Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr. 38

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA

SĒDES PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.38

2018.gada 14.augustā

 

Sēdi vada

Ministru prezidents

 -

M.Kučinskis

 

Ar balsstiesībām piedalās:

Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs

-

A.Ašeradens

Aizsardzības ministrs

-

R.Bergmanis

Finanšu ministre

-

D.Reizniece-Ozola

Iekšlietu ministrs

-

R.Kozlovskis

Izglītības un zinātnes ministrs

-

K.Šadurskis

Labklājības ministrs

-

J.Reirs

Satiksmes ministrs

-

U.Augulis

Tieslietu ministrs

-

Dz.Rasnačs

Veselības ministre

-

A.Čakša

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs

-

K.Gerhards

Zemkopības ministrs

-

J.Dūklavs

 

Ar padomdevēja tiesībām piedalās:

Latvijas Bankas pārstāvis

-

E.Kušners

Valsts kontroles pārstāvis

-

V.Stūris

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieks

-

V.Sidorenkovs

Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos, Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja

-

B.Medvecka

Protokolē

Dokumentu pārvaldības departamenta vadītāja

 

Sēdi sāk plkst.12.10

-

L.Peinberga

1.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 15.novembra noteikumos Nr.879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi""

TA-1470 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
2.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 16.novembra noteikumos Nr.1042 "Noteikumi par karavīru sociālajām garantijām""

TA-1298 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
3.§
Noteikumu projekts "Noteikumi par kārtību, kādā izmaksā kompensāciju uz militārajām mācībām iesauktajam rezerves karavīram un Latvijas pilsonim, kurš brīvprātīgi pieteicies dienestam Nacionālo bruņoto spēku rezervē, un kompensācijas apmēru"

TA-1455 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
4.§
Noteikumu projekts "Apliecinājuma par Ziemeļatlantijas līguma organizācijas un Eiropas Savienības dalībvalstu bruņoto spēku militārpersonu, bruņotajos spēkos nodarbināto civilpersonu, šo militārpersonu vai civilpersonu apgādājamo, kā arī citu ar bruņotajiem spēkiem saistīto personu tiesībām uzturēties Latvijas Republikā izsniegšanas kārtība"

TA-1560 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
5.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām Latvijas Republikas teritorijā"

TA-1492 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
6.§
Rīkojuma projekts "Par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību un ārvalstu bruņoto spēku vienību kopējām militārajām mācībām ārvalstīs"

TA-1493 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
7.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 4.augusta noteikumos Nr.866 "Stratēģiskas nozīmes preču kontroles komitejas nolikums""

TA-1553 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
8.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"

TA-1585 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
9.§
Par Ministru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla atdeves nodrošināšanu, īstenojot 4.2.1.1.pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1612 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2018.gada 15.maija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.24 24.§) "Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Attīstības finanšu institūcija Altum" kapitāla atdeves nodrošināšanu, īstenojot 4.2.1.1.pasākumu "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās"" 2.punktā dotā uzdevuma izpildes termiņu līdz 2018.gada 31.oktobrim.
 
10.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 "Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām""

TA-1609 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
11.§
Rīkojuma projekts "Par zemes vienību piederību vai piekritību valstij un to nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā"

TA-1502 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
12.§
Noteikumu projekts "Ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanas noteikumi"

TA-1280 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
13.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.932 "Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos""

TA-1300 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
14.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 27.decembra noteikumos Nr.1001 "Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) kārtība un kritēriji""

TA-1507 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
15.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 16.aprīļa noteikumos Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus""

TA-1508 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
16.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumos Nr.359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi""

TA-1581 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
17.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 9.februāra noteikumos Nr.91 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.2.pasākuma "Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide" īstenošanas noteikumi""

TA-1562 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
18.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.novembra noteikumos Nr.857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās""

TA-1561 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
19.§
Noteikumu projekts "Vēsturisko spēkratu noteikumi"

TA-704 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai izstrādāt un satiksmes ministram noteiktā kārtībā līdz 2018.gada 31.decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumos Nr.1000 "Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" publisko maksas pakalpojumu cenrādis"", nosakot maksu par atbilstības vēsturiskā spēkrata statusam pārbaudi CSDD publisko pakalpojumu cenrādī.

 
20.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.janvāra noteikumos Nr.30 "Kuģu radio un navigācijas aprīkojuma izmantošanas un apkalpošanas noteikumi""

TA-1520 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
21.§
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma daļas pirkšanu valsts reģionālā autoceļa P49 Kārsava–Ludza–Ezernieki pārbūves projekta īstenošanai"

TA-1543 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
2. Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Jaunaudze" (nekustamā īpašuma kadastra Nr.6898 006 0060) sastāvā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6898 006 0060) daļu 0,0115 ha platībā (platība var tikt precizēta pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas) – Zvirgzdenes pagastā, Ciblas novadā atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram 139,00 EUR (1,21 EUR par vienu kvadrātmetru).
 
22.§
Rīkojuma projekts "Par valstij piederošā valsts vietējā autoceļa V46 "Ādaži–Garkalne" posma 7,9.–8,5.km nodošanu Garkalnes novada pašvaldības īpašumā"

TA-1548 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
23.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.704 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai" īstenošanas noteikumi""

TA-1530 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
24.§
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2016.gada 6.septembra noteikumos Nr.594 "Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība""

TA-1558 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
25.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 21.marta noteikumos Nr.158 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas" īstenošanas noteikumi""

TA-1568 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
26.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 8.novembra noteikumos Nr.718 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" īstenošanas noteikumi""

TA-1570 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
27.§
Rīkojuma projekts "Par Nacionālā veselības dienesta konsultatīvās padomes sastāvu"

TA-1567 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
28.§
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 29.maija rīkojumā Nr.227 "Par Veselības ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu reorganizāciju""

TA-1566 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
29.§
Par Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" 6.punktā dotā uzdevuma izpildi

TA-1573 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Ņemot vērā iesniegto informāciju, pagarināt Ministru kabineta 2015.gada 16.jūnija sēdes protokollēmuma (prot. Nr.29 25.§) "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – protokollēmums) 6.punktā dotā uzdevuma - sagatavot informatīvo ziņojumu - izpildes termiņu līdz 2019.gada 1.jūlijam.
2. Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu Veselības ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 1.punktā minētajam informatīvajam ziņojumam izskatīt Ministru kabinetā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem pieteikumiem prioritārajiem pasākumiem likumprojekta "Par valsts budžetu 2020. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
30.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.450 "Kārtība, kādā slēdz un izbeidz līgumu par nolietotu transportlīdzekļu, preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu vai videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, lai saņemtu atbrīvojumu no dabas resursu nodokļa samaksas""

TA-1564 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
31.§
Noteikumu projekts "Dabas lieguma "Vidzemes akmeņainā jūrmala" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

TA-1526 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
32.§
Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

TA-1598 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
33.§
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem""

TA-1450 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
34.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi""

TA-1623 ____________________________________

(U.Augulis, I.Parādnieks, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai precizēt noteikumu projekta 8.divi prim un 8.trīs prim punkta redakciju attiecībā uz personu apliecinošiem dokumentiem un sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
35.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumos Nr.485 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm""

TA-1622 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
36.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumos Nr.83 "Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība""

TA-1628 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
 
37.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumos Nr.200 "Noteikumi par republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu atlīdzību un ēdināšanas izdevumu kompensāciju""

TA-1631 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
Noteikt, ka noteikumus paraksta finanšu ministre (otrais paraksts).
 
38.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi""

TA-1584 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātā finansējuma ietvaros.

 
39.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumos Nr.447 "Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs""

TA-1582 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
40.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas""

TA-1572 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
41.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 25.jūlija noteikumos Nr.420 "Kārtība, kādā valsts finansē darba samaksu pedagogiem privātajās izglītības iestādēs""

TA-1601 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
42.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.477 "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība""

TA-1583 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot gadskārtējā valsts budžeta likumā apstiprinātā finansējuma ietvaros.
 
43.§
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 28.augusta noteikumos Nr.382 "Interešu izglītības programmu finansēšanas kārtība""

TA-1600 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2. Noteikumus īstenot piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 
44.§
Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 2.februāra rīkojumā Nr.52 "Par pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisiju""

TA-1641 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
45.§
Konceptuāls ziņojums "Par Ekonomikas ministrijas lietojumā esošās ēkas kritisko stāvokli un turpmāko rīcību Ekonomikas ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību atrašanās vietu"

TA-1232 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
46.§
Plāna projekts "Velosatiksmes attīstības plāns 2018.–2020.gadam"

TA-1519 ____________________________________

(U.Augulis, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
47.§
Informatīvais ziņojums "Par apropriācijas pārdali Ekonomikas ministrijas budžeta programmas 29.00.00 "Enerģētikas politikas ieviešana" ietvaros"

TA-1599 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Ekonomikas ministrijai veikt apropriācijas pārdali 103 227 EUR apmērā no Ekonomikas ministrijas budžeta apakšprogrammas 29.01.00 "Naftas produktu rezervju uzturēšana" uz budžeta apakšprogrammu 29.02.00 "Elektroenerģijas lietotāju atbalsts", nodrošinot trūkstošo finansējumu.
3. Ekonomikas ministrijai pieprasījumu par šī protokollēmuma 2.punktā minēto asignējuma pārdali iesniegt Finanšu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 
48.§
Informatīvais ziņojums "Par virtuālo valūtu izmantošanas ieguvumiem un riskiem, un tālāko rīcību jomas attīstības veicināšanai un identificēto risku mazināšanai"

TA-1540 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Aicināt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienestu, veicot nākamo nacionālo noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu, veikt inovatīvu finanšu pakalpojumu, tajā skaitā sākotnējā virtuālās valūtas pakalpojuma, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu.
3. Lai nodrošinātu lielāku noteiktību un caurskatāmību finanšu pakalpojumu regulējuma, nodokļu, grāmatvedības un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā:
3.1. aicināt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju līdz 2018.gada 20.decembrim izstrādāt vadlīnijas par esošo finanšu tirgus jomu regulējošo normatīvo aktu attiecināšanu uz sākotnējo virtuālo valūtu piedāvājumu;
3.2. pieņemt zināšanai, ka Valsts ieņēmumu dienests līdz 2019.gada 31.martam izstrādās vadlīnijas par nodokļu un grāmatvedības normatīvā regulējuma piemērošanu virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem un sākotnējam virtuālo valūtu piedāvājumam;
3.3. pieņemt zināšanai, ka Valsts ieņēmumu dienests līdz 2019.gada 31.martam izstrādās vadlīnijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas normatīvā regulējuma piemērošanu virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem un sākotnējam virtuālo valūtu piedāvājumam.
4. Finanšu ministrijai:
4.1. līdz 2018.gada 20.decembrim sagatavot grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", lai noteiktu kārtību, kā ar nodokli apliek ienākumu no virtuālās valūtas atsavināšanas;
4.2. kopā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES, pārņemšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā, noteikt gadījumus, kad virtuālās valūtas pakalpojumu sniedzējiem veicama klientu izpēte, kā arī papildu nosacījumus, lai nodrošinātu efektīvu uzraudzības un kontroles pienākumu izpildi.
5. Ekonomikas ministrijai, lai izvērtētu tehnoloģijas potenciālu uzlabot valsts pārvaldes pakalpojumu efektivitāti un drošību, veicinātu tehnoloģijas izmantošanu privātajā sektorā, identificētu barjeras un sagatavotu priekšlikumus pasākumiem tehnoloģijas atbalstam, izveidot darba grupu un darba grupas izstrādātos priekšlikumus līdz 2019.gada 1.janvārim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē.

 
49.§
Informatīvais ziņojums "Par papildu valsts budžeta saistību uzņemšanos Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai Latvijā"

TA-1626 ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2. Atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai uzņemties valsts budžeta saistības Globālās izglītības tīkla Eiropā Globālās izglītības palielināšanas un inovāciju programmas finanšu instrumenta īstenošanai (turpmāk – finanšu instruments). Finanšu instrumenta kopējās izmaksas ir 132 550 EUR, t.sk. Globālās izglītības tīkla Eiropā finansējums 57% apmērā (76 000 EUR) un valsts budžeta līdzfinansējums 43% apmērā (56 550 EUR).
3. Finanšu instrumenta īstenošanai nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējumu 2018.gadā 32 800 EUR apmērā un 2019.gadā 23 750 EUR apmērā pārdalīt no "74.resora "Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00. "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības projektu un pasākumu īstenošanai"".
4. Izglītības un zinātnes ministrijai atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktā noteiktajam sagatavot un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu par apropriācijas pārdali un bāzes izdevumu precizēšanu ministrijas budžeta apakšprogrammā 70.12.00 "Eiropas Kopienas programmu projektu īstenošana".
5. Atbalstīt Globālās izglītības tīkla Eiropā – GENE un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas saprašanās memoranda noslēgšanu un pilnvarot Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāru parakstīt memorandu.

 
50.§
Informatīvais ziņojums "Par risinājumiem obligātā iepirkuma mehānisma atcelšanai un ilgtspējīgai atjaunojamās enerģijas ražošanai"

TA-1579 ____________________________________

(A.Ašeradens, M.Kučinskis)

1. Pieņemt zināšanai informatīvo ziņojumu.
2. Lai mazinātu obligātā iepirkuma komponentes ietekmi uz patērētājiem, Ekonomikas ministrijai, sagatavojot priekšlikumus atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 24.aprīļa rīkojumam Nr.172 "Par darba grupu elektrības obligātā iepirkuma maksājumu sistēmas atcelšanai" (turpmāk - rīkojums Nr.172), papildus informatīvajā ziņojumā minētajiem priekšlikumiem izvērtēt Ministru kabineta komitejas 2018.gada 13.augusta sēdē sniegtos priekšlikumus, kuri nav iekļauti informatīvajā ziņojumā (tai skaitā kontroles pasākumu stiprināšana, cenas aprēķina formulu pārskatīšana, kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas samazināšana, moratorija pagarināšana līdz obligātā iepirkuma maksājuma sistēmas atcelšanai, jaudas maksājumu un subsīdiju izvērtēšana koģenerācijas stacijās, subsidētās elektroenerģijas nodokļa darbības ilgums u.c.).
3. Ekonomikas ministrijai, sagatavojot priekšlikumus atbilstoši rīkojuma Nr.172 3.punktā dotajam uzdevumam:
3.1. iekļautajiem priekšlikumiem aprēķināt un attiecīgā tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (anotācijā) norādīt finansiālo ietekmi uz obligātā iepirkuma komponentes maksājumiem dažādām gala patērētāju grupām, kā arī uz valsts un vispārējās valdības budžetu, paredzot, ka priekšlikumi nevar radīt negatīvu finansiālu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu vai elektroenerģijas lietotāju gala cenu;
3.2. ņemot vērā izteiktos viedokļus par "zaļo sertifikātu" ieviešanu, padziļināti izvērtēt uz tirgus principiem balstītu piemaksu virs elektroenerģijas tirgus cenas.
 
51.§
Viedokļa projekts Saeimas budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai (par iespējamiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli")

TA-1035 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Ņemot vērā Finanšu ministrijas iesniegto priekšlikumu, jautājuma izskatīšanu atlikt.
 
52.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem"

TA-1607 ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par to personu aizsardzību, kuras ziņo par Savienības tiesību aktu pārkāpumiem".
 
53.§
Latvijas Republikas nostājas projekts uz Eiropas Komisijas 2018.gada 20.jūlija formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr.2018/0200

TA-1603-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

1. Apstiprināt Tieslietu ministrijas sagatavoto Latvijas Republikas nostāju uz Eiropas Komisijas formālo paziņojumu pārkāpuma procedūras lietā Nr. 2018/0200.
Valsts kancelejai nostājas elektronisko versiju nosūtīt Tieslietu ministrijai.
2. Tieslietu ministrijai, izmantojot Eiropas Komisijas izveidoto un uzturēto notifikāciju sistēmu pārkāpuma procedūru lietās, nostāju nosūtīt Eiropas Komisijai.
 
54.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās"

TA-1648-IP ____________________________________

(M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas sākotnējo nacionālo pozīciju Nr.1 "Par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumiem elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās".
 
55.§
Latvijas Republikas nacionālā pozīcija "Par sabiedrisko apspriešanu par pāreju uz vasaras laiku"

TA-1657-IP ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Reirs, Dz.Rasnačs, R.Bergmanis, Ē.Eglītis, K.Gerhards, M.Kučinskis)

Apstiprināt Latvijas Republikas nacionālo pozīciju Nr.1 "Par sabiedrisko apspriešanu par pāreju uz vasaras laiku".
 
56.§
Rīkojuma projekts "Par akciju sabiedrības "Stora Enso Latvija" atbalstāmo investīciju projekta pieteikumu"

TA-1537 ____________________________________

(A.Ašeradens, J.Dūklavs, M.Kučinskis)

Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
 
57.§
Informatīvais ziņojums "Par MAS "KVV Liepājas metalurgs" esošo situāciju"

TA-1544-IP ____________________________________

Ierobežotas pieejamības informācija
 
58.§
Informatīvais ziņojums "Par mācību KRISTAPS 2017 secinājumu izpildes gaitu un rezultātiem"

TA-1460-DV ____________________________________

Dienesta vajadzībām
 
59.§
Slepeni

TA-7s ____________________________________

.
 

Sēdi slēdz plkst. 13.25


Ministru prezidents
Māris Kučinskis

Valsts kancelejas direktora vietā - 
direktora vietniece valsts pārvaldes un komunikācijas jautājumos,
Valsts pārvaldes politikas departamenta vadītāja
Baiba Medvecka