Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 31

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.31

2018.gada 3.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktors

-

J.Citskovskis

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.15.40

-

L.Milenberga

1.§
Instrukcijas projekts "Par Ministru kabineta 2012.gada 7.augusta instrukcijas Nr.11 "Kārtība, kādā valsts tiešās pārvaldes iestādes ievieto informāciju tiešās pārvaldes iestāžu datubāzē" atzīšanu par spēku zaudējušu"

TA-1259 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto instrukcijas projektu.
Valsts kancelejai sagatavot instrukcijas projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.404 "Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas""

TA-1206 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumos Nr.1294 "Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm""

TA-1254 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumos Nr.388 "Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība""

TA-1287 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""

TA-1072 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
6.§
Noteikumu projekts "Kārtība un apjoms, kādā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjekts veic klienta neklātienes identifikāciju"

TA-1248 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
7.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 8.augusta rīkojumā Nr.385 "Par biedrībām, nodibinājumiem un starptautiskajām izglītības un sadarbības programmām""

TA-1138 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā"

TA-1251-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
Ar šo rīkojumu Latvijas pilsonībā tiek uzņemtas 88 personas.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 27.novembra rīkojumā Nr.741 "Par apropriācijas pārdali""

TA-1180 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 4.marta rīkojumā Nr.110 "Par Kultūras ministrijas padotībā esošo profesionālās vidējās kultūrizglītības iestāžu attīstības koncepciju""

TA-1099 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 26.jūlija noteikumos Nr.490 "Labklājības informācijas sistēmas (LabIS) noteikumi""

TA-1250 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Speciālo aviācijas darbu veikšanas kārtība"

TA-1052 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēto transporta un telekomunikāciju nozares projektu saskaņošanas un īstenošanas uzraudzības kārtība"

TA-966 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā iegūst un apstrādā informāciju par bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem"

TA-1109 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par ūdens saimniecisko iecirkņu klasifikatoru"

TA-1215 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra rīkojumā Nr.709 "Par integrēto teritoriālo investīciju specifisko atbalsta mērķu finansējuma kopējo apjomu katram nacionālas nozīmes attīstības centram un kopējiem rezultatīvajiem rādītājiem nacionālas nozīmes attīstības centru grupai""

TA-1212 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai līdz 2018.gada 31.augustam steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi", precizējot ar virssaistību pārdali saistītā finansējuma un rezultātu sadalījumu.
3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 31.augustam steidzami sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2015.gada 10.novembra noteikumos Nr.645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi", precizējot ar virssaistību pārdali saistītā finansējuma un rezultātu sadalījumu.
 
17.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1202 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi""

TA-1110 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 1995.gada 19.decembra noteikumos Nr.388 "Zivju fonda nolikums""

TA-1177 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
20.§
Rīkojuma projekts "Par līdzfinansējuma piešķiršanu Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijai"

TA-1178 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""

TA-1271 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""

TA-1290 ____________________________________

(U.Augulis, I.Gailīte, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija un Finanšu ministrija noteikumu projektu ir saskaņojusi.
3. Valsts kancelejai izbeigt rīkojuma projekta "Par braukšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu daudzbērnu ģimenes locekļiem "XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku" norises laikā" (TA-1244) kontroli.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par valsts nozīmes pasākuma – Viņa Svētības pāvesta Franciska pastorālā vizīte Latvijā 2018.gada 24.septembrī – nodrošināšanu"

TA-1246 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Informatīvais ziņojums "Par telpu nomu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta Ventspils brigāžu atbalsta centra darbības nodrošināšanai"

TA-1249 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Konceptuāli atbalstīt, ka Veselības ministrija (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests) slēgs vienošanos ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ventspils nekustamie īpašumi" par nekustamā īpašuma Zvaigžņu ielā 27, Ventspilī, nomu no 2021.gada, nepārsniedzot 142 877 EUR gadā, nomas maksu veicot budžeta programmas 39.00.00 "Specializētās veselības aprūpes nodrošināšana" apakšprogrammas 39.04.00 "Neatliekamā medicīniskā palīdzība" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
25.§
Konceptuāls ziņojums "Par efektīvāko institucionālās pārvaldības modeli vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas un civilstāvokļa aktu reģistrācijas jomā"

TA-1188 ____________________________________

(R.Kozlovskis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
26.§
Plāna projekts "Plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2018.-2020.gadam"

TA-1146 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Informatīvais ziņojums "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2017.gadā"

TA-1176 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu "Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2017.gadā" (turpmāk – pārskats).
2. Valsts kancelejai nosūtīt pārskatu Saeimai.

 
28.§
Informatīvais ziņojums "Par radona gāzes mērījumu rezultātiem un turpmāko rīcību radona gāzes monitoringa nodrošināšanai Latvijā"

TA-1207 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centram) pētījumu radona gāzes koncentrācijas līmeņa noteikšanai mājsaimniecībās, publiski pieejamās ēkās un darba vietās atkārtoti veikt no 2030.gada līdz 2031.gadam.
3. Jautājumu par finansējumu pētījuma radona gāzes koncentrācijas līmeņa noteikšanai mājokļos, publiski pieejamās ēkās un darba vietās izstrādei, kā arī sabiedrības informēšanai par pētījumā iegūtajiem rezultātiem Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēt 2029.gadā un informēt par to Ministru kabinetu.
 
29.§
Informatīvais ziņojums "Darba grupas ziņojums par valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu valsts, pašvaldību un privātajās ārstniecības iestādēs"

TA-1270 ____________________________________

(D.Mūrmane-Umbraško, P.Leiškalns, I.Pētersone, I.Circene, V.Ābols, R.Ražuks, A.Čakša, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Veselības ministrijai precizēt informatīvā ziņojuma redakciju jautājumā par darba slodzēm atbilstoši sēdes laikā sniegtajai informācijai, svītrot pēdējās sadaļas 5.6.apakšpunktā minēto piemēru un precizēto informatīvo ziņojumu iesniegt Valsts kancelejā.
3. Valsts kancelejai noformēt un nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.
 
30.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4022

TA-1275-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt iesniegto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/4022.
2. Valsts kancelejai nostāju elektroniski nosūtīt Tieslietu ministrijai.
3. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
4. Satiksmes ministrijai līdz 2018.gada 1.augustam iesniegt Ministru kabinetā šādus noteikumu projektus:
4.1. Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 27.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļa pārbūves noteikumi";
4.2. Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1494 "Mopēdu, mehānisko transportlīdzekļu, to piekabju un sastāvdaļu atbilstības novērtēšanas noteikumi";
4.3. Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumos Nr.1080 "Transportlīdzekļu reģistrācijas noteikumi";
4.4. Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa".
 
31.§
Informatīvais ziņojums "Par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2017.gada 1.maija līdz 2017.gada 31.decembrim"

TA-1237-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbildīgajām institūcijām, kuru pārstāvji ir apstiprināti darbam Starpvaldību komisijās (turpmāk – SVK) un Apvienotajās komitejās (turpmāk – AK), atbilstoši savai kompetencei:
2.1. nodrošināt un sekmēt informatīvā ziņojuma 2.punktā minēto lēmumu īstenošanu atbilstoši SVK un AK sēdēs noteiktajiem sadarbības virzieniem, un pēc pieprasījuma informēt Ekonomikas ministriju par to izpildes gaitu;
2.2. piedalīties un savas kompetences ietvaros pārstāvēt Latvijas intereses nākamajās SVK vai AK sēdēs.
3. Ekonomikas ministrijai:
3.1. nodrošināt SVK un AK darba kārtības un izskatāmo jautājumu sagatavošanu, koordinējot Latvijas puses pozīcijas;
3.2. nepieciešamības gadījumā aktualizēt Latvijas delegācijas sastāvu dalībai SVK un AK sēdēs;
3.3. līdz 2019.gada 1.jūnijam sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu Starpvaldību komisijās un Apvienotajās komitejās divpusējo sadarbības līgumu ietvaros no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
32.§
Noteikumu projekts "Par pirmo grozījumu Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Norvēģijas Karalistes Aizsardzības ministrijas saprašanās memorandā par sadarbību militārās ģeotelpiskās informācijas jomā"

TA-1205-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Pilnvarot Aizsardzības ministrijas Politikas direktoru – valsts sekretāra vietnieku J.Karlsbergu parakstīt saprašanās memoranda pirmo grozījumu.
 
33.§
Informatīvais ziņojums "Par Ministru kabineta 2017.gada 8.augusta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.38 79.§) 2.punktā dotā uzdevuma izpildi""

TA-1006-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
34.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1308-IP ____________________________________

 
35.§
Dienesta vajadzībām

TA-1309-DV ____________________________________

 
36.§
Dienesta vajadzībām

TA-1343-DV ____________________________________

 
37.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1114-IP ____________________________________

 
38.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1350-IP ____________________________________

 
39.§
Dienesta vajadzībām

TA-1353-DV ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 16.40


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktors
Jānis Citskovskis