa kuģu vai cita veida lidaparātu izmantošanai)

TA-575 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālo sanāksmi 2018.gada 4. un 5.maijā"

TA-831-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Latvijas Republikas vēstniekam Politiskajā un drošības komitejā A.Viļumsonam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālajā sanāksmē 2018. gada 4. un 5.maijā.

 
29.§
Rīkojuma projekts "Par atļauju noteikt atšķirīgu (0%) dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas dzelzceļš" peļņas daļu vidēja termiņa darbības stratēģijā laika periodam no 2017.-2022.gadam"

TA-705 ____________________________________

(Dž.Innusa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas pārstāves sniegto informāciju par saskaņotajiem priekšlikumiem rīkojuma projekta redakcijai.
2. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
3. Satiksmes ministrijai precizēt rīkojuma projektu atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajiem priekšlikumiem un iesniegt projektu Valsts kancelejā.
4. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 

Sēdi slēdz plkst. 10.55


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis