Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 24

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.24

2018.gada 15.maijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 

-

 

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta noteikumos Nr.509 "Noteikumi par karavīra mēnešalgas un speciālo piemaksu noteikšanas kārtību un to apmēru""

TA-718 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu (turpmāk - noteikumi) parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka noteikumu īstenošanai nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts Aizsardzības ministrijai piešķirto līdzekļu ietvaros.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumos Nr.779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē un uzskaita, rezerves karavīrus iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""

TA-772 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-749 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
4.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 12.maija rīkojumā Nr.254 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-823 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
5.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumos Nr.156 "Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība""

TA-703 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts ieņēmumu dienestam sniedzama informācija par fiziskās personas kontu apgrozījumu un atlikumu"

TA-827 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par policiju""

TA-198 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir iekšlietu ministrs.
3. Ja, īstenojot 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" projektus, tiek pārdalīti neapgūtie līdzekļi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai rast iespēju nodrošināt finansējumu pašvaldību informācijas sistēmu datu apmaiņas savietošanai ar Integrētās iekšlietu informācijas sistēmas apakšsistēmu "Vienotais notikumu reģistrs".
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.34 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1.pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" īstenošanas noteikumi""

TA-816 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Likumprojekts "Par 1970.gada 14.novembra UNESCO Konvenciju par kultūras priekšmetu nelikumīgas ievešanas, izvešanas un īpašumtiesību maiņas aizliegšanu un novēršanu"

TA-635 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
10.§
Likumprojekts "Par 1995.gada 24.jūnija UNIDROIT Konvenciju par zagtajiem vai nelikumīgi izvestajiem kultūras priekšmetiem"

TA-637 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir kultūras ministrs.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību""

TA-851 ____________________________________

(I.Alliks, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Labklājības ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju līdz 2019.gada 1.jūnijam izvērtēt prasības attiecībā uz iesniedzamajiem izmeklējumiem invaliditātes noteikšanai un nepieciešamības gadījumā sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.805 "Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību"" un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras statusa piešķiršanu"

TA-728 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.488 "Noteikumi par zvērinātu notāru reģistru un grāmatu formu un to vešanas kārtību""

TA-740 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-813 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumos Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem"

TA-803 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumos Nr.249 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi""

TA-852 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-877 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumos Nr.239 "Finanšu ministrijas nolikums""

TA-881 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumos Nr.662 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestāžu un citu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu (darbinieku) atlīdzības un personu uzskaites sistēmu""

TA-882 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1075 "Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs""

TA-883 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-878 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu (turpmāk - rīkojums) parakstīšanai.
2. Lai nodrošinātu rīkojumā noteiktā risinājuma īstenošanu, samazināt Finanšu ministrijas bāzes izdevumus 2019.gadā un turpmākajos gados 116 890 EUR apmērā un vienlaicīgi palielināt Valsts kancelejas bāzes izdevumus 2019.gadā un turpmākajos gados 116 890 EUR apmērā.
3. Finanšu ministrijai un Valsts kancelejai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt priekšlikumus bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šī protokollēmuma 2.punktam.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 20.maija noteikumos Nr.263 "Valsts kancelejas nolikums""

TA-906 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par prioritārajam pasākumam "Papildu investīcijas valsts nozīmes sporta infrastruktūras attīstības projektu īstenošanai" paredzētā finansējuma sadalījumu 2018.gadā"

TA-900 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla atdeves nodrošināšanu, īstenojot 4.2.1.1.pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās""

TA-825 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ņemot vērā informatīvajā ziņojumā minēto, Ekonomikas ministrijai izvērtēt nepieciešamību izstrādāt grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 15.marta noteikumos Nr.160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi".
 
25.§
Informatīvais ziņojums "Par dalību Pasaules Bankas Grupas daudzpusējā trasta fondā dzimumu līdztiesības veicināšanai"

TA-795 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt Latvijas Republikas dalību Pasaules Bankas Grupas Dzimumu līdztiesības trasta fondā.
3. Pilnvarot finanšu ministru Latvijas Republikas valdības vārdā parakstīt Trasta fonda administrēšanas vienošanos starp Latvijas Republiku un Starptautisko Rekonstrukcijas un attīstības banku un Starptautisko Attīstības asociāciju par Pasaules Bankas Grupas Dzimumu līdztiesības trasta fondu.
4. Pilnvarot finanšu ministru parakstīt vēstuli Starptautiskajai Rekonstrukcijas un attīstības bankai, ar kuru Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka tiek pilnvarota pārskaitīt EUR 39 986,43, kas atbilst summai, kādā Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka uztur Latvijas iemaksāto kapitāla daļu EUR denominācijā, Pasaules Bankas Grupas Dzimumu līdztiesības trasta fondā saistībā ar Latvijas dalību Dzimumu līdztiesības trasta fondā.
 
26.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu"

TA-791 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmi 2018.gada 22.maijā"

TA-887 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes Kopējās tirdzniecības politikas jautājumos sanāksmē 2018.gada 22.maijā.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Latvijas Ziņojums Apvienoto Nāciju Organizācijai par ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu"

TA-893 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru A.Ašeradenu, Ekonomikas ministra biroja vadītāju G.Ozolu, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā vēstnieku J.Mažeiku, Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības ANO Ņujorkā trešo sekretāri A.Zālīti, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieku V.Vesperi, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieci A.Ozolu un biedrības "Latvijas Platforma attīstības sadarbībai" direktori I.Vaivari pārstāvēt Latvijas Republiku Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsta līmeņa politikas forumā 2018.gada 16.-19.jūlijā.
3. Ministru prezidenta biedram, ekonomikas ministram A.Ašeradenam vadīt Latvijas delegāciju pārstāvībai Apvienoto Nāciju Organizācijas Augsta līmeņa politikas forumā 2018.gada 17.jūlijā un sniegt tajā Latvijas ziņojumu par Ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanu.
 
29.§
Atbildes projekts Valsts kontrolei (par lietderības revīziju "Budžeta vadības sistēmas efektivitāte: 1.daļa – budžeta plānošanas cikla efektivitātes izvērtējums")

TA-281 ____________________________________

(V.Stūris, D.Reizniece-Ozola, Z.Zariņa, B.Bāne, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai Valsts kontroles pārstāves sniegto informāciju.
2. Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Valsts kontrolei.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Valsts kontrolei.
 
30.§
Atbildes projekts Biznesa augstskolai "Turība" (par Ministru kabineta 2017.gada 9.augusta rīkojumu Nr.419)

TA-2129 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Biznesa augstskolai "Turība".
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Biznesa augstskolai "Turība".
 
31.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai (par iespēju VSIA "Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā" izveidot Hibrīdoperāciju zāli)

TA-523 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Sabiedrības veselības apakškomisijai.
 
32.§
Atbildes projekts Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (par pediatriskās aprūpes tīkla atjaunošanu Latvijā)

TA-710 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Atbalstīt iesniegto atbildes projektu Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt atbildi Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par "Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līguma par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu" izpildi"

TA-769-IP ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, J.Krastiņa, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju:
2.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā likumprojektu par grozījumiem 2006.gada 28.jūnija likumā "Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" darbības nodrošināšanu", paredzot deleģējumu Ministru kabinetam noteikt kārtību, kādā privātās izglītības iestādei "Latvijas Starptautiskā skola" tiks veikta muitas maksājumu, ieskaitot akcīzes nodokli, dabas resursu nodokli un pievienotās vērtības nodokli, atmaksa par tās vajadzībām importētajām precēm;
2.2. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā noteikumu projektu, kurā paredzēta kārtība, kādā privātajai izglītības iestādei "Latvijas Starptautiskā skola" tiks veikta muitas maksājumu, ieskaitot akcīzes nodokli, dabas resursu nodokli un pievienotās vērtības nodokli, atmaksa par tās vajadzībām importētajām precēm.
3. Noteikt, ka privātās izglītības iestādes "Latvijas Starptautiskā skola" izdevumi par preču importu (par kuru privātā izglītības iestāde "Latvijas Starptautiskā skola" ir veikusi samaksu no 2016. gada 1.janvāra, kā arī samaksa, kura tiks veikta turpmākajos periodos), kas radušies, piemērojot Līguma 3. pantu, sedzami no valsts budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 
34.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru 2018.gada 22.maija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-902-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministrijas parlamentārajai sekretārei Z.Kalniņai-Lukaševicai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes attīstības sadarbības ministru sanāksmē 2018.gada 22.maijā.
 
35.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 16.maija neformālo ES valstu un valdību vadītāju sanāksmi un 17.maija ES-Rietumbalkānu samitu"

TA-910-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ministru prezidentam M.Kučinskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju 2018.gada 16.maija neformālajā sanāksmē un 17.maija Eiropas Savienības-Rietumbalkānu samitā.
 
36.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088

TA-911-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas 2018.gada 22.marta formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0088.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
37.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmei

TA-916-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmē izskatāmajos Izglītības un zinātnes ministrijas kompetencē esošajos jautājumos:
2.1. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam par pamatkompetencēm mūžizglītībā – pieņemšana";
2.2. pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Padomes ieteikumam par kopīgu vērtību, iekļaujošas izglītības un Eiropas dimensijas mācībās veicināšanu - pieņemšana";
2.3. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par virzību uz redzējumu par Eiropas izglītības telpu - pieņemšana";
2.4. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par jauniešu lomu drošas, saliedētas un saskanīgas sabiedrības veidošanā Eiropā - pieņemšana";
2.5. pozīcija Nr.1 "Par Padomes secinājumu projektu par jauniešu lomu demogrāfisko problēmu risināšanā Eiropas Savienībā - pieņemšana";
2.6. pozīcija Nr.2 "Par Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumu projektu par to, kā ar sporta palīdzību veicināt ES kopīgās vērtības – pieņemšana";
2.7. pozīcija Nr.1 "Par Prezidentūras diskusiju dokumentu "Augstu sasniegumu sporta komercializācija un Eiropas sporta modeļa ilgtspēja – politikas debates"".
3. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmē (izglītības un jaunatnes sesijas).
4. Izglītības un zinātnes ministram K.Šadurskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padomes 2018.gada 22.-23.maija sanāksmē (sporta sesija).
 
38.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-892-IP

 

 
39.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta pilnvarojumu veselības ministrei A.Čakšai"

____________________________________

(Dz.Rasnačs, I.Gailīte, D.Reizniece-Ozola, A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Pamatojoties uz Saeimas kārtības ruļļa 57.pantu, 58.panta otro daļu un 64.pantu, pilnvarot Saeimā apspriežamajā lietā, izskatot lēmuma projektu "Par neuzticības izteikšanu veselības ministrei Andai Čakšai" (Nr.719/Lm12), izteikties veselības ministri A.Čakšu kā Ministru kabineta pārstāvi veselības ministra kompetencē esošajos jautājumos.
3. Valsts kancelejai nosūtīt šo protokollēmumu Saeimas Prezidijam.

 

Sēdi slēdz plkst. 12.30


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -

direktora vietniece juridiskajos jautājumos, Juridiskā departamenta vadītāja
Inese Gailīte