Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 32

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.32

2018.gada 10.jūlijā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Ārlietu ministrs

-

E.Rinkēvičs

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Kultūras ministre

-

D.Melbārde

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Valsts kancelejas direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 

-

 I.Gailīte

 

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja vietniece, Ministru kabineta sēžu nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.16.15

-

L.Milenberga

1.§
Likumprojekts "Grozījumi Ēku energoefektivitātes likumā"

TA-822 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 27.oktobra noteikumos Nr.617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1.pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1230 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumos Nr.534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

TA-1229 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Ministrijām nodrošināt, lai 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektu īstenošana nerada negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu.
 
4.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumos Nr.284 "Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība""

TA-1227 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Protokollēmuma projekts "Par saprašanās memorandu pētniecības jomā starp Ziemeļu Enerģētikas pētniecības institūtu, Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministriju"

TA-1304 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt saprašanās memoranda pētniecības jomā starp Ziemeļu Enerģētikas pētniecības institūtu, Lietuvas Republikas Enerģētikas ministriju, Latvijas Republikas Ekonomikas ministriju un Igaunijas Republikas Ekonomikas un komunikāciju ministriju (turpmāk – Saprašanās memorands) noslēgšanu.
2. Pilnvarot Ministru prezidenta biedru, ekonomikas ministru parakstīt Saprašanās memorandu.
3. Atļaut Ekonomikas ministrijai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības 2018.gadā 428 000 EUR apmērā, lai nodrošinātu ar saprašanās memorandu izveidotās Baltijas un Ziemeļvalstu Enerģētikas pētniecības iniciatīvas līdzfinansēšanu laika posmā no 2018.gada līdz 2021.gadam, finansējumu nodrošinot Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammā 29.05.00 "Valsts pētījumu programma enerģētikā" piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Ekonomikas ministrijai koordinēt Saprašanās memoranda izpildi.
5. Saprašanās memorands stājas spēkā tā 8.pantā noteiktajā laikā un kārtībā.
 
6.§
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli""

TA-913 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 24.februāra noteikumos Nr.108 "Kārtība, kādā uzrauga un izvērtē Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanu, kā arī izveido un izmanto Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.–2020.gadam""

TA-1222 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.novembra noteikumos Nr.754 "Muitas deklarācijas papildu aiļu aizpildīšanas un dabasgāzes un elektroenerģijas deklarēšanas kārtība""

TA-1183 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
9.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" vispārējo stratēģisko mērķi"

TA-1297 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
10.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 31.maija rīkojumā Nr.297 "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā""

TA-1198 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
11.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu""

TA-1111 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
12.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai"

TA-1118 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
13.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.aprīļa rīkojumā Nr.256 "Par Jaunatnes politikas īstenošanas plānu 2016.-2020.gadam""

TA-1220 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
14.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Jaunatnes politikas īstenošanas plānā 2016.-2020.gadam"

TA-1221 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
15.§
Rīkojuma projekts "Par rīcības komitejas izveidi 2021.gada pasaules čempionāta hokejā vīriešiem organizēšanas uzraudzībai"

TA-1234 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
16.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1318 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 37.§) "Noteikumu projekts "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi"" 3.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
17.§
Protokollēmuma projekts "Par Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi"

TA-1323 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.34 38.§) "Noteikumu projekts "Studiju programmu licencēšanas noteikumi"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi līdz 2018.gada 31.decembrim.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 15.maija noteikumos Nr.325 "Darba aizsardzības prasības saskarē ar ķīmiskajām vielām darba vietās""

TA-1167 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Likumprojekts "Grozījums Dzelzceļa likumā"

TA-1162 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā.
2. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.
 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumos Nr.103 "Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas, atjaunošanas un iznīcināšanas kārtība""

TA-1086 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumos Nr.295 "Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa""

TA-1312 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
22.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.augusta noteikumos Nr.725 "Transportlīdzekļa pārbūves noteikumi""

TA-1089 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
23.§
Rīkojuma projekts "Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Pilskalni A", Atašienes pagastā, Krustpils novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1135 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
24.§
Rīkojuma projekts "Par Tukuma novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Dzelzceļa stacijas Tukums 1 perons", Tukumā, Tukuma novadā, pārņemšanu valsts īpašumā"

TA-1137 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Latvijas Antidopinga biroja maksas pakalpojumu cenrādis"

TA-1310 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 13.aprīļa rīkojumā Nr.188 "Par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" attīstības koordinācijas un uzraudzības komiteju""

TA-1219 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
27.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 14.jūnija noteikumos Nr.374 "Valsts informācijas sistēmu savietotāja noteikumi""

TA-1210 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
28.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumos Nr.215 "Noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanu zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem""

TA-1266 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
29.§
Noteikumu projekts "Dzīvnieku liemeņu klasifikācijas noteikumi"

TA-1267 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
30.§
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes nodošanu Salaspils novada pašvaldības īpašumā"

TA-1224 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
31.§
(2017.) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 18.marta noteikumos Nr.142 "Noteikumi par veterinārajām prasībām un kontroles un uzraudzības kārtību dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai ar Eiropas Savienības dalībvalstīm""

TA-1861 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1374 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par Kristīni Carjovu"

TA-1293 ____________________________________

(K.Šadurskis, K.Carjova, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Rīkojuma projekts "Par Andreju Pildegoviču"

TA-1328 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, Dz.Rasnačs, A.Pildegovičs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
35.§
Rīkojuma projekts "Par Andri Pelšu"

TA-1329 ____________________________________

(E.Rinkēvičs, A.Pelšs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
36.§
Informatīvais ziņojums "Par veikto finanšu un ekonomisko aprēķinu nacionālās koncertzāles (ar konferenču centru) projekta īstenošanai publiskās un privātās partnerības jomā Rīgā rezultātiem, secinājumiem un turpmāko rīcību"

TA-1306 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Kultūras ministrijai izstrādāt un kultūras ministram līdz 2018.gada 11.septembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.188 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.1.specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt Rīgas pilsētas revitalizāciju, nodrošinot teritorijas efektīvu sociālekonomisko izmantošanu" (turpmāk – 5.6.1.SAM) īstenošanas noteikumi" un Ministru kabineta 2017.gada 24.oktobra noteikumos Nr.635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" (turpmāk – 5.5.1.SAM) trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi", paredzot finansējuma pārdali no 5.6.1. SAM uz 5.5.1. SAM un novirzīt ERAF finansējumu 23 192 193 EUR apmērā, tai skaitā snieguma rezervi 2 451 484 EUR, kultūras mantojuma atjaunošanai un ar to saistītās infrastruktūras izveidei ar mērķi izveidot nacionālo koncertzāli ar konferenču funkciju Rīgas pilsētā.
 
37.§
Rīkojuma projekts "Par nacionālās koncertzāles ar konferenču funkciju projekta īstenošanu Rīgā"

TA-1307 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Kultūras ministrijai izstrādāt un kultūras ministram līdz 2018.gada 4.decembrim iesniegt noteiktā kārtībā izskatīšanai Ministru kabinetā konceptuālo ziņojumu par nacionālās koncertzāles (ar konferenču rīkošanas iespējām) (turpmāk – koncertzāle) projekta īstenošanu sadarbībā ar Rīgas domi uz pašvaldības īpašumā esošas zemes Rīgas centrā (turpmāk – konceptuālais ziņojums). Konceptuālajā ziņojumā norādīt koncertzāles novietošanas pamatojumu, finansēšanas pamatojumu, projekta īstenošanas termiņu, apsaimniekošanas modeli un valsts un pašvaldības sadarbības līguma nosacījumus projekta īstenošanā.
3. Kultūras ministrijai pēc konceptuālā ziņojuma izskatīšanas Ministru kabinetā sagatavot likumprojektu par koncertzāles projekta īstenošanu saskaņā ar Ministru kabineta atbalstīto risinājumu.
 
38.§
Informatīvais ziņojums "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu konferenču centra finanšu un ekonomiskā pamatojuma izstrādei"

TA-1305 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Jautājuma izskatīšanu uz nedēļu atlikt.
 
39.§
(2017.) Informatīvais ziņojums "Par valsts nekustamā īpašuma Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, turpmākās attīstības iespējām"

TA-2745 ____________________________________

(D.Reizniece-Ozola, D.Melbārde, K.Gruškevica, M.Gailis, A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt informatīvā ziņojuma 5.sadaļā noteikto rīcību saistībā ar valsts nekustamo īpašumu (kadastra Nr.0100 002 0014) Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, īstenojot to ne vēlāk kā līdz 2018.gada septembra beigām.
 
40.§
Informatīvais ziņojums "Par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi reģionālās nozīmes attīstības centros 2018.gadā"

TA-1285 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atbalstīt valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi Alūksnes, Bauskas un Talsu novada pašvaldībās.
3. No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts budžeta programmas 30.00.00 "Attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" 2018.gadā piešķirt finansējumu valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei reģionālās nozīmes attīstības centros:
3.1. Alūksnes novada domei 49 663,22 EUR;
3.2. Bauskas novada domei 50 000 EUR;
3.3. Talsu novada domei 50 000 EUR.
4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai noslēgt vienošanos ar Alūksnes, Bauskas un Talsu novada pašvaldībām par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidi un darbības uzsākšanu.
5. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2018.gada 1.novembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē informatīvo ziņojumu par valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru darbību Alūksnes, Bauskas un Talsu novada pašvaldībās, iekļaujot informāciju par finansējuma atlikuma novirzīšanu novadu nozīmes, reģionālās nozīmes un nacionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru izveidei un publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidei 2018.gadā.
6. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai nodrošināt Alūksnes, Bauskas un Talsu novada pašvaldībām pēc valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru atvēršanas 2018.gadā finansējumu to uzturēšanai un darbinieku atalgojumam informatīvā ziņojuma 9.tabulā noteiktajā apmērā.
 
41.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 6.marta sēdes protokollēmuma (prot. Nr.14 40.§) "Likumprojekts "Personas datu apstrādes likums"" 3.punktu

TA-1066 ____________________________________

(Dz.Rasnačs, L.Medina, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.
2. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavot atbildi Saeimas Juridiskajai komisijai un Valsts kancelejai to nosūtīt.
 
42.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2011

TA-1335-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Satiksmes ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostājas projektu par Eiropas Komisijas 2018.gada 17.maija oficiālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/2011.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
43.§
Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta piekrišanu balsojumam Eiropas Stabilitātes mehānisma Valdes sēdē"

TA-1367-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (ierobežotas pieejamības informācija).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
44.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 24.maija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0116

TA-1376-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
45.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada"

TA-1380-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Kohēzijas politiku pēc 2020.gada".
 
46.§
Informatīvais ziņojums "Par 2018.gada 12.jūlija Euro grupas un 2018.gada 13.jūlija Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1386-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Finanšu ministrijas valsts sekretārei B.Bānei pārstāvēt Latvijas Republiku Euro grupas 2018.gada 12.jūlija sanāksmē un pastāvīgajai pārstāvei, ārkārtējai un pilnvarotajai vēstniecei Eiropas Savienībā S.Pavļutai-Deslandes pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes 2018.gada 13.jūlija sanāksmē.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem"

TA-1388-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ārlietu ministram E.Rinkēvičam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Ārlietu padomes 2018.gada 16.jūlijā sanāksmē.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē iekļautajiem Tieslietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-1389 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Tieslietu ministram Dz.Rasnačam Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 12.–13.jūlija neformālajā sanāksmē pārstāvēt Latvijas Republiku Tieslietu ministrijas kompetencē esošajos jautājumos.
 
49.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014"

TA-1390-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.508/2014".
 
50.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija par Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1391-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido noteikumus par atbalstu stratēģiskajiem plāniem, kuri dalībvalstīm jāizstrādā saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku (KLP stratēģiskie plāni) un kurus finansē no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (ELGF) un no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.1305/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.1307/2013"; "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr.1306/2013"; "Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr.1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu kopīgu organizāciju, Regulu (ES) Nr.1151/2012 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām, Regulu (ES) Nr.251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, parakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, Regulu (ES) Nr.228/2013, ar ko ievieš īpašus pasākumus lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem, un Regulu (ES) Nr.229/2013, ar ko nosaka īpašus pasākumus lauksaimniecībā par labu Egejas jūras nelielajām salām".
3. Zemkopības ministram J.Dūklavam pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes 2018.gada 16.jūlija sanāksmē.
 
51.§
Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē iekļautajiem Iekšlietu ministrijas kompetencē esošajiem jautājumiem"

TA-1393 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Iekšlietu ministram R.Kozlovskim pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tieslietu un iekšlietu ministru padomes 2018.gada 12.-13.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
52.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 17.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1398 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārei L.Lejiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 17.jūlija neformālajā sanāksmē Izglītības un zinātnes ministrijas kompetences jautājumos.
 
53.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.2 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā"

TA-1404-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.2 "Par Komisijas īstenošanas lēmumu par kopējo interešu projektu veicinošo pasākumu atlasi un grantu piešķiršanu Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta ietvaros trans-Eiropas enerģētikas infrastruktūras jomā".
 
54.§
Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 15.-16.jūlija neformālajā sanāksmē izskatāmajiem jautājumiem

TA-1406 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniecei Z.Liepiņai pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības konkurētspējas ministru padomes 2018.gada 15.-16.jūlija neformālajā sanāksmē.
 
55.§
Noteikumu projekts "Industriālās drošības sertifikātu noteikumi"

TA-1242 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
56.§
Dienesta vajadzībām

TA-1339-DV ____________________________________

 
57.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Nacionālo bruņoto spēku mobilizācijas plānā"

TA-11k____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu (konfidenciāli).
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
58.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1382-IP ____________________________________

 
59.§
Konfidenciāli

TA-12k____________________________________

 
60.§
Ierobežotas pieejamības informācija

TA-1422-IP ____________________________________

 

Sēdi slēdz plkst. 17.20


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā -
direktora vietniece juridiskajos jautājumos,
Juridiskā departamenta vadītāja 
Inese Gailīte