Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 29

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.29

2018.gada 19.jūnijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens
Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

 -

I.Gailīte

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.00

-

L.Milenberga

1.§
Rīkojuma projekts "Par programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu"

TA-1076 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.novembra noteikumos Nr.661 "Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi""

TA-871 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 7.feburāra noteikumos Nr.74 "Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība""

TA-1061 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
4.§
Noteikumu projekts "Gada pārskata sagatavošanas kārtība"

TA-1001 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
5.§
Noteikumu projekts "Valsts ieņēmumu dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1059 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.

 
6.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Mehanizatoru ielā 24A, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā"

TA-1069 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par gaisa pārvadājumu licences izsniegšanu un darbības atjaunošanu"

TA-1048 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā"

TA-801 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Konceptuāli atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu galīgai izskatīšanai Ministru kabineta sēdē valsts budžeta 2019.gadam likumprojektu paketē.
 
9.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā apmāca un sertificē brīvprātīgā darba veicējus izlīguma procesa organizēšanai un vadīšanai"

TA-1082 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
10.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā Valsts probācijas dienests organizē un vada izlīguma procesu"

TA-1094 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
(2017.) Likumprojekts "Grozījumi Zemes pārvaldības likumā"

TA-2196 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs.
 
12.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015 gada 3.februāra noteikumos Nr.59 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība investīciju veicināšanai lauksaimniecībā""

TA-1090 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 15.jūlija noteikumos Nr.393 "Lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība'"

TA-1067 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.695 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi" apakšpasākumā "Atbalsts konsultāciju pakalpojumu izmantošanas veicināšanai"""

TA-1010 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.705 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi"""

TA-1009 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Skrepi slimības uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtība"

TA-977 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1128 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.jūlija noteikumos Nr.459 "Aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojuma sniegšanas, obligātā iepirkuma komponentes un sadales sistēmas pakalpojuma kompensēšanas kārtība""

TA-1153 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
(2017.) Noteikumu projekts "Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi"

TA-2886 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Finanšu ministriju, Valsts kontroli un Latvijas Pašvaldību savienību, ņemot vērā noteikumu projekta saskaņošanas laikā Valsts kontroles izteikto iebildumu, līdz 2019.gada 1.martam pārskatīt likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos" noteikto regulējumu attiecībā uz zemes piešķiršanu personisko palīgsaimniecību vajadzībām un nepieciešamības gadījumā vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā attiecīgus tiesību aktu projektus.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1161 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1139 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.marta noteikumos Nr.127 "Epizootiju uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1150 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 19.maija noteikumos Nr.243 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" īstenošanas noteikumi""

TA-1092 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Piešķirt Satiksmes ministrijai tiesības 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" ietvaros izmantot publiskā finansējuma snieguma rezervi 15 899 728 EUR pirms Eiropas Komisijas lēmuma par snieguma ietvara mērķu izpildi. Satiksmes ministrijai nekavējoties iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu ar priekšlikumu turpmākajai rīcībai, lai nodrošinātu neitrālu ietekmi uz valsts budžeta fiskālo telpu, ja pēc 2018.gada vidusposma izvērtējuma EK lēmuma rezultātā snieguma rezerve nav izmantojama prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" ietvaros. Gadījumā, ja pēc Eiropas Komisijas lēmuma rezerves finansējums nav pieejams, tas uzskatāms par izmantotu budžeta virssaistību finansējumu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumā noteikto 5% ietvaros.
3. Piešķirt Satiksmes ministrijai papildu finansējumu 4 500 000 EUR apmērā 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" projekta "Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene) posma km 25.50 – 39.40 pārbūve" un projekta "Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene) posma km 88.10 – 95.20 pārbūve" attiecināmām izmaksām, paredzot 4 500 000 EUR pārdali projektu aktivitāšu īstenošanai no budžeta programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Vienlaikus, lai novērstu risku negatīvai ietekmei uz vispārējās valdības budžeta bilanci 2018.gadā: (1) rezervēt finansējumu budžeta programmā 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 4 500 000 EUR apmērā, vienlaikus 2018.gada valsts budžeta izpildes gaitā vērtējot citus resursu avotus; (2) sākot ar 2018.gada 12.aprīli Satiksmes ministrijas valsts galveno autoceļu jaunu "brīvo finansējumu/atlikumus" (papildus tam, kas ierēķināts Satiksmes ministrijas aprēķinos), kas rodas no, galvenokārt, ietaupījumiem, neattiecināmiem/neatbilstošiem izdevumiem), izmantot piešķirtā papildu 4 500 000 EUR finansējuma kompensēšanai; (3) pēc 2018.gada vidusposma izvērtējuma, Eiropas Savienības struktūrfondu fondu pārdales prioritāri veicamas papildus uzņemto budžeta saistību "izpildei" valsts budžeta deficīta mazinošu pasākumu kontekstā.
4. Satiksmes ministrijai 2020.gadā nepieciešamo papildu finansējumu 5 420 000 EUR apmērā 6.1.5.specifiskā atbalsta mērķa "Valsts galveno autoceļu segu pārbūve, nestspējas palielināšana" projekta "Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga-Sigulda-Igaunijas rob. (Veclaicene) posma km 25.50 – 39.40 pārbūve" aktivitāšu īstenošanai nodrošināt budžeta programmas "Valsts autoceļu fonds" finansējuma ietvaros, ņemot vērā likumā "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020.gadam" un Satiksmes ministrijas bāzes izdevumos 2019.-2021.gadam paredzēto finansējuma palielinājumu valsts budžeta programmai "Valsts autoceļu fonds" 2020.gadam saskaņā ar likuma "Par autoceļiem" Pārejas noteikumu 23.punkta pirmo un otro apakšpunktu, vienlaikus jautājumu par nepieciešamo papildu finansējumu autoceļiem risināt gadskārtējā valsts budžeta sagatavošanas procesā.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1181 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
(2017.) Likumprojekts "Grozījumi Konkurences likumā"

TA-969 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
26.§
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"

TA-1152 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm un to rezultātā plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksas pieauguma nodrošināšanai"

TA-1049 ____________________________________

(K.Šadurskis, M.Pūķis, I.Vanaga, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijai izteikt informatīvā ziņojuma nosaukumu šādā redakcijā: "Par pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz pašvaldību izglītības iestādēm un to rezultātā plānotajiem finanšu ietaupījumiem, kas būtu novirzāmi pedagogu darba samaksai", precizēt informatīvo ziņojumu atbilstoši Valsts kancelejas juriskonsulta atzinumā minētajam un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Atbalstīt informatīvajā ziņojumā piedāvāto 1.variantu attiecībā uz papildu finansējuma piešķiršanu vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu, pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu izmaksai tām pašvaldībām, kuras ir sakārtojušas izglītības iestāžu tīklu, kā arī ievēro Ministru kabineta noteikumos noteikto normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi.
4. Atbalstīt priekšlikumu Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00. "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt Izglītības un zinātnes ministrijai 1 444 851 EUR 2018.gadam, lai nodrošinātu papildu finansējumu vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu, pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu kā vienreizēja maksājuma izmaksai tām pašvaldībām, kas 2017./2018.mācību gadā ievēro Ministru kabineta noteikumos noteikto normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas ir veikušas skolu tīkla sakārtošanas pasākumus, kas devuši reālu mērķdotācijas ietaupījumu 2016., 2017. un 2018.gadā.
5. Jautājumu par papildu nepieciešamo finansējumu 2019.gadam un turpmāk vispārējās izglītības iestāžu, izņemot pirmsskolas izglītības iestāžu un speciālo izglītības iestāžu, pedagogiem piemaksu, prēmiju un naudas balvu kā vienreizēja maksājuma izmaksai tām pašvaldībām, kas iepriekšējā mācību gadā ievēro Ministru kabineta noteikumos noteikto normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba likmi, kā arī pašvaldībām, kas ir veikušas skolu tīkla sakārtošanas pasākumus, kas devuši reālu mērķdotācijas ietaupījumu 2016., 2017., 2018. un 2019.gadā, izskatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2019.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2019., 2020. un 2021.gadam" sagatavošanas procesā.
6. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 4.punktā atbalstītajam priekšlikumam divu nedēļu laikā iesniegt Ministru kabinetā attiecīgu rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", kā arī par papildu finansējuma sadalījumu pa pašvaldībām.
 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas rekomendāciju veselības jomā ieviešanas progresu"

TA-1149 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai prezentēt Latvijas progresu, ieviešot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendācijas veselības jomā, OECD Veselības komitejas sesijā 2018.gada 28.jūnijā.
 
29.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Vides ministru padomes 2018.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1194 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārajam sekretāram J.Eglītam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vides ministru padomes sanāksmē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas un Zemkopības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.

 
30.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Serbiju 13.sadaļā "Zivsaimniecība"

TA-1142-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju par Eiropas Savienības kopējās nostājas projektu pievienošanās sarunu ar Serbiju 13.sadaļā "Zivsaimniecība".
 
31.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu Ministru padomes 2018.gada 22.jūnija sanāksmei

TA-1151-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Eiropas Savienības Padomes secinājumu projekts par bērnu veselīgu uzturu: Eiropas veselīga nākotne".
3. Veselības ministrijas valsts sekretāram A.Lapiņam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 22.jūnija sanāksmē Veselības ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
32.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos

TA-1175-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar ko izveido Eiropas Darba iestādi" (pozīcija Nr.1).
3. Labklājības ministram J.Reiram pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes 2018.gada 21.-22.jūnija sanāksmē izskatāmajos Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
33.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 26 jūnija sanāksmei

TA-1187-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.10 "Par ES paplašināšanos un stabilizācijas un asociācijas procesu".
3. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Vispārējo lietu padomes un Vispārējo lietu padomes (50.panta formāta) 2018.gada 26.jūnija sanāksmēs.

 
34.§
Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas 2018.gada 21.jūnija Euro grupas un 2018.gada 22.jūnija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmei

TA-1191-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Finanšu ministrijas sagatavotās Latvijas Republikas nacionālās pozīcijas:
1.1. "Par Ekonomikas un monetārās savienības padziļināšanas aspektiem – diskusijas Euro grupā un Euro samitā" (pozīcija Nr.3);
1.2. "Par priekšlikumu Padomes Direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm; Par priekšlikumu Padomes Īstenošanas Regulai, ar ko attiecībā uz dažiem atbrīvojumiem darījumiem Kopienas iekšienē groza Īstenošanas regulu (ES) Nr.282/2011; Par priekšlikumu Padomes Regulai, ar ko attiecībā uz sertificētu nodokļa maksātāju groza Regulu (ES) Nr. 904/2010" (pozīcija Nr.2).
2. Apstiprināt Ekonomikas ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nacionālo pozīciju "Par Eiropas Komisijas priekšlikumu ES Padomes rekomendācijai par 2018.gada Latvijas nacionālo reformu programmu un Padomes viedoklim par 2018.gada Latvijas Stabilitātes programmu" (pozīcija Nr.1).
3. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas iesniegto informatīvo ziņojumu.
4. Finanšu ministrei D.Reizniecei-Ozolai pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2018.gada 21.jūnija sanāksmē un Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 22.jūnija sanāksmē.

 
35.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.-2020.gada plānošanas periodā"

TA-1195-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.-2020.gada plānošanas periodā".
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un sniegt atbildi Eiropas Komisijai par Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" finansējuma sadalījumu pa programmām 2014.–2020.gada plānošanas periodā.
 
36.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 25.jūnija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1196-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 25.jūnija sanāksmē.
 
37.§
Informatīvais ziņojums "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu" un rīkojuma projekts "Par valstij dividendēs izmaksājamo valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" peļņas daļu par 2016.gadu"

TA-987-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Pieņemt Satiksmes ministrijas iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
38.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"

TA-1112-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
39.§
Par kompetentās institūcijas noteikšanu

SAN-709 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, I.Gailīte, R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Tieslietu ministrijai nepieciešamības gadījumā sniegt Valsts policijai atbalstu attiecībā uz mantojuma regulējuma piemērošanu kriminālprocesā.
3. Pieņemt zināšanai, ka tieslietu ministrs ir sniedzis atbildi Valsts policijai uz tās 2018. gada 14. maija vēstuli Nr. 20/16/2-28189.
4. Valsts kancelejai nosūtīt Ministru kabineta sēdes protokollēmumu Valsts policijai.
 

Sēdi slēdz plkst. 12.50


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis